1246/2019

Säädöstä oikaistu.

Helsingissä 10 päivänä joulukuuta 2019

Maa- ja metsätalousministeriön asetus Euroopan unionin ulkopuolisista maista tuotavista eräistä elävistä eläimistä sekä niiden alkioista ja sukusoluista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti

muutetaan Euroopan unionin ulkopuolisista maista tuotavista eräistä elävistä eläimistä sekä niiden alkioista ja sukusoluista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen (866/2008) 2–5, 11 b, 12, 18 ja 37 §, sellaisena kuin niistä on 18 § asetuksessa 498/2011, 2 ja 5 § asetuksessa 1007/2013 sekä 3, 4, 11 b ja 12 asetuksessa 1122/2014, sekä

lisätään asetukseen uusi 8 b, 24 ja 32 § seuraavasti:

2 §
Soveltamisalan rajaukset

Tätä asetusta ei sovelleta tuotaessa eläviä eläimiä sekä niiden alkioita ja sukusoluja sellaisesta Euroopan unionin ulkopuolisesta maasta, jolla on Euroopan unionin lainsäädäntöön tai unionin kanssa tehtyyn sopimukseen perustuva oikeus toimia Euroopan unionin sisämarkkinoilla.

Asetusta ei myöskään sovelleta siipikarjan ja muiden lintujen sekä niiden siitosmunien tuontiin Suomeen eikä kuljetuksiin Suomen alueen kautta kolmanteen maahan tai toiseen jäsenvaltioon tai sellaiseen Euroopan unionin ulkopuoliseen maahan, jolla on Euroopan unionin lainsäädäntöön tai unionin kanssa tehtyyn sopimukseen perustuva oikeus toimia Euroopan unionin sisämarkkinoilla eikä elintarvikkeeksi tuotavien elävien eläinten tuontiin Suomeen lukuun ottamatta elintarvikkeeksi tuotavia eläviä makean veden rapuja.

3 §
Suhde eräisiin säädöksiin

Eläinten kuljetuksissa noudatettavista eläinsuojeluvaatimuksista säädetään eläinten suojelusta kuljetuksen ja siihen liittyvien toimenpiteiden aikana sekä direktiivien 64/432/ETY ja 93/119/EY ja asetuksen (EY) N:o 1255/97 muuttamisesta annetussa neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1/2005 ja eläinten kuljetuksesta annetussa laissa (1429/2006).

Siipikarjalle ja muille linnuille sekä niiden siitosmunille asetetuista tuontivaatimuksista säädetään Euroopan unionin ulkopuolisista maista tuotavasta siipikarjasta ja muista linnuista sekä niiden siitosmunista annetussa maa- ja metsätalousministeriön asetuksessa (867/2008).

Eläville eläimille sekä niiden alkioille ja sukusoluille Euroopan unionin ulkorajalla tehtävästä tarkastuksesta ja siihen liittyvistä toimenpiteistä säädetään eläinten eläinlääkinnällisistä rajatarkastuksista annetussa maa- ja metsätalousministeriön asetuksessa (398/2004) sekä kolmansista maista yhteisöön tuotavien eläinten ilmoittamisesta ja eläinlääkärintarkastuksia koskevan asiakirjan laadinnasta annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 282/2004.

Lemmikkieläimille Euroopan unionin ulkorajalla tehtävästä tarkastuksesta ja siihen liittyvistä toimenpiteistä säädetään Euroopan unionin ulkopuolisista maista tuotavien lemmikkieläinten, eläimistä saatavia tuotteita sisältävien henkilökohtaisten lähetysten ja eläintautien leviämisen vaaraa aiheuttavien tavaroiden tuontitarkastuksesta annetussa maa- ja metsätalousministeriön asetuksessa (1121/2014) sekä lemmikkieläinten muista kuin kaupallisista siirroista ja asetuksen (EY) N:o 998/2003 kumoamisesta annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) N:o 576/2013.

Alkioille ja sukusoluille Euroopan unionin ulkorajalla tehtävästä tarkastuksesta ja siihen liittyvistä toimenpiteistä säädetään eläimistä saatavien elintarvikkeiden ja muiden tuotteiden eläinlääkinnällisistä rajatarkastuksista annetussa maa- ja metsätalousministeriön asetuksessa (1370/2004) sekä kolmansista maista tuotavien tuotteiden eläinlääkinnällisistä tarkastusmenettelyistä yhteisön rajatarkastusasemilla annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 136/2004.

Maahantuotujen hevoseläinten tunnistusmenetelmistä säädetään neuvoston direktiivien 90/427/ETY ja 2009/156/EY mukaisten sääntöjen vahvistamisesta hevoseläinten tunnistusmenetelmien osalta (hevospassista annettu asetus) annetussa komission täytäntöönpanoasetuksessa (EU) 2015/262 ja hevoseläinten tunnistamisesta annetussa maa- ja metsätalousministeriön asetuksessa (222/2017).

Uhanalaisten sekä rauhoitettujen eläinlajien tuonnista säädetään luonnonsuojelulain (1096/1996) 44 ja 45 §:ssä. Vierasperäisten nisäkäslajien samoin kuin vierasperäisten riistaeläinkantojen tuonnista säädetään metsästyslain (615/1993) 42 §:ssä. Muun kuin Suomessa luonnonvaraisena esiintyvän kala- tai rapulajin tai niiden kantojen tai sukusolujen tuonnista säädetään kalastuslain (379/2015)  77 §:ssä. Vesiviljelyssä käytettäviksi tarkoitettujen tulokaslajien sekä paikallisesti esiintymättömien lajien tuonnista säädetään tulokaslajien ja paikallisesti esiintymättömien lajien käytöstä vesiviljelyssä annetussa neuvoston asetuksessa (EY) N:o 708/2007. Haitallisten vieraslajien tuonnista säädetään haitallisten vieraslajien tuonnin ja leviämisen ennalta ehkäisemisestä ja hallinnasta annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) N:o 1143/2014.

Sirkuksessa tai muussa siihen verrattavassa näytöksessä, joissa näytetään eläimille opetettuja taitoja, käytettäväksi kielletyistä eläimistä säädetään eläinten käyttämisestä sirkuksessa ja muussa siihen verrattavassa näytöksessä annetussa maa- ja metsätalousministeriön päätöksessä (22/EEO/96).

Jalostukseen käytettävien eläinten sekä niiden sukusolujen ja alkioiden tuonnista säädetään eläinjalostustoiminnasta annetun lain (319/2014) 8 §:ssä sekä puhdasrotuisten jalostuseläinten, risteytettyjen jalostussikojen ja niiden sukusolujen ja alkioiden jalostuksessa, kaupassa ja unioniin tulossa sovellettavista jalostus- ja polveutumisedellytyksistä ja asetuksen (EU) N:o 652/2014, neuvoston direktiivien 89/608/ETY ja 90/425/ETY muuttamisesta sekä tiettyjen eläinjalostusta koskevien säädösten kumoamisesta (”eläinjalostusasetus”) annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) 2016/1012.

4 §
Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

1) nautaeläimillä kotieläiminä pidettäviä nautaeläimiä (Bos taurus) mukaan lukien biisonit (Bison sp.) ja puhvelit (Bubalus sp.) sekä näiden lajien risteytysten jälkeläiset;

2) sioilla kotieläiminä pidettäviä sikoja (Sus scrofa) mukaan lukien tarhatut villisiat;

3) lampailla ja vuohilla kotieläiminä pidettäviä lampaita (Ovis aries) ja vuohia (Capra hircus);

4) hevoseläimillä elävien hevoseläinten sekä hevoseläinten siemennesteen, munasolujen ja alkioiden unioniin saapumista koskevista edellytyksistä annetussa komission täytäntöönpanoasetuksessa (EU) 2018/659 tarkoitettuja hevoseläimiä;

5) muilla sorkka- ja kavioeläimillä sekä norsueläimillä eläinten terveyttä koskevista säännöistä tiettyjen elävien sorkka- ja kavioeläinten yhteisöön tuonnin ja yhteisön kautta kuljetuksen osalta, direktiivien 90/426/ETY ja 92/65/ETY muuttamisesta ja direktiivin 72/462/ETY kumoamisesta annetun neuvoston direktiivin 2004/68/EY liitteessä I lueteltuja sorkkaeläinten (Artiodactyla), kavioeläinten (Perissodactyla) ja norsueläinten (Proboscidae) lahkoon kuuluvia eläimiä lukuun ottamatta edellä 1–4 kohdassa tarkoitettuja sorkka- ja kavioeläimiä;

6) muilla märehtijöillä 5 kohdassa tarkoitettuja sorkkaeläinten lahkoon (Artiodactyla) kuuluvia märehtijöitä;

7) kamelieläimillä sorkkaeläinten lahkoon (Artiodactyla) kuuluvia Camelidae -heimon eläimiä;

8) tuotantoeläimillä tuotantoeläimiä siten kuin ne on määritelty eläinten lääkitsemisestä annetun lain (387/2014) 6 §:n 8 kohdassa;

9) hyväksytyllä yhteisöllä, laitoksella tai keskuksella eläintautilain (441/2013) 61 §:n 3 tai 4 momentissa tarkoitettua eläintarhaa ja koe-eläinlaitosta;

10) lemmikkieläimillä lemmikkieläimiä siten kuin ne on määritelty Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 576/2013 3 artiklan b alakohdassa;

11) lemmikkieläinpassilla koirien, kissojen ja frettien muissa kuin kaupallisissa siirroissa käytettävien tunnistusasiakirjojen malleista, alueiden ja kolmansien maiden luettelojen vahvistamisesta ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) N:o 576/2013 säädettyjen tiettyjen edellytysten noudattamista osoittavien ilmoitusten muotoa, ulkoasua ja kieliä koskevista vaatimuksista annetun komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 577/2013 liitteen III mukaista asiakirjaa;

12) kaloilla yläluokkiin Agnatha ja Gnathostomata kuuluvia kaloja;

13) äyriäisillä alajaksoon Crustacea kuuluvia vedessä eläviä äyriäisiä;

14) nilviäisillä pääjaksoon Mollusca kuuluvia vedessä eläviä simpukoita, kotiloita ja pääjalkaisia;

15) vesiviljelyeläimillä neuvoston direktiivin 2006/88/EY täytäntöönpanosta vesiviljelyeläinten ja niistä saatavien tuotteiden markkinoille saattamista ja yhteisöön tuontia koskevien edellytysten ja todistusvaatimusten osalta ja tartunnanlevittäjälajien luettelon vahvistamiseksi annetun komission asetuksen (EY) N:o 1251/2008 soveltamisalaan kuuluvia vesiviljelyeläimiä;)

16) koristevesieläimillä eläviä kaloja, äyriäisiä ja nilviäisiä, joita pidetään tai kasvatetaan tai jotka saatetaan markkinoille ainoastaan koristetarkoituksiin;

17) luonnonvaraisilla vesieläimillä muita eläviä kaloja, äyriäisiä ja nilviäisiä kuin vesiviljelyeläimiä ja koristevesieläimiä;

18) suljetulla koristetilalla suljettua koristetilaa siten kuin se on määritelty komission asetuksen (EY) N:o 1251/2008 2 artiklan a alakohdassa;

19) avoimella koristetilalla tilaa siten kuin se on määritelty komission asetuksen (EY) N:o 1251/2008 2 artiklan b alakohdassa;

20) sukusoluilla munasoluja ja spermaa sekä kalojen, äyriäisten ja nilviäisten hedelmöitettyä tai hedelmöittämätöntä mätiä taikka maitia;

21) alkioilla nisäkkäiden varhaisia kehitysasteita, jotka ovat siirrettävissä vastaanottajaeläimeen;

22) tuontierällä eläviä eläimiä sekä niiden alkioita tai sukusoluja, jotka ovat peräisin samasta kolmannesta maasta tai sen alueelta ja joilla on yhteinen eläinlääkärintodistus tai muu alkuperän osoittava asiakirja;

23) virkaeläinlääkärillä läänin- tai kunnaneläinlääkäriä tai kolmannen maan toimivaltaisen keskusviranomaisen nimeämää eläinlääkäriä;

24) valtuutetulla eläinlääkärillä eläinlääkäriä, jolle Ruokavirasto on antanut tehtäväksi eräiden tässä asetuksessa tarkoitettujen tarkastusten ja toimenpiteiden suorittamisen;

25) tuonnilla tuontierän toimittamista Euroopan unionin alueelle;

26) kauttakuljetuksella tuontierän kuljettamista Euroopan unionin alueen kautta edelleen johonkin kolmanteen maahan;

27) viejämaalla kolmatta maata, jossa virkaeläinlääkäri on allekirjoittanut tuontierän mukana olevan eläinlääkärintodistuksen tai jossa eläinten mukana oleva muu asiakirja on myönnetty;

28) unionilla Euroopan unionia;

29) jäsenvaltiolla Euroopan unionin jäsenvaltiota;

30) komissiolla Euroopan komissiota;

31) neuvostolla Euroopan unionin neuvostoa; sekä

32) suojapäätöksellä komission antamaa päätöstä, jolla rajoitetaan tuontia kolmannesta maasta tai kuljetusta sen kautta kyseisen maan eläintauti- tai terveystilanteen muutoksen johdosta.

Viitattaessa tässä asetuksessa unionin säädökseen tarkoitetaan kyseistä säädöstä siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen.

5 §
Kauttakuljetusta ja toiseen jäsenvaltioon toimittamista koskevat yleiset vaatimukset

Kauttakuljetettaviksi tai toiseen jäsenvaltioon taikka sellaiseen Euroopan unionin ulkopuoliseen maahan, jolla on Euroopan unionin lainsäädäntöön tai unionin kanssa tehtyyn sopimukseen perustuva oikeus toimia unionin sisämarkkinoilla, toimitettaviksi tarkoitettujen tuontierien on täytettävä samat vaatimukset kuin Suomeen tuotaviksi tarkoitettujen tuontierien, ellei unionin lainsäädännössä toisin säädetä.

Edellä 1 momentista poiketen on kauttakuljetettaviksi tai toiseen jäsenvaltioon taikka sellaiseen Euroopan unionin ulkopuoliseen maahan, jolla on Euroopan unionin lainsäädäntöön tai unionin kanssa tehtyyn sopimukseen perustuva oikeus toimia unionin sisämarkkinoilla, toimitettaviksi tarkoitettujen 6 ja 7 §:ssä sekä 9 §:n 2 momentissa tarkoitettujen eläinten kuitenkin täytettävä ainoastaan teuraseläinten tuonnille asetetut lisävakuusvaatimukset silloin, kun lisävakuusvaatimukset koskevat yksinomaan Suomea. Komission asetuksen (EY) N:o 1251/2008 liitteen II osassa C mainittujen kalalajien ja niiden sukusolujen kauttakuljetuserien on täytettävä vaatimukset koskien SVC-, IPN- ja BKD-tauteja sekä Gyrodactylus salaris -loista, joiden osalta Suomelle on myönnetty tautivapaus sekä hyväksytty hävittämisohjelma komission päätöksen 2010/221/EU 2 ja 3 artiklan mukaisesti, jos kauttakuljetuseriä varastoidaan kyseisen komission päätöksen liitteessä I tai II mainituilla Suomen alueilla.

Eräiden kavio- ja sorkkaeläinlajien lähetysten kuljettamisesta kolmannesta maasta toisen jäsenvaltion kautta määräjäsenvaltioon säädetään sellaisten kolmansien maiden ja alueiden tai niiden osien luetteloiden vahvistamisesta, joista on sallittua tuoda Euroopan unionin alueelle tiettyjä eläimiä ja tuoretta lihaa, sekä eläinlääkärintodistuksia koskevista vaatimuksista annetussa komission asetuksessa (EU) N:o 206/2010. Asetuksen (EU) N:o 206/2010 3 b artiklassa tarkoitettu toimivaltainen viranomainen Suomessa on Ruokavirasto.

Poiketen siitä, mitä tässä asetuksessa säädetään, tuontilupaa ei vaadita kauttakuljetettavilta tai toiseen jäsenvaltioon tai sellaiseen Euroopan unionin ulkopuoliseen maahan, jolla on Euroopan unionin lainsäädäntöön tai unionin kanssa tehtyyn sopimukseen perustuva oikeus toimia unionin sisämarkkinoilla, toimitettavilta tuontieriltä. Sellaisilla kauttakuljetettavilla elävillä eläimillä, joiden tuonti tämän asetuksen mukaisesti edellyttää Ruokaviraston tuontilupaa, on tuontiluvan sijasta oltava Ruokaviraston myöntämä lupa kauttakuljetukseen. Suomeen tuotavien, kauttakuljetettavien tai Suomen alueen kautta toiseen jäsenvaltioon tai sellaiseen Euroopan unionin ulkopuoliseen maahan, jolla on Euroopan unionin lainsäädäntöön tai unionin kanssa tehtyyn sopimukseen perustuva oikeus toimia unionin sisämarkkinoilla, kuljetettavien elävien eläinten sekä niiden alkioiden ja sukusolujen kuljetuksesta ei saa aiheutua eläintautien leviämisen vaaraa tai vaaraa ihmisten terveydelle

8 b §
Hevoseläinten tuontivaatimukset

Hevoseläinten tuonnille asetetuista vaatimuksista säädetään komission täytäntöönpanoasetuksessa (EU) 2018/659.

Komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2018/659 9 artiklan 2 momentissa ja 10 artiklan 2 momentissa tarkoitetun luvan lähetyksen uudelleenlastaamiseen suoraan yhdestä liikennevälineestä toiseen sekä 19 artiklan mukaisen luvan rekisteröidyn hevosen tilapäisen maahantuonnin muuttamiseksi vakinaiseksi maahantuonniksi myöntää Suomessa Ruokavirasto. Jos unioniin tilapäisesti maahantuotu rekisteröity hevonen kuolee tai se menetetään, on Ruokaviraston ryhdyttävä mainitun asetuksen 19 artiklan 4 momentissa tarkoitettuihin toimenpiteisiin.

11 b §
Muina kuin lemmikkieläiminä tuotavien koirien, kissojen ja frettien tuontivaatimukset

Muina kuin lemmikkieläiminä tuotavien koirien, kissojen ja frettien tuonnin on täytettävä vähintään Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 576/2013 10 artiklan 1 kohdan a–d alakohdan ja 12 artiklan 1 kohdan a alakohdan vaatimukset.

Muina kuin lemmikkieläiminä tuotavia koiria, kissoja ja frettejä saadaan tuoda ainoastaan sellaisilta alueilta tai kolmansista maista ja ainoastaan sellaisten alueiden tai kolmansien maiden kautta, jotka mainitaan sellaisten alueiden ja kolmansien maiden luettelosta, joista koirien, kissojen ja frettien tuonti unioniin on sallittu, sekä tällaisessa tuonnissa käytettävästä eläinten terveystodistuksen mallista annetun komission täytäntöönpanopäätöksen (EU) 2019/294 1 artiklan 1 kohdassa.

Poiketen siitä, mitä 2 momentissa säädetään, hyväksyttyihin yhteisöihin, laitoksiin ja keskuksiin tarkoitettujen koirien, kissojen tai frettien lähetyksiä saadaan tuoda ainoastaan sellaisilta alueilta tai kolmansista maista ja ainoastaan sellaisten alueiden tai kolmansien maiden kautta, jotka mainitaan täytäntöönpanopäätöksen (EU) 2019/294 1 artiklan 2 kohdassa.

Muina kuin lemmikkieläiminä tuotavien koirien, kissojen ja frettien mukana on oltava täytäntöönpanopäätöksen (EU) 2019/294 liitteen mallin mukainen eläinlääkärintodistus. Eläinten on täytettävä mainitun eläinlääkärintodistuksen ehdot.

12 §
Koirien tuontia koskevat erityisvaatimukset

Unionin alueelle tuotaville koirille ekinokokkoosia aiheuttavia heisimatoja vastaan annettavasta lääkityksestä säädetään Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 576/2013 täydentämisestä koirien Echinococcus multilocularis -tartunnan valvontaan liittyvien ehkäisevien terveyttä koskevien toimien osalta ja delegoidun asetuksen (EU) N:o 1152/2011 kumoamisesta annetussa komission delegoidussa asetuksessa (EU) 2018/772.

Suomeen tuonnissa sovelletaan komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 2018/772 7 artiklan 2 kohdan a alakohdan mukaista poikkeusta.

18 §
Luonnonvaraisten vesieläinten tuontivaatimukset

Muiden kuin viljelylaitokseen toimitettavaksi tarkoitettujen luonnonvaraisten vesieläinten tuonti on sallittua vain, jos Ruokavirasto on myöntänyt siihen luvan. Tuontiluvan myöntäminen edellyttää, että maahantuonti ei aiheuta riskiä eläintautien leviämisestä. Luvassa asetetaan eläinten terveyttä koskevat välttämättömät tuontiehdot.

Kalastuksessa syötteinä käytettävien luonnonvaraisten vesieläinten tuonti on kiellettyä.

Sen estämättä mitä 1 momentissa säädetään luvasta, Ruokavirasto saa tehtäviensä suorittamiseksi tuoda luonnonvaraisia vesieläimiä tutkimustarkoituksiin.

Edellä 1–3 momenteista poiketen elintarvikkeeksi tarkoitettuja eläviä makean veden rapuja saadaan tuoda maahan vain, jos Ruokavirasto on myöntänyt siihen luvan. Tuontiluvan myöntäminen edellyttää, että maahantuonti ei aiheuta riskiä eläintautien leviämisestä. Luvassa asetetaan eläinten terveyttä koskevat välttämättömät tuontiehdot. Lisäksi elävien makean veden rapujen maahantuonti on sallittua kansanterveyttä koskevien ehtojen osalta vain niistä kolmansista maista, jotka on mainittu sellaisia kolmansia maita ja alueita, joista simpukoiden, piikkinahkaisten, vaippaeläinten, merikotiloiden ja kalastustuotteiden tuonti on sallittua, koskevien luetteloiden vahvistamisesta annetun komission päätöksen 2006/766/EY liitteessä II. Rapujen tuonnissa käytettävästä kansanterveyttä koskevasta terveystodistuksesta säädetään Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 853/2004 soveltamisalaan kuuluvia tuotteita sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EY) N:o 854/2004 ja (EY) N:o 882/2004 mukaisen virallisen valvonnan järjestämistä koskevien täytäntöönpanotoimenpiteiden vahvistamisesta, poikkeuksen tekemisestä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseen (EY) N:o 852/2004 sekä asetusten (EY) N:o 853/2004 ja (EY) N:o 854/2004 muuttamisesta annetun komission asetuksen (EY) N:o 2074/2005 liitteen VI lisäyksessä IV. Mainitusta terveystodistuksesta poiketen Yhdysvalloista tuotavien erien kansanterveyttä koskevan todistusosuuden on kuitenkin oltava Amerikan Yhdysvalloista peräisin olevien kalastustuotteiden tuontia koskevista erityisedellytyksistä annetun komission päätöksen 2006/199/EY mukainen ja Uudesta-Seelannista tuotavan tuontierän mukana on oltava täytäntöönpanopäätöksen (EU) 2015/1901 edellyttämä terveystodistus.

3 luku

Sukusolujen tuontivaatimukset

24 §
Hevoseläinten sukusolujen tuontivaatimukset

Hevoseläinten sukusolujen tuonnille asetetuista vaatimuksista säädetään komission täytäntöönpanoasetuksessa (EU) 2018/659.

4 luku

Alkioiden tuontivaatimukset

32 §
Hevoseläinten alkioiden tuontivaatimukset

Hevoseläinten alkioiden tuonnille asetetuista vaatimuksista säädetään komission täytäntöönpanoasetuksessa (EU) 2018/659.

37 §
Todistukset ja muut asiakirjat

Suomeen tarkoitetun tuontierän todistukset saadaan laatia suomen ja ruotsin kielen sijasta myös englannin kielellä.


Tämä asetus tulee voimaan 13 joulukuuta 2019.

Tällä asetuksella kumotaan maa- ja metsätalousministeriön asetus Euroopan unionin ulkopuolisista maista tuotavista hevoseläimistä sekä niiden alkioista ja sukusoluista (1006/2013).

komission asetus (EY) N:o 2074/2005 (32005R2074); EUVL N:o L 338, 22.12.2005, s.27
komission päätös 2006/766/EY (32006D0766); EUVL N:o L 320,18.11.2006, s.53
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2017/625 (32017R0625); EUVL N:o L 95, 7.4.2017, s. 1
komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2018/659 (32018R0659); EUVL N:o L 110, 30.4.2018, s.1
komission delegoitu asetus (EU) 2018/772 (32018R0772); EUVL N:o L 130, 28.5.2018, s. 1
komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2019/294 (32019D0294); EUVL N:o L 48, 20.2.2019, s. 41

Helsingissä 10 päivänä joulukuuta 2019

Maa- ja metsätalousministeri
Jari Leppä

Erityisasiantuntija
Leena Salin

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.