1303/2019

Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 2019

Valtiovarainministeriön asetus Valtiokonttorin maksullisista suoritteista

Valtiovarainministeriön päätöksen mukaisesti säädetään valtion maksuperustelain (150/1992) 8 §:n nojalla, sellaisena kuin se on laissa 348/1994:

1 §
Liiketaloudellisin perustein hinnoiteltavat suoritteet

Valtion maksuperustelain (150/1992) 7 §:ssä tarkoitettuja muita suoritteita, jotka Valtiokonttori hinnoittelee liiketaloudellisin perustein, ovat:

1) lainanotto-, velanhoito-, sijoitus- ja säilytyspalvelut valtion liikelaitoksista annetun lain (1062/2010) mukaisille liikelaitoksille, valtion talousarvion ulkopuolisille rahastoille ja erityisistä syistä valtionhallinnon ulkopuolisille yhteisöille;

2) pyynnöstä toimitetut lainojen saldo- ja vakuustodistukset, jälkipanttaussitoumukset, vakuuksien uudistamiset ja vaihdot ja muut asiakirjat sekä muut lainoja koskevat pyynnöstä toimitetut tulosteet ja tiedostot lukuun ottamatta viranomaistoimintaa varten tarvittavia asiakirjoja, tulosteita ja muita tallenteita;

3) Valtiokonttorin hallinnassa olevien toimitilojen ja laitteiden käyttö sekä virasto- ja toimistopalvelut Valtiokonttorin ulkopuolisille;

4) tilaukseen perustuva henkilöstön käyttö Valtiokonttorin ulkopuolisissa koulutus-, suunnittelu- ja muissa asiantuntijatehtävissä;

5) Valtiokonttorin toimintaan liittyvät messutapahtumat ja muut koulutuspalvelut;

6) julkaisut ja jäljenteet.

2 §
Omakustannusarvon ja alennetun omakustannusarvon mukaiset julkisoikeudelliset suoritteet

Valtiokonttori perii hallinnon yhteisistä sähköisen asioinnin tukipalveluista annetun lain (571/2016) 3 §:n 1 momentin 8 kohdassa tarkoitetusta suoritteesta omakustannusarvon mukaisen maksun tai sitä alemman maksun liitteen maksutaulukon mukaisesti.

3 §
Julkisuuslain perusteella annettavat suoritteet

Viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) 34 §:n 2 momentissa tarkoitetusta tiedon esille hakemisesta sekä 3 momentissa tarkoitetusta tiedon antamisesta jäljennöksenä tai tulosteena perittävistä maksuista päättää Valtiokonttori noudattaen, mitä mainitussa pykälässä säädetään.

4 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2020 ja on voimassa vuoden 2021 loppuun.

Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 2019

Kuntaministeri
Sirpa Paatero

Neuvotteleva virkamies
Jarmo Huotari

Liite

MAKSUTAULUKKO

Suomi.fi-maksut palvelun maksutaulukko 2020–2021

Suomi.fi-maksut palvelun kustannukset muodostuvat palveluoperaattorille (Paytrail Oyj), pankeille, korttipalveluoperaattoreille ja MobilePaylle maksettavista veloituksista. Tällaisia veloituksia ovat palveluoperaattorin asiointipalvelukohtaiset kuukausiveloitukset, asiointipalveluiden maksutapahtumakohtaiset veloitukset sekä korttimaksamiseen ja MobilePay-maksutapaan liittyvät provisiot. Lisäksi kustannuksiin sisältyy palvelun hallinnoinnista ja kehittämisestä aiheutuvat Valtiokonttorin henkilötyön kustannukset sekä muut palvelun hallinnoinnin kustannukset.

Palvelun hinnoittelu käyttäjäorganisaatioille perustuu omakustannusarvon mukaiseen hinnoitteluun, eli käyttäjäorganisaatioilta perittävillä palvelumaksuilla katetaan palvelun hallinnoinnista, kehittämisestä ja käytöstä aiheutuvat kustannukset.

Suomi.fi-maksut palvelun hinta käyttäjäorganisaatioille muodostuu:

– asiointipalvelukohtaisesta kuukausimaksusta, jolla katetaan sekä palvelun toimittajalle maksettavat kuukausiveloitukset että Valtiokonttorille palvelun hallinnoinnista aiheutuneet kustannukset

– asiointipalveluiden maksutapahtumakohtaisista veloituksista ja korttimaksuihin sekä MobilePayhin liittyvistä provisioista, jotka laskutetaan käyttäjäorganisaatiolta toteutuman mukaan

– asiointipalveluiden erillispalveluista, kuten maksujen palautukset ja yksittäistilitykset toteutuman mukaan

Käyttäjäorganisaatiolta veloitetaan omakustannusarvoa alempi kuukausimaksu, kun asiointipalvelun maksutapahtumien lukumäärä on enintään 5 000 maksutapahtumaa kalenterivuodessa.

– Omakustannusarvon mukainen kuukausimaksu 700 euroa/kk

– Omakustannusarvoa alempi kuukausimaksu 280 euroa/kk

Käyttäjäorganisaatioilta veloitetaan jokaisesta asiointipalvelussa suoritetusta maksutapahtumasta maksutapahtumakohtainen veloitus ja maksutapahtumasta mahdollisesti aiheutuvat provisiot toteutuman mukaisesti. Maksutapahtumakohtaiset veloitukset perustuvat palvelu- ja korttipalveluoperaattoreiden hinnastojen perusteella laskettuihin keskimääräisiin hintoihin. Käyttäjäorganisaatioilta perittävät hinnat ovat:

– Pankkien verkkomaksupainikkeet 0,28 euroa/kpl

– Korttimaksut 0,10 euroa/kpl (Visa, Mastercard ja American Express)

– MobilePay 0,22 euroa/kpl

– Korttimaksujen ja MobilePayn provisiot toteutuneen mukaan

– Maksujen palautus 0,50 euroa/kpl

– Yksittäistilitykset 0,50 euroa/kpl

– Muut mahdolliset kustannukset toimittajan hinnoittelun mukaan

Korttimaksujen provisio vaihtelee kortin liikkeellelaskijan mukaan. EU:n sisällä liikkeeseen lasketun maksukortin provisio on n. 0,3 % ja EU:n ulkopuolella liikkeeseen laskettu kortin n. 2,2 %. MobilePayn provisio on noin 1,0 %.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.