1273/2019

Helsingissä 12 päivänä joulukuuta 2019

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus syöpäsairauden vaaraa aiheuttavista tekijöistä

Sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen mukaisesti säädetään syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville aineille ja menetelmille ammatissaan altistuvien rekisteristä annetun lain (717/2001) 2 §:n 3 momentin nojalla:

1 §
Tekijät ja aineet

Työnantajan on syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville aineille ja menetelmille ammatissaan altistuvien rekisteristä annetun lain (717/2001) 2 §:n mukaisesti luetteloitava seuraavat tekijät ja aineet:

1) syöpäsairauden vaaraa aiheuttavat tekijät, joita ovat

a) aineet ja seokset, jotka täyttävät aineiden ja seosten luokituksesta, merkinnöistä ja pakkaamisesta sekä direktiivien 67/548/ETY ja 1999/45/EY muuttamisesta ja kumoamisesta ja asetuksen (EY) N:o 1907/2006 muuttamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1272/2008 (jäljempänä CLP-asetus) liitteessä I säädetyt luokituskriteerit, joiden perusteella ne voidaan luokitella kategoriaan 1A tai 1B kuuluviksi syöpää aiheuttaviksi aineiksi (vaaralausekkeet H350 ja H350i) ja

b) työturvallisuuslain (738/2002) 38 §:n 3 momentin nojalla annetuissa säännöksissä tarkoitetut syöpäsairauden vaaraa aiheuttavat työmenetelmät;

2) perimää vaurioittavat aineet, joita ovat aineet ja seokset, jotka täyttävät CLP-asetuksen liitteessä I säädetyt luokituskriteerit, joiden perusteella ne voidaan luokitella kategoriaan 1A tai 1B kuuluviksi perimää vaurioittaviksi aineiksi (vaaralauseke H340).

2 §
Altistuneet työntekijät

Työnantajan on ilmoitettava syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville aineille ja menetelmille ammatissaan altistuvien rekisteriin (jäljempänä ASA-rekisteri) työntekijä altistuneeksi, jos altistuminen on todettu biologisten altistumismittausten, työhygieenisten mittausten tai muilla työpaikoilla vastaavissa olosuhteissa tehtyjen selvitysten ja mittausten perusteella. Jos työpaikalla altistutaan syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville tekijöille tai perimää vaurioittaville aineille eikä edellä mainittuja tarkempia altistumistietoja ole käytettävissä, altistuneiksi on ilmoitettava kunakin altistumisvuonna sellaiset työntekijät, jotka kyseisenä vuonna ovat altistuneet tekijälle merkittävän osan työajastaan vähintään 20 työpäivänä.

Altistuneiksi on kuitenkin aina ilmoitettava sellaiset työntekijät, jotka onnettomuuden, tuotantohäiriön, poikkeuksellisen työvaiheen tai muun vastaavan syyn vuoksi altistuvat lyhytaikaisesti epätavallisen suuresti syöpäsairauden vaaraa aiheuttavalle tekijälle tai perimää vaurioittavalle aineelle.

3 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2020.

Työnantajan on ilmoitettava ASA-rekisteriin 31 päivänä maaliskuuta 2020 mennessä tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olleiden säännösten mukaisesti pitämänsä luettelon sisältämät tiedot vuodelta 2019.

Helsingissä 12 päivänä joulukuuta 2019

Sosiaali- ja terveysministeri
Aino-Kaisa Pekonen

Hallitussihteeri
Tuula Andersin

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.