1330/2019

Säädöstä oikaistu.

Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 2019

Valtioneuvoston asetus väestötietojärjestelmästä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

kumotaan väestötietojärjestelmästä annetun valtioneuvoston asetuksen (128/2010) 43 ja 44 §,

sellaisina kuin niistä on 44 § asetuksissa 164/2013, 677/2013, 1470/2015, 847/2018 ja 142/2019, sekä

muutetaan 3 ja 8 §, 10 §:n 4 kohta, 11 §:n 2 momentti, 15, 20, 23 ja 26 §, 28 §:n 1 momentti, 29 ja 30 §, 32 §:n 4 momentti, 33 ja 34 §, 35 §:n 3 momentti, 37 §, 38 §:n 1 momentti sekä 39, 41, 42 ja 44 §,

sellaisina kuin niistä ovat 8 § asetuksessa 257/2012, 20 § asetuksissa 164/2013 ja 847/2018, 23 ja 30 § sekä 35 §:n 3 momentti asetuksessa 852/2014, 26 § asetuksessa 847/2018, 28 §:n 1 momentti asetuksessa 808/2016, 29 § osaksi asetuksessa 142/2019, 34 § osaksi asetuksessa 852/2014 ja 44 § asetuksissa 164/2013, 677/2013, 1470/2015, 847/2018 ja 142/2019, seuraavasti:

3 §
Teknisen tunnistetiedon ja sähköisen asiointitunnuksen tarkistusmerkki

Väestötietojärjestelmästä ja Digi- ja väestötietoviraston varmennepalveluista annetun lain (661/2009) 63 §:ssä tarkoitetun teknisen tunnistetiedon ja sähköisen asiointitunnuksen tarkistusmerkki on numero tai kirjain. Tarkistusmerkki saadaan jakamalla kahdeksannumeroinen luku 31:llä, jolloin tarkistusmerkki määräytyy 2 §:n 4 momentin mukaisesti.

8 §
Lapsen huoltoa koskevat tiedot

Lapsen huoltoa koskevina tietoina talletetaan väestötietojärjestelmään:

1) huoltajien täydelliset nimet ja henkilötunnukset tai sen puuttuessa syntymäaika;

2) huollon alkamis- ja päättymispäivä;

3) tiedot huoltajan tehtävistä ja oikeuksista sekä toiselle vanhemmalle tai muulle henkilölle myönnetystä erityisestä oikeudesta, jos niistä on määrätty tuomioistuimen päätöksessä tai sosiaalilautakunnan vahvistamassa sopimuksessa;

4) tieto lapsen asumisesta, jos siitä on määrätty tuomioistuimen päätöksessä tai sosiaalilautakunnan vahvistamassa huoltosopimuksessa;

5) kotoutumisen edistämisestä annetun lain (1386/2010) 56 §:n 3 momentin perusteella ilmoitettu tieto oleskeluluvan saaneen lapsen edustajan määräämistä tai vapauttamista koskevasta tuomioistuimen päätöksestä ja päätöksen antopäivästä sekä lapsen edustajan täydellinen nimi ja henkilötunnus.

10 §
Edunvalvontaa koskevat tiedot

Edunvalvontaa koskevina tietoina talletetaan väestötietojärjestelmään:


4) edunvalvojan tai valtuutetun nimi ja henkilötunnus tai syntymäaika taikka yleisen edunvalvojan palveluntuottajan nimi ja yritys- ja yhteisötunnus;


11 §
Vahvistettua huostaanottoa koskevat tiedot

Lapsen huostaanottoa koskevan tiedon poistamisesta väestötietojärjestelmästä säädetään väestötietojärjestelmästä ja Digi- ja väestötietoviraston varmennepalveluista annetun lain 20 §:ssä.

15 §
Rekisteriviranomaista koskeva tieto

Jos rekisteröinnin kohteena olevan henkilön kotikunta tai väestökirjanpitokunta on Manner-Suomessa, Digi- ja väestötietovirasto talletetaan rekisteriviranomaista koskevana tietona väestötietojärjestelmään.

Jos rekisteröinnin kohteena olevan henkilön kotikunta tai väestökirjanpitokunta on Ahvenanmaan maakunnassa, Ahvenanmaan valtionvirastotieto talletetaan rekisterinviranomaista koskevana tietona väestötietojärjestelmään.

20 §
Ulkomaan kansalaisesta talletettavat tiedot

Ulkomaan kansalaisesta, joka oleskelee Suomessa tilapäisesti, voidaan tallettaa täydellinen nimi, sukupuoli, henkilötunnus, äidinkieli, kansalaisuus, osoite Suomessa, tilapäisen oleskelun alkamis- ja päättymispäivä sekä ne muut tiedot, jotka hän on ilmoittanut Digi- ja väestötietovirastolle.

Ulkomaan kansalaisesta, joka ei asu Suomessa ja jonka tiedot talletetaan väestötietojärjestelmään viranomaisen aloitteesta, voidaan tallettaa täydellinen nimi, sukupuoli, henkilötunnus sekä ne muut tiedot, jotka viranomainen on ilmoittanut Digi- ja väestötietovirastolle.

Verohallinto ja Maahanmuuttovirasto saavat tallettaa väestötietojärjestelmään ulkomaan kansalaisesta sukunimen ja etunimet, sukupuolen, henkilötunnuksen, ulkomaisen henkilönumeron, äidinkielen, kansalaisuuden, ammatin, osoitteen ulkomailla, osoitteen Suomessa sekä tilapäisen oleskelun alkamis- ja päättymispäivän.

23 §
Rakennustunnus

Kun rakennushankkeen tai rakennuksen tiedot talletetaan ensimmäisen kerran väestötietojärjestelmään, Digi- ja väestötietoviraston on annettava sille rakennustunnus. Rakennustunnus muodostuu numerolla yksi alkavasta yhdeksännumeroisesta luvusta ja luvun perään liitettävästä tarkistusmerkistä. Tarkistusmerkki muodostetaan jakamalla luku 31:llä, jolloin saatu jakojäännös osoittaa 2 §:n 4 momentissa olevan taulukon mukaisesti tarkistusmerkin. Rakennustunnus on yksilöllinen ja pysyvä.

26 §
Huoneistotunnus

Kun huoneiston tiedot talletetaan ensimmäistä kertaa väestötietojärjestelmään, Digi- ja väestötietoviraston on annettava huoneistolle ja toimitilahuoneistolle huoneistotunnus. Huoneistotunnus muodostuu numerolla kaksi alkavasta yhdeksännumeroisesta luvusta ja luvun perään liitettävästä tarkistusmerkistä. Tarkistusmerkki muodostetaan jakamalla luku 31:llä, jolloin saatu jakojäännös osoittaa 2 §:n 4 momentissa olevan taulukon mukaisesti tarkistusmerkin. Huoneistotunnus on yksilöllinen ja pysyvä.

28 §
Väestötietojärjestelmään talletettavat aluejaot

Väestötietojärjestelmään talletetaan seuraavat hallinnolliset ja muut vastaavat aluejaot:

1) kuntajako;

2) vaalipiiri- ja äänestysaluejako;

3) evankelis-luterilaisen ja ortodoksisen kirkon seurakuntajako;

4) postinumeroaluejako.


29 §
Ulkomaan kansalaista koskevien tietojen tarkistaminen

Väestötietojärjestelmästä ja Digi- ja väestötietoviraston varmennepalveluista annetun lain 10 §:n 1 momentissa säädetystä ulkomaan kansalaisen tietojen tarkistamisesta ulkomaalaisrekisteristä voidaan poiketa, jos ulkomaan kansalainen on esittänyt Digi- ja väestötietovirastolle:

1) kansalaisuusvaltionsa viranomaisen antaman voimassa olevan matkustusasiakirjan, josta hänet voidaan luotettavasti tunnistaa;

2) Suomen viranomaisen myöntämän voimassa olevan oleskeluluvan tai viisumin, jos ulkomaan kansalaisella on se oltava ulkomaalaislain (301/2004) mukaan; sekä

3) väestötietojärjestelmästä ja Digi- ja väestötietoviraston varmennepalveluista annetun lain 19 §:n 1 momentin mukaisesti luotettaviksi varmistetut asiakirjat tiedoista, jotka hän on ilmoittanut Digi- ja väestötietovirastolle ja jotka koskevat hänen siviilisäätyään, avioliittoaan tai rekisteröityä parisuhdettaan sekä puolisoaan ja lapsiaan.

Tietojen tarkistamisesta ulkomaalaisrekisteristä voidaan poiketa myös, jos tietojen tallettaminen tapahtuu viranomaisen aloitteesta ilman ulkomaan kansalaisen myötävaikutusta.

Muissa kuin 1 ja 2 momentissa tarkoitetuissa tapauksissa Digi- ja väestötietoviraston on tarkistettava ulkomaalaisrekisteristä annetussa laissa (1270/1997) tarkoitetusta ulkomaalaisrekisteristä ainakin seuraavat ulkomaan kansalaisen Digi- ja väestötietovirastolle ilmoittamat tiedot:

1) nimet;

2) syntymäaika;

3) sukupuoli;

4) syntymävaltio ja syntymäpaikka;

5) kansalaisuus;

6) siviilisääty, avioliitto tai rekisteröity parisuhde;

7) puoliso ja lapset sekä alaikäisen vanhemmat.

30 §
Viranomaisten tehtävät ulkomaan kansalaisen tietojen tallettamispyyntöjä vastaanotettaessa ja tietoja talletettaessa

Ulkomaan kansalaisen tietojen tallettamispyynnön vastaanottavan viranomaisen on tarkastettava ulkomaan kansalaisen henkilöllisyys voimassa olevasta passista tai muusta luotettavasta henkilötodistuksesta sekä Suomessa oleskelun laillisuus voimassa olevasta oleskelun laillisuuden osoittavasta asiakirjasta, jos ulkomaan kansalaisella on ulkomaalaislain mukaan sellainen oltava. Jos tietojen tallettamisen perusteena on tilapäinen työskentely Suomessa, tallettamispyynnön vastaanottavan viranomaisen on tarkastettava työsuhteen olemassaolo työnantajan antamasta työsuhteen osoittavasta asiakirjasta.

Tietojen tallettamispyynnön vastaanottavan viranomaisen on liitettävä tietojen tallettamista varten lähetettävään ilmoitukseen varmentamansa jäljennös 1 momentissa tarkoitetuista asiakirjoista. Jos ulkomaan kansalainen ei ole esittänyt 1 momentissa tarkoitettua asiakirjaa, on viranomaisen liitettävä tietojen tallettamista varten lähetettävään ilmoitukseen selvitys siitä, onko ulkomaan kansalaisen henkilöllisyydestä tai muusta tietojen tallettamisen perusteesta voitu varmistautua väestötietojärjestelmästä ja Digi- ja väestötietoviraston varmennepalveluista annetun lain 19 §:n 3 momentissa tarkoitetulla tavalla.

Tietoja tallettavan viranomaisen on tarkastettava, että ulkomaan kansalaista koskevia tietoja ei ole aikaisemmin talletettu väestötietojärjestelmään. Tietoja tallettavan viranomaisen on lisäksi varmistettava, että ulkomaan kansalainen on esittänyt tietojen tallettamispyynnön yhteydessä 1 momentissa tarkoitetut asiakirjat tai näiden puuttuessa selvitettävä, voidaanko tiedot tallettaa väestötietojärjestelmästä ja Digi- ja väestötietoviraston varmennepalveluista annetun lain 19 §:n 3 momentissa tarkoitetun selvityksen perusteella.

32 §
Syntymän ilmoittaminen

Syntymästä on ilmoitettava väestötietojärjestelmään viimeistään synnytystä seuraavana päivänä tai viimeistään seuraavana päivänä siitä, kun tieto lapsen syntymästä on ilmoitettu toimintayksikölle tai terveydenhuollon ammattihenkilölle. Jos syntymästä ei ilmoiteta väestötietojärjestelmään teknisen rajapinnan avulla, terveydenhuollon toimintayksikön tai edellä mainitun terveydenhuollon ammattihenkilön on tehtävä 1–3 momentissa tarkoitettu ilmoitus lapsen syntymästä kirjallisesti Digi- ja väestötietovirastolle.

33 §
Laitoksessa olevan tietojen ilmoittaminen

Rikosseuraamusviraston sekä terveydenhuollon ja sosiaalihuollon toimintayksikön on ilmoitettava henkilön kotikunnan ja siellä olevan asuinpaikan tarkistamista varten tammikuun aikana Digi- ja väestötietovirastolle rangaistuslaitoksessa tai toimintayksikössä ilmoitushetkellä yli kolme kuukautta olleet henkilöt.

34 §
Suomen ulkomaan edustustojen välittämät ilmoitukset

Suomen kansalaisen toimitettua Suomen ulkomaan edustustolle Suomen kansalaisen ulkomailla tapahtunutta syntymää, avioliittoon vihkimistä tai kuolemaa koskevan ulkomaisen asiakirjan toimitettavaksi Suomeen Digi- ja väestötietovirastolle edustuston on varmistuttava, että sille toimitettu ulkomainen asiakirja on alkuperäinen tai luotettavasti oikeaksi todistettu. Asiakirjan on lisäksi oltava laillistettu tai siihen on oltava liitettynä asianomaisen valtion toimivaltaisen viranomaisen todistus sen alkuperästä, jollei Suomea sitovan kansainvälisen sopimuksen velvoitteiden täyttämisestä muuta johdu.

Jos 1 momentissa tarkoitettua asiakirjaa, asiakirjan laillistamista tai asianomaisen valtion toimivaltaisen viranomaisen todistusta asiakirjan alkuperästä ei voi saada, on Suomen ulkomaan edustuston toimitettava Digi- ja väestötietovirastolle selvitys siitä, onko tietojen tallettamisen perusteesta voitu varmistautua väestötietojärjestelmästä ja Digi- ja väestötietoviraston varmennepalveluista annetun lain 19 §:n 3 momentissa tarkoitetulla tavalla.

35 §
Rakennushanketta ja rakennusta koskevat ilmoitukset

Digi- ja väestötietoviraston on toimitettava Maanmittauslaitokselle tai kunnalle kiinteistötunnukseen perustuvan rakennustunnuksen antamiseksi tarvittavat tiedot.

37 §
Henkilötietojen otantaperusteet

Luovutettaessa tietoja väestötietojärjestelmästä ja Digi- ja väestötietoviraston varmennepalveluista annetun lain 32 §:n 2 momentissa mainittuihin tarkoituksiin henkilötietojen otantaperusteena voidaan käyttää mainitussa momentissa tarkoitettujen tietojen lisäksi tämän asetuksen 21 ja 24–28 §:ssä tarkoitettuja kiinteistö-, rakennus- ja huoneistotietoja sekä aluejakotietoja.

38 §
Asiakirjapalvelu

Väestötietojärjestelmästä ja väestötietojärjestelmään kuuluvasta tietoaineistosta annettaviin todistuksiin ja otteisiin merkitään niiden käyttötarkoitus ja tarvittavat tiedot väestötietojärjestelmästä ja Digi- ja väestötietoviraston varmennepalveluista annetun lain 4 luvussa säädetyin rajoituksin.


39 §
Todistus lapsen syntymästä

Jos lapsen tietoja ei ole merkitty väestötietojärjestelmään, Digi- ja väestötietovirasto voi pyynnöstä antaa lapsen äidille tai sille, jonka hoidossa lapsi on, ilmoituksen perusteella todistuksen lapsen syntymästä.

41 §
Varmenteen hakijan tunnistaminen

Väestötietojärjestelmästä ja Digi- ja väestötietoviraston varmennepalveluista annetun lain 67 §:n 2 momentissa tarkoitetussa varmenteen hakijan tunnistamisessa käytettävistä henkilöllisyyden osoittavista asiakirjoista säädetään vahvasta sähköisestä tunnistamisesta ja sähköisistä luottamuspalveluista annetussa laissa (617/2009).

42 §
Tietojenkäsittelypalvelua koskevan toimeksiantosopimuksen sisältö

Väestötietojärjestelmästä ja Digi- ja väestötietoviraston varmennepalveluista annetun lain 70 §:ssä tarkoitetussa tietojenkäsittelypalvelua koskevassa sopimuksessa on sovittava ainakin palvelun saajan vastuista ja tehtävistä, palveluun kuuluvista tiedoista ja niiden ylläpidosta, säilyttämisestä ja hävittämisestä, palvelun hinnoittelusta sekä sopimuksen voimassaolosta.

44 §
Ahvenanmaan valtionviraston toimivalta

Mitä 20 §:n 1 ja 2 momentissa, 29 §:ssä, 32 §:n 4 momentissa sekä 33, 34 ja 39 §:ssä säädetään Digi- ja väestötietovirastosta, sovelletaan Ahvenanmaan valtionvirastoon Ahvenanmaan maakunnassa.

45 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2020.

Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 2019

Kuntaministeri
Sirpa Paatero

Neuvotteleva virkamies
Isamaria Mäkiaho

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.