Finlex.fi-sivuston kysely
Finlex.fi-sivustoa ollaan uudistamassa. Haluaisimme kuulla mielipiteesi siitä, mikä tällä hetkellä toimii hyvin ja mikä ei. Kyselyyn vastaaminen vie noin 5 minuuttia.
Siirry kyselyyn: https://q.surveypal.com/Finlex.fi-kysely

1386/2019

Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 2019

Sisäministeriön asetus poliisin suoritteiden maksullisuudesta vuonna 2020

Sisäministeriön päätöksen mukaisesti säädetään valtion maksuperustelain (150/1992) 8 §:n ja arpajaislain (1047/2001) 46 §:n nojalla, sellaisena kuin ne ovat, valtion maksuperustelain 8 § laissa 348/1994 ja arpajaislain 46 § laissa 1286/2016:

1 §
Soveltamisala

Tässä asetuksessa säädetään poliisin suoritteiden maksullisuudesta. Poliisilla tarkoitetaan tässä asetuksessa Poliisihallitusta, keskusrikospoliisia, suojelupoliisia, Poliisiammattikorkeakoulua sekä paikallispoliisia.

2 §
Maksuttomat julkisoikeudelliset suoritteet

Valtion maksuperustelain (150/1992) 5 §:ssä tarkoitettuja maksuttomia julkisoikeudellisia suoritteita ovat:

1) yleisen järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitämiseen liittyvät suoritteet;

2) poliisin aloitteesta tapahtuva opastus, ohjeistus ja neuvonta; sekä

3) valvontatehtävät, jollei niistä jäljempänä toisin säädetä.

Maksua ei peritä valtion maksuperustelain 6 §:n 3 momentin nojalla seuraavista suoritteista:

1) tiedoksianto rikosasioissa;

2) päätös ja muu toimituskirja hallintokanteluasiassa;

3) lausunto;

4) päihtyneiden käsittely;

5) luvan, suostumuksen tai hyväksynnän peruuttaminen;

6) ulkomaan edustuston palveluksessa olevalle ulkomaalaiselle myönnettävä lupa;

7) viisumin jatkaminen Euroopan unionin jäsenvaltion kansalaisen perheenjäseneltä;

8) yleisestä kokouksesta tehtävän ilmoituksen käsittely;

9) jos henkilöllä ei ole muuta henkilöllisyyttä osoittavaa asiakirjaa, väliaikainen henkilökortti, joka annetaan henkilölle äänestämistä varten valtiollisissa vaaleissa, kunnallisvaaleissa, kansanäänestyksessä, saamelaiskäräjien vaaleissa, tai Euroopan parlamentin vaaleissa;

10) esitutkintalain (805/2011) mukaiset suoritteet ja asiakirjat, jotka annetaan ensimmäistä kertaa asianosaiselle, syyttäjälle tai tuomioistuimelle rikosasiassa, sovittelumenettelyä varten ensimmäistä kertaa annettavat asiakirjat sekä eduskunnan oikeusasiamiehelle, valtioneuvoston oikeuskanslerille, kuluttaja-asiamiehelle, tasa-arvovaltuutetulle, tietosuojavaltuutetulle ja yhdenvertaisuusvaltuutetulle annettavat asiakirjat näiden tehtäviin kuuluvissa rikosasioissa;

11) poliisilain (872/2011) 6 luvun 1 §:n mukainen poliisitutkinta ja tutkinnan johdosta asianosaiselle ensimmäistä kertaa annettavat asiakirjat, lukuun ottamatta jäljempänä 6 §:n 2 ja 3 kohdassa mainittuja suoritteita; ja

12) suoritteet, joiden maksuttomuus perustuu kansainväliseen sopimukseen, sekä yhteistyöviranomaiselle poliisin tehtävien suorittamiseksi tai kehittämiseksi tuotetut suoritteet.

Maksua ei peritä passilain (671/2006) 3 b §:ssä tarkoitetusta Suomessa myönnetystä hätäpassista.

Maksua ei peritä valtion maksuperustelain 6 §:n 3 ja 4 momentin nojalla turvallisuusselvityslain (726/2014) mukaisesta turvallisuusselvityksestä, kun se koskee poliisihallintoon rekrytoitavaa henkilöä tai Poliisiammattikorkeakouluun poliisin ammattikorkeakoulututkintoa varten opiskelemaan valittua henkilöä.

3 §
Alennettu julkisoikeudellinen suoritemaksu

Suomen sotiin osallistuneen rintamaveteraanin ja miinanraivauksiin vuosina 1945–1952 osallistuneen henkilön passista peritään suoritemaksu, joka on puolet passin suoritemaksusta. Edellä mainitun henkilön pika- ja express-passista sekä väliaikaisesta passista peritään liitteenä olevan maksutaulukon mukainen suoritemaksu.

Oikeus alennettuun suoritemaksuun passista osoitetaan rintamasotilastunnuksesta annetun asetuksen (772/1969) mukaisella rintamasotilastunnuksella, rintamapalvelustunnuksesta annetun asetuksen (554/1978) mukaisella rintamapalvelustunnuksella, rintamatunnuksesta annetun asetuksen (256/1988) mukaisella rintamatunnuksella, ulkomaalaisen rintamasotilastunnuksesta annetun asetuksen (418/1992) mukaisella ulkomaalaisen rintamasotilastunnuksella tai eräissä Suomen sotiin liittyneissä tehtävissä palvelleiden kuntoutuksesta annetun lain (1039/1997) 2 §:ssä tarkoitetulla todistuksella mainitun lain 1 §:n 2 momentin 3 kohdassa tarkoitettuun miinanraivaustehtävään osallistumisesta.

4 §
Tiedoksiantomaksut

Tässä asetuksessa tarkoitettujen maksujen suorittamiseen velvollisen on suoritettava myös ne kustannukset, jotka aiheutuvat viranomaisen yleisessä tietoverkossa, virallisessa lehdessä tai muussa lehdessä kuuluttamisesta silloin, kun kuuluttaminen on tarpeen hallintolain (434/2003) 54 §:ssä tarkoitetun tiedoksiantovelvollisuuden täyttämiseksi.

Haastemieslain (505/1986) 6 §:n 1 momentin 1 ja 2 kohdassa mainittujen tiedoksiantoon oikeutettujen virkamiesten suorittamista tiedoksiannoista perittävistä maksuista säädetään erikseen.

Sen estämättä, mitä 2 momentissa säädetään, peritään käräjäoikeudelta toimeksiannosta suoritetusta haastetiedoksiannosta riita- tai hakemusasiassa 80 euron suuruinen maksu.

5 §
Kiinteämaksuiset julkisoikeudelliset suoritteet

Valtion maksuperustelain 6 §:n 2 momentissa tarkoitettuja julkisoikeudellisia suoritteita, joista poliisi perii kiinteät maksut, ovat liitteenä olevassa maksutaulukossa mainitut suoritteet.

Hylkäävästä päätöksestä peritään samansuuruinen maksu kuin myönteisestä päätöksestä, jollei maksutaulukossa erikseen säädetä hylkäävälle päätökselle alempaa maksua.

6 §
Omakustannusarvon mukaiset julkisoikeudelliset suoritteet

Valtion maksuperustelain 6 §:n 1 momentissa tarkoitettuja maksullisia julkisoikeudellisia suoritteita, joista poliisi perii omakustannusarvon mukaiseksi määräämänsä maksun, ovat:

1) poliisin toimitiloihin tai hätäkeskuksiin liitetyn rikosilmoitinlaitteen ja poliisin vastaanottaman, vartioimisliikkeen välittämän aiheettoman hälytyksen johdosta suoritetut toimenpiteet;

2) petoeläinvahingon tutkinta ja siihen liittyvät toimenpiteet;

3) eläinten lääkitsemisestä annetun lain (387/2014) mukainen tutkinta;

4) ampumaradan tarkastaminen;

5) tavara-arpajaisten arvonnan ja arpojen sekoittamisen valvonta;

6) arvauskilpailujen voittajan toteamisen valvonta;

7) virka-apu luonnollisille ja oikeushenkilöille sekä poliisihallinnon ulkopuolisille viranomaisille, lukuun ottamatta ulosottoasioita, rangaistuksen täytäntöönpano koskevia asioita, virka-apua Puolustusvoimille, siviilipalveluslain (1446/2007) 103 §:n mukaista virka-apua, mielenterveyslain (1116/1990) 31 §:n mukaista virka-apua sekä työtapaturma ja ammattitautilain (459/2015) 253 ja 254 §:n mukaista virka-apua;

8) pyynnöstä tehtävät lentoliikenteen erityiset turvallisuustoimenpiteet, jotka ylittävät ilmailulain (864/2014) ja asianomaisten viranomaisten kulloisenkin turvallisuustilanteen perusteella määrittelemän turvallisuustason;

9) metsästyslain (615/1993) mukaiset irrallaan olevan koiran talteenottoon liittyvät toimenpiteet;

10) lakisääteinen tietopalvelu;

11) arpajaislain (1047/2001) 43 §:n 2 momentissa tarkoitetuista virallisten valvojien valvontatehtävistä perittävät palkkiot ja korvaukset;

12) yleisötilaisuutta koskeva päätös, jolla tilaisuutta varten annetaan määräyksiä;

13) luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta ja direktiivin 95/46/EY kumoamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/679 (yleinen tietosuoja-asetus) 12 artiklan 5 kohdassa tarkoitetusta rekisteröidyn pyynnöstä suoritettava toimenpide, jos rekisteröidyn toimenpidepyyntö on ilmeisen perusteeton tai kohtuuton;

14) henkilötietojen käsittelystä rikosasioissa ja kansallisen turvallisuuden ylläpitämisen yhteydessä annetun lain (1054/2018) 30 §:n 2 momentissa tarkoitettu rekisteröidyn pyynnöstä suoritettu toimenpide, jos rekisteröidyn toimenpidepyynnöt ovat niiden toistuvuudesta tai muusta syystä ilmeisen kohtuuttomia tai perusteettomia;

15) muut 1–14 kohtiin verrattavat suoritteet.

Suoritteen tuottamiseen käytetyn työn omakustannushintana käytetään 70 euroa tunnilta sekä moottoriajoneuvon käytön omakustannushintana 25 euroa tunnilta. Mitä edellä tässä momentissa säädetään, ei kuitenkaan koske 1 momentin 11 kohdassa tarkoitettuja palkkioita ja korvauksia.

Jos poliisi käyttää yleisötilaisuutta koskevan päätöksen valmisteluun työaikaa enintään kaksi tuntia, päätöksen suoritemaksu on 58 euroa. Jos yleisötilaisuutta koskevan päätöksen valmisteluun yleisen järjestyksen ja turvallisuuden varmistamiseksi on tarpeen käyttää tätä enemmän työaikaa, päätöksen suoritemaksuna peritään 70 euroa tunnilta, kuitenkin korkeintaan 700 euroa.

7 §
Veikkaus Oy:ltä perittävä valvontamaksu

Rahapelitoiminnan valtakunnalliseen valvontaan liittyvien tehtävien hoitamisesta peritään Veikkaus Oy:ltä julkisoikeudellisena maksuna valvontamaksu, jonka määrä vastaa arpajaislain 42 §:ssä Poliisihallitukselle säädettyjen rahapelitoimintaan liittyvien tehtävien hoitamisesta aiheutuvien muiden kuin tämän asetuksen 6 §:n 1 momentin 11 kohdassa tarkoitetuilla suoritemaksuilla katettavien kustannusten määrää.

8 §
Muut rahapelitoiminnan valvontaan liittyvät suoritteet

Valtion maksuperustelain 7 §:n 2 momentissa tarkoitettuja suoritteita, joista Veikkaus Oy:ltä peritään suoritteen omakustannusarvon mukainen hinta, ovat rahapelitoiminnan tietoteknisen valvonnan laite- ja ohjelmistosuunnittelu sekä niiden hankinta ja ylläpito.

9 §
Liiketaloudellisin perustein hinnoiteltavat suoritteet

Valtion maksuperustelain 7 §:ssä tarkoitettuja suoritteita, jotka poliisi hinnoittelee liiketaloudellisin perustein, ovat:

1) automaattisen rikosilmoitinlaitteiston liittäminen poliisin ja hätäkeskuksen toimitiloihin sekä laitteiston toimintavalmiuden ylläpitäminen;

2) tilauksesta annettavat julkaisut;

3) tilauksesta tehtävät suunnittelu-, asiantuntija- ja konsultointipalvelut;

4) tilauksesta tehtävät tilastot ja selvitykset;

5) poliisin hallitsemien tilojen, kaluston ja välineiden käyttö;

6) poliisihallinnon ulkopuolisille annettavat jäljennökset lukuun ottamatta 10 §:ssä tarkoitettuja jäljennöksiä sekä postituspalvelut ja pyynnöstä hankittavat asiakirjat;

7) sellaiset poliisihallinnon ulkopuolisille tarjottavat koulutus- ja materiaalipalvelut sekä koulutuspalvelut poliisihallinnossa, joita on saatavissa myös ulkopuolisilta, sekä opetuksen liitännäispalvelut;

8) asuinhuoneiston vuokraaminen Poliisiammattikorkeakoululta;

9) muu kuin lakisääteinen tietopalvelu;

10) tilauksesta tehtävät tutkimus- ja tuotekehityspalvelut;

11) erikoiskuljetuksissa ja arvokuljetuksissa avustaminen ja varmistus- ja turvatehtävät sekä kuljettajapalvelut poliisihallinnon ulkopuolisille;

12) ampuma-aselainsäädännön soveltamisalaan kuuluviin esineisiin tehtävät merkinnät;

13) valokuvaus haettaessa passia poliisilaitokselta Helsinki-Vantaan lentoasemalla;

14) muut edellä 1–13 kohtiin verrattavat suoritteet.

Poliisiammattikorkeakoulussa tuntiopettajina toimivien henkilöiden majoitus on 1 momentin 8 kohdasta poiketen maksutonta.

10 §
Asiakirjajäljennöksestä perittävä maksu

Viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) 9 ja 11 §:ään perustuvasta asiakirjan antamisesta peritään suoritemaksu noudattaen, mitä mainitun lain 34 §:ssä säädetään. Päätöksestä, jolla viranomainen on kieltäytynyt luovuttamasta tietoja, ei peritä suoritemaksua.

Tavanomaisen asiakirjapyynnön perusteella valmistettavasta tai telekopiona toimitettavasta A4-kokoa olevasta mustavalkoisesta kopiosta tai tulosteesta peritään 0,60 euroa sivulta. A3-kokoa olevasta kopiosta tai tulosteesta sekä värikopiosta tai -tulosteesta peritään 1,20 euroa sivulta.

Skannaamista edellyttävän asiakirjan toimittamisesta sähköpostitse peritään 2 momentin mukainen maksu.

Jos yhden tai useamman asiakirjan kopio on tallennettu CD- tai DVD -levylle tai vastaavalle sähköiselle ulkoiselle tiedonsiirtovälineelle, peritään tallenteesta maksu, joka on 20 euroa levyltä tai ulkoiselta tiedonsiirtovälineeltä.

Erityisiä toimenpiteitä vaativaa asiakirjapyyntöä käsiteltäessä peritään maksuna 6 §:n 2 momentin mukainen suoritteen tuottamiseen käytetyn työn mukainen omakustannushinta.

11 §
Maksun periminen ja palauttaminen

Maksu hakemuksen käsittelystä peritään hakemusta jätettäessä etukäteen. Maksu voidaan periä myöhemmin, jos siihen on erityinen syy.

Maksu peritään, vaikka hakija peruuttaisi hakemuksensa sen jälkeen, kun päätöksen antamiseen liittyviin toimenpiteisiin on ryhdytty.

Edellä 7 §:ssä tarkoitettu valvontamaksu peritään valvontamaksukausittain jälkikäteen. Valvontamaksukaudet ovat tammikuu–kesäkuu ja heinäkuu–joulukuu.

Edellä 6 §:n 1 momentin 11 kohdassa tarkoitetut virallisten valvojien valvontatehtävistä aiheutuneet palkkiot ja korvaukset peritään neljännesvuosittain jälkikäteen.

Edellä 8 §:ssä tarkoitetuista suoritteista peritään maksut sen jälkeen, kun Poliisihallitus on luovuttanut suoritteen tai maksanut suoritteesta aiheutuneen laskun.

Maksu palautetaan, jos hakemus on jätetty aiheetta viranomaisista johtuvista syistä.

12 §
Kurssimaksun periminen ja palauttaminen

Poliisiammattikorkeakoulun kurssimaksut peritään sen jälkeen, kun hakemus opiskelijaksi ottamisesta kurssille on hyväksytty.

Kurssimaksua ei kuitenkaan peritä, jos kurssille hyväksytty peruuttaa osallistumisensa kurssille viimeistään 14 päivää ennen kurssin alkua. Kurssimaksua ei myöskään peritä, jos kurssille hyväksytty on sairauden tai muun vastaavan syyn vuoksi estynyt osallistumasta kurssille.

Poliisiammattikorkeakoulu voi hakemuksesta palauttaa maksetun kurssimaksun 2 momentissa tarkoitetuissa tilanteissa.

13 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2020 ja on voimassa vuoden 2020 loppuun.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa vireille tulleeseen asiaan sovelletaan tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä.

Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 2019

Sisäministeri
Maria Ohisalo

Neuvotteleva virkamies
Aino Salmi

Liite

MAKSUTAULUKKO

1. PAIKALLISPOLIISIN SUORITTEET
AMPUMA-ASEET (POLIISI)
Ampuma-aseiden ja aseen osien luvat sekä ampumatarvikeluvat
Aselupa 90 €
Saman lupatyypin samalla kertaa haettu lisälupa 42 €
Hankkimislupa ulkomailla asuvalle 35 €
Rinnakkaislupa, kaasusumutinlupa, ampumatarvikelupa, aselupa kaasuaseelle 35 €
Aseenkäsittelylupa 37 €
Aseen osasta tai tehokkaasta ilma-aseesta tehtävä ilmoitus 28 €
Ennen 1.3.2002 myönnettyjen hallussapitolupien siirto yhteisölle jasäätiölle 55 €/1–10 asetta
Ampuma-asekouluttajaksi hyväksyminen 63 €
Ampuma-asekouluttajakoulutus 31 €
Kaksoiskappale, muu saman lupatyypin samalla kertaa haettu lisälupa tailisäkortti, hallussapitoluvan tai aseluvan uudistaminen taikkaampuma-asekouluttajaksi hyväksymisen muuttaminen 30 €
Asevastaavan hyväksyntä
Asevastaavan hyväksyntä 63 €
Asevastaavan hyväksynnän kaksoiskappale 30 €
Deaktivoitu ase
Deaktivoidun aseen tarkastaminen 50 €
Säilytystilojen tarkastus
Uuden ase-elinkeinonharjoittajan säilytystilojen tarkastus
(ampuma-aselaki (1/1998) 20 § 3 mom.) 92 €
Muu säilytystilojen tarkastus 92 €
Yksityinen siirto ja tuonti
Yksityinen ennakkosuostumus, yksityinen siirto- tai tuontilupa tai suostumus 31 €
Euroopan ampuma-asepassi 67 €
Euroopan ampuma-asepassin muuttaminen tai voimassaoloajan pidentäminen 30 €
Euroopan ampuma-asepassin lisälehti 30 €
ARPAJAISET JA RAHANKERÄYKSET
Arvauskilpailut
Arvauskilpailun toimeenpanoa koskeva ilmoitus 31 €
Arvauskilpailun toimeenpanoa koskeva muutos 29 €
Voittajan ilmoittamisesta poikkeamiseen annettava lupa (erillinen päätös) 29 €
Eräitä peliautomaatteja ja pelilaitteita koskeva lupa
(Arpajaislaki 56 §) 31 €
Rahankeräys
Rahankeräyslupa (29.2.2020 asti, rahankeräyslaki 255/2006) 63 €
Rahankeräysluvan muutos 26 €
Pienkeräysilmoitus (1.3.2020 alkaen rahankeräyslaki 863/2019) 55 €
Tavara-arpajaiset
Tavara-arpajaislupa 69 €
Tavara-arpajaisluvan muutos 34 €
Arvonnan tuloksen ilmoittamisesta poikkeamiseen annettava lupa(erillinen päätös) 36 €
Tavaravoittoautomaatti
Tavaravoittoautomaattilupa 38 €
Tavaravoittoautomaattiluvan muutos 23 €
LIIKENNE
Tien sulkeminen
Lupa tien sulkemiseen (tieliikenneasetus (182/1982) 51 § 1 mom.) 363 €
Päätös tien tilapäisestä sulkemisesta (tieliikenneasetus 51 § 3 mom.) 27 €
Ajokorttilain (386/2011) 91 a §:n mukainen sopivuuslausunto 27 €
MATKUSTUSASIAKIRJAT, HENKILÖLLISYYTTÄ OSOITTAVAT ASIAKIRJAT JA HENKILÖN TUNNISTAMINEN
Henkilökortti
Henkilökortti (sisältää Digi- ja väestötietoviraston (DVV) maksun) 54 €
Henkilökortti, sähköinen hakemus (sisältää DVV:n maksun) 48 €
Henkilökortti, yhteismyöntö (sisältää DVV:n maksun) 46 €
Henkilökortti, yhteismyöntö sähköinen hakemus (sisältää DVV:n maksun) 40 €
Alaikäisen henkilökortti 38 €
Alaikäisen henkilökortti, sähköinen hakemus 32 €
Alaikäisen henkilökortti, yhteismyöntö 30 €
Alaikäisen henkilökortti, yhteismyöntö sähköinen hakemus 24 €
Väliaikainen henkilökortti 34 €
Lukkiintuneen kortin avaamispyyntö (sisältää DVV:n maksunaktivointi- tunnuslukukirjeen tai PUK-koodin sisältävän kirjeen tilauksesta) 21 €
Henkilön tunnistaminen
(laki väestötietojärjestelmästä ja Väestörekisterikeskuksenvarmennepalveluista (661/2009) 66 ja 67 §, laki vahvasta sähköisestätunnistamisesta ja sähköisistä luottamuspalveluista (617/2009) 17 §) 47 €
Passi
Passi (sisältää DVV:n maksun) 51 €
Passi, sähköinen hakemus (sisältää DVV:n maksun) 45 €
Passi Suomen sotiin osallistuneelle (sisältää DVV:n maksun) 25 €
Passi Suomen sotiin osallistuneelle, sähköinen hakemus (sisältää DVV:nmaksun) 22 €
Pikapassi (sisältää DVV:n maksun) 70 €
Pikapassi, sähköinen hakemus (sisältää DVV:n maksun) 64 €
Express-passi (sisältää DVV:n maksun) 90 €
Express-passi, sähköinen hakemus (sisältää DVV:n maksun) 84 €
Väliaikainen passi 86 €
Merimiespassi 66 €
Merimiespassi, sähköinen hakemus 60 €
TURVA-ALA (POLIISI)
Järjestyksenvalvojat
Järjestyksenvalvojakoe 140 €
Järjestyksenvalvojaksi hyväksyminen 48 €
Järjestyksenvalvojaksi hyväksymisen muuttaminen 38 €
Järjestyksenvalvojakortin kaksoiskappale 38 €
Järjestyksenvalvojaksi hyväksyminen yksittäiseen tilaisuuteen/henkilö 28 €
Järjestyksenvalvojien asettaminen poliisin tai rajavartiolaitoksen avuksi 195 €
Järjestyksenvalvojien asettamisen muuttaminen 155 €
Turvasuojaajat
Turvasuojaajaksi hyväksyminen 48 €
Turvasuojaajaksi hyväksymisen muuttaminen 38 €
Turvasuojaajakortin kaksoiskappale 38 €
Turvatarkastus
Turvatarkastajaksi hyväksyminen 67 €
Turvatarkastajaksi hyväksymisen muuttaminen 54 €
Vartijat
Vartijaksi hyväksyminen 48 €
Vartijaksi hyväksymisen muuttaminen 38 €
Vartijakortin kaksoiskappale 38 €
Väliaikaiseksi vartijaksi hyväksyminen 45 €
Väliaikaiseksi vartijaksi hyväksymisen muuttaminen 35 €
Väliaikaisen vartijakortin kaksoiskappale 35 €
YLEISÖTILAISUUDET JA ILMOITUKSET
Yleisötilaisuudet
Yleisötilaisuutta koskevan ilmoituksen käsittely 30 €
Ilotulitusnäytöksen järjestämistä koskevan ilmoituksen käsittely 30 €
Ilmoitukset
Räjäytystyön suorittamista koskevan ilmoituksen käsittely 30 €
2. POLIISIHALLITUKSEN SUORITTEET
Ampuma-aseisiin liittyvät suoritteet
Ampuma-aseiden tarkastus
Poliisihallituksen toimitiloissa 19 €/ase
Ampuma-aseiden tarkastus (tarkastukset suoritetaan asiakkaan tiloissa jaasiakkaan välineillä, asiakas antaa tarkastajan käyttöön tarpeellisen avustavan henkilökunnan ja asiakkaalla on hyväksytty laatujärjestelmä) 3 €/ase
Ampuma-aseen merkintä tai yksittäisen osan merkintä 11 €/ asetai aseen osa
Deaktivoidun aseen tarkastaminen (Poliisihallituksen toimitiloissa) 50 €/ase
Deaktivoidun aseen tarkastaminen (muualla kuin Poliisihallituksentoimitiloissa) 400 €/tarkastus
Hankkimislupa ulkomailla asuvalle 35 €
Saman lupatyypin samalla kertaa haettu lisälupa 30 €
Patruunoiden tyyppitarkastus 800 €
Patruunoiden erätarkastus 360 €
Patruunatehtaan valvontatarkastus/kaliiperi 450 €
Patruunatehtaan yleistarkastus 2 700 €
Kaasusumuttimen ja tehokkaan ilma-aseen kaupallinen tuontilupa 63 €
Kaasusumuttimen kaupallinen vientilupa 135 €
Kaasusumuttimen kaupallinen kauttakuljetuslupa 135 €
Kaupallinen ennakkosuostumus 40 €
Kaupallinen tuontilupa 63 €
Kaupallinen siirtolupa 40 €
Määräaikainen kaupallinen siirtolupa 40 €
Määräaikaiseen kaupalliseen siirtolupaan perustuvaa siirtoa koskeva ilmoitus 32 €
Kaupallinen vientilupa 135 €
Kaupallinen kauttakuljetuslupa 135 €
Yksityinen vientilupa 105 €
Merkinantolaitteiden tarkastus 50 € ase/esine
Asealan elinkeino
Asealan elinkeinolupa 375 €
Asealan elinkeinoluvan muutos 188 €
Elinkeinonharjoittajan muutosilmoituksen johdosta tehtävä päätös 105 €
Vastuuhenkilön koe 150 €
Vastuuhenkilön tai vastuuhenkilön sijaiseksi hyväksyminen 150 €
Ase-elinkeinoluvan haltijalta vuosittain perittävä toimipaikkakohtainenvalvontamaksu:
Kauppa, säilyttäminen ja välittäminen 170 €
Kauppa (ainoastaan patruuna- tai kaasusumutinkauppa) 85 €
Valmistaminen 170 €
Korjaaminen ja muuntaminen(ei peritä, jos samaan toimipaikkaan on olemassa myös valmistamislupa) 85 €
Valvontamaksu laskutetaan kunakin vuonna huhtikuun 1 päivän jälkeen. Jos asealan elinkeinonharjoittaja harjoittaa useampia toimintoja, valvontamaksu peritään kalleimman toiminnon mukaan ja muista toiminnoista lisätään puolet kustakin maksusta.Valvontamaksua ei peritä, jos luvanhaltija on viimeistään 31 päivänä maaliskuuta ilmoittanut lopettaneensa elinkeinon harjoittamisen. Maksua ei peritä siltä kalenterivuodelta, jolloin asianomaiseen toimintoon on annettu asealan elinkeinolupa.
Asekeräilijä
Asekeräilijäksi hyväksyminen 240 €
Asekeräilijäksi hyväksymistä koskeva muutos 125 €
Erityisen vaarallinen ampuma-ase
Aselupa erityisen vaaralliseen ampuma-aseeseen tai aseen osaan 140 €
Saman lupatyypin samalla kertaa haettu lisälupa 75 €
Rinnakkaislupa erityisen vaaralliseen ampuma-aseeseen tai aseen osaan 60 €
Saman lupatyypin samalla kertaa haettu lisälupa 30 €
Ampumarata
Ampumaratalupa 400 €
Ilmoitus vähäisestä ampumaradasta 170 €
Ratavastaavan muutos tai ilmoitus ratavastaavasta 40 €
Järjestyssäännön muutos 40 €
Ampumarataluvan muu muutos 100 €
Vähäistä ampumarataa koskevan ilmoituksen muu muutos 70 €
Ampumaurheilukeskuksen tarkastaminen 185 €
Räjähteiden lähtöaineet
Räjähteiden lähtöainelupa 30 €
Arvauskilpailut
Arvauskilpailujen toimeenpanoa koskeva ilmoitus 31 €
Arvauskilpailujen toimeenpanoa koskeva muutos 29 €
Voittajan ilmoittamisesta poikkeamiseen annettava lupa (erillinen päätös) 29 €
Bingo
Bingolupa 160 €
Bingoluvan muutos 43 €
Pelisääntöjen tai suurimman sallitun pelipanoksen muuttaminen 43 €
Rahankeräys
Rahankeräyslupa 300 €
Rahankeräysluvan muutos 100 €
Vuosi-ilmoitus (1.3.2020 alkaen rahankeräyslaki 863/2019) 100 €
Tavara-arpajaiset
Tavara-arpajaislupa 300 €
Tavara-arpajaisluvan muutos 100 €
Arvonnan tuloksen ilmoittamisesta poikkeamiseen annettava lupa(erillinen päätös) 40 €
Turvallisuusalan elinkeinolupa
Turvallisuusalan elinkeinolupa 375 €
Turvallisuusalan elinkeinoluvan muuttaminen 188 €
Muutosilmoituksen käsittelymaksu 70 €
Muutosilmoituksen perusteella tehtävä päätös 105 €
Turvallisuusalan elinkeinolupien haltijoilta perittävä valvontamaksu: 155 €
Valvontamaksu laskutetaan kunakin vuonna huhtikuun 1 päivän jälkeen, jollei sitä ole maksettu sähköisen asioinnin kautta tehdyn vuosi-ilmoituksen yhteydessä.
Valvontamaksua ei peritä, jos luvanhaltija on viimeistään 31 päivänä maaliskuuta ilmoittanut lopettaneensa elinkeinon harjoittamisen. Maksua ei peritä siltä kalenterivuodelta, jolloin asianomaiseen toimintoon on annettu turvallisuusalan elinkeinolupa.
Turvallisuusalan elinkeinoluvan haltijan vastaavaksi hoitajaksihyväksyminen
Vastaavaksi hoitajaksi, vastaavan hoitajan sijaiseksi tai väliaikaiseksivastaavaksi hoitajaksi hyväksyminen 160 €
Hyväksymisen muuttaminen 160 €
Järjestyksenvalvojakouluttajat
Järjestyksenvalvojakouluttajaksi hyväksyminen 160 €
Hyväksymisen muuttaminen 130 €
Voimankäyttökouluttajat
Voimankäyttökouluttajaksi tai asekouluttajaksi hyväksyminen 160 €
Hyväksymisen muuttaminen 130 €
Muut Poliisihallituksen suoritteet
Lupa poliisin tunnuskuvan käyttöön 45 €
3. POLIISIAMMATTIKORKEAKOULUN SUORITTEET
Koiran tottelevaisuustarkastus
Vartioimistehtävään liittyvä tottelevaisuustarkastus 150 €
Järjestyksenvalvontatehtävään liittyvä tottelevaisuustarkastus 120 €
Tottelevaisuustarkastuksen osan uusiminen 50 €
Voimankäyttökouluttajan koulutus
Voimankäytön kouluttajakoulutus 1 255 €
Asekouluttajakoulutus 2 555 €
Voimankäyttökouluttajan kertauskoulutus 550 €
Asekouluttajan kertauskoulutus 800 €
Järjestyksenvalvojakouluttajakoulutus
Järjestyksenvalvojakouluttajan peruskurssi 855 €
Järjestyksenvalvojakouluttajan kertauskurssi 450 €
Säilytystilojen erityiskoulutus 1 150 €
4. SUOJELUPOLIISIN SUORITTEET
Turvallisuusselvitys
Suppea turvallisuusselvitys 60 €
Henkilöturvallisuusselvitystodistus 60 €
Perusmuotoinen turvallisuusselvitys 120 €
Laaja turvallisuusselvitys 600 €
Perusmuotoinen turvallisuusselvitys sisältäen ulkomaansidonnaisuuksia koskevan selvityksen 375 €
Henkilöturvallisuusselvitys, joka liittyy valmiiseen turvallisuusselvitykseen
Suppea henkilöturvallisuusselvitys 30 €
Perusmuotoinen henkilöturvallisuusselvitys 60 €
Laaja henkilöturvallisuusselvitys 165 €
Päätös henkilöturvallisuusselvitysmenettelyyn hyväksymisestätäytäntöönpanoasetuksen (EU) 2015/1998 muuttamisesta tiettyjen ilmailunturvaamista koskevien erityistoimenpiteiden selkiyttämisen, yhdenmukaistamisen,yksinkertaistamisen ja vahvistamisen osalta annetussa komissiontäytäntöönpanoasetuksessa (EU) 2019/103 säädetyissä tapauksissa.Päätös yritysturvallisuusselvityksestä:
Luokka 1: Suppea yritysturvallisuusselvitys 5 000 €
Luokka 2: Perusmuotoinen yritysturvallisuusselvitys 10 000 €
5. MUUT SUORITTEET
Muu hakemuksesta annettava päätös 33 €
Pyynnöstä annettava todistus 26 €
Muu ilmoituksen perusteella tehtävä päätös 47 €
Tarkastuspassi 22 €
Viisumin jatkaminen 30 €

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.