1341/2019

Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 2019

Valtioneuvoston asetus asuinrakennusten energia-avustuksista vuosina 2020–2022

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään valtionavustuslain (688/2001) 8 §:n nojalla:

1 §
Soveltamisala

Tässä asetuksessa säädetään valtion talousarviossa vuosille 2020–2022 vahvistettujen myöntämisvaltuuksien rajoissa valtion asuntorahaston varoista myönnettävästä valtionavustuksesta asuinrakennusten korjaushankkeisiin, joiden yhteydessä tehdään energiatehokkuuden parantamiseen sekä älykkääseen ja joustavaan energiankulutukseen tähtääviä toimenpiteitä.

Valtionavustuksesta säädetään lisäksi valtionavustuslaissa (688/2001).

2 §
Valtionapuviranomainen

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus toimii valtionavustuslaissa tarkoitettuna valtionapuviranomaisena, joka päättää avustuksen myöntämisestä ja hoitaa siihen liittyvät tehtävät.

3 §
Energiatehokkuuden parantamisen vaatimustasot

Avustusta voidaan myöntää sellaisten korjaushankkeen korjaustoimenpiteiden kustannuksiin, joiden yhteydessä asuinrakennuksen energiatehokkuutta parannetaan rakennuksen energiatehokkuuden parantamisesta korjaus- ja muutostöissä annetun ympäristöministeriön asetuksen (4/13) 7 §:ssä säädettyä vähimmäistasoa parempaan tasoon verrattuna rakennuksen rakentamisajankohdan tai, jos rakennuksen käyttötarkoitusta on muutettu, käyttötarkoituksen muutoksen mukaiseen tasoon.

Avustuksen myöntämisen edellytyksenä on, että energiatehokkuutta parannetaan:

1) asuinkerros- ja rivitalossa vähintään 20 prosenttia;

2) pien- ja ketjutalossa vähintään 30 prosenttia; taikka

3) asuinkerros- ja rivitalossa sekä pien- ja ketjutalossa vähintään uuden rakennuksen energiatehokkuudesta annetun ympäristöministeriön asetuksen (1010/2017) uudisrakennuksille asettamien vaatimusten mukaiselle lähes nollaenergiatasolle.

4 §
Avustuksen myöntämisen edellytykset

Avustuksen myöntämisen edellytyksenä on lisäksi, että:

1) avustettavat toimenpiteet ovat tarkoituksenmukaisia rakennuksen tai asunnon odotettavissa oleva asuinkäyttöaika ja asuinkäyttötarve huomioon ottaen, eikä avustettavasta toimenpiteestä aiheudu vaaraa tai haittaa;

2) avustushakemuksen yhteydessä toimitetaan selvityksen laatijan allekirjoittama selvitys toimenpiteistä, joilla päästään 3 §:ssä säädetylle avustuksen edellytyksenä olevalle tasolle, sekä arvioiduista kokonaiskustannuksista;

3) avustuksen saajalle ei ole myönnetty samaan tarkoitukseen muuta julkista avustusta tai tämän asetuksen mukaista avustusta aiemmin;

4) korjaustoimenpiteitä ei ole aloitettu ennen kuin, hakemus liiteasiakirjoineen on toimitettu Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskukselle.

5 §
Avustuksen saaja

Avustusta voidaan myöntää asuinrakennuksen omistavalle yhteisölle ja pientalon omistajalle. Avustusta voidaan myöntää valtion tuella rahoitettuja vuokra-asuntoja tai asumisoikeusasuntoja omistaville yhteisöille, kun niille myönnetään vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain (604/2001) 9 §:n 1 momentin 3 kohdan tai 20 §:n 3 kohdan mukaista perusparannuskorkotukilainaa.

Avustusta ei voida myöntää taloudellista toimintaa harjoittavalle yhteisölle.

6 §
Avustuksen määrä

Avustuksen määrä on 3 §:n 2 momentin 1 ja 2 kohdan mukaisissa asuinrakennuksissa 4 000 euroa asuntoa kohden, kuitenkin enintään 50 prosenttia avustuspäätöksessä avustettaviksi hyväksytyistä ja toteutuneista kustannuksista.

Avustuksen määrä on 3 §:n 2 momentin 3 kohdan mukaisissa asuinrakennuksissa 6 000 euroa asuntoa kohden, kuitenkin enintään 50 prosenttia avustuspäätöksessä avustettaviksi hyväksytyistä ja toteutuneista kustannuksista.

7 §
Avustettavat kustannukset

Avustettaviin kustannuksiin voidaan hankekohtaisen harkinnan perusteella laskea kustannuksista se osa, joka liittyy:

1) energiatehokkuuden parantamiseen, energian käytön tehostamiseen ja sisäilmasto-olosuhteiden parantamiseen;

2) järjestelmän säätöön, tasapainotukseen ja ohjaukseen;

3) järjestelmän oikean toiminnan varmistavaan toimenpiteeseen suunnittelu-, työ- ja rakennuskustannuksineen.

8 §
Avustuksen maksaminen

Avustuksen maksamisen edellytyksenä on, että avustuksen saaja:

1) on noudattanut valtionavustuslakia, tätä asetusta ja avustuspäätöksen määräyksiä;

2) osoittaa energiatehokkuuden parantumisen rakennuksen energiatodistuksesta annetussa laissa (50/2013) tarkoitetulla energiatodistuksella;

3) esittää allekirjoittamansa selvityksen toteutuneista kustannuksista sekä toimittaa toteutusta vastaavat allekirjoitetut suunnitelmat tarvittavine työselityksineen sähköisesti PDF-muodossa Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskukselle;

4) antaa suostumuksen maksatuksen yhteydessä luovutettavan aineiston käyttöön Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskukselle valtionhallinnon tekemiin ja teettämiin selvitys- ja tutkimushankkeisiin.

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus maksaa avustuksen hankkeen valmistuttua yhdessä erässä.

9 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2020.

Korjaushankkeen suunnittelukustannukset, jotka ovat muodostuneet 1 päivänä lokakuuta 2019 alkaen, voidaan ottaa huomioon laskettaessa 7 §:n mukaisia avustettavia kustannuksia.

Aloitetuista korjaustoimenpiteistä aiheutuneet kustannukset, jotka ovat muodostuneet 1 päivänä tammikuuta 2020 alkaen voidaan ottaa huomioon laskettaessa 7 §:n mukaisia avustettavia kustannuksia, jos hanketta koskeva hakemus liiteasiakirjoineen on toimitettu Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskukselle 1 päivänä heinäkuuta 2020 mennessä.

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2018/844/EU (32010L0031); EUVL N:o L 156, 19.6.2018, s.75

Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 2019

Sisäministeri
Maria Ohisalo

Rakennusneuvos
Jyrki Kauppinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.