1383/2019

Säädöstä oikaistu.

Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 2019

Maa- ja metsätalousministeriön asetus kiinteistötoimitusmaksusta vuonna 2020

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään kiinteistötoimitusmaksusta annetun lain (558/1995) 4 §:n nojalla, sellaisena kuin se on laissa 378/2016:

1 Luku

Yleistä

1 §
Soveltamisala ja määritelmät

Tätä asetusta sovelletaan kiinteistötoimitusmaksusta annetun lain (558/1995) 1 §:ssä tarkoitetuista toimituksista, toimenpiteistä ja tehtävistä perittäviin kiinteistötoimitusmaksuihin sekä niiden määräämisperusteisiin.

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

1) kiinteähintaisella toimituksella toimitusta, toimenpidettä tai tehtävää, josta kiinteistötoimitusmaksu määrätään toimituskorvauksena;

2) aikaveloitteisella toimituksella toimitusta, toimenpidettä tai tehtävää, josta kiinteistötoimitusmaksu määrätään työkorvauksena käytetyn työajan perusteella;

3) päätoimituksella toimitusmääräyksen mukaista toimitusta; sekä

4) sivutoimituksella toimitusta, joka tehdään päätoimituksen yhteydessä.

Kiinteistötoimitusmaksu määrätään samoin perustein riippumatta siitä, tehdäänkö toimitus pää- tai sivutoimituksena, jollei tässä asetuksessa toisin säädetä.

2 §
Kiinteistötoimitusmaksun määräytymisajankohta

Kiinteähintaisen toimituksen kiinteistötoimitusmaksu määrätään päätoimitusta koskevan hakemuksen saapumisen ajankohtana voimassa olleita säännöksiä noudattaen. Maksu määräytyy myös kiinteähintaisesta sivutoimituksesta edellä kerrotulla tavalla riippumatta siitä, milloin sivutoimitusta on haettu tai pyydetty.

Päätoimitusta koskevan hakemuksen saapumisen ajankohdaksi katsotaan 1 momentissa mainittujen toimitusten osalta seuraavat ajankohdat:

1) lainhuudatettuun saantoon perustuvassa toimituksessa ajankohta, jolloin toimitusta koskeva ensimmäinen lainhuutohakemus on saapunut Maanmittauslaitokseen;

2) hakemukseen perustuvassa toimituksessa ajankohta, jolloin toimitusta koskeva ensimmäinen hakemus on saapunut Maanmittauslaitokseen;

3) Maanmittauslaitoksen omasta aloitteesta vireille tulleessa toimituksessa toimitusmääräyksen antamisen ajankohta.

Aikaveloitteisen pää- ja sivutoimituksen kiinteistötoimitusmaksu määrätään noudattaen työn tekemisen ajankohtana voimassa olleita säännöksiä ja tuntihintoja.

3 §
Toimitushakemuksen hylkääminen

Kiinteistötoimitusmaksu Maanmittauslaitoksen kiinteistönmuodostamislain 15 §:n 3 momentissa tarkoitetusta toimitushakemuksen hylkäämistä koskevasta päätöksestä on 165 euroa. Jos samalla hakemuksella on haettu useampia toimituksia, niistä jokaista pidetään omana hakemuksenaan.

2 Luku

Kiinteähintaiset toimitukset

4 §
Kiinteähintaisen toimituksen kiinteistötoimitusmaksuun sisältyvät toimenpiteet ja kustannukset

Kiinteähintaisen toimituksen kiinteistötoimitusmaksuun sisältyvät seuraavat toimenpiteet ja kustannukset, ellei jäljempänä tässä luvussa toisin säädetä:

1) toimituksen suorittamisen kannalta välttämättömät toimenpiteet riippumatta siitä, tekeekö ne toimitusinsinööri tai kiinteistönmuodostamislain 13 §:ssä tarkoitettu asiantuntija toimitusinsinöörin pyynnöstä;

2) toimituksen suorittamiseksi välttämätön rajankäynti;

3) kulkuyhteyden perustaminen kiinteistönmuodostamislain 156 §:n 3 momentin mukaisesti taikka edellä tarkoitetun aikaisemmin perustetun kulkuyhteyden siirtäminen toiseen paikkaan;

4) muun kuin kiinteistönmuodostamislain 154 a §:ssä tarkoitetun rasitteen perustaminen lohkomisessa, halkomisessa tai yhteisen alueen jaossa muodostetun kiinteistön hyväksi emäkiinteistön, jaettavan rekisteriyksikön taikka tontin tai yleisen alueen muodostajakiinteistön alueella;

5) apuhenkilökustannukset;

6) rajamerkkikustannukset;

7) kokoustilakustannukset.

5 §
Lohkominen

Lohkomisesta määrätään liitteenä olevan maksutaulukon 1 mukainen kiinteistötoimitusmaksu.

Kiinteistötoimitusmaksua määräävä pinta-ala on lohkokiinteistön tai saajakiinteistöön siirretyn alueen pinta-ala. Maksu määrätään jokaista lohkokiinteistöä tai saajakiinteistöä kohden.

Kunnalle myönnetään asemakaava-alueella oman kiinteistötoimitusmaksunsa osalta 30 prosentin alennus tässä pykälässä tarkoitetusta kiinteistötoimitusmaksusta, jos toimitus suoritetaan kunnan omistamalla alueella ja kunta on hyväksyttävästi tehnyt kaikki toimituksen vaatimat maastotyöt omia rajamerkkejään käyttäen.

Jos asianosaiset tekevät halkomisessa sopimuksen halottavan kiinteistön yhteisomistussuhteen purkamisesta alkukokouksen jälkeen tai siinä tämän sopimuksen tekemiselle asetetun määräajan päätyttyä, lohkomiseksi muutetusta toimituksesta määrätään kiinteistötoimitusmaksu soveltaen, mitä jäljempänä 6 §:ssä halkomisesta säädetään.

6 §
Halkominen

Halkomisesta määrätään liitteenä olevan maksutaulukon 2 mukainen kiinteistötoimitusmaksu.

Maksutaulukon 2 mukainen lisämaksu muodostetulta rekisteriyksiköltä määrätään myös toimituksessa yhteiseksi muodostetusta alueesta.

7 §
Yhteisen alueen jako

Kiinteistönmuodostamislain 137–147 §:n mukaisesta yhteisen alueen jaosta määrätään liitteenä olevan maksutaulukon 2 mukainen kiinteistötoimitusmaksu jollei jäljempänä tässä pykälässä muuta säädetä.

Maksutaulukon 2 mukainen lisämaksu muodostetulta rekisteriyksiköltä määrätään myös toimituksessa yhteiseksi jäävästä alueesta sekä rekisteriyksikköön liitettävästä alueesta.

Jos yhteisen alueen jako tehdään osakaskunnan päätöksen perusteella kiinteistönmuodostamislain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetulla tavalla, määrätään liitteenä olevan maksutaulukon 1 mukainen kiinteistötoimitusmaksu. Maksu määrätään jokaiselta toimituksessa muodostetulta rekisteriyksiköltä, lukuun ottamatta pinta-alaltaan suurinta rekisteriyksikköä.

Yhteismetsälain (109/2003) 33 §:n 1 momentissa tarkoitetusta yhteismetsän jakamisesta, 33 §:n 3 momentissa tarkoitetusta yhteismetsän jakamisesta osakaskiinteistöjen kesken sekä 33 §:n 3 momentissa tarkoitetusta osuuden erottamisesta määrätään kiinteistötoimitusmaksu käytetyn työajan perusteella 3 luvun säännöksiä soveltaen.

8 §
Tilusvaihto

Tilusvaihdosta määrätään liitteenä olevan maksutaulukon 1 mukainen kiinteistötoimitusmaksu.

Kiinteistötoimitusmaksua määräävä pinta-ala on vaihdettujen alueiden pinta-ala yhteensä tai kiinteistönmuodostamislain 56 §:n 2 momentissa tarkoitetussa tapauksessa vaihdetun alueen pinta-ala. Maksu määrätään jokaisesta kahden kiinteistön kesken tehdystä tilusvaihdosta tai useamman samojen kiinteistöjen kesken tehdystä tilusvaihdosta (ns. ketjutilusvaihto).

Kunnalle myönnetään asemakaava-alueella oman kiinteistötoimitusmaksunsa osalta 30 prosentin alennus tässä pykälässä tarkoitetusta kiinteistötoimitusmaksusta, jos toimitus suoritetaan kunnan omistamalla alueella ja kunta on hyväksyttävästi tehnyt kaikki toimituksen vaatimat maastotyöt omia rajamerkkejään käyttäen.

9 §
Vesijätön ja yhteisen alueen lunastus

Vesijätön ja yhteisen alueen lunastamisesta määrätään liitteenä olevan maksutaulukon 3 mukainen kiinteistötoimitusmaksu

Edellä 1 momentissa tarkoitettuun kiinteistötoimitusmaksuun ei sisälly 4 §:n 1 momentin 3 kohdassa tarkoitettu toimenpide.

10 §
Tontin tai rakennuspaikan osan lunastus

Tontin tai rakennuspaikan osan lunastamisesta määrätään liitteenä olevan maksutaulukon 3 mukainen kiinteistötoimitusmaksu.

Edellä 1 momentissa tarkoitettuun kiinteistötoimitusmaksuun ei sisälly 4 §:n 1 momentin 3 kohdassa tarkoitettu toimenpide.

11 §
Yksityistietoimitus

Yksityistietoimituksesta määrätään liitteenä olevan maksutaulukon 4 mukainen kiinteistötoimitusmaksu.

Yksityistielain 76 §:n mukaisesta alueellisesta yksityistietoimituksesta määrätään kiinteistötoimitusmaksu käytetyn työajan perusteella luvun 3 säännöksiä soveltaen.

12 §
Rasitetoimitus

Rasitetoimituksesta määrätään liitteenä olevan maksutaulukon 4 mukainen kiinteistötoimitusmaksu.

13 §
Tiekunnan perustaminen, jakaminen tai lakkauttaminen kiinteistörekisterin pitäjän päätöksellä

Yksityistielain 49 §:n 1 momentissa tarkoitetusta tiekunnan perustamisesta kiinteistörekisterinpitäjän päätöksellä sekä saman lain 63 §:n 1 momentissa tarkoitetusta tiekunnan jakamisesta tai lakkauttamisesta taikka tiekuntien yhdistämisestä kiinteistörekisterin pitäjän päätöksellä määrätään 300 euron suuruinen kiinteistötoimitusmaksu kultakin edellä mainitulta toimenpiteeltä.

Edellä 1 momentissa tarkoitettuun kiinteistötoimitusmaksuun ei sisälly 4 §:ssä tarkoitettuja toimenpiteitä eikä kustannuksia.

14 §
Rajankäynti

Rajankäynnistä määrättävä kiinteistötoimitusmaksu on 100 euroa jokaiselta käytyä rajaa määräävältä rajapisteeltä, 150 euroa jokaiselta rajankäyntiin osalliselta rekisteriyksiköltä sekä lisäksi 0,60 euroa kultakin alkavalta maa-alueella käydyltä rajametriltä.

Kiinteistönmuodostamislain 108 §:ssä tarkoitetusta rajankäynnistä määrättävä kiinteistötoimitusmaksu on 140 euroa jokaiselta rakennetulta, siirretyltä tai korjatulta rajamerkiltä sekä 90 euroa jokaiselta rajankäyntiin osalliselta rekisteriyksiköltä.

Muun kuin kiinteistönmuodostamislaissa tarkoitetun rekisteriyksikön rajankäynnistä ja aikaveloitteisen toimituksen yhteydessä suoritetusta rajankäynnistä määrätään kiinteistötoimitusmaksu käytetyn työajan perusteella 3 luvun säännöksiä soveltaen.

Edellä 1–3 momentissa tarkoitettuun kiinteistötoimitusmaksuun ei sisälly 4 §:n 1 momentin 3 kohdassa tarkoitettu toimenpide.

15 §
Kiinteistöjen yhdistäminen

Kiinteistönmuodostamislain 214 §:ssä tarkoitetusta hakemuksesta suoritettavasta kiinteistöjen yhdistämisestä ja yhteismetsälain (109/2003) 39 §:n 2 momentissa tarkoitetusta kiinteistön yhdistämisestä yhteismetsään määrättävä kiinteistötoimitusmaksu on 155 euroa kahdesta kiinteistöltä tai yhdeltä kiinteistöltä ja yhteismetsältä sekä lisäksi 55 euroa jokaiselta muulta yhdistettävältä kiinteistöltä.

Edellä 1 momentissa tarkoitettuun kiinteistötoimitusmaksuun ei sisälly 4 §:ssä tarkoitettuja toimenpiteitä eikä kustannuksia.

16 §
Yhteisten alueiden yhdistäminen

Kiinteistönmuodostamislain 133 §:n 3 momentissa tarkoitetusta muiden yhteisten alueiden kuin yhteismetsien yhdistämisestä määrätään liitteenä olevan maksutaulukon 5 mukainen kiinteistötoimitusmaksu.

Edellä 1 momentissa tarkoitettuun kiinteistötoimitusmaksuun sisältyvät 4 §:n 1 momentissa tarkoitetuista toimenpiteistä ja kustannuksista vain kohdissa 1 ja 7 tarkoitetut kustannukset sekä sivutoimituksena tehtävä kiinteistönmuodostamislain 137 §:n 2 momentissa tarkoitettu yhteisen alueen jakaminen, joka perustuu osakaskunnan päätökseen.

Yhteismetsien yhdistämisestä määrätään kiinteistötoimitusmaksu toimitukseen käytetyn työajan perusteella 3 luvun säännöksiä soveltaen.

17 §
Alueen liittäminen yhteiseen alueeseen

Kiinteistönmuodostamislain 133 §:n 1 momentissa tarkoitetusta määräalan liittämisestä yhteiseen alueeseen määrätään liitteenä olevan maksutaulukon 1 mukainen kiinteistötoimitusmaksu.

Kiinteistönmuodostamislain 133 §:n 1 momentissa tarkoitetusta koko kiinteistön liittämisestä muuhun yhteiseen alueeseen kuin yhteismetsään määrätään liitteenä olevan maksutaulukon 1 pienimmän pinta-alaluokan maksua vastaava kiinteistötoimitusmaksu.

Jos samaan yhteiseen alueeseen liitetään samassa toimituksessa sekä koko kiinteistö että määräala 1 tai 2 momentissa tarkoitettua sääntelyä soveltaen, määrätään liitettävien alueiden yhteenlasketun pinta-alan perusteella liitteenä olevan maksutaulukon 1 mukainen kiinteistötoimitusmaksu.

Kiinteistötoimitusmaksua määräävä pinta-ala on yhteiseen alueeseen liitetyn alueen pinta-ala. Maksu määrätään jokaiselta vastaanottavalta yhteiseltä alueelta.

Koko kiinteistön liittämisestä yhteismetsään määrätään kiinteistötoimitusmaksu 15 §:ää soveltaen.

18 §
Alueen liittäminen osuutta vastaan yhteiseen alueeseen

Kiinteistönmuodostamislain 133 §:n 2 momentissa tarkoitetusta määräalan liittämisestä osuutta vastaan muuhun yhteiseen alueeseen kuin yhteismetsään määrätään liitteenä olevan maksutaulukon 1 mukainen kiinteistötoimitusmaksu.

Kiinteistönmuodostamislain 133 §:n 2 momentissa tarkoitetusta koko kiinteistön liittämisestä osuutta vastaan muuhun yhteiseen alueeseen kuin yhteismetsään määrätään liitteenä olevan maksutaulukon 1 pienimmän pinta-alaluokan maksua vastaava kiinteistötoimitusmaksu.

Jos samaan yhteiseen alueeseen liitetään samassa toimituksessa sekä koko kiinteistö että määräala 1 tai 2 momentissa tarkoitettua sääntelyä soveltaen, määrätään liitettävien alueiden yhteenlasketun pinta-alan perusteella liitteenä olevan maksutaulukon 1 mukainen kiinteistötoimitusmaksu.

Kiinteistötoimitusmaksua määräävä pinta-ala on yhteiseen alueeseen liitetyn alueen pinta-ala. Maksu määrätään jokaiselta vastaanottavalta yhteiseltä alueelta.

Kiinteistönmuodostamislain 133 §:n 2 momentissa tarkoitetusta määräalan tai koko kiinteistön liittämisestä osuutta vastaan yhteismetsään määrätään kiinteistötoimitusmaksu käytetyn työajan perusteella 3 luvun säännöksiä soveltaen.

19 §
Yhteisen alueen muodostaminen

Kiinteistönmuodostamislain 132 §:ssä tarkoitetusta muun yhteisen alueen kuin yhteismetsän muodostamisesta määrätään liitteenä olevan maksutaulukon 1 mukainen kiinteistötoimitusmaksu.

Kiinteistötoimitusmaksua määräävä pinta-ala on muodostettavan yhteisen alueen pinta-ala. Maksu määrätään jokaiselta muodostettavalta yhteiseltä alueelta.

Yhteismetsän muodostamisesta määrätään kiinteistötoimitusmaksu käytetyn työajan perusteella soveltaen 3 luvun säännöksiä.

20 §
Yhteisen alueen liittäminen kiinteistöön

Kiinteistönmuodostamislain 131 a §:ssä tarkoitetusta yhteisen alueen liittämisestä kiinteistöön määrättävä kiinteistötoimitusmaksu on 300 euroa yhdestä liitettävästä yhteisestä alueesta ja 100 euroa jokaisesta muusta liitettävästä yhteisestä alueesta.

Edellä 1 momentissa tarkoitettuun kiinteistötoimitusmaksuun sisältyvät 4 §:n 1 momentissa tarkoitetuista toimenpiteistä ja kustannuksista vain kohdassa 7 tarkoitetut kustannukset.

Jos kiinteistörekisterin pitäjä suorittaa liittämisen hakemuksetta kiinteistön omistajan suostumuksella, päätöksestä ei peritä maksua.

21 §
Yhteisalueosuuden siirtäminen kiinteistöön tai muodostaminen tilaksi

Jos kiinteistön yhteisalueosuus siirretään kiinteistönmuodostamislain 131 §:n perusteella toiseen kiinteistöön tai siitä muodostetaan uusi tila, kiinteistötoimitusmaksu määrätään kultakin vastaanottavalta kiinteistöltä tai muodostetulta tilalta. Maksu on 300 euroa ensimmäiseltä kiinteistöstä suoritetulta siirtämiseltä tai tilaksi muodostamiselta ja 100 euroa jokaiselta seuraavalta kiinteistöstä suoritetulta siirtämiseltä tai tilaksi muodostamiselta.

Mikäli yhteismetsä on hankkinut yhteismetsäosuuden yhteismetsälain 40 §:n nojalla tai yhteisen alueen osakaskunta on hankkinut yhteisalueosuuden yhteisaluelain (758/1989) 31 §:n mukaisesti, yhteismetsä tai osakaskunta vastaa 1 momentissa tarkoitettua vastaanottavaa kiinteistöä, vaikka osuudet siirrettäisiin osakaskiinteistöihin.

Edellä 1 momentissa tarkoitettuun kiinteistötoimitusmaksuun sisältyvät 4 §:n 1 momentissa tarkoitetuista toimenpiteistä ja kustannuksista vain kohdassa 7 tarkoitetut kustannukset.

22 §
Erityisen etuuden siirto

Jos kiinteistön osuus yhteiseen erityiseen etuuteen siirretään kiinteistönmuodostamislain 151 §:n 1 momentin perusteella toiseen kiinteistöön tai kiinteistön oikeus yksityiseen erityiseen etuuteen siirretään toiseen kiinteistöön, määrätään kiinteistötoimitusmaksu kultakin vastaanottavalta kiinteistöltä. Maksu on 300 euroa ensimmäiseltä kiinteistöstä suoritetulta siirtämiseltä ja 100 euroa jokaiselta seuraavalta kiinteistöstä suoritetulta siirtämiseltä.

Edellä 1 momentissa tarkoitettuun kiinteistötoimitusmaksuun sisältyvät 4 §:n 1 momentissa tarkoitetuista toimenpiteistä ja kustannuksista vain kohdassa 7 tarkoitetut kustannukset.

23 §
Kiinnityksestä tai kirjatusta eläkeoikeudesta vapauttaminen

Kiinteistötoimitusmaksu toimituksen yhteydessä tehdystä ratkaisusta asiassa, joka koskee muodostettavan rekisteriyksikön tai rekisteriyksikköön siirrettävien alueiden taikka yhteisalueosuuksien vapauttamista kiinnityksistä, on 35 euroa kiinnitykseltä.

Kiinteistötoimitusmaksu toimituksen yhteydessä tehdystä ratkaisusta asiassa, joka koskee muodostettavan rekisteriyksikön tai rekisteriyksikköön siirrettävän alueen vapauttamista kirjatusta eläkeoikeudesta, on 87 euroa eläkeoikeudelta.

Kiinteistötoimitusmaksu yhteisestä alueesta muodostetun lohkokiinteistön vapauttamisesta osakaskiinteistöihin kohdistuvista kiinnityksistä ja kirjatuista eläkeoikeuksista kiinteistönmuodostamislain 28 §:n 2 momentin nojalla on 300 euroa.

24 §
Kiinteähintaisen toimituksen peruuntuminen, raukeaminen tai sikseen jättäminen

Kiinteähintaisen toimituksen peruuntuessa, rauetessa tai tullessa jätetyksi sikseen määrätään toimituksen etenemisvaiheen perusteella liitteenä olevan maksutaulukon 6 mukainen kiinteistötoimitusmaksu.

3 Luku

Aikaveloitteiset toimitukset

25 §
Aikaveloitteisen toimituksen kiinteistötoimitusmaksuun sisältyvät kustannukset

Aikaveloitteisen toimituksen tuntihintaan sisältyvät seuraavat kustannukset:

1) rajamerkkikustannus;

2) kokoustilakustannus.

26 §
Aikaveloitteisen toimituksen tuntihinta

Kiinteistötoimitusmaksu muusta kuin luvussa 2 tarkoitetusta toimituksesta määrätään käytettyjen työaikojen perusteella soveltamalla 94 euron tuntihintaa.

Kiinteistötoimitusmaksu Maanmittauslaitoksen henkilöstöön kuuluvan mittamiehen käyttämisestä aikaveloitteisen toimituksen apuhenkilönä määrätään soveltamalla 34 euron tuntihintaa.

Maksun perusteena oleva työaika määrätään puolen tunnin tarkkuudella pyöristäen lähimpään täyteen tai puoleen tuntiin. Pyöristys tehdään erikseen kulloinkin voimassa olleiden säännösten mukaisesti.

27 §
Aikaveloitteisen toimituksen peruuntuminen, raukeaminen tai sikseen jättäminen

Aikaveloitteisen toimituksen peruuntuessa, rauetessa tai tullessa jätetyksi sikseen määrätään kiinteistötoimitusmaksu jo suoritetuista toimenpiteistä tämän luvun säännöksiä soveltaen.

4 Luku

Voimaantulo- ja siirtymäsäännökset

28 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2020 ja on voimassa 31 päivään joulukuuta 2020.

29 §
Siirtymäsäännös

Aikaveloitteisesta pää- tai sivutoimituksesta, jota koskeva hakemus on saapunut ennen tämän asetuksen voimaantuloa, määrätään kiinteistötoimitusmaksu käytettyjen työaikojen perusteella, vaikka kyseinen toimituslaji muuttuisi tämän asetuksen voimaan tullessa kiinteähintaiseksi.

Jos hakemus on saapunut ennen tämän asetuksen voimaantuloa, toimituksen kiinteistötoimitusmaksu määrätään seuraavasti:

1) Kiinteähintaisen pää- tai sivutoimituksen kiinteistötoimitusmaksuun sovelletaan tätä asetusta.

2) Aikaveloitteisen pää- tai sivutoimituksen kiinteistötoimitusmaksu määrätään käytettyjen työaikojen perusteella siten, että sovelletaan työn tekemisen ajankohtana voimassa olleita tuntihintoja ja säännöksiä.

Edellä 1 ja 2 momentissa tarkoitettuun hakemuksen saapumisen ajankohdan määräytymiseen sovelletaan, mitä edellä 2 §:ssä säädetään.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa lopetetun tai sikseen jätetyn toimituksen kiinteistötoimitusmaksuun sovelletaan loppukokouksen ajankohtana voimassa olleita säännöksiä.

Jos hakija peruuttaa hakemuksensa ennen tämän asetuksen voimaantuloa ja sen johdosta toimitusmääräys peruutetaan tai toimitus raukeaa, kiinteistötoimitusmaksuun sovelletaan peruutuksen kokouksessa esittämisen taikka Maanmittauslaitokseen saapumisen ajankohtana voimassa olleita säännöksiä.

Kiinteistönmuodostamislain muuttamisesta annetun lain (73/2014) voimaantullessa 1 päivä maaliskuuta 2014 voimassa olleen kiinteistönmuodostamislain 207 §:n ja sitä edeltävien säännösten nojalla toimitusmenoiksi kertyneisiin kustannuksiin ja korvauksiin sovelletaan ennen mainitun lain voimaantuloa voimassa olleita säännöksiä. Kuitenkin, jos toimituksen lopullinen kiinteistötoimitusmaksu määrätään toimituskorvauksena, edellä tarkoitetut toimitusmenot jätetään perimättä niiltä osin, kuin niitä vastaavat osuudet sisältyvät tässä asetuksessa tarkoitettuun toimituskorvaukseen.

Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 2019

Maa- ja metsätalousministeri
Jari Leppä

Hallitussihteeri
Timo-Ville Nieminen

Liite

Maksutaulukko 1

Lohkominen, tilusvaihto, alueen liittäminen yhteiseen alueeseen, alueen liittäminen osuutta vastaan yhteiseen alueeseen sekä yhteisen alueen muodostaminen

Pinta-ala enintään, ha Kiinteistötoimitusmaksu
0,1 910 €
1 1 080 €
5 1 330 €
20 1 630 €
60 2 080 €
100 2 460 €
200 3 420 €
300 4 440 €
400 5 600 €
500 6 780 €
Kukin seuraava alkava 100 ha 600 €

Maksutaulukko 2

Halkominen ja yhteisen alueen jako

Jaettavan alueen pinta-ala enintään, ha Maksu pinta-alaluokassa Lisämaksu muodostetulta rekisteriyksiköltä
1 3 200 € 700 €
5 4 700 € 700 €
10 6 200 € 700 €
30 7 700 € 700 €
50 9 500 € 700 €
100 11 500 € 700 €
200 13 500 € 700 €
Kukin seuraava alkava 100 ha 3 000 € 700 €

Jaettavaan alueeseen sisältyvästä vesialueen pinta-alasta otetaan huomioon 10 %.

Mikäli jaettavaan kiinteistöön ei kuulu maa- eikä vesialuetta (ns. haamutila), kiinteistötoimitusmaksu on 1 400 euroa. Muodostettujen kiinteistöjen lukumäärä ei tällöin vaikuta maksun suuruuteen.

Maksutaulukko 3

Vesijätön lunastus, yhteisen alueen lunastus sekä tontin tai rakennuspaikan osan lunastus

Lunastettujen ja kiinteistöön tai muuhun rekisteriyksikköön siirrettyjen alueiden pinta-ala enintään, ha Kiinteistötoimitusmaksu jokaiselta kiinteistöltä tai muulta rekisteriyksiköltä, johon lunastettavia alueita on siirretty
0,1 1 790 €
0,5 1 980 €
1 2 250 €
2 2 820 €
5 3 520 €
10 4 200 €
20 4 960 €
Kukin seuraava alkava 10 ha 680 €

Tontin tai rakennuspaikan osan lunastuksen kiinteistötoimitusmaksu on kaksinkertainen, mikäli lunastettava alue on osoitettu asemakaavassa muuhun tarkoitukseen kuin omakotitalon, paritalon, lomarakennuksen tai vastaavan pientalon rakennuspaikaksi.

Maksutaulukko 4

Yksityistietoimitus ja rasitetoimitus

Kiinteistötoimitusmaksu määrätään taulukoiden A ja B osoittamien maksujen summana, kun toimituksessa perustetaan, muutetaan tai lakkautetaan oikeuksia taikka tehdään vastaavia toimenpiteitä. Mikäli toimituksessa laaditaan tieyksikkölaskelma, siitä määrätään lisämaksu taulukosta C.

Taulukko A, rasitettujen lukumäärä

Rasitettujen rekisteriyksiköiden lukumäärä toimituksessa enintään (kukin rekisteriyksikkö lasketaan lukumäärään yhden kerran) Maksu
2 600 €
5 900 €
10 1 150 €
20 1 350 €
50 1 500 €
Kukin seuraava alkava 10 kpl 100 €

Taulukko B, pituus

Tie- ja muiden oikeuksien kokonaispituus toimituksessa enintään, km Maksu
0,2 200 €
0,5 400 €
1 600 €
2 800 €
5 1 000 €
Kukin seuraava alkava 1 km 50 €

Taulukko C, toimituksessa laadittu tieyksikkölaskelma

Tieosakkaiden lukumäärä enintään Maksu
10 300 €
20 600 €
40 900 €
Kukin seuraava alkava 10 kpl 100 €

Maksu on 50 % taulukoiden A ja B osoittamasta määrästä silloin, kun toimitus perustuu hakemuksen liitteenä toimitettuun kirjalliseen sopimukseen, jossa on sovittu kaikista toimituksessa päätettäväksi tulevista asioista.

Tie- tai muun oikeuden lakkauttamisesta määrätään kiinteistötoimitusmaksu ainoastaan silloin, kun samassa toimituksessa ei perusteta tai muuteta sanottuja oikeuksia. Tällöin maksu oikeuden lakkauttamista määrätään taulukoista A ja B.

Maksua määräävä oikeuden pituus on pisimmän sivun pituus tai vastaava, kun kysymys on alueellisesta oikeudesta, kuten venevalkama- tai vedenottamisoikeudesta.

Jos toimitus koskee ainoastaan tieyksikkölaskelman laatimista ja vahvistamista, kiinteistötoimitusmaksu on 600 euroa lisättynä taulukon C perusteella määräytyvällä maksulla.

Jos toimitus ei koske oikeuden perustamista, muuttamista tai lakkauttamista taikka vastaavaa asiaa, kiinteistötoimitusmaksu on 800 euroa. Tällaisia toimenpiteitä ovat esimerkiksi yksityistielain 71 § 1 momentin kohdissa 2–7, 9 ja 13–18 tarkoitetut toimenpiteet. Jos samassa toimituksessa käsitellään edellä mainitun kaltainen toimenpide sekä perustetaan, muutetaan tai lakkautetaan oikeus taikka tehdään vastaava asia, maksu määrätään vain taulukoista A ja B. Mikäli edellä selostetun kaltaisen toimenpiteen yhteydessä lisäksi laaditaan tieyksikkölaskelma, siitä määrätään lisämaksu taulukosta C.

Maksutaulukko 5

Yhteisten alueiden yhdistäminen

Muiden yhteisten alueiden kuin yhteismetsien yhdistämisen kiinteistötoimitusmaksu

Osakaskiinteistöjen lukumäärä yhdistämisen jälkeen enintään Kiinteistötoimitusmaksu
200 2 500 €
500 2 800 €
1 000 3 700 €
2 000 6 300 €
kukin seuraava alkava 1 000 kpl 3 500 €

Maksutaulukko 6

Kiinteähintaisen toimituksen peruuntuminen, raukeaminen tai sikseen jättäminen

Peruuntumisen, raukeamisen tai sikseen jättämisen ajankohta Kiinteistötoimitusmaksu
1. Toimitus peruutetaan toimitusmääräyksen antamisen jälkeen, mutta ennen kuin toimituksen tekemiseen on käytetty työaikaa. Kiinteistötoimitusmaksua ei määrätä.
2. Toimitusmääräys peruutetaan toimitushakemuksen peruuttamisen johdosta ennen alkukokousta, tai toimitus raukeaa alkukokouksessa tai ennen alkukokouksessa hakemuksen peruuttamiselle annetun määräajan päättymistä.Toimituksen suorittamiselle ei ole laillisia edellytyksiä ja toimitus jätetään sikseen toimitusmiesten päätöksellä alkukokouksessa. Kiinteistötoimitusmaksu on 60 % suoritetun toimituksen kiinteistötoimitusmaksusta, kuitenkin enintään 500 euroa.
3. Toimitus raukeaa toimitushakemuksen peruuttamisen johdosta alkukokouksen tai siinä annetun määräajan jälkeen, mutta ennen kuin toimituksen kaikki tehtävät ovat tulleet suoritetuiksi. Kiinteistötoimitusmaksu on 60 % suoritetun toimituksen kiinteistötoimitusmaksusta.
4. Toimitus raukeaa toimitushakemuksen peruuttamisen johdosta toimituksen kaikkien tehtävien tultua suoritetuiksi, vaikka toimitus olisi lopettamatta taikka kun toimitus on lopetettu. Kiinteistötoimitusmaksu määrätään kuten suoritetusta toimituksesta.
5. Toimituksen suorittamiselle ei ole laillisia edellytyksiä ja toimitus jätetään sikseen toimitusmiesten päätöksellä alkukokouksen jälkeen. Kiinteistötoimitusmaksu on 60 % suoritetun toimituksen kiinteistötoimitusmaksusta.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.