1342/2019

Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 2019

Valtioneuvoston asetus avustuksista arava- ja korkotukivuokra-asuntojen korjaamiseen ikääntyneille soveltuviksi vuosina 2020–2022

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään valtionavustuslain (688/2001) 8 §:n nojalla:

1 §
Soveltamisala

Tässä asetuksessa säädetään avustuksen myöntämisestä valtion asuntorahaston varoista arava- ja korkotuettujen vuokratalojen tai vuokra-asuntojen korjaamiseen ikääntyneille soveltuviksi valtion talousarviossa vuosille 2020–2022 vahvistettujen myöntämisvaltuuksien rajoissa.

Valtionavustuksesta säädetään lisäksi valtionavustuslaissa (688/2001).

2 §
Valtionapuviranomainen

Valtionavustuslaissa tarkoitettuna valtionapuviranomaisena tämän asetuksen nojalla myönnettävässä avustuksessa toimii Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus.

3 §
Avustuksen saaja

Avustusta voidaan myöntää sellaisten arava- tai korkotukivuokratalojen tai vuokra-asuntojen korjaamiseen, jotka ovat vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain (604/2001) 17 §:ssä tai aravarajoituslain (1190/1993) 13 §:ssä tarkoitettujen rajoitusten alaisia.

Korjattavan vuokratalon tai vuokra-asunnon on sijaittava sellaisessa kunnassa, jonka asuntomarkkinatilanteessa ja väestökehityksessä tapahtuneet muutokset ovat vaikeuttaneet vuokrataloyhteisön toimintaa.

Avustusta ei voida myöntää asuinrakennuksille, jotka on tarkoitettu avustuksista erityisryhmien asunto-olojen parantamiseksi (1281/2004) annetun lain 3 §:ssä tarkoitettujen erityisryhmien asumiseen. Avustusta ei myöskään voida myöntää asumisoikeusasunnoista annetun lain (650/1990) 1 §:ssä tarkoitettujen asumisoikeustalojen korjaamiseen.

4 §
Avustettavat korjaukset

Avustusta voidaan myöntää korjaustoimenpiteisiin, joilla edistetään ikääntyneiden asumista arava- ja korkotukivuokra-asunnoissa. Avustettavia korjaustoimenpiteitä ovat liikkumis- tai toimimisesteen poistaminen ja toimivuuden parantaminen asuinrakennuksessa, sen yhteistiloissa, piha-alueella tai asunnoissa.

5 §
Avustuksen suuruus

Avustus on enintään 50 prosenttia korjaustoimenpiteiden hyväksytyistä kustannuksista. Avustus on kuitenkin enintään 10 000 euroa asuinrakennuksessa sijaitsevaa asuntoa kohden.

6 §
Myöntämisen edellytykset

Avustuksen myöntämisen edellytyksenä on, että:

1) avustettavat toimenpiteet ovat tarkoituksenmukaisia ottaen huomioon rakennuksen tai asunnon odotettavissa oleva asuinkäyttöaika ja asuinkäyttötarve, ja korjattava vuokratalo tai vuokra-asunto säilyy vuokrakäytössä kymmenen vuoden ajan avustuksen myöntämisestä;

2) avustuksen hakija esittää selvityksen siitä, miten avustettavat korjaustoimenpiteet parantavat asuntojen soveltumista ikääntyneille ja että kunnassa on tarvetta ikääntyneille sopiville vuokra-asunnoille;

3) avustuksen saajalle ei ole myönnetty samaan tarkoitukseen avustusta muun lain tai asetuksen nojalla.

Jos korjaus on aloitettu ennen Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen päätöstä avustuksen myöntämisestä, avustus voidaan myöntää vain erityisestä syystä.

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen on hakemuksesta myönnettävä vapautus 1 momentin 1 kohdan mukaisesta rajoituksesta, jos rajoituksen voimassa pitäminen olisi olosuhteet huomioon ottaen kohtuutonta.

7 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2020 ja on voimassa 31 päivään joulukuuta 2022.

Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 2019

Sisäministeri
Maria Ohisalo

Hallitussihteeri
Liisa Meritähti

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.