71/2020

Helsingissä 13 päivänä helmikuuta 2020

Valtioneuvoston asetus valtion virkamiesasetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

kumotaan valtion virkamiesasetuksen (971/1994) 39 §:n 3 momentti, sellaisena kuin se on asetuksessa 649/2017, sekä

muutetaan 3 §:n 2 momentin 1 kohta, 28 §:n 2 momentin 1 kohta sekä 39 §:n 1 momentti, sellaisina kuin niistä ovat 3 §:n 2 momentin 1 kohta asetuksessa 155/2019 ja 28 §:n 2 momentin 1 kohta asetuksessa 649/2017, seuraavasti:

3 §

Siitä poiketen, mitä 1 momentissa säädetään:

1) oikeusministeriö tekee 1 momentissa tarkoitetut päätökset, jotka koskevat hovioikeuksien, hallinto-oikeuksien, käräjäoikeuksien, erityistuomioistuinten, valtion oikeusapu- ja edunvalvontapiirien, Yhdistyneiden kansakuntien yhteydessä toimivan Euroopan kriminaalipolitiikan instituutin, tietosuojavaltuutetun toimiston, tiedusteluvalvontavaltuutetun toiminnon, konkurssiasiamiehen toimiston, yhdenvertaisuusvaltuutetun toimiston, tasa-arvovaltuutetun toimiston, lapsiasiavaltuutetun toimiston, Onnettomuustutkintakeskuksen, kuluttajariitalautakunnan, Oikeusrekisterikeskuksen, tuomarinvalintalautakunnan, tuomarinkoulutuslautakunnan, oikeudenkäyntiavustajalautakunnan sekä yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunnan virkoja; päätökset, jotka koskevat ulosottovirastojen virkoja, tekee Valtakunnanvoudinvirasto;


28 §

Valtion virkamieslain 26 §:n 4 kohdassa tarkoitettuja virastojen päälliköitä ovat välittömästi ministeriön alaisten virastojen päälliköt sekä valtion liikelaitosten toimitusjohtajat lukuun ottamatta seuraavia virkoja:

1) valtion oikeusapu- ja edunvalvontapiirin johtajan, Onnettomuustutkintakeskuksen johtajan, tietosuojavaltuutetun, tiedusteluvalvontavaltuutetun, tasa-arvovaltuutetun, yhdenvertaisuusvaltuutetun ja lapsiasiavaltuutetun virat;


39 §

Virkamiehelle annettavasta varoituksesta, virkamiehen lomauttamisesta ja virkasuhteen muuttamisesta osa-aikaiseksi päättää asianomainen virasto, jollei lailla tai asetuksella toisin säädetä. Viraston päällikön lomauttamisesta, osa-aikaistamisesta ja hänelle annettavasta varoituksesta päättää kuitenkin asianomainen ministeriö, jollei lailla tai asetuksella toisin säädetä.Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 2020.

Helsingissä 13 päivänä helmikuuta 2020

Kuntaministeri
Sirpa Paatero

Hallitussihteeri
Anna Gau

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.