1498/2019

Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2019

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston maksullisista suoritteista

Sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen mukaisesti säädetään valtion maksuperustelain (150/1992) 8 §:n, alkoholilain (1102/2017) 74 §:n, tupakkalain (549/2016) 90 §:n 3 momentin ja terveydensuojelulain (763/1994) 50 §:n nojalla, sellaisina kuin niistä ovat valtion maksuperustelain 8 § laissa 348/1994 ja terveydensuojelulain 50 § laeissa 129/2009, 327/2012, 553/2014, 1237/2014 ja 860/2018:

1 §
Maksuttomat suoritteet

Valtion maksuperustelain (150/1992) 4 §:ssä tarkoitettuja maksuttomia suoritteita ovat:

1) raskauden keskeyttämistä tai steriloimista koskevassa asiassa annetut päätökset;

2) tuomioistuimen tai muun valtion viranomaisen pyytämät asiantuntijalausunnot;

3) muun kuin 2 §:ssä tarkoitetun terveydenhuollon asian käsittely ja siihen annettu ratkaisu tai päätös;

4) sosiaali- ja terveysministeriön toimeksiannosta annettavat 4 §:n 4 kohdassa tarkoitetut palvelut lukuun ottamatta osuutta, jonka Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto hankkii ulkopuoliselta palvelujen tuottajalta;

5) terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/1994) 24 a §:n 2 momentin 5 kohdassa tarkoitettu lääketieteen, hammaslääketieteen ja farmasian suomalaiseen tutkintoon opiskelevan opiskelijan rekisteröinti sekä 40 a §:n 2 ja 3 momentissa tarkoitettu yleislääketieteen erityiskoulutuksen merkitseminen;

6) ihmisen elimien, kudoksien ja solujen lääketieteellisestä käytöstä annetun lain (101/2001) nojalla annettu lupa elimien, kudosten ja solujen irrottamiseen elävältä luovuttajalta elinsiirtotoimintaa varten;

7) Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston ja adoptiolautakunnan adoptiolain (22/2012) nojalla myöntämät luvat lukuun ottamatta 2 §:n 10 kohdassa mainittuja lupia.

2 §
Maksulliset julkisoikeudelliset suoritteet

Valtion maksuperustelain 6 §:ssä tarkoitettuja maksullisia julkisoikeudellisia suoritteita, joista Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto perii liitteessä 1 olevan maksutaulukon mukaiset suoritteiden keskimääräisiä kustannuksia vastaavat kiinteät maksut, ovat seuraavat suoritteet:

1) ammatinharjoittamista koskevat päätökset, rekisteröinnit ja todistukset sekä korkeakoulun tai oppilaitoksen koulutuksen arvioinnista antama lausunto;

2) hyväksyminen säteilyyn perehtyneeksi työterveyslääkäriksi;

3) hedelmöityshoidoista annetun lain (1237/2006) nojalla myönnettävät luvat;

4) raskauden keskeyttämisestä annetun lain (239/1970) nojalla tehdyt päätökset;

5) yksityisen terveydenhuollon ja yksityisen sosiaalihuollon palvelujen tuottajalle myönnettävät luvat ja muut siihen liittyvät päätökset;

6) Sosiaali- ja terveystietojen toissijaisesta käytöstä (552/2019) annetun lain nojalla tehtyjen ilmoitusten rekisteröinti ja siihen liittyvien asioiden käsittely;

7) alkoholilainsäädännön nojalla annettavat luvat ja päätökset;

8) tupakkalain (549/2016) 90 §:n 3 momentin 1 kohdassa tarkoitetut tutkimukset, 2 kohdassa tarkoitetut varmistamiset sekä 3 kohdassa tarkoitetut vastaanottamiset, tallentamiset, käsittelyt, analysoinnit ja julkaisemiset sekä niihin liittyvät toimenpiteet;

9) terveydensuojelulain (763/1994) nojalla annettavat vesihygieenistä osaamista koskevat päätökset ja todistukset;

10) adoptiolain 87 ja 90 §:ssä tarkoitetut luvat;

11) viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) 28 §:ssä tarkoitettu lupa sekä virallinen jäljennös.

3 §
Maksun periminen eräissä tilanteissa

Asetuksen 2 §:ssä tarkoitettu maksu peritään myös silloin, kun siinä tarkoitettuun hakemukseen annetaan kielteinen päätös.

Jos Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastolle toimitettu hakemus peruutetaan tai muuten raukeaa ennen kuin asia on käsitelty, käsittelymaksu on puolet siitä maksusta, joka hakijalta olisi muutoin peritty, ellei liitteenä olevassa maksutaulukossa toisin säädetä.

Tuomioistuimen muutoksenhaun johdosta uudelleen käsiteltäväksi palauttaman asian käsittelymaksusta vähennetään, mitä saman asian käsittelystä Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastossa on aikaisemmin peritty.

4 §
Liiketaloudellisin perustein hinnoiteltavat suoritteet

Valtion maksuperustelain 7 §:ssä tarkoitettuja suoritteita, joista Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto perii liiketaloudellisin perustein määrättävän maksun, ovat

1) tilauksesta tehdyt selvitykset ja tiedonhaut, sekä tietopaketit ja käännökset;

2) koulutus- ja konsultointipalvelut;

3) julkaisut ja sähköiset tietotuotteet;

4) tieto- ja informaatiojärjestelmiin liittyvä tietopalvelu silloin, kun kysymyksessä ei ole vähäinen opastus- ja neuvontapalvelu;

5) valokopiot ja muut jäljennökset lukuun ottamatta 5 §:ssä tarkoitettuja kopiota ja tulosteita;

6) alkoholijuomia, väkiviinaa ja alkoholivalmisteita sekä niiden valmistusmenetelmiä, -laitteita ja hygieniaa koskevat sertifikaatit;

7) terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeiden ulkomaille vientiin liittyvät todistukset (sertifikaatit) ja samanaikaisesti pyydetyt kaksoiskappaleet;

8) Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston hallinnassa olevien tilojen ja laitteiden käyttö;

9) toimeksiantoon perustuva aineiston lähettäminen, kun se ei sisälly 1–4 kohdissa tarkoitetusta aineistosta perittävään hintaan;

10) muut tilaukseen tai toimeksiantoon perustuvat, erikseen määritellyt suoritteet.

5 §
Muut maksut

Viranomaisen toiminnan julkisuudesta annetun lain 34 §:n 2 momentissa tarkoitetusta tiedon esille hakemisesta sekä saman lain 34 §:n 3 momentissa tarkoitettujen kopioiden ja tulosteiden antamisesta perittävistä maksuista päättää Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto ottaen huomioon, mitä mainitussa pykälässä säädetään.

6 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2020 ja se on voimassa 31 päivään joulukuuta 2021.

Suoritteista, joita koskeva asia on tullut vireille ennen tämän asetuksen voimaantuloa, peritään maksu tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olleiden säännösten mukaisesti.

Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2019

Pohjoismaisen yhteistyön ja tasa-arvon ministeri
Krista Kiuru

Hallitussihteeri
Outi Äyräs-Blumberg

Liite 1: Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston maksullisista suoritteista

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.