1244/2019

Helsingissä 4 päivänä joulukuuta 2019

Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus Kansallisen audiovisuaalisen instituutin ja kuvaohjelmalautakunnan suoritteiden maksullisuudesta vuonna 2020

Opetus- ja kulttuuriministeriön päätöksen mukaisesti säädetään valtion maksuperustelain (150/1992) 8 §:n, Kansallisesta audiovisuaalisesta instituutista annetun lain (1434/2007) 6 §:n, kuvaohjelmalain (710/2011) 29 §:n sekä viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) 34 §:n nojalla, sellaisina kuin ne ovat valtion maksuperustelain 8 § laissa 348/1994, Kansallisesta audiovisuaalisesta instituutista annetun lain 6 § laissa 671/2013, kuvaohjelmalain 29 § laissa 673/2013 sekä viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 34 § laissa 495/2005:

1 §
Maksulliset julkisoikeudelliset suoritteet

Kansallinen audiovisuaalinen instituutti perii kiinteän maksun tämän asetuksen liitteenä olevasta maksutaulukosta ilmenevistä julkisoikeudellisista suoritteista.

Lisäksi 1 momentissa tarkoitettujen suoritteiden lähettämisestä peritään kulloinkin voimassa olevien postimaksujen ja niihin rinnastettavien kustannusten mukainen korvaus.

2 §
Oikaisuvaatimuksen johdosta perittävä maksu

Kuvaohjelmalain (710/2011) 30 §:n mukaisen luokittelua koskevan oikaisuvaatimuksen johdosta tehtävästä päätöksestä peritään liitteenä olevan maksutaulukon mukainen omakustannusarvoa alhaisempi kiinteä maksu.

3 §
Maksun periminen ja perimättä jättäminen eräissä tilanteissa

Edellä 1 ja 2 §:ssä tarkoitettu maksu peritään myös silloin, kun siinä tarkoitettuun hakemukseen annetaan kielteinen päätös.

Edellä 1 §:ssä tarkoitettu maksu voidaan periä alempana tai jättää kokonaan perimättä, jos suoritteen tuottaminen kohdistuu valtion tai kunnan koulutus- tai kulttuuritoimintaan taikka sellaiseen yleishyödylliseen toimintaan, joka edistää yleistä kulttuuritoimintaa.

4 §
Liiketaloudellisin perustein hinnoiteltavat suoritteet

Valtion maksuperustelain (150/1992) 7 §:n 1 momentissa tarkoitettuja muita suoritteita, jotka Kansallinen audiovisuaalinen instituutti hinnoittelee liiketaloudellisin perustein, ovat:

1) luokittelupalvelut;

2) tieto- ja kopiopalvelut;

3) filmi- ja digitaalisen kopion lainauspalvelut;

4) luettelot ja muut myyntiin tarkoitetut julkaisut;

5) valokuvapalvelut;

6) huolinta;

7) tilojen ja laitteiden käyttö;

8) asiantuntijapalvelut ja selvitykset;

9) muu kuin kuvaohjelmalain 13 §:ssä tarkoitettu koulutus;

10) arkistopelasteen käyttö; ja

11) muut tilauksesta tuotetut suoritteet.

5 §
Käyttömaksut

Kansallinen audiovisuaalinen instituutti päättää katseluhuoneiden käytöstä, elokuvateattereiden käytöstä sekä käyttö- ja esitysoikeuksien myynnistä perittävän maksun suuruudesta. Maksu voidaan periä omakustannusarvoa alempana yleiseen kulttuuritoimintaan liittyvistä syistä.

6 §
Muut maksut

Viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) 34 §:n 2 momentissa tarkoitetusta tiedon esille hakemisesta sekä saman lain 34 §:n 3 momentissa tarkoitettujen kopioiden ja tulosteiden antamisesta perittävistä maksuista päättää Kansallinen audiovisuaalinen instituutti ottaen huomioon, mitä viranomaistoiminnan julkisuudesta annetun lain 34 §:ssä säädetään.

7 §
Maksuttomat suoritteet

Kansallisen audiovisuaalisen instituutin maksuttomia suoritteita ovat vain vähäisiä kustannuksia aiheuttavat:

1) lakisääteisten ja vapaaehtoisten talletusten luovutus tallettajan omaan käyttöön;

2) kansainväliseen kulttuurivaihtoon ja yhteistyöhön liittyvä toiminta;

3) kirjaston kokoelmista annetut paikallislainat ja kokoelmien käyttö kirjaston tiloissa sekä luetteloiden käyttö;

4) suppeat tiedottamis-, opastus- ja neuvontapalvelut;

5) kansallisen audiovisuaalisen instituutin digitaalisen aineiston käyttö itsepalveluna sitä varten osoitetuilla työasemilla;

6) verkkopalvelun kautta yleisön saataviin saatetun kotimaisen elokuvan katselu;

7) koululaisnäytännöt ja työpajatoiminta; ja

8) kuvaohjelmalautakunnan ensimmäisenä muutoksenhakuasteena tekemät päätökset.

8 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2020 ja on voimassa 31 päivään joulukuuta 2020.

Helsingissä 4 päivänä joulukuuta 2019

Tiede- ja kulttuuriministeri
Hanna Kosonen

Hallitussihteeri
Elina Anttila

Liite

MAKSUTAULUKKO 1.1.2020

1. Kuvaohjelmien luokittelu ja ilmoittaminen Instituutin ylläpitämän luokitteluohjelmiston kautta A. Kuvaohjelman1 luokittelu ja ilmoittaminen 8 euroa/ohjelma2
B. EU:n alueella luokitellun kuvaohjelman ilmoittaminen (esim. PEGI-luokiteltu peli) 3,50 euroa/ohjelma
2. Koulutus
2.1 Kuvaohjelmaluokittelijakoulutus 1 500 euroa
2.2 Kuvaohjelmaluokittelijan kertauskoulutus 480 euroa
3. Todistus kuvaohjelmaluokittelijaksi hyväksymisestä 70 euroa
4. Lupa esittää kuvaohjelmia erityisessä tilaisuudessa luokittelematta ja merkitsemättä (esityslupa)
4.1 Yleishyödylliselle yhteisölle myönnettävä lupa maksutta
4.2 Muille myönnettävä lupa 160 euroa
5. Kirjaston kaukolaina A. Valtion ja kuntien ylläpitämille kirjastoille ja valtionavustusta saaville kirjastoille sekä valtion ja kuntien viranomaisille annettava tai välitettävä palvelu 8,30 euroa
B. Ulkomaisille kirjastoille sekä koti- ja ulkomaisille yrityksille annettava tai välitettävä palvelu 15,50 euroa
6. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettava päätös 90 euroa
1 Ohjelma on esimerkiksi elokuva, elokuvan traileri ja televisiosarjan yksi jakso.
2 Hinta kattaa televisio-ohjelman niin kutsuttujen markkinointispottien luokittelun ja ilmoittamisen.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.