1465/2019

Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 2019

Liikenne- ja viestintäministeriön asetus Väyläviraston maksullisista suoritteista

Liikenne- ja viestintäministeriön päätöksen mukaisesti säädetään valtion maksuperustelain (150/1992) 8 §:n nojalla, sellaisena kuin se on laissa 348/1994:

1 §
Soveltamisala

Tässä asetuksessa säädetään Väyläviraston julkisoikeudellisista suoritteista ja niiden maksuperusteista sekä muista maksullisista suoritteista perittävistä maksuista.

2 §
Kiinteämaksuiset julkisoikeudelliset suoritteet

Valtion maksuperustelain (150/1992) 6 §:n 2 momentissa tarkoitettuja maksullisia julkisoikeudellisia suoritteita, joista Väylävirasto perii liitteen mukaiset kiinteät maksut, ovat seuraavat suoritteet:

1) ratalain (110/2007) 28 a §:ssä tarkoitettu tasoristeyslupa;

2) hakemuksen käsittelymaksu alusten jääluokista ja jäänmurtaja-avustuksesta annetussa laissa (1121/2005) tarkoitettuun poikkeukseen 10 §:n mukaisesta avustusrajoituksesta;

3) ratalain 40 §:n mukaisesti myönnettävä poikkeuslupa koskien lain 37–39 §:ssä säädettyjä kieltoja ja rajoituksia;

4) liikenteenohjaus rautateiden vaihtotyöliikenteessä; ja

5) ratalain (110/2007) 28 c §:ssä tarkoitettu lupa rautatien ylittämiseen.

3 §
Maksulliset muut suoritteet

Valtion maksuperustelain 7 §:ssä tarkoitettuja suoritteita, jotka Väylävirasto hinnoittelee liiketaloudellisin perustein, ovat:

1) sopimus rautatiealueella tehtävästä työstä;

2) rautateiden liikkuvan kaluston koeajoradan käyttö;

3) raideliikennelaissa (1302/2018) tarkoitetut rataverkon käytön lisäpalvelut;

4) huoneistojen, rakennusten, rakennelmien ja rakennettujen kiinteistöjen käyttöoikeuden vuokraaminen;

5) Väylävirastossa tuotettujen menetelmien, tietojärjestelmien, ohjelmien, audiovisuaalisten tuotteiden, painotuotteiden ja muun tietoaineiston myynti ja käyttöoikeuden luovuttaminen sekä käyttö- ja tukipalvelut ulkopuolisille;

6) Väyläviraston henkilöstön käyttö ulkopuolisissa koulutus- tai konsultointitehtävissä taikka muissa asiantuntijatehtävissä sekä koulutuspalvelut;

7) toimeksiantoon perustuvat tutkimus- ja tilastopalvelut;

8) valokopiot, telekopiot, sähköiset tallenteet ja muut jäljennökset sekä niiden lähettäminen, lukuun ottamatta 2 momentissa tarkoitettuja kopioita ja tulosteita;

9) raideliikennelain 10 §:n mukaiset turvallisuusjohtamisjärjestelmän edellyttämät yhteentoimivuuslausunnot sekä käyttö- ja koekäyttöluvat; ja

10) toimeksiantoon perustuvat muut Väyläviraston suoritteet.

Viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) 34 §:n 2 momentissa tarkoitetusta tiedon esille hakemisesta sekä saman lain 34 §:n 3 momentissa tarkoitettujen kopioiden ja tulosteiden antamisesta perittävistä maksuista päättää Väylävirasto ottaen huomioon, mitä viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 34 §:ssä säädetään.

4 §
Eräitä julkisoikeudellisen suoritteen maksun perintää koskevia säännöksiä

Peruutetusta tai täydentämättä jätetystä hakemuksesta peritään tehtyä työmäärää vastaava osuus liitteen mukaisesta maksusta, jollei toisin säädetä. Myönteisestä ja kielteisestä päätöksestä peritään saman suuruinen maksu, jollei toisin säädetä. Tuomioistuimen muutoksenhaun johdosta uudelleen käsiteltäväksi palauttaman asian käsittelymaksusta vähennetään, mitä samassa asiassa aikaisemmin annetusta päätöksestä on peritty.

5 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2020 ja on voimassa 31 päivään joulukuuta 2021.

Suoritteista ja maksuista, joita koskeva asia on tullut vireille ennen tämän asetuksen voimaantuloa, peritään maksu asian vireille tulohetkellä voimassa olleiden säännösten mukaisesti.

Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 2019

Liikenne- ja viestintäministeri
Timo Harakka

Ylitarkastaja
Pirjo Karttunen

Liite

KIINTEÄMAKSUISET JULKISOIKEUDELLISET SUORITTEET

maksu
1. Ratalain (110/2007) 28 a §:ssä tarkoitettu lupa tasoristeyslupa 980 euroa
2. Hakemuksen käsittelymaksu alusten jääluokista ja jäänmurtaja-avustuksesta annetussa laissa (1121/2005) tarkoitettuun poikkeukseen 10 §:n mukaisesta avustusrajoituksesta 350 euroa
3. Ratalain 40 §:n mukaisesti myönnettävä poikkeuslupa koskien lain 37–39 §:ssä säädettyjä kieltoja ja rajoituksia 240 euroa
4. Liikenteenohjaus rautateiden vaihtotyöliikenteessä 70 euroa/ tunti
5. Ratalain (110/2007) 28 c §:ssä tarkoitettu lupa rautatien ylittämiseen 980 euroa

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.