1288/2019

Helsingissä 18 päivänä joulukuuta 2019

Sisäministeriön asetus Pelastusopiston maksullisista suoritteista

Sisäministeriön päätöksen mukaisesti säädetään valtion maksuperustelain (150/1992) 8 §:n, viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) 34 §:n ja Pelastusopistosta annetun lain (607/2006) 36 §:n nojalla, sellaisina kuin niistä ovat, valtion maksuperustelain 8 § laissa 348/1994 ja viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 34 § laissa 495/2005:

1 §
Maksulliset julkisoikeudelliset suoritteet

Valtion maksuperustelain 6 §:n 3 momentissa tarkoitettuja koulutustoimintaan liittyviä maksullisia julkisoikeudellisia suoritteita, joista Pelastusopisto perii omakustannusarvoa alemman maksun, ovat:

1) sopimuspalokunnan päällikkökurssi, josta Pelastusopisto perii kiinteänä maksuna 139 euroa kurssipäivältä;

2) sivutoimisen teollisuuspalopäällikön peruskurssi, josta Pelastusopisto perii kiinteänä maksuna 151 euroa kurssipäivältä;

3) Pelastusopistolla järjestettävä vesipelastuskurssi, josta Pelastusopisto perii kiinteänä maksuna 285 euroa kurssipäivältä; sekä

4) sopimushenkilöstön vastaavakouluttaja kurssi, josta Pelastusopisto perii kiinteänä maksuna 112 euroa kurssipäivältä.

Sopimuspalokunnan päällikkökurssin, sivutoimisen teollisuuspäällikkökurssin ja sopimushenkilöstön vastaavakouluttaja kurssin hintaan sisältyvät opetus ja kurssilla jaettava materiaali sekä majoitus, aamiainen ja lounas kurssipäivinä Pelastusopistolla. Vesipelastuskurssin hintaan sisältyvät opetus, varusteet ja kurssilla jaettava materiaali sekä majoitus, aamiainen, lounas ja päivällinen.

2 §
Kelpoisuuskoe

Pelastusopisto perii ammattipätevyyden tunnustamisesta annetun lain (1384/2015) 7 §:n mukaisen kelpoisuuskokeen järjestämisestä 300 euron maksun valtion maksuperustelain 6 §:n 2 momentin nojalla. Kelpoisuuskokeen hyväksytystä suorituksesta annettavasta todistuksesta peritään 20 euron maksu.

3 §
Maksulliset liiketaloudelliset suoritteet

Valtion maksuperustelain 7 §:n 1 momentissa tarkoitettuja muita maksullisia suoritteita, jotka Pelastusopisto hinnoittelee liiketaloudellisin perustein, ovat:

1) muut kuin 1 ja 4 §:ssä tarkoitetut kurssit ja 2 §:ssä tarkoitetun kelpoisuuskokeen järjestäminen;

2) tilauksesta valmistettu koulutusaineisto;

3) konsultointi ja muu siihen verrattava palvelu;

4) koulutus- ja majoitustilojen, harjoitusalueen ja -laitteiden sekä kaluston vuokraus; sekä

5) muut erikseen sovitut palvelut.

Edellä 1 momentin 4 kohdasta poiketen Pelastusopistossa tuntiopettajina toimivien henkilöiden majoitus Pelastusopiston asuntolassa ja kurssihotellissa on maksutonta.

4 §
Sovellettuina harjoituksina toteutettavat kurssit

Pelastusopistosta annetun lain (607/2006) 36 §:n 2 momentissa tarkoitettuja suoritteita, joiden kysyntää valtio haluaa lisätä ja joista Pelastusopisto perii asiakasmaksuna keskimäärin 75 prosenttia kurssin kuluista, ovat Pelastusopiston harjoitusalueella sovellettuina harjoituksina toteutettavat kurssit, joilla opetetaan pelastuslaitosten ja sopimuspalokuntien miehistöltä vaadittavaa pelastustoiminnan ammattiteknistä osaamista.

Pelastusopisto voi käyttää 1 momentin mukaisten suoritteiden kustannusten kattamiseen enintään 40 000 euroa vuodessa kuitenkin siten, että osallistujaa kohden voidaan käyttää enintään 550 euroa.

5 §
Tietosuoritteet

Viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 34 §:n 2 momentissa tarkoitetusta tiedon esille hakemisesta sekä saman lain 34 §:n 3 momentissa tarkoitettujen kopioiden ja tulosteiden antamisesta perittävistä maksuista päättää Pelastusopisto ottaen huomioon, mitä viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 34 §:ssä säädetään.

6 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2020 ja on voimassa vuoden 2021 loppuun.

Helsingissä 18 päivänä joulukuuta 2019

Sisäministeri
Maria Ohisalo

Erityisasiantuntija
Linda Viitala

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.