1456/2019

Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2019

Sisäministeriön asetus sisäministeriön työjärjestyksestä annetun sisäasiainministeriön asetuksen muuttamisesta

Sisäministeriön päätöksen mukaisesti

muutetaan sisäministeriön työjärjestyksestä annetun sisäasiainministeriön asetuksen

(1078/2013) 2, 3, 4, 6, 8, 13, 14, 17, 18, 22, 25, 27, 46, 47 ja 59 §

sellaisena kuin niistä ovat 6 § asetuksessa 353/2015, 8 § ja 14 § asetuksessa 1387/2018, 46 § asetuksessa 945/2017, 2, 3, 4, 13, 17, 18 ja 22 § asetuksessa 757/2019, sekä

lisätään uusi 8 a § sekä asetuksella 21/2015 kumotun 49 §:n tilalle uusi 49 §, seuraavasti:

2 §
Ohjaus ja johtaminen

Ministeri johtaa hallinnonalan toimintaa apunaan ministerin johtoryhmä.

Osaston päällikön apuna on osaston johtoryhmä.

Sisäministeriön hallinnonalalla sovelletaan ministeriön ja hallinnonalan virastojen ja laitosten välillä tulosohjausta ja ministeriössä tulosjohtamista. Ministeriön osastoissa voidaan soveltaa tulosjohtamista täydentäviä ryhmä-, vastuualue- tai muita vastaavia johtamisjärjestelmiä.

3 §
Ministerin johtoryhmä

Ministerin johtoryhmä käsittelee ministeriön toimialaan kuuluvat keskeiset sekä usean osaston toimialaan kuuluvat asiat. Johtoryhmä arvioi myös toiminnan tuloksellisuutta, ohjaa lainvalmistelua sekä käsittelee ja sovittaa yhteen muut laajakantoiset ja periaatteellisesti tärkeät asiat. Johtoryhmä käsittelee myös hallinnonalan ja ministeriön toimintaan keskeisesti vaikuttavat yhteiskuntapoliittiset linjaukset sekä toimintaa suuntaavat tulossuunnitelmat ja niiden toteuttamisen edellyttämät voimavarat.

Johtoryhmään kuuluvat sisäministeri puheenjohtajana, valtiosihteeri varapuheenjohtajana sekä jäseninä kansliapäällikkö, hallinto- ja kehittämisosaston, poliisiosaston, pelastusosaston ja maahanmuutto-osaston osastopäälliköt, Rajavartiolaitoksen päällikkö, viestintäjohtaja, ministeriön kansainvälisten asioiden yksikön päällikkö ja kansallisen turvallisuuden yksikön päällikkö.

4 §
Kansliapäällikön johtoryhmä

Kansliapäällikön johtoryhmä sovittaa valmistelevasti yhteen ja linjaa ministerin johtoryhmän asioita, toiminnan ja talouden suunnittelua, hallinnonalan ja ministeriön yhteisiä hallinnollisia ja toiminnallisia asioita sekä varmistaa osastojen välisen tiedonkulun ja johtoryhmässä tehtyjen päätösten toimeenpanon. Kokouksessa käsitellään lisäksi säännöllisesti säädöshankkeita ja muita merkittäviä hankkeita sekä eduskunnalle annettavaksi ilmoitettujen hallituksen esitysten valmistelutilannetta.

Kansliapäällikön johtoryhmään kuuluvat kansliapäällikkö, ministeriön osastopäälliköt sekä ministeriön kansainvälisten asioiden yksikön päällikkö, kansallisen turvallisuuden yksikön päällikkö ja viestintäjohtaja. Valtiosihteerillä sekä sisäisen tarkastuksen yksikön päälliköllä on oikeus osallistua kokoukseen. Kokouksen sihteerinä toimii puheenjohtajan määräämä henkilö. Johtoryhmän kokoukseen voivat tarvittaessa osallistua myös muut puheenjohtajan määräämät henkilöt.

Kansliapäällikön johtoryhmä toimii ministeriön valmiustoimikuntana. Sen lisäksi, mitä 2 momentissa säädetään, valmiustoimikunnan kokouksiin osallistuvat valmiuspäällikkö ja valmiuskoordinaattori.

6 §
Osaston johtoryhmä

Osaston johtoryhmä on osaston toiminnan yleistä suunnittelua ja yhteensovittamista varten. Johtoryhmän puheenjohtajana toimii osastopäällikkö. Osastopäällikkö määrää johtoryhmän varapuheenjohtajan, jäsenet ja sihteerin.

Johtoryhmän tehtävänä on lisäksi ministerin johtoryhmässä hyväksyttyjen toimintalinjojen ja toiminnan painopisteiden mukaisesti käsitellä osaston ja sen toimialan toiminnan ja talouden suunnitteluun ja seurantaan liittyvät asiat.

Käsiteltäessä osastoa koskevia yhteistoiminta-asioita osaston johtoryhmä tai muu siihen nimetty ryhmä toimii yhteistyöelimenä.

Mitä osaston johtoryhmästä on sanottu, sovelletaan tarvittaessa erillisen yksikön johtoryhmään.

8 §
Hallinnonalan tulossuunnittelu ja -seuranta -työryhmä

Ministeriön osastojen, erillisten yksiköiden ja hallinnonalan virastojen toiminnan ja talouden suunnittelun ja seurannan yhteistyöelimenä toimii hallinnonalan tulossuunnittelu ja -seuranta -työryhmä.

Hallinnonalan tulossuunnittelu ja -seuranta -työryhmän nimeää kansliapäällikkö ja sen puheenjohtajana toimii hallinto- ja kehittämisosaston päällikkö. Hallinto- ja kehittämisosasto valmistelee työryhmässä käsiteltävät asiat.

8 a §
Ministeriön tulossuunnittelu ja -seuranta -ryhmä

Ministeriössä toimii ministeriön sisäinen tulossuunnittelu ja -seuranta -ryhmä, jonka asettaa hallinto- ja kehittämisosasto. Ryhmä toimii ministeriön yhteistyö - ja valmisteluelimenä toiminnan ja talouden suunnittelua koskevissa asioissa ja valmistelee ja sovittaa yhteen kansliapäällikön johtoryhmän käsittelyä varten hallinnonalaa koskevat tulosohjaukseen ja -johtamiseen liittyvät asiat.

13 §
Poliisiosaston tehtävät

Poliisiosasto käsittelee asiat, jotka koskevat:

1) Poliisihallituksen tulosohjausta;

2) Poliisihallituksen alaista poliisihallintoa;

3) yleistä järjestystä ja turvallisuutta;

4) Poliisihallituksen alaista poliisin rikostorjuntaa;

5) poliisin lupahallintoa;

6) ampuma-aseita;

7) poliisin arpajaishallintoa ja rahapelipolitiikkaa sekä

8) yksityistä turvallisuusalaa.

Poliisiosasto käsittelee myös asiat, jotka koskevat Poliisihallituksen alaisen poliisin tulosohjausta, laillisuusvalvontaa, kansainvälisiä asioita samoin kuin sisäministeriölle Poliisihallituksen alaisen poliisin toimialalla kuuluvia muita asioita.

Poliisiosasto valmistelee puolustusvoimien virka-avusta poliisille annetun lain (781/1980) 4 a §:ssä ja rajavartiolain (578/2005) 77 b §:ssä tarkoitetun virka-apupyynnön.

Poliisiosasto valmistelee poliisilain (872/2011) 9 luvun 2 a, 9 a ja 9 b §:ssä tarkoitetut kansainväliseen yhteistyöhön liittyvät päätökset lukuun ottamatta kansallisen turvallisuuden yksikön valmisteltavaksi 17 §:n mukaan kuuluvia päätöksiä. Lisäksi poliisiosasto valmistelee toimialallaan kansainvälisen avun antamista ja pyytämistä koskevasta päätöksenteosta annetun lain (418/2017) 2 ja 4 §:ssä tarkoitetut asiat lukuun ottamatta kansallisen turvallisuuden yksikön valmisteltavaksi 17 §:n mukaan kuuluvia asioita.

14 §
Pelastusosaston tehtävät

Pelastusosasto käsittelee asiat, jotka koskevat:

1) pelastustointa;

2) hätäkeskustoimintaa, Hätäkeskuslaitosta ja sen tulosohjausta ja laillisuusvalvontaa;

3) Pelastusopistoa ja sen tulosohjausta ja laillisuusvalvontaa;

4) pelastusalan ammattikorkeakoulutukseen tarkoitettujen määrärahojen käyttöä kuultuaan asiasta Pelastusopistoa, Poliisihallitusta ja Poliisiammattikorkeakoulua;

5) Pelastusopistoa, pelastusalan ammattikorkeakoulututkinnon opiskelijoita ja pelastuslaitoksia edustavien Poliisiammattikorkeakoulun hallituksen jäsenten nimeämistä;

6) pelastusalan ammattikorkeakoulututkintoon johtavista opiskelijamääristä päättämistä;

7) palosuojelurahastoa ja sen tulosohjausta lukuun ottamatta toiminnan ja talouden valvontaa;

8) pelastuslain 38 §:ssä tarkoitettua pelastustoimeen kuuluvan kansainvälisen avun antamista ja vastaanottamista lukuun ottamatta niitä tehtäviä, jotka pelastuslain mukaisesti kuuluvat Rajavartiolaitokselle;

9) siviilivalmiutta;

10) aluehallinnon yhteistä varautumista poikkeusoloihin ja häiriötilanteisiin sekä siihen liittyviä keskushallinnon tehtäviä;

11) hengenpelastusmitaleja;

12) Suomen Punaista Ristiä.

Hätäkeskuslaitoksen tulosohjausta, talousarviota, yhteistyöryhmän asettamista, sekä muita Hätäkeskuslaitoksen toiminnan kannalta tärkeitä asioita osaston tulee käsitellä yhteistyössä poliisiosaston kanssa.

Pelastustoiminnan johtamisesta onnettomuustilanteissa säädetään erikseen.

17 §
Kansallisen turvallisuuden yksikön tehtävät

Kansallisen turvallisuuden yksikkö käsittelee asiat, jotka koskevat:

1) kansallista turvallisuutta;

2) siviilitiedustelua;

3) suojelupoliisia ja sen tulosohjausta ja laillisuusvalvontaa;

4) ministeriön ja sen hallinnonalan turvallisuusasioiden sekä riskienhallinnan yleistä ohjausta, valvontaa ja kehittämistä sekä

5) ministeriön ja sen hallinnonalan yhteisen varautumisen ja valmiussuunnittelun yleistä ohjausta ja yhteensovittamista sekä valvontaa ja kehittämistä siltä osin kuin kyseessä ei ole muun osaston tai erillisyksikön tehtävä.

Kansallisen turvallisuuden yksikkö valmistelee toimialallaan kansainvälisen avun antamista ja pyytämistä koskevasta päätöksenteosta annetun lain (418/2017) 2 ja 4 §:ssä tarkoitetut asiat.

Kansallisen turvallisuuden yksikkö vastaa kansallisen turvallisuuden alaan kuuluvien asioiden valmistelusta ja yhteensovittamisesta.

18 §
Hallinto- ja kehittämisosaston tehtävät

Hallinto- ja kehittämisosasto käsittelee asiat, jotka koskevat:

1) yleistä toiminnan kehittämistä sekä yleisten hallintoasioiden hoitoa ja sisäisiä palveluita, hallinnonalan asiakirjahallinnon yleistä ohjausta ja tiedonhallinnan järjestämistä ministeriössä;

2) strategiavalmistelua, tulossuunnittelua, tulosohjausta, tuloksellisuuden seurantaa ja niihin liittyvää kehittämistä;

3) henkilöstöhallintoa ja -politiikkaa sekä henkilöstön kehittämistä;

4) taajuusasioiden, tietohallinnon, tietosuojan ja digitalisaation yleistä kehittämistä ja ohjausta, konsernistrategiaa tukevien hankkeiden ohjaamista, hallinnonalan tietojärjestelmien yhteentoimivuuden edistämistä ja varmistamista sekä tietohallintoyhteistyön ja verkostomaisen toimintatavan edistämistä;

5) hallinnonalan ja ministeriön taloussuunnittelua, talousarvion soveltamista sekä talousarviolainsäädännön mukaisia kertomuksia, ministeriön kirjanpitoyksikkötehtäviä, taloushallintoa ja sisäisen valvonnan periaatteita sekä palosuojelurahaston toiminnan ja talouden valvontaa;

6) Euroopan unionin sisäisen turvallisuuden rahaston sekä turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahaston maksatus- ja tarkastustehtävien toimeenpanoa sekä täytäntöönpanokertomusten ja menoilmoitusten valmistelua;

7) tutkimustoiminnan kehittämistä ja koordinointia sekä talousarvion ulkopuolisen kehittämisrahoituksen hankinnan tukemista ja koordinaatiota hallinnonalalla;

8) hankintatointa ja toimitila-asioita koskevien asioiden ohjausta ja kehittämistä;

9) aluejakojen ja alueellistamisen yhteensovittamista;

10) sisäisen turvallisuuden kohdealueen arkkitehtuuria;

11) useamman kuin yhden osaston tai erillisen yksikön toimialaan kuuluvien lausuntojen valmistelua ja yhteensovittamista lukuun ottamatta 22 §:n 2 momentin 9 kohdassa tarkoitettuja asioita;

12) ministerin, valtiosihteerin, kansliapäällikön ja ministerin erityisavustajien sihteeripalveluja;

13) hallinnonalan virastopäälliköiden palkkausta sekä johtajasopimusten ja karenssisopimusten yhteensovittamista ja laatimisessa avustamista;

14) Suomen lippua ja Suomen vaakunaa, lukuun ottamatta poliisin oikeutta käyttää suorakaiteista valtiolippua;

15) Euroopan unionin yhteisvastuuta ja maahanmuuttovirtojen hallintaa koskevan yleisohjelman mukaisten Euroopan pakolaisrahaston, ulkorajarahaston, paluurahaston ja kotouttamisrahaston todentamisviranomaistehtäviä;

16) toimitiloihin ja virastopalveluihin, tietopalveluun ja asiakirjahallintoon, käännös ja tulkkauspalveluihin liittyvää yhteistyötä valtioneuvoston kanslian kanssa;

17) ministeriön johdon avustamista säädöshankkeiden seurannassa, useamman kuin yhden osaston toimialaan kuuluvan säädösvalmistelun yhteensovittamisessa ja säädösvalmistelun laadun kehittämisessä;

18) ministeriön johdon, osastojen ja erillisten yksiköiden avustamista yleisissä oikeudellisissa asioissa, jos asia ei kuulu muun osaston tai erillisen yksikön toimialaan;

19) ministeriötä tai ministeriön virkamiehiä koskevien kanteluiden käsittelyä, ellei asia kuulu muulle osastolle tai erilliselle yksikölle;

20) ministeriön ja hallinnonalan laillisuusvalvonnan yleistä kehittämistä ja tarvittaessa osastojen ja erillisten yksiköiden tukemista laillisuusvalvontaan liittyvissä tehtävissä;

21) niitä ministeriön asioita, jotka eivät kuulu muille osastoille tai erillisille yksiköille.

Hallinto- ja kehittämisosasto osallistuu ministerin tai kansliapäällikön ratkaistavien konsernistrategiaa tukevien hankkeiden, hankinta-asioiden ja ministeriön sitoutumista edellyttävien toimitila-asioiden valmisteluun yhteistyössä asianomaisen osaston tai erillisen yksikön kanssa.

Hallinto- ja kehittämisosasto vastaa toimeksiantona saatujen ministeriön hankintojen osalta julkisia hankintoja koskevien menettelyjen noudattamisesta sekä erityisesti kilpailuttamisesta siten kuin ministeriön sisäisessä määräyksessä tarkemmin määrätään. Osasto huolehtii lisäksi ministeriön hankintoja koskevasta sopimustenhallinnasta.

Tämän työjärjestyksen 22 §:ssä säädetään Euroopan unionin sisäisen turvallisuuden rahaston sekä turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahaston vastuuviranomaistehtävien hoitamisesta sisäministeriössä.

22 §
Ministeriön kansainvälisten asioiden yksikön tehtävät

Ministeriön kansainvälisten asioiden yksikkö yhteensovittaa ministeriölle kuuluvia kansainvälisiä ja Euroopan unionissa käsiteltäviä asioita sekä avustaa ministeriä, valtiosihteeriä ja kansliapäällikköä kansainvälisten ja Euroopan unioniin liittyvien asioiden hoitamisessa.

Ministeriön kansainvälisten asioiden yksikkö käsittelee asiat, jotka koskevat:

1) siviilikriisinhallinnan kotimaan valmiuksia sekä niiden kehittämistä ja ylläpitämistä;

2) Kriisinhallintakeskuksen tulosohjausta ja laillisuusvalvontaa;

3) sisäasioiden EU-rahastojen valmistelua;

4) Euroopan unionin sisäisen turvallisuuden rahaston sekä turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahaston vastuuviranomaistehtäviä;

5) ministerin, valtiosihteerin ja kansliapäällikön kansainvälisten vierailujen ja matkojen valmistelua;

6) ministeriön kansainvälisen toiminnan tehostamista;

7) Euroopan ihmisoikeustuomioistuimessa ja muissa kansainvälisissä tuomioistuimissa vireillä olevien ministeriötä koskevien asioiden yhteensovittamista ja oikeuskäytännön seurantaa;

8) ministeriötä koskevien kansainvälisten valvontaelinten antamien suositusten toimeenpanon seurantaa;

9) kansainvälisten ihmisoikeussopimusten määräaikaisraportoinnin valmistelua ja yhteensovittamista ministeriössä.

Euroopan unionin sisäisen turvallisuuden rahaston sekä turvapaikka-, maahanmuutto ja kotouttamisrahaston maksatus- ja tarkastustehtävien toimeenpanosta sekä täytäntöönpanokertomusten ja menoilmoitusten valmistelusta säädetään 18 §:n 1 momentin 6 kohdassa.

25 §
Kansliapäällikkö

Kansliapäällikön tehtävänä on johtaa, kehittää ja valvoa ministeriön ja sen hallinnonalan toimintaa sekä siinä tarkoituksessa:

1) vastata ministeriön toiminnasta ja huolehtia, että sen tehtävät hoidetaan tuloksekkaasti;

2) huolehtia lainsäädännön valmistelun laadusta ministeriössä;

3) vastata virkamiesvalmistelun yhteensovittamisesta ministeriössä sekä virkamiesyhteistyön järjestämisestä yhdessä muiden ministeriöiden kanssa;

4) johtaa ja kehittää ministeriön henkilöstöhallintoa ja muuta sisäistä hallintoa;

5) vastata ministeriön hallinnonalan tavoitteiden valmistelusta ja niiden toteutumisen seurannasta;

6) vastata ministeriön hallinnonalan organisaatiosta ja sen kehittämisestä;

7) huolehtia ministeriön ja sen hallinnonalan yleisestä turvallisuudesta sekä varautumisesta sekä

8) johtaa rajavartio-osaston kanssa käytäviä tulosneuvotteluja.

27 §
Osaston ja erillisen yksikön päällikkö

Osaston päällikkö johtaa asetettujen toimintalinjojen mukaisesti osastonsa toimintaa.

Osaston päällikkö:

1) vastaa osastonsa toiminnan suunnittelusta ja sen yhteensovittamisesta ministeriön tavoitteiden mukaisesti;

2) vastaa osastonsa toiminnan tuloksellisuudesta;

3) johtaa osastonsa ja toimialansa tulossuunnittelua sekä johtaa ministeriön suorassa tulosohjauksessa olevan toimialansa viraston kanssa käytäviä tulosneuvotteluja;

4) johtaa osastonsa säädösvalmistelua;

5) johtaa ja yhteensovittaa osastonsa ja toimialansa kansainvälisiä asioita;

6) vastaa osastonsa ja sen toimialan periaatteellisesti tärkeiden hankkeiden käynnistämisestä, toimeenpanosta ja seurannasta sekä

7) kehittää ja seuraa toimialansa toimintaa.

Mitä edellä 1 ja 2 momentissa säädetään osaston päälliköstä, koskee soveltuvin osin erillisen yksikön päällikköä.

Poiketen siitä, mitä 2 momentissa säädetään, Rajavartiolaitoksen kanssa käytäviä tulosneuvotteluja johtaa ministeri.

46 §
Ministeriön kansainvälisten asioiden yksikkö

Ministeriön kansainvälisten asioiden yksikön päällikkö ratkaisee nimittämisen julkisoikeudelliseen palvelussuhteeseen sekä palvelussuhteen ehdot siviilikriisihallinnan kotimaan valmiuksien kannalta merkittävissä tehtävissä.

Kansainvälisten asioiden yksikön päälliköllä on sisäasioiden EU-rahastojen vastuuviranomaisen päällikkönä ratkaisuvalta rahastoja koskevissa asioissa.

Kansainvälisten asioiden yksikön päällikkö ratkaisee ulkomaanmatkaa koskevan matkamääräyksen antamisen ministerille.

47 §
Poliisiosaston osastopäällikkö

Poliisiosaston osastopäällikkö ratkaisee 42 §:ssä säädetyn lisäksi erivapauden myöntämistä poliisitoimen virkoihin koskevat asiat, lukuun ottamatta suojelupoliisin poliisitoimen virkoja ja virkoja, joihin valtioneuvosto nimittää.

49 §
Kansallisen turvallisuuden yksikön päällikkö

Kansallisen turvallisuuden yksikön päällikkö ratkaisee 42 §:ssä säädetyn lisäksi erivapauden myöntämistä suojelupoliisin poliisitoimen virkoihin koskevat asiat.

59 §
Sisäiset määräykset ja ohjeet

Tarkemmat määräykset ja ohjeet ministeriön työn yleisestä järjestämisestä annetaan ministerin tai kansliapäällikön vahvistamissa sisäisissä määräyksissä ja ohjeissa.

Ministerin johtoryhmä antaa tarvittaessa tarkemmat määräykset tai ohjeet asioiden käsittelystä johtoryhmässä ja sen muusta toiminnasta.

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2020.

Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2019

Sisäministeri
Maria Ohisalo

Hallitusneuvos
Hanna Helinko

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.