1495/2019

Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2019

Työ- ja elinkeinoministeriön asetus työ- ja elinkeinoministeriön työjärjestyksestä annetun työ- ja elinkeinoministeriön asetuksen muuttamisesta

Työ- ja elinkeinoministeriön päätöksen mukaisesti

muutetaan työ- ja elinkeinoministeriön työjärjestyksestä annetun työ- ja elinkeinoministeriön asetuksen (1012/2017) 2, 3, 6, 9, 10, 13, 14, 16, 19, 22, 30, 36, 41, 43, 45, 47, 49 ja 50 §, sekä

lisätään asetukseen uusi 19 a §, seuraavasti:

2 §
Työjärjestyksen hyväksyminen

Ennen kuin työministeri päättää kansliapäällikön esittelystä työjärjestyksestä tai sen muutoksesta, on elinkeinoministerin hyväksyttävä työjärjestys oman toimialueensa osalta. Ehdotuksesta on myös ennen päätöksentekoa kuultava ministeriön yksiköitä, osastoja ja henkilöstöjärjestöjä.

3 §
Määritelmät

Tässä työjärjestyksessä tarkoitetaan:

1) toimintayksiköllä työ- ja elinkeinoministeriön kaikkia organisaatioyksiköitä yleiskäsitteenä;

2) yksiköllä kansliapäällikön välittömässä alaisuudessa toimivia konserniohjausyksikköä, työvoiman maahanmuutto- ja kotouttamisyksikköä, henkilöstö- ja hallintoyksikköä sekä viestintäyksikköä;

3) osastolla työ- ja elinkeinoministeriössä olevia seuraavia osastoja: alueet ja kasvupalvelut, energia, innovaatiot ja yritysrahoitus sekä työllisyys ja toimivat markkinat;

4) ryhmällä osastoon sijoitettuja ryhmäpäälliköiden johtamia toimintayksiköitä;

5) tiimillä ja vastuualueella muita toimintayksiköitä, joihin on nimetty esimies.

6 §
Ministeriön johtoryhmä

Ministeriötä ja sen hallinnonalaa koskevien laajakantoisten tai muuten tärkeiden asioiden tai ministereiden määräämien sekä ministeriön strategian ja tulosjohtamisen strategisten lähtökohtien käsittelyä varten on ministerien tukena ministeriön johtoryhmä. Sen puheenjohtajana toimii työministeri ja hänen ollessaan estynyt puheenjohtajana toimii elinkeinoministeri. Johtoryhmän muita jäseniä ovat kansliapäällikkö, valtiosihteerit, alivaltiosihteeri, osastopäälliköt, talousjohtaja, henkilöstö- ja hallintojohtaja, viestintäjohtaja ja muut ministerin tai kansliapäällikön määräämät virkamiehet.

Ministeri ja kansliapäällikkö voivat kutsua asiantuntijoita johtoryhmän kokoukseen.

Kansliapäällikkö määrää johtoryhmän sihteerin.

9 §
Tulosjohtaminen ministeriössä

Kansliapäällikkö käy tulosneuvottelut, asettaa tulostavoitteet ja jakaa toimintamenomäärärahat osastoille ja yksiköille.

Osastopäällikkö, yksikön päällikkö tai hänen määräämänsä virkamies asettaa tulostavoitteet toimintayksikön ryhmille, vastuualueille ja tiimeille.

10 §
Hallinnonalan virastojen, laitosten ja valtionyhtiöiden ohjaus

Konserniohjausyksikkö johtaa hallinnonalan tulosohjausprosessia. Osastot valmistelevat yhdessä konserniohjausyksikön kanssa tulostavoitteet virastoille ja laitoksille.

Alueet ja kasvupalvelut -osaston osastopäällikkö toimii puheenjohtajana elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten ja elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten sekä työ- ja elinkeinotoimistojen kehittämis- ja hallintokeskuksen tulosneuvotteluissa.

Muiden virastojen ja laitosten tulosneuvotteluissa puheenjohtajana toimii vastuuosaston osastopäällikkö.

Finnvera Oyj:n, Suomen Teollisuussijoitus Oy:n ja Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy:n omistajaohjauksesta sekä elinkeino- ja omistajapoliittisten tavoitteiden valmistelusta vastaa innovaatiot ja yritysrahoitus -osasto. Suomen Malmijalostus Oy:n omistajaohjauksesta sekä elinkeino- ja omistajapoliittisten tavoitteiden valmistelusta vastaa konserniohjausyksikkö. Elinkeinoministeri allekirjoittaa innovaatiot ja yritysrahoitus-osaston ohjaamia osakeyhtiöitä koskevat ohjausasiakirjat.

Tulossopimukset allekirjoittaa ministeriön puolesta kokouksen puheenjohtaja ja kyseisen viraston tai laitoksen tulosohjauksesta vastaava virkamies.

Ministerit vahvistavat tulostavoitteet kansliapäällikön esittelystä.

13 §
Toimintayksiköt

Työ- ja elinkeinoministeriössä on seuraavat osastot: alueet ja kasvupalvelut, energia, innovaatiot ja yritysrahoitus sekä työllisyys ja toimivat markkinat. Osastoja johtaa osastopäällikkö. Osastoilla voi olla ryhmiä ja tiimejä. Osastopäällikkö määrää kansliapäällikköä kuultuaan ryhmien esimiehet enintään viideksi vuodeksi kerrallaan.

Työ- ja elinkeinoministeriössä on lisäksi toiminnalliselta vastuualueeltaan koko ministeriön käsittävä konserniohjausyksikkö. Konserniohjausyksikköä johtaa kansliapäällikkö.

Kansliapäällikön välittömässä alaisuudessa ovat lisäksi työvoiman maahanmuutto- ja kotouttamisyksikkö, viestintäyksikkö ja henkilöstö- ja hallintoyksikkö, joiden päällikköinä toimivat kansliapäällikön tehtävään enintään viideksi vuodeksi kerrallaan määräämät virkamiehet. Kansliapäällikön välittömässä alaisuudessa toimii lisäksi tarkastus ja auditointi.

Toimintayksiköiden päälliköt määräävät vastuualueiden ja tiimien esimiehet enintään viideksi vuodeksi kerrallaan.

Valtakunnansovittelijalla ja yhteistoiminta-asiamiehellä on ministeriössä toimistot. Toimistoihin sovelletaan soveltuvin osin ministeriön toimintayksiköitä koskevia tämän työjärjestyksen säännöksiä.

14 §
Toimintatapa ja vastuunjako asioiden käsittelyssä

Osaston tehtävänä on vastata toimialansa toimintojen sisällön valmistelusta ja toimeenpanon johtamisesta. Konserniohjausyksikkö johtaa 15 §:ssä mainittujen asioiden politiikkavalmistelua ja niiden toimeenpanoa.

Kukin toimintayksikkö vastaa toimialansa edellyttämästä EU-yhteistyöstä sekä muista kansainvälisistä yhteyksistä.

Jos syntyy epäselvyyttä siitä, kenen käsiteltäväksi jokin asia kuuluu, määrää asian käsittelijän kansliapäällikkö ministeriön osastojen ja yksiköiden kesken. Osastopäällikkö ja yksikön päällikkö määräävät käsittelijän oman toimintayksikkönsä osalta, ryhmäpäällikkö oman ryhmänsä osalta, vastuualueen esimies oman vastuualueensa osalta ja tiimin esimies oman tiiminsä osalta.

Ministeriön henkilöstön on sen ohella, mitä kunkin tehtäviin säädösten, työjärjestyksen tai esimiehen vahvistaman tehtävänkuvan mukaan kuuluu, tarvittaessa suoritettava muut tehtävät, jotka ministeri, kansliapäällikkö tai asianomaisen henkilön toimintayksikön esimies määrää.

16 §
Alueet ja kasvupalvelut -osasto

Alueet ja kasvupalvelut -osasto käsittelee seuraavat asiat:

1) aluepolitiikka ja kasvupalvelut sekä niihin liittyvä ohjaus, ennakointi ja sääntely;

2) kasvupalvelumarkkinoiden kehittäminen (mukaan lukien kasvupalvelukokeilut);

3) julkiset työvoima- ja yrityspalvelut;

4) yrittäjyyden edistäminen ja muut yrityspalvelut;

5) valtakunnallisten ja maakunnallisten kasvupalvelujen yhteensovitus;

6) hallinnonalan maakunta- ja sote-uudistuksen muutosjohtaminen;

7) hallinnonalan digitalisaation, kokonaisarkkitehtuurin ja tiedon hallinnan johtaminen ja ohjaus;

8) valtioneuvoston aluekehittämispäätöksen ja muiden alue- ja kaupunkipoliittisten toimien valmistelu, toimeenpano ja seuranta sekä yhteensovittaminen alueiden kehittämisen kokonaisuuteen;

9) maakuntaohjelmat ja niiden toimeenpanosuunnitelmat;

10) äkillisten rakennemuutosten toiminnon johtaminen;

11) aluejaot aluepoliittisten toimenpiteiden kohdentamista varten sekä alueiden kehittämistuet;

12) Suomen tavoitteiden edistäminen Euroopan unionin koheesiopolitiikassa ja kansallisesta koheesiopolitiikan valmistelusta vastaaminen;

13) rakennerahastojen toimenpideohjelmien (ohjelmakaudet 2007–2013 ja 2014–2020 mukaan lukien pk-yritysaloiteohjelma) hallintoviranomaistehtävät, Euroopan rakenne- ja investointirahastojen kumppanuussopimuksen koordinointi, Euroopan globalisaatiorahaston hallintoviranomaistehtävät; EURA 2014 -rakennerahastotietojärjestelmän sähköiset palvelut sekä välittävän toimielimen tehtävien hoitaminen ministeriön teknisen tuen osalta;

14) Euroopan alueellisen yhteistyötavoitteen, eurooppalaisen naapuruuden ja kumppanuuden välineeseen ja Euroopan naapuruusvälineeseen liittyvät jäsenvaltion tehtävät, Euroopan unionin Itämeristrategian koordinointi, alueiden komitea, Euroopan alueellisen yhteistyön yhtymät sekä Suomen ja Venäjän välinen, rajat ylittävää yhteistyötä koskeva valtiosopimus;

15) vähävaraisimmille suunnatun eurooppalaisen avun rahaston jäsenvaltioille kuuluvat tehtävät;

16) elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten ohjauksen koordinointi ja tulossopimusprosessin johtaminen;

17) elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten sekä työ- ja elinkeinotoimistojen sekä niiden kehittämis- ja hallintokeskuksen (KEHA-keskus) yleishallinnollinen ohjaus ja valvonta.

19 §
Työllisyys ja toimivat markkinat -osasto

Työllisyys ja toimivat markkinat -osasto käsittelee seuraavat asiat:

1) työpolitiikka;

2) työ- ja hyödykemarkkinoiden toimivuus ja siihen liittyvät elinkeinopoliittiset kysymykset;

3) elinkeinotoiminnan ja yritysten toimintaympäristön yleinen sääntely sekä yritystoiminnan ja yrittäjyyden edellytysten edistäminen;

4) työllisyys ja osaavan työvoiman saatavuus;

5) yleinen työpoliittinen sääntely sekä tasa-arvon edistäminen työelämässä ja muut työelämäkysymykset;

6) sisämarkkinapolitiikka;

7) tekninen turvallisuus ja luotettavuus, vaatimustenmukaisuus ja standardisointipolitiikka;

8) kuluttajapolitiikka;

9) kilpailupolitiikka;

10) julkisten hankintojen sääntely;

11) Euroopan unionin valtiontukivalvonta;

12) kirjanpito- ja tilintarkastustoiminta;

13) yrityksiä ja yhteisöjä koskeva rekisterihallinto;

14) huoltovarmuus;

15) ulkomaalaisten yritysostojen seuranta- ja vahvistusprosessit sekä puolustushankintoihin liittyvän teollisen yhteistyön hallinnointi;

16) työttömyysturvan työvoimapoliittiset linjaukset;

17) siviilipalvelus;

18) syrjinnän torjunta ja tasa-arvon edistäminen työelämässä;

19) harmaan talouden torjunta;

20) yritysten yhteiskuntavastuu;

21) työllisyys- ja yritysvaikutusarvioinnin kehittäminen, ministeriön säädösvalmistelun ja sääntelyn vaikutusarviointien kehittäminen sekä niihin liittyvät toimintaohjelmat ja hankkeet yhteistyössä lainsäädäntöjohtajan kanssa;

22) Kilpailu- ja kuluttajaviraston, Patentti- ja rekisterihallituksen, Turvallisuus- ja kemikaaliviraston ja Huoltovarmuuskeskuksen ohjaus ja valvonta sekä merimiespalvelutoimiston ja vastuualueen valtionapuyhteisöjen ohjaus ja valvonta;

23) Kansainvälinen työjärjestö;

24) palkkaturva ja siihen liittyvät konkurssi-, yrityssaneeraus- ja velkajärjestelyasiat;

25) työ- ja hyödykemarkkinoiden ennakoivan politiikkatyön tuki sekä työnvälitystilasto.

19 a §
Työvoiman maahanmuutto- ja kotouttamisyksikkö

Työvoiman maahanmuutto- ja kotouttamisyksikkö käsittelee seuraavat asiat:

1) työntekijöiden, yrittäjien, harjoittelijoiden, opiskelijoiden ja tutkijoiden maahanmuutto ja sen yhteensovitus kasvupolitiikan kanssa;

2) kansainvälinen työnvälitys ja EURES-työnvälitysverkosto;

3) työntekijöiden, yrittäjien, harjoittelijoiden, opiskelijoiden ja tutkijoiden maahanmuuton osalta Maahanmuuttoviraston ohjaus ja valvonta yhdessä sisäministeriön kanssa;

4) kotouttamispolitiikka ja kotouttamispalvelut sekä niihin liittyvä ohjaus, ennakointi ja sääntely;

5) kotouttamisen toimeenpanon ja kuntaan ohjaamisen kehittäminen ja ohjaus sekä ennakointi, seuranta ja kustannusten korvaaminen; yksikön yhteydessä toimii Kotouttamisen osaamiskeskus.

22 §
Tarkastus ja auditointi

Vastuualue käsittelee seuraavat asiat:

1) sisäinen tarkastus;

2) toiminnan kehittäminen (auditoinnit);

3) riskienhallinnan edistäminen;

4) Finnvera Oyj:n rahoitusvalvonta.

Vastuualueen toiminnasta ja asemasta annetaan tarkempia määräyksiä tarkastuksen ja auditoinnin ohjesäännössä.

30 §
Esittelylupa

Tasavallan presidentin, valtioneuvoston yleisistunnon tai raha-asiainvaliokunnan esittelylistaa ei saa muutoin kuin pakottavista syistä jakaa ennen kuin ministeri on hyväksynyt sen. Pakottavassa tapauksessa voidaan esittelylista kuitenkin jakaa kansliapäällikön tai hänen sijaisensa luvalla.

Esittelylista on toimitettava aina tiedoksi myös kansliapäällikölle ja esittelevän ministerin valtiosihteerille, erityisavustajalle sekä lainsäädäntöjohtajalle.

Ellei salassapitoa koskevista säädöksistä muuta johdu, noudatetaan edellä 2 momentissa kuvattua menettelyä myös työ- ja elinkeinoministeriön kannanottoja sisältävien muistioiden jakamisessa ministerivaliokuntien käsittelyä varten.

Kun esittelylupaa pyydetään työ- ja elinkeinoministeriöltä sen vastuulle kuuluvaan lainsäädäntöön liittyen, luvan antaa ministeri. Jos muutos on luonteeltaan tekninen tai yleiseltä merkitykseltään vähäinen, esittelyluvan antaa osastopäällikkö.

36 §
Osastopäällikön, yksikön päällikön tai hänen määräämänsä virkamiehen ratkaisuvalta

Osastopäällikkö, yksikön päällikkö tai hänen määräämänsä virkamies ratkaisee asiat, jotka koskevat:

1) lausunnon, kanteluratkaisun sekä ohjeiden antamista toimintayksikön toimialaan kuuluvassa asiassa;

2) toimintayksikön toimialaan kuuluvien tai käytettäväksi asetettujen määrärahojen jakamista, menopäätöksen tekemistä ja niitä koskevien menojen hyväksymistä 500 000 euroon asti;

3) toimintayksikön toimialaan kuuluvien tulojen hyväksymistä;

4) toimintayksikön henkilöstön sijoittamista ryhmiin, vastuualueisiin ja tiimeihin.

Edellä 1 momentin 2 kohdassa tarkoitettu euromääräinen rajoitus ei kuitenkaan koske seuraavien määrärahojen ja valtuuksien jakamista, menopäätöksen tekemistä tai menojen hyväksymistä:

1) alueellisten innovaatioiden ja kokeilujen käynnistämisen määräraha;

2) rakennerahasto-ohjelmien varat;

3) Suomen pk-yritysaloiteohjelman varat;

4) yritysten investointi- ja kehittämishankkeiden tukeminen;

5) alueellinen kuljetustuki;

6) työllistämis-, koulutus- ja erityistoimet;

7) työllisyysperusteiset siirtomenot investointeihin;

8) kotoutumislain nojalla kunnille maksettavat korvaukset.

Toimintayksikön päällikkö voi lisäksi hyväksyä edellä 1 momentin 2 kohdassa tarkoitetun määrän ylittävän merkitykseltään vähäisen menopäätöstä koskevan muutoksen, jolla ei ole olennaista vaikutusta tehdyn päätöksen asialliseen sisältöön.

41 §
Henkilöstö- ja hallintoyksikön johtajan ratkaisuvalta

Henkilöstö- ja hallintoyksikön päällikkönä toimiva johtaja tai hänen määräämänsä virkamies ratkaisee asiat, jotka koskevat:

1) valtion virkamieslain (750/1994) 44 §:ssä tarkoitettua sopimusta palvelussuhteen ehdoista;

2) ministeriön virkamiesten sivutoimilupia;

3) ministeriön virkojen nimiä, virkojen perustamista ja lakkauttamista, henkilöstön palkkoja, palkkioita ja korvauksia sekä palkkausmenojen hyväksymistä;

4) ministeriön henkilöstön henkilökiertoa;

5) ministeriön sisäistä hallintoa ja järjestystä, jollei asia kuulu kansliapäällikön ratkaistavaksi;

6) ministerien, kansliapäällikön, valtiosihteerien, osastopäälliköiden, yksikön päälliköiden, talousjohtajan, valtakunnansovittelijan ja yhteistoiminta-asiamiehen edustusmenojen hyväksymistä;

7) ministeriön alaisen viraston ja laitoksen päällikön sivutoimilupia;

8) ministeriölle kirjanpitoyksikkönä kuuluvia maksuliike- ja kirjanpitotehtäviä;

9) aikaisempaan vuoteen kohdistuvien menojen maksamista kulumassa olevan varainhoitovuoden vastaavaan tarkoitukseen käytettävissä olevasta määrärahasta;

10) rakennerahastojen toimenpideohjelmien (ohjelmakaudet 2007–2013 ja 2014–2020), Euroopan globalisaatiorahaston, vähävaraisten avun rahaston sekä Suomen pk-yritysaloiteohjelman todentamisviranomaistehtäviä;

11) viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) 14 ja 28 §:n mukaista asiakirjan antamisesta päättämistä;

12) henkilötietojen antamista viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 28 §:n mukaisesti työ- ja elinkeinotoimiston asiakastietojärjestelmästä.

43 §
Talousjohtajan ratkaisuvalta

Konserniohjausyksikköön sijoitettu talousjohtaja johtaa välittömästi kansliapäällikön alaisena hallinnonalan talousarvio-, lisätalousarvio- ja kehysprosesseja sekä toiminta- ja taloussuunnittelua.

Talousjohtaja ratkaisee asiat, jotka koskevat:

1) talousarvion tilijaottelua ja sen muutoksia;

2) niiden jakamattomien määrärahojen muutoksia, jotka kansliapäällikkö on jakanut osastojen ja yksiköiden käytettäväksi;

3) alivaltiosihteerin sekä henkilöstö- ja hallintoyksikön päällikön edustusmenojen hyväksymistä.

45 §
Nimitystoimivalta

Ministerit nimittävät esimiestehtäviin ja ylempiin asiantuntijatehtäviin palkattavan henkilöstön oman toimialansa osalta. Henkilöstö- ja hallintojohtaja nimittää ministeriön palkkausjärjestelmän vaativuustasolle 7.2 tai sitä alemmaksi sijoittuvan henkilöstön.

47 §
Nimittäminen määräaikaiseen virkasuhteeseen

Valtioneuvosto päättää yli vuoden kestävään määräaikaiseen virkasuhteeseen nimittämisestä, kun vastaavaan virkaan nimittää tasavallan presidentti tai valtioneuvosto. Muutoin virkasuhteeseen nimittää se, joka 46 §:n 2 momentin mukaan päättää vastaavan viran osalta virkavapaudesta.

49 §
Virkamatka- ja koulutusmääräykset

Ministeri antaa pysyvän kotimaan virkamatkamääräyksen kansliapäällikölle, valtiosihteereille, alivaltiosihteerille ja osastopäällikölle. Ministerille pysyvän kotimaan ja EU-matkojen virkamatkamääräyksen antaa henkilöstö- ja hallintojohtaja.

Henkilöstö- ja hallintojohtaja tai hänen määräämänsä virkamies antaa ulkomaan virkamatkamääräyksen kansliapäällikölle, valtiosihteereille ja osastopäällikölle sekä kotimaan ja ulkomaan virkamatkamääräyksen yksikön päällikölle, valtakunnansovittelijalle, yhteistoiminta-asiamiehelle ja erityisavustajalle.

Talousjohtaja antaa ulkomaan virkamatkamääräyksen alivaltiosihteerille ja kotimaan ja ulkomaan virkamatkamääräyksen henkilöstö- ja hallintojohtajalle.

Osastopäällikkö tai hänen määräämänsä virkamies, yksikön päällikkö tai hänen määräämänsä virkamies, ryhmäpäällikkö, vastuualueen päällikkö, valtakunnansovittelija ja yhteistoiminta-asiamies antavat kotimaan ja ulkomaan virkamatkamääräyksen alaiselleen virkamiehelle.

Muille kuin 1 momentissa mainituille virkamiehille ei voi antaa pysyvää virkamatkamääräystä.

Mitä edellä on säädetty virkamatkamääräyksen antamisesta, on noudatettava myös koulutusmääräyksen antamisessa.

50 §
Matkalaskujen hyväksyminen

Ministerien, valtiosihteerien ja ministerien erityisavustajien matkalaskut hyväksyy henkilöstö- ja hallintojohtaja.

Henkilöstö- ja hallintojohtajan matkalaskut hyväksyy talousjohtaja.

Kansliapäällikön, alivaltiosihteerin, yksiköiden ja osastojen päällikön sekä valtakunnansovittelijan ja yhteistoiminta- asiamiehen matkalaskut hyväksyy henkilöstö- ja hallintojohtaja.

Muilta osin matkalaskujen hyväksymisessä noudatetaan, mitä tämän työjärjestyksen 51 §:ssä menojen hyväksymisestä säädetään.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2020.

Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2019

Työministeri
Tuula Haatainen

Alivaltiosihteeri
Petri Peltonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.