1252/2019

Helsingissä 12 päivänä joulukuuta 2019

«Maa-» ja «metsätalousministeriön» «asetus» «Luonnonvarakeskuksen» «maksullisista» «suoritteista»

«Maa-» ja «metsätalousministeriön» päätöksen mukaisesti säädetään valtion maksuperustelain (150/1992) 8 §:n nojalla, sellaisena kuin se on laissa 348/1994:

1 §
Maksulliset julkisoikeudelliset suoritteet

Luonnonvarakeskus perii valtion maksuperustelain (150/1992), jäljempänä maksuperustelaki, 6 §:n 1 momentin mukaisesti suoritteen omakustannusarvoa vastaavan kiinteän maksun elintarvikekuljetusvälineiden ATP-todistuksista. Maksu on 120 euroa.

Luonnonvarakeskus perii maksuperustelain 6 §:n 3 momentin mukaisesti suoritteen omakustannusarvoa alemman maksun, jos kysymys on kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1107/2009 tarkoitetun, metsätaloudessa käytettävän kasvinsuojeluaineen biologisen tehokkuuden ja käyttökelpoisuuden testaamisesta kasvinsuojeluaineista annetun lain (1563/2011) mukaista hyväksyntää varten. Maksu on 2 600 euroa.

2 §
Maksulliset liiketaloudelliset suoritteet

Maksuperustelain 7 §:ssä tarkoitettuja muita suoritteita, jotka Luonnonvarakeskus hinnoittelee liiketaloudellisin perustein, ovat:

1) tilaustutkimuspalvelut;

2) tutkimusinfrastuktuuripalvelut ja tuotantoalustat;

3) Luonnonvarakeskuksessa kehitettyjen tutkimus- ja muiden menetelmien käyttöoikeuksien luovutukset;

4) asiantuntija- ja konsultointipalvelut;

5) tieto- ja tietovarantopalvelut;

6) analyysipalvelut;

7) koestus-, testaus- ja tarkastuspalvelut;

8) metsä- ja erikoispuiden tuotanto- ja menetelmäpalvelut;

9) valiotaimituotanto;

10) kalanviljelytuotteet ja kalanviljelyyn liittyvät palvelut ja menetelmät;

11) tietojärjestelmien, ohjelmien ja vastaavien suoritteiden sekä tietojärjestelmissä olevien tietoaineistojen käyttöoikeuksien ja tietoaineistojen tekninen luovuttaminen;

12) julkaisut ja painotuotteet;

13) sähköiset tallenteet, valokopiot ja muut jäljennökset sekä niiden lähettäminen;

14) muut tilaukseen tai toimeksiantoon perustuvat erikseen määritellyt tuotteet ja palvelut.

3 §
Julkisuuslain perusteella annettavat suoritteet

Viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) 34 §:n 2 momentissa tarkoitetusta tiedon esille hakemisesta sekä 3 momentissa tarkoitetusta tiedon antamisesta jäljennöksenä tai tulosteena perittävistä maksuista päättää Luonnonvarakeskus noudattaen, mitä mainitussa pykälässä säädetään.

4 §
Voimaantulo

Tämän «asetus» tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2020 ja on voimassa vuoden 2021 loppuun.

Helsingissä 12 päivänä joulukuuta 2019

«Maa-» ja metsätalousministeri
Jari Leppä

Hallitussihteeri
Timo-Ville Nieminen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.