67/2020

Helsingissä 6 päivänä helmikuuta 2020

Valtioneuvoston asetus aravavuokratalojen purkamiskustannuksiin myönnettävästä avustuksesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

muutetaan aravavuokratalojen purkamiskustannuksiin myönnettävästä avustuksesta annetun valtioneuvoston asetuksen (79/2006) 2 ja 3 §, sellaisina kuin ne ovat, 2 § asetuksessa 149/2019 ja 3 § asetuksessa 1372/2016, sekä

lisätään asetukseen väliaikaisesti uusi 4 a § seuraavasti:

2 §
Myöntämisen edellytykset

Avustuksen myöntämisen edellytyksenä on, että:

1) Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus on myöntänyt aravarajoituslain 17 §:n nojalla luvan purkaa talon;

2) avustus on vuokratalon omistajayhteisön talouden tervehdyttämiseksi tai taloudellisten vaikeuksien ennaltaehkäisemiseksi tarpeen purkamisesta aiheutuvien kustannusten kattamiseen; ja

3) hakija esittää selvityksen purkujätteen hyödyntämisestä ja purkamiskustannuksista sekä purkamisen, mahdollisen purkuakordin ja avustuksen vaikutuksista yhteisön taloudelliseen tilaan.

Jos vuokratalo on vapautunut aravarajoituslaissa tarkoitetuista käyttö- ja luovutusrajoituksista (aravarajoitukset), avustus voidaan myöntää, jos talon purkamiseen on aravarajoituslain 17 §:n 1 momentissa tarkoitettu peruste. Aravarajoituksista vapautuneen vuokratalon purkamiskustannusten avustamiseen tulee olla lisäksi muu erityisen painava syy.

Avustusta ei voida myöntää jäteveroista tai jätteen sijoittamisesta kaatopaikalle aiheutuvien kustannusten kattamiseen.

Jos purkutyö on aloitettu ennen avustuksen myöntämistä, avustusta voidaan myöntää vain erityisestä syystä.

3 §
Avustuksen myöntäminen ja maksaminen

Avustettavan hankkeen kustannukset hyväksyy ja avustuksen myöntää vuokratalon omistajayhteisön hakemuksesta Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus.

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus maksaa avustuksen toteutuneiden kustannusten perusteella avustuspäätöksen mukaisesti sen jälkeen, kun talo on purettu.

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus voi asettaa avustuspäätöksessä purkujätteen hyödyntämistä koskevia ehtoja.

4 a §
Avustuksen määrä eräissä tilanteissa

Poiketen siitä, mitä 4 §:ssä säädetään, avustusta voidaan myöntää enintään 90 prosenttia Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen hyväksymistä talon purkamisesta aiheutuvista kohtuullisista kokonaiskustannuksista, jos purettava vuokratalo sijaitsee sellaisella alueella, jonka asuntomarkkinatilanteessa ja väestökehityksessä tapahtuneet muutokset ovat vaikeuttaneet vuokrataloyhteisön toimintaa ja yhteisö on huomattavissa ja pitkäaikaisissa taloudellisissa vaikeuksissa.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 2020. Asetuksen 4 a § on voimassa 31 päivään joulukuuta 2022.

Tämän asetuksen 4 a §:ää lukuun ottamatta, ennen asetuksen voimaantuloa vireille tulleisiin hakemuksiin sovelletaan asetuksen voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä.

Helsingissä 6 päivänä helmikuuta 2020

Ympäristö- ja ilmastoministeri
Krista Mikkonen

Hallitussihteeri
Liisa Meritähti

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.