1381/2019

Helsingissä 18 päivänä joulukuuta 2019

Oikeusministeriön asetus oikeusministeriön työjärjestyksestä annetun oikeusministeriön asetuksen muuttamisesta

Oikeusministeriön päätöksen mukaisesti

kumotaan oikeusministeriön työjärjestyksestä annetun oikeusministeriön asetuksen (595/2019) 9 §:n 12 kohta, 31 §:n 1 kohta ja 40 §:n 1 momentin 3 kohta,

muutetaan 6 §:n 4 momentti, 7 §:n 2 momentti, 10 §:n 1 momentin 7, 8 ja 10 kohta, 13 §:n 1 kohta, 18 §:n johdantokappale, 21 §, 23 §:n otsikko, 29 §:n 3 kohta, 31 §:n 3 kohta, 32 § ja 40 §:n 2 momentti ja 3 momentin 1 kohta sekä

lisätään 5 §:ään uusi 2 momentti, jolloin nykyinen 2 momentti siirtyy 3 momentiksi, 12 §:ään uusi 13 a ja 25 a kohta sekä asetukseen uusi 16 a ja 25 a § seuraavasti:

5 §
Osastopäällikkökokous ja sisäiset johtoryhmät

Osastossa on johtoryhmä, johon kuuluvat osastopäällikön lisäksi yksiköiden päälliköt, henkilöstön edustaja sekä muut osastopäällikön määräämät virkamiehet.


6 §
Ministeriön osastot, esikunta ja sisäinen tarkastus

Ministeriön sisäinen tarkastus toimii esikunnassa yksikköjaon ulkopuolella ministeriön johdon alaisuudessa.

7 §
Osastoihin ja esikuntaan kuuluvat yksiköt

Yksityisoikeus- ja oikeudenhoito-osastoon kuuluvat kansainvälinen oikeusapu -yksikkö, oikeusturvapalvelut-yksikkö, siviilioikeusyksikkö sekä yksityisoikeus ja maksukyvyttömyys –yksikkö.


10 §
Yksityisoikeus- ja oikeudenhoito-osaston tehtävät

Yksityisoikeus- ja oikeudenhoito-osaston tehtävänä on:


7) huolehtia oikeusapu- ja edunvalvontapiirien, kuluttajariitalautakunnan ja konkurssiasiamiehen toimiston toiminnan ja henkilöstön kehittämisestä;


8) huolehtia oikeudenkäyntiavustajalautakuntaa koskevista asioista;


10) huolehtia Tuomioistuinviraston, Valtakunnanvoudinviraston, oikeus- ja edunvalvontapiirien, konkurssisasiamiehen toimiston ja kuluttajariitalautakunnan tulosohjaustehtävistä;


12 §
Hallinto- ja ohjausosaston tehtävät

Hallinto- ja ohjausosaston tehtävänä on:


13 a) valvoa oikeusministeriön myöntämiä valtionavustuksia;


25 a) valmistella tutkintaryhmän asettamista poikkeuksellisen tapahtuman turvallisuustutkintaa varten;


13 §
Esikunnan tehtävät

Esikunnan tehtävänä on:

1) tukea ministeriön ylintä johtoa strategisessa valmistelussa ja ministeriön johtamisjärjestelmien kehittämisessä;


16 a §
Alivaltiosihteerin tehtävät

Alivaltiosihteeri toimii kansliapäällikön ensimmäisenä sijaisena ja johtaa kansliapäällikön antamien linjausten mukaisesti oikeusministeriön ja hallinnonalan:

1) oikeuspoliittisten erillishankkeiden ja strategisten kokonaisuuksien valmistelua ja toimeenpanoa;

2) ohjauksen ja digitaalisten toimintamallien kehittämistä, synergioita ja toimeenpanoa;

3) kansainvälisen toimintaverkoston ja yhteistyösuhteiden kehittämistä;

4) muita kuin 1–3 kohdassa tarkoitettuja ministerin ja kansliapäällikön osoittamia tehtäväkokonaisuuksia.

18 §
Lainsäädäntöjohtajan tehtävät

Esikuntaan sijoitetun lainsäädäntöjohtajan tehtävänä on:


21 §
Esittely ja valmistelusta määrääminen

Valtioneuvoston ja ministeriön esittelijöistä, esittelymenettelystä sekä asian valmistelun siirtämisestä ja pidättämisestä säädetään valtioneuvoston ohjesäännössä (262/2003).

Sen lisäksi, mitä ministeriön esittelijöistä säädetään valtioneuvoston ohjesäännön 35 §:ssä, ministeriössä asioita esittelevät erikoissuunnittelija, erikoistutkija, erityisasiantuntija, esittelijä, EU-asiantuntija, EU-erityisasiantuntija, hallinnollinen avustaja, henkilöstöasiantuntija, henkilöstöpäällikkö, henkilöstösihteeri, henkilöstösuunnittelija, johdon asiantuntija, johdon assistentti, johdon sihteeri, kansainvälisten asioiden sihteeri, kehittämisasiantuntija, kehittämispäällikkö, koulutusasiantuntija, koulutuskoordinaattori, koulutuspäällikkö, lainsäädäntösihteeri, osastosihteeri, riskienhallinnan erityisasiantuntija, suunnittelija, suunnittelupäällikkö, taloustarkastaja, tarkastaja, tiedottaja, tiedotussihteeri, tietopalvelupäällikkö, tietopalvelusihteeri, tutkija, verkkopäätoimittaja, verkkosuunnittelija, viestintäasiantuntija, viestintäpäällikkö, viestintäsuunnittelija ja ylitarkastaja.

Lisäksi ministeriön esittelijöinä toimivat tähän tehtävään määrätyt.

23 §
Esittelystä tiedottaminen

25 a §
Esikunnan hallinnollisen esimiehen ratkaisuvalta

Esikunnan hallinnollinen esimies ratkaisee esikunnassa muut kuin kansliapäällikön ratkaisuvaltaan kuuluvat hallinnolliset asiat.

29 §
Yksityisoikeus- ja oikeudenhoito-osaston osastopäällikön ratkaisuvalta

Yksityisoikeus- ja oikeudenhoito-osaston osastopäällikkö ratkaisee:


3) Oikeusapu- ja edunvalvontapiirien toimitilojen hankkimista ja ylläpitoa koskevat asiat, jos toimitilan vuotuinen vuokra ilman arvonlisäveroa on enintään 400 000 euroa;


31 §
Hallinto- ja ohjausosaston osastopäällikön ratkaisuvalta

Hallinto- ja ohjausosaston osastopäällikkö ratkaisee:


3) Hallinnonalan virastojen toimitilojen hankkimista tai ylläpitoa koskevat asiat sekä hankejohtajan nimeämisen näitä koskeviin hankkeisiin, jos toimitilan vuotuinen vuokra ilman arvonlisäveroa on yli 400 000 euroa, eikä asia kuulu merkityksensä vuoksi ministerille;


32 §
Hallinto- ja ohjausosaston henkilöstöyksikön esimiehen ratkaisuvalta

Hallinto- ja ohjausosaston henkilöstöyksikön esimies ratkaisee:

1) ministeriön toimialaan kuuluvan henkilöstön palkkausta ja virkajärjestelyjä koskevat asiat siten kuin niistä erikseen säädetään tai määrätään;

2) ministeriön toimialaan kuuluvien tarkentavien virkaehtosopimusten hyväksymisen;

3) ministeriön erityistä tai hallinnonalan yhteistä työterveyshuoltoa koskevat asiat.

40 §
Eräät muut henkilöstöasiat

Hallinto- ja ohjausosaston osastopäällikkö ratkaisee palkkioiden perusteet ja palkkiot.

Hallinto- ja ohjausosaston henkilöstöyksikön esimies ratkaisee:

1) muut kuin 1 momentin 2 kohdassa tarkoitetut henkilökohtaiset palkanosat ja henkilökohtaiset palkanlisät;Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2020.

Helsingissä 18 päivänä joulukuuta 2019

Oikeusministeri
Anna-Maja Henriksson

Kansliapäällikkö
Pekka Timonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.