1254/2019

Helsingissä 12 päivänä joulukuuta 2019

Maa- ja metsätalousministeriön asetus Suomen metsäkeskuksen suoritteiden maksullisuudesta vuonna 2020

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään Suomen metsäkeskuksesta annetun lain (418/2011) 26 §:n 2 momentin ja riistavahinkolain (105/2009) 46 §:n 3 momentin nojalla:

1 §
Metsäkeskuksen maksuttomat julkisoikeudelliset suoritteet

Metsäkeskuksen valtion maksuperustelain (150/1992) 6 §:n 3 ja 4 momentissa tarkoitetut julkisoikeudelliset suoritteet, joista ei peritä maksua, ovat tämän asetuksen liitteessä 1.

Muista maksuttomista suoritteista säädetään valtion maksuperustelain 5 §:ssä.

2 §
Metsäkeskuksen kiinteämaksuiset julkisoikeudelliset suoritteet

Metsäkeskuksen valtion maksuperustelain 6 §:n 2 momentissa tarkoitetut julkisoikeudelliset suoritteet ja niistä perittävät kiinteät maksut ovat tämän asetuksen liitteen 2 maksutaulukossa.

Liitteen 2 kohdassa 5 tarkoitettu maksu määräytyy arvioitavan vahinkoalueen pinta-alan perusteella.

Maksu peritään myös hylkäävästä päätöksestä.

Liitteen 2 maksutaulukossa tarkoitetut maksut eivät sisällä laskutuksesta ja postituksesta aiheutuvia kustannuksia, jotka voidaan periä erikseen.

3 §
Metsäkeskuksen omakustannusarvon mukaiset julkisoikeudelliset suoritteet

Valtion maksuperustelain 6 §:n 1 momentissa tarkoitettuja maksullisia julkisoikeudellisia suoritteita, joista metsäkeskus perii omakustannusarvon mukaan määräämänsä maksun, ovat:

1) metsälain (1093/1996) 20 §:n 2 ja 3 momentissa tarkoitettuun teettämiseen liittyvät suoritteet;

2) yhteismetsälain (109/2003) 50 §:n mukainen yhteismetsästä yhteismetsän osakaskunnan velasta ulosmitattavien ja myytävien puiden osoittaminen;

3) erikseen maksulliseksi säädetty viranomaiselle annettava virka-apu;

4) Ruokaviraston avustaminen metsänviljelyaineiston kaupasta annetun lain (241/2002) noudattamisen valvonnassa metsäpuiden siementen tuotantoon ja markkinointiin liittyvässä tarkastuksessa;

5) alkuperäistä erillistä päätöstä, todistusta tai vastaavaa asiakirjaa korvaavat otteet, jäljennökset ja kopiot metsäkeskuksessa säilytettävistä asiakirjoista lukuun ottamatta liitteen 2 kohdassa 12, 14 ja 15 tarkoitettuja suoritteita, joista peritään kyseisten kohtien mukainen kiinteä maksu;

6) Suomen metsäkeskuksen metsätietojärjestelmästä annetun lain (419/2011), jäljempänä metsätietolaki, 13 d §:ssä tarkoitettujen ympäristötietojen luovuttaminen jäljennöksenä tai kopiona taikka ympäristötietojen luovuttaminen jäljennöksenä tai kopiona silloin, kun ne eivät ole henkilötietoja.

Edellä 1 momentissa tarkoitettujen suoritteiden maksu määrätään suoritteen tuottamisesta aiheutuneiden kokonaiskustannusten mukaisesti. Jollei muuta ole säädetty, suoritteen tuottamiseen käytetyn metsäkeskuksen asiantuntijan työn omakustannushintana peritään 100 euroa tunnilta, kenttähenkilöstön työn omakustannushintana 60 euroa tunnilta ja avustavan henkilöstön työn omakustannushintana 50 euroa tunnilta.

4 §
Metsäkeskuksen omakustannusarvon mukaiset muut suoritteet

Valtion maksuperustelain 7 §:ssä tarkoitettuja metsäkeskuksen muita suoritteita ovat:

1) luonnonhoitoon, luonnon monimuotoisuuteen ja muuhun metsätalouden edistämistoimintaan liittyvä neuvonta, koulutus ja tiedotus, asiantuntija-apu sekä julkaisut, tilastot ja selvitykset, jos ne perustuvat tilaukseen, muuhun toimeksiantoon tai tietopyyntöön;

2) ilmoittautumista edellyttävien kurssien ja koulutusten järjestäminen;

3) metsäkeskuksen järjestämät luonnonhoidon tuntemusta osoittavat luonnonhoitotutkinnot.

Edellä 1 momentissa tarkoitetuista suoritteista peritään valtion maksuperustelain 7 §:n 2 momentissa tarkoitettu omakustannusarvon mukaan määritelty maksu. Maksun määräytymiseen sovelletaan tämän asetuksen 3 §:n 2 momenttia. Mahdollisesta laskutuksesta ja postituksesta aiheutuvat kustannukset voidaan periä erikseen.

Metsäkeskuksen muu kuin tilaukseen, muuhun toimeksiantoon tai tietopyyntöön perustuva metsätalouden edistämistoiminta on maksutonta.

5 §
Erinäiset säännökset

Hakemuksen peruutuksen tai muun hakijasta aiheutuvan syyn vuoksi rauenneesta asian käsittelystä peritään aiheutuneita kustannuksia vastaava osuus maksusta.

Muutoksenhaun johdosta uudelleen käsiteltäväksi palautetussa asiassa annettavan päätöksen maksusta vähennetään, mitä samassa asiassa aikaisemmin annetusta päätöksestä on peritty.

6 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2020 ja on voimassa 31 päivään joulukuuta 2020.

Tämän asetuksen voimaan tullessa vireillä ollutta asiaa koskevasta suoritteesta peritään maksu asetuksen voimaan tullessa voimassa olleiden säännösten mukaan.

Helsingissä 12 päivänä joulukuuta 2019

Maa- ja metsätalousministeri
Jari Leppä

Ylimetsänhoitaja
Matti Heikurainen

Liite 1

Suomen metsäkeskuksen maksuttomat julkisoikeudelliset suoritteet

1) metsälain 5 a §:ssä tarkoitetun ennallistamissuunnitelman hyväksyminen
2) metsälain 11 §:ssä tarkoitettu poikkeuslupa
3) metsälain 12 §:n 2 momentissa tarkoitettu korvauspäätös kotitarvepuun ottoa koskevista rajoituksista
4) metsälain 14 §:n 5 momentissa tarkoitettu poikkeuksen myöntäminen metsänkäyttöilmoituksen tekemiselle säädetystä määräajasta, jos kyseessä on äkillinen huomattava metsätuho ja hakkuu kohdistuu metsälain 10 §:n 2 momentissa tarkoitettuun erityisen tärkeään elinympäristöön
5) metsälain 15 §:n 1 momentissa tarkoitettu neuvotteluvelvollisuus
6) metsälain 16 a §:ssä tarkoitetun väliaikaisen käsittelykiellon antaminen ja väliaikaista käsittelykieltoa koskevan päätöksen poistaminen
7) kestävän metsätalouden määräaikaisessa rahoituslaissa (34/2015) tarkoitetut päätökset
8) kestävän metsätalouden rahoituksesta annetussa laissa (1094/1996) tarkoitetut päätökset lukuun ottamatta liitteen 2 kohdassa 3 tarkoitettuja päätöksiä
9) metsätuhojen torjunnasta annetun lain (1087/2013), jäljempänä metsätuholaki, 9 §:n 4 momentissa tarkoitettu tiedoksianto ja 10 §:ssä tarkoitettu korvaushakemuksen käsittely ja hakemuksesta annettava lausunto
10) metsätuholain 21 §:n 3 momentissa tarkoitettu korvaushakemuksen käsittely ja hakemuksesta annettava lausunto ja 24 §:n 1 momentissa tarkoitettu päätös ja teettämiskustannusten takaisinperinnästä tehtävä esitys
11) metsätuholain 11 §:n 3 momentin mukaisen esityksen tekeminen biologisen kasvinsuojeluaineen lentolevityksestä
12) metsätuholain 12 §:n 1 momentissa tarkoitettu Luonnonvarakeskuksen avustaminen
13) metsätuholain 23 §:n 2 momentissa tarkoitetun valtion maalla toteutettavan tutkimusjärjestelyn hyväksyminen
14) riistavahinkolaissa (105/2009) tarkoitettujen metsävahinkoja koskevien korvauspäätösten tekeminen
15) maakaaren voimaanpanosta annetun lain (541/1995) 16 a §:n 2 momentissa tarkoitettu panttivelkojalle toimitettava tieto hakkuu- tai metsänkäyttöilmoituksesta
16) kasvinsuojeluaineista annetun lain (1563/2011) 20 §:n 2 momentin 2 kohdassa tarkoitettu esitys kasvinsuojeluaineen lentolevityksestä
17) kasvinterveyden suojelemisesta annetun lain (702/2003) 14 a §:ssä tarkoitettu viranomaisen avustaminen
18) varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista annetun lain (1503/2016) 11 §:n 2 momentissa tarkoitettu lausunto
19) sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun asetuksen (912/1992) 28 a §:n 2 momentissa tarkoitettu lausunto
20) luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta ja direktiivin 95/46/EY kumoamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/679 (yleinen tietosuoja-asetus) 12 artiklan 5 kohdan mukaan rekisteröidylle maksuttomat tiedot ja toimenpiteet
21) viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) 12 §:n nojalla tietojen antaminen sähköisesti sille, joka pyytää itseään koskevia tietoja silloin, kun tiedon hakeminen ei edellytä erityisiä lisätoimenpiteitä
22) tietojen luovuttaminen sivulliselle silloin, kun laissa on säädetty tietoja pyytävälle taholle oikeus tietojen saamiseen maksutta
23) metsätietolaissa tarkoitettujen tietojen luovuttaminen tutkimusta tekevälle taholle historiallista tai tieteellistä tutkimusta taikka tilastollista tarkoitusta varten silloin, kun tiedon hakeminen ei edellytä erityisiä lisätoimenpiteitä
24) metsätietolain 11 §:ssä tarkoitettu tietojen luovuttaminen opinnäytetyön tekemistä varten silloin, kun tiedon hakeminen ei edellytä erityisiä lisätoimenpiteitä
25) asiakirjan antaminen suullisesti, luettavaksi tai jäljennettäväksi taikka muu kuin 21–24 kohdassa tarkoitettu tietojen luovuttaminen sivulliselle teknisen käyttöyhteyden avulla tai muuten sähköisesti silloin, kun tiedon hakeminen ei edellytä erityisiä lisätoimenpiteitä ja kun kyseessä ei ole liitteen 2 kohdassa 13 tai 14 tarkoitettu tietojen luovuttaminen

Liite 2

Suomen metsäkeskuksen kiinteämaksuiset julkisoikeudelliset suoritteet ja niistä perittävät maksut

MAKSUTAULUKKO

Suorite Maksu
1) metsälain 14 §:n 4 momentissa tarkoitetun poikkeuksen myöntäminen metsänkäyttöilmoituksen tekemiselle säädetystä määräajasta 80,00 euroa
2) metsälain 21 §:n 2 momentissa tarkoitettu suostumus panttioikeuskirjauksen muuttamiseen tai poistamiseen; maksu hakemusta kohden 100,00 euroa
3) kestävän metsätalouden rahoituksesta annetun lain 14 §:n 1 momentissa tarkoitettu suostumus panttioikeuskirjauksen muuttamiseen tai poistamiseen; maksu hakemusta kohden 100,00 euroa
4) yhteismetsistä annetun valtioneuvoston asetuksen (163/2003) 1 §:n 2 momentissa tarkoitettu ilmoittaminen yhteismetsän osakkaille osakaskunnan ensimmäisestä kokouksesta, kun yhteismetsä on merkitty kiinteistörekisteriin; maksu osakasta kohden 10,00 euroa
5) riistavahinkolaissa tarkoitetun metsävahingon arvioiminen mainitussa laissa säädetyllä tavalla:a) enintään 1 hehtaariin saakka perusmaksuna;b) jonka lisäksi 1 hehtaaria ylittävältä osalta 5 hehtaariin saakka jokaiselta alkavalta hehtaarilta;c) ja edellisten lisäksi 5 hehtaaria ylittävältä osalta jokaiselta alkavalta hehtaarilta 150,00 euroa80,00 euroa/ha50,00 euroa/ha
6) yhteismetsälain 19 §:ssä tarkoitetun osakaskunnan ohjesäännön vahvistaminen 200,00 euroa
7) yhteismetsälain 19 §:ssä tarkoitetun osakaskunnan ohjesäännön muutoksen vahvistaminen 75,00 euroa
8) ote yhteismetsälain 48 §:ssä tarkoitetusta rekisteristä 10,00 euroa
9) varainsiirtoverolain (931/1996) 13 §:n 1 kohdassa tarkoitettu todistus 100,00 euroa
10) yhteisaluelain (758/1989) 15 §:n 2 momentin 2 kohdassa tarkoitetun yhteisen alueen muuttamista yhteismetsälain mukaiseksi yhteismetsäksi koskevan päätöksen vahvistaminen yhteisaluelain 16 §:n 3 momentin nojalla 75,00 euroa
11) yleisen tietosuoja-asetuksen 12 artiklan 5 kohdassa tarkoitetut rekisteröidyn pyytämät toimenpiteet, jotka ovat ilmeisen perusteettomat tai kohtuuttomat, ja erityisesti, jos niitä esitetään toistuvasti riippumatta tietojen luovuttamismuodosta Luovutuskerta50,00 euroa
12) viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 12 §:n nojalla tietojen antaminen sille, joka pyytää itseään koskevia tietoja silloin, kun tiedon hakeminen edellyttää erityisiä lisätoimenpiteitä Luovutuskerta50,00 euroa
13) yhteystietojen luovuttaminen suoramarkkinointia, mielipide- ja markkinatutkimusta varten Luovutuskerta150,00 euroajalisämaksu/luovutuskerta0,10 euroa/yhden maanomistajan yhteystiedot
14) henkilötietojen luovuttaminen sivulliselle teknisen käyttöyhteyden avulla tai sähköisesti, jos samojen tietojen luovuttamista pyydetään toistuvasti Luovutuskerta50,00 euroa
15) asiakirjan antaminen suullisesti, luettavaksi tai jäljennettäväksi taikka muu kuin edellä 12–14 kohdassa tarkoitettu tietojen luovuttaminen teknisen käyttöyhteyden avulla tai muuten sähköisesti silloin, kun tiedon hakeminen edellyttää erityisiä lisätoimenpiteitä Luovutuskerta100,00 euroa
16) metsänhoitoyhdistyksistä annetun lain (534/1998) 3 §:n 2 momentissa tarkoitettu lausunto 200,00 euroa

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.