1241/2019

Helsingissä 5 päivänä joulukuuta 2019

Työ- ja elinkeinoministeriön asetus Energiaviraston maksullisista suoritteista

Työ- ja elinkeinoministeriön päätöksen mukaisesti säädetään valtion maksuperustelain (150/1992) 8 §:n nojalla, sellaisena kuin se on laissa 348/1994:

1 §
Soveltamisala

Tässä asetuksessa säädetään Energiaviraston maksullisista suoritteista, niiden maksuperusteista sekä julkisoikeudellisista suoritteista perittävistä maksuista.

2 §
Maksulliset julkisoikeudelliset suoritteet

Valtion maksuperustelain (150/1992) 6 §:n 2 momentissa tarkoitettuja julkisoikeudellisia suoritteita, joista «Energiavirasto» perii tässä asetuksessa säädetyt maksut, ovat:

1) päätös sähkö- tai maakaasuverkkolupa-asiassa;

2) päätös sähköjohdon hankelupa-asiassa;

3) päätös sähkö- tai maakaasuverkon siirtoa koskevassa asiassa;

4) päätös sähkö- tai maakaasuliiketoimintojen eriyttämistä koskevassa asiassa;

5) päätös maakaasumarkkinalain (587/2017) 94 §:n mukaisesta vapautuksesta palvelun tarjoamisessa;

6) päätös voimalaitosten varmennuksia suorittavan arviointilaitoksen hyväksymistä koskevassa asiassa;

7) päätös sähkön sisämarkkinoista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2019/943 63 artiklan mukaista vapautusta koskevassa asiassa;

8) päätös maakaasumarkkinalain 93 §:n mukaista vapautusta koskevassa asiassa;

9) päätös sähköntuotannon ja -kulutuksen välistä tasapainoa varmistavasta tehoreservistä annetussa laissa (117/2011) tarkoitetun tehoreservin käyttösääntöjen vahvistamista koskevassa asiassa;

10) päätös tehoreservin rahoittamiseksi kerättävien maksujen määräytymisperusteiden vahvistamista koskevassa asiassa;

11) päätös päästökauppalain (311/2011), uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön tuotanto-tuesta annetun lain (1396/2010), biopolttoaineista ja bionesteistä annetun lain (393/2013) sekä päästökaupasta johtuvien epäsuorien kustannusten kompensoimisesta annetun lain (138/2017) mukaisen todentajan hyväksymistä koskevassa asiassa;

12) päätös voimalaitoksen hyväksymistä uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön tuotanto-tuesta annetun lain mukaiseen tukijärjestelmään koskevassa asiassa;

13) päätös uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön tuotantotuen ja preemiotuen maksamisesta;

14) päätös kasvihuonekaasujen päästölupa-asiassa;

15) päätös tarkkailusuunnitelmasta päästökauppakaudelle 2021–2030;

16) päätös kasvihuonekaasujen päästöjen todentamista koskevassa asiassa;

17) päästökaupparekisterin ylläpito;

18) päästöselvityksen käsittely;

19) päätös toiminnanharjoittajan kestävyysjärjestelmän hyväksymistä koskevassa asiassa;

20) päätös biopolttoaineiden, bionesteiden tai biopolttoöljyn raaka-ainetta koskevista ennakkotiedoista;

21) energiatehokkuuslain (1429/2014) mukainen yrityksen energiakatselmuksen vastuuhenkilökoulutus ja vastuuhenkilökoe;

22) päätös tiettyjen uusiutuvaa energiaa käyttävien energiajärjestelmien asentajien kouluttajan hyväksymisestä annetun lain (38/2015) mukaista kouluttajan hyväksymistä koskevassa asiassa;

23) päätös sähköisen liikenteen ja biokaasun liikennekäytön infrastruktuurituesta vuosina 2018–2021 annetun valtioneuvoston asetuksen (498/2018) mukaisessa tuen myöntämistä koskevassa tarjouskilpailussa;

24) päätös sähköisen liikenteen ja biokaasun liikennekäytön infrastruktuurituen maksamisesta;

25) päätös päästökaupan vakiintuneelle laitokselle tai uudelle osallistujalle maksutta myönnettävistä päästöoikeuksista vuoden 2020 jälkeisille päästökauppakausille ja päätös sen muuttamisesta;

26) päätös päästöoikeuksien ilmaisjaon tarkkailumenetelmäsuunnitelman hyväksymisestä ja päätös sen muuttamisesta;

27) päätös päästökaupasta johtuvien epäsuorien kustannusten kompensoimisesta annetun lain mukaisen tuen myöntämisestä.

3 §
Maksulliset liiketaloudelliset suoritteet

Valtion maksuperustelain 7 §:ssä tarkoitettuja muita suoritteita, jotka «Energiavirasto» hinnoittelee liiketaloudellisin perustein, ovat seuraavat tilaukseen tai muuhun toimeksiantoon perustuvat palvelut ja muut suoritteet:

1) selvitykset, tutkimukset ja julkaisut;

2) Energiaviraston henkilöstön käyttö ulkopuolisissa koulutus-, suunnittelu- ja muissa asiantuntijatehtävissä lukuun ottamatta tehtäviä, jotka välittömästi tukevat Energiaviraston valvontatehtäviä tai maksutonta toimintaa;

3) tilojen ja laitteiden käyttö sekä virasto- ja toimistopalvelut ulkopuolisille;

4) menetelmien, tietojärjestelmien, ohjelmien ja vastaavien suoritteiden sekä tietojärjestelmissä olevien tietoaineistojen käyttöoikeuksien ja tietoaineistojen tekninen luovuttaminen tilauksesta ulkopuolisille;

5) valokopiot ja muut jäljennökset.

Viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) 34 §:n 2 momentissa tarkoitetusta tiedon esille hakemisesta sekä mainitun lain 34 §:n 3 momentissa tarkoitettujen kopioiden ja tulosteiden antamisesta perittävistä maksuista päättää «Energiavirasto» ottaen huomioon mitä mainitun lain 34 §:ssä säädetään.

4 §
Hakemusmaksut

Energiaviraston muihin kuin kasvihuonekaasujen päästölupia ja päästöjen todentamista koskeviin hakemuksiin antamista päätöksistä peritään hakijoilta maksuja seuraavasti:

1) sähkö- ja maakaasuverkkolupa-asiat:

a) päätös jakeluverkonhaltijan sähköverkkolupahakemukseen 2 800 euroa;

b) päätös suurjännitteisen jakeluverkon haltijan sähköverkkolupahakemukseen 2 800 euroa;

c) päätös kantaverkonhaltijan sähköverkkolupahakemukseen 8 000 euroa;

d) päätös järjestelmävastaavan kantaverkonhaltijan sähköverkkolupahakemukseen 10 000 euroa;

e) päätös suljetun jakeluverkon sähköverkkolupahakemukseen 2 800 euroa;

f) päätös eräiden rajayhdysjohtojen sähköverkkoluvasta vapauttamista sähkömarkkinalain (588/2013) 12 §:n nojalla koskevassa asiassa 2 800 euroa;

g) päätös jakeluverkonhaltijan maakaasuverkkolupahakemukseen 2 800 euroa;

h) päätös siirtoverkonhaltijan maakaasuverkkolupahakemukseen 5 000 euroa;

i) päätös järjestelmävastaavan siirtoverkonhaltijan maakaasuverkkolupahakemukseen 7 000 euroa;

j) päätös suljetun jakeluverkon maakaasuverkkolupahakemukseen 2 800 euroa;

k) päätös erillisen linjan maakaasuverkkolupahakemukseen 1 400 euroa;

l) päätös eräiden rajayhdysjohtojen maakaasuverkkoluvasta vapauttamista maakaasumarkkinalain (587/2017) 11 §:n nojalla koskevassa asiassa 2 800 euroa;

2) sähköjohtojen hankelupa-asiat:

a) päätös nimellisjännitteeltään vähintään 110 ja alle 400 kilovoltin sähköjohdon hankelupahakemukseen 4 000 euroa;

b) päätös nimellisjännitteeltään vähintään 400 kilovoltin sähköjohdon hankelupahakemukseen 6 000 euroa;

3) sähkö- ja maakaasuverkon siirtoa koskevat asiat:

a) päätös sähköverkon siirtoa koskevaan hakemukseen 2 500 euroa;

b) päätös maakaasuverkon siirtoa koskevaan hakemukseen 2 500 euroa;

4) sähkö- tai maakaasuliiketoimintojen eriyttämistapaa koskevat asiat:

a) päätös sähköliiketoimintojen eriyttämistapaa koskevaan poikkeuslupahakemukseen 2 500 euroa;

b) päätös maakaasuliiketoimintojen eriyttämistapaa koskevaan poikkeuslupahakemukseen 2 500 euroa;

5) päätös maakaasumarkkinalain 94 §:n mukaisesta vapautuksesta palvelun tarjoamisessa 4 000 euroa;

6) päätös maakaasumarkkinalain 93 §:n mukaisesta vapautuksesta 10 000 euroa;

7) päätös sähkön alkuperän varmentamisesta ja ilmoittamisesta annetun lain (1129/2003) mukaisia voimalaitosten varmennuksia suorittavan arviointilaitoksen hyväksymistä koskevassa asiassa 1 200 euroa;

8) päätös 2 §:n 7 kohdassa mainitun asetuksen mukaista vapautusta koskevassa asiassa:

a) päätös 63 artiklan mukaisesta vapautuksesta 10 000 euroa;

b) päätös tämän kohdan a alakohdassa tarkoitetun päätöksen muuttamisesta 8 000 euroa;

9) päätös tehoreservin käyttösääntöjen vahvistamista koskevassa asiassa:

a) päätös sähköntuotannon ja -kulutuksen välistä tasapainoa varmistavasta tehoreservistä annetun lain 14 §:n 1 kohdassa tarkoitettujen sääntöjen vahvistamisesta 8 000 euroa;

b) päätös tämän kohdan a alakohdassa tarkoitetun päätöksen muuttamisesta 5 000 euroa;

10) päätös tehoreservin rahoittamiseksi kerättävien maksujen määräytymisperusteiden vahvistamista koskevassa asiassa:

a) sähköntuotannon ja -kulutuksen välistä tasapainoa varmistavasta tehoreservistä annetun lain 14 §:n 2 kohdan mukainen päätös maksujen määräytymisperusteiden vahvistamisesta 8 000 euroa;

b) päätös tämän kohdan a alakohdassa tarkoitetun päätöksen muuttamisesta 5 000 euroa;

11) päätös päästökauppalain, uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön tuotantotuesta annetun lain, biopolttoaineista ja bionesteistä annetun lain sekä päästökaupasta johtuvien epäsuorien kustannusten kompensoimisesta annetun lain mukaisen todentajan hyväksymistä koskevassa asiassa:

a) päätös todentajan hyväksymisestä 3 400 euroa;

b) päätös todentajan hyväksymispäätöksen muuttamisesta 1 500 euroa;

12) uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön tukea koskevat asiat:

a) päätös uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön tuotantotuesta annetun lain mukaisesta ennakkotiedosta 1 400 euroa;

b) päätös uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön tuotantotuesta annetussa laissa tarkoitetun metsähakevoimalan hyväksymisestä tuotantotukijärjestelmään 4 800 euroa;

c) päätös tuulivoimalan hyväksymispäätöksen laajasta muuttamisesta 1 300 euroa;

d) päätös biokaasuvoimalan, puupolttoainevoimalan tai metsähakevoimalan hyväksymispäätöksen laajasta muuttamisesta 4 000 euroa;

e) päätös tuulivoimalan, biokaasuvoimalan, puupolttoainevoimalan tai metsähakevoimalan hyväksymispäätöksen suppeasta muuttamisesta 1 000 euroa;

f) päätös tuotantotukijärjestelmään hyväksymisestä ja preemiojärjestelmään hyväksymisestä annetun päätöksen siirtämisestä toiselle toiminnanharjoittajalle 2 200 euroa;

g) päätös tuotantotuen maksamisesta tuulivoimalalle 350 euroa;

h) päätös tuotantotuen maksamisesta biokaasuvoimalalle, puupolttoainevoimalalle tai metsähakevoimalalle 500 euroa;

i) päätös preemiotuen maksamisesta 500 euroa;

j) päätös preemiojärjestelmään liittyvän seurantasuunnitelman hyväksymisestä 1 500 euroa;

k) päätös preemiojärjestelmään liittyvän seurantasuunnitelman hyväksymistä koskevan päätöksen muuttamisesta 1 500 euroa;

l)  päätös uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön tuotantotuesta annetun lain 36 §:n mukaisesta alituotantokorvauksesta 1 100 euroa;

13) päätös toiminnanharjoittajan kestävyysjärjestelmää koskevassa asiassa:

a) päätös toiminnanharjoittajan laajan kestävyysjärjestelmän hyväksymisestä 8 000 euroa;

b) päätös tämän kohdan a alakohdassa tarkoitetun päätöksen muuttamisesta 4 000 euroa;

c) päätös toiminnanharjoittajan suppean kestävyysjärjestelmän hyväksymisestä 2 000 euroa;

d) päätös tämän kohdan c alakohdassa tarkoitetun päätöksen muuttamisesta 1 000 euroa;

e) päätös toiminnanharjoittajan kestävyysjärjestelmän voimassaolon jatkamisesta 550 euroa;

f) päätös kestävyysjärjestelmän hyväksymisestä annetun päätöksen siirtämisestä toiselle toiminnanharjoittajalle 750 euroa;

14) päätös biopolttoaineiden, bionesteiden tai biopolttoöljyn raaka-ainetta koskevasta ennakkotiedosta 3 000 euroa;

15) päätös sähköisen liikenteen ja biokaasun liikennekäytön infrastruktuurituen myöntämistä koskevassa tarjouskilpailussa 200 euroa;

16) päätös sähköisen liikenteen ja biokaasun liikennekäytön infrastruktuurituen maksamisesta 350 euroa;

17) päästökaupan epäsuorien kustannusten kompensoimista koskevat asiat:

a) laajaa arviointia vaativa päätös päästökaupan epäsuorien kustannusten kompensoimiseksi myönnettävästä tuesta 1 900 euroa;

b) suppeaa arviointia vaativa päätös päästökaupan epäsuorien kustannusten kompensoimiseksi myönnettävästä tuesta 600 euroa.

5 §
Yrityksen energiakatselmuksen vastuuhenkilökoulutuksen ja vastuuhenkilökokeen maksut

Energiaviraston järjestämästä energiatehokkuuslain mukaisesta yrityksen energiakatselmuksen vastuuhenkilökoulutuksesta ja vastuuhenkilökokeesta peritään maksuja seuraavasti:

1) yrityksen energiakatselmuksen vastuuhenkilökoulutuksesta 400 euroa;

2) yrityksen energiakatselmuksen vastuuhenkilökokeesta 100 euroa.

6 §
Uusiutuvaa energiaa käyttävien energiajärjestelmien asentajien kouluttajan hyväksymispäätöksen maksut

Energiaviraston uusiutuvaa energiaa käyttävien energiajärjestelmien asentajien kouluttajan hyväksymispäätöksestä ja hyväksymispäätöksen muuttamisesta peritään maksuja seuraavasti:

1) hyväksymispäätöksestä 3 000 euroa;

2) hyväksymispäätöksen muuttamisesta 2 000 euroa.

7 §
Päästökauppalain mukaisia kasvihuonekaasujen päästölupia ja päästöjen todentamista koskevat hakemusmaksut

Energiaviraston päästökauppalain mukaisia kasvihuonekaasujen päästölupia koskeviin hakemuksiin antamista päätöksistä peritään hakijoilta maksuja seuraavasti:

1) päästökauppakaudelle 2013–2020 päätös päästöluvan myöntämistä koskevassa asiassa 1 900 euroa sekä päätös päästöluvan muuttamista koskevassa asiassa 1 500 euroa, jos laitoksen hiilidioksidipäästöt ovat alle 25 000 tonnia vuodessa;

2) päästökauppakaudelle 2013–2020 päätös päästöluvan myöntämistä koskevassa asiassa 2 000 euroa sekä päätös päästöluvan muuttamista koskevassa asiassa 1 900 euroa, jos laitoksen hiilidioksidipäästöt ovat vähintään 25 000 mutta enintään 50 000 tonnia vuodessa;

3) päästökauppakaudelle 2013–2020 päätös päästöluvan myöntämistä koskevassa asiassa 2 600 euroa sekä päätös päästöluvan muuttamista koskevassa asiassa 2 500 euroa, jos laitoksen hiilidioksidipäästöt ovat yli 50 000 mutta enintään 500 000 tonnia vuodessa;

4) päästökauppakaudelle 2013–2020 päätös päästöluvan myöntämistä koskevassa asiassa 4 700 euroa sekä päätös päästöluvan muuttamista koskevassa asiassa 3 500 euroa, jos laitoksen hiilidioksidipäästöt ovat yli 500 000 tonnia vuodessa;

5) päästökauppakaudelle 2021–2030 päätös päästöluvan myöntämistä koskevassa asiassa 500 euroa;

6) päästökauppakaudelle 2021–2030 päätös päästöjen tarkkailusuunnitelmasta, jos laitoksen hiilidioksidipäästöt ovat alle 25 000 tonnia vuodessa 1 400 euroa;

7) päästökauppakaudelle 2021–2030 päätös päästöjen tarkkailusuunnitelmasta, jos laitoksen hiilidioksidipäästöt ovat vähintään 25 000 mutta enintään 50 000 tonnia vuodessa 1 500 euroa;

8) päästökauppakaudelle 2021–2030 päätös päästöjen tarkkailusuunnitelmasta, jos laitoksen hiilidioksidipäästöt ovat yli 50 000 mutta enintään 500 000 tonnia vuodessa 2 100 euroa;

9) päästökauppakaudelle 2021–2030 päätös päästöjen tarkkailusuunnitelmasta, jos laitoksen hiilidioksidipäästöt ovat yli 500 000 tonnia vuodessa 4 200 euroa;

10) päätös laitoksen päästöluvan siirtämisestä toiselle toiminnanharjoittajalle 750 euroa;

11) päätös todentajan laitoskäynnin poisjättämisestä 250 euroa;

12) päätös päästöjen tarkkailumenetelmien parantamisesta 500 euroa;

13) päätös päästöjen alempien määrittämistasojen käytöstä 500 euroa;

14) päätös laitoksen päästöistä 950 euroa.

Edellä 1 momentin 1–4 kohdassa tarkoitettu lupamaksu peritään myös, kun kasvihuonekaasujen päästöoikeuksien kaupan järjestelmän toteuttamisesta yhteisössä ja neuvoston direktiivin 96/61/EY muuttamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/87/EY nojalla päästöjentarkkailusta annettujen säännösten muuttuminen edellyttää laitoksen lupaehtojen tarkistamista.

8 §
Päästökaupparekisterin rekisterimaksut

Energiaviraston suorittamasta kasvihuonekaasujen ja lentoliikenteen päästöoikeuksien päästökaupparekisterin ylläpidosta peritään rekisterin käyttäjiltä maksuja seuraavasti:

1) henkilön päästöoikeustilin sekä ilmastonmuutosta koskevan Yhdistyneiden Kansakuntien puitesopimuksen Kioton pöytäkirjan (SopS 13/2005) mukaiseen rekisteriin avattavan henkilön päästöoikeustilin avausta koskeva päätös 750 euroa;

2) kaupankäyntitilin avausta koskeva päätös 750 euroa;

3) laitoksen, jonka hiilidioksidipäästöt ovat alle 25 000 tonnia vuodessa, päästöoikeustilin käyttömaksua sekä todentajan tilin käyttömaksua 350 euroa vuodessa;

4) laitoksen, jonka hiilidioksidipäästöt ovat vähintään 25 000 mutta enintään 50 000 tonnia vuodessa, päästöoikeustilin käyttömaksua sekä henkilön päästöoikeustilin käyttömaksua ja kaupankäyntitilin käyttömaksua 550 euroa vuodessa sekä ilmastonmuutosta koskevan Yhdistyneiden Kansakuntien puitesopimuksen Kioton pöytäkirjan mukaiseen rekisteriin avatun henkilön päästöoikeustilin tai vastaavan tilin käyttömaksua 550 euroa vuodessa;

5) laitoksen, jonka hiilidioksidipäästöt ovat yli 50 000 mutta enintään 500 000 tonnia vuodessa, päästöoikeustilin käyttömaksua sekä ilma-aluksen käyttäjän päästöoikeustilin käyttömaksua 1 600 euroa vuodessa;

6) laitoksen, jonka hiilidioksidipäästöt ovat yli 500 000 tonnia vuodessa, päästöoikeustilin käyttömaksua 3 600 euroa vuodessa.

Laitoksen päästöoikeustilin käyttömaksu määräytyy laitoksen viimeisimmän todennetun päästömäärän mukaan. Jos laitoksella ei ole edeltävänä vuonna ollut todennettavia päästöjä, määräytyy päästöoikeustilin käyttömaksu kuten laitoksen, jonka hiilidioksidipäätöt ovat alle 25 000 tonnia vuodessa.

Käyttömaksu peritään täysimääräisenä myös silloin, kun tili on ollut auki vain osan aikaa vuodesta. Tilin haltijan vaihtuessa kesken kalenterivuoden peritään tilin käyttömaksu ainoastaan uudelta haltijalta.

Jos ilma-aluksen käyttäjän päästöoikeustili on poissuljetussa tilassa koko kalenterivuoden, käyttömaksu voidaan jättää perimättä.

9 §
Päästöselvitysten käsittelymaksut

Energiaviraston suorittamasta päästöselvitysten käsittelystä peritään päästöluvan saaneilta laitoksilta vuotuista käsittelymaksua.

Päästöselvityksen käsittelymaksu on:

1) 350 euroa, jos laitoksen hiilidioksidipäästöt ovat alle 25 000 tonnia vuodessa;

2) 550 euroa, jos laitoksen hiilidioksidipäästöt ovat vähintään 25 000 mutta enintään 50 000 tonnia vuodessa;

3) 1 900 euroa, jos laitoksen hiilidioksidipäästöt ovat yli 50 000 mutta enintään 500 000 tonnia vuodessa;

4) 6 500 euroa, jos laitoksen hiilidioksidipäästöt ovat yli 500 000 tonnia vuodessa.

10 §
Maksutta myönnettäviä päästöoikeuksia koskevien päätösten maksut

Energiaviraston päätöksistä, jotka koskevat päästökaupan vakiintuneelle laitokselle tai uudelle osallistujalle maksutta myönnettäviä päästöoikeuksia ja päästöoikeuksien ilmaisjaon tarkkailumenetelmäsuunnitelman hyväksymistä sekä näiden päätösten muuttamista, peritään hakijoilta maksuja seuraavasti:

1) päätös maksutta myönnettävistä päästöoikeuksista 2 200 euroa;

2) päätös maksutta myönnettävistä päästöoikeuksista annetun päätöksen muuttamisesta 1 200 euroa;

3) päätös päästöoikeuksien ilmaisjaon tarkkailumenetelmäsuunnitelman hyväksymisestä 1 500 euroa;

4) päätös päästöoikeuksien ilmaisjaon tarkkailumenetelmäsuunnitelman hyväksymisestä annetun päätöksen muuttamisesta 600 euroa.

11 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2020 ja on voimassa 31 päivään joulukuuta 2022.

Helsingissä 5 päivänä joulukuuta 2019

Elinkeinoministeri
Katri Kulmuni

Neuvotteleva virkamies
Markku Kinnunen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.