1097/2019

Helsingissä 21 päivänä marraskuuta 2019

Työ- ja elinkeinoministeriön asetus Patentti- ja rekisterihallituksen maksullisista suoritteista

Työ- ja elinkeinoministeriön päätöksen mukaisesti säädetään Patentti- ja rekisterihallituksen suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (1032/1992) 5 §:n nojalla, sellaisena kuin se on laissa 305/2013:

1 §
Maksulliset julkisoikeudelliset suoritteet

Patentti- ja rekisterihallituksen julkisoikeudellisista suoritteista perittävät maksut määräytyvät suoriteryhmäkohtaisen kustannusvastaavuuden perusteella Patentti- ja rekisterihallituksen suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (1032/1992) 2 ja 3 §:n mukaisesti.

Suoriteryhmän muodostavat Patentti- ja rekisterihallituksen maksuista annetun lain 2 §:n 3 kohdan määritelmän mukaiset seuraavat julkisoikeudellisten suoritteiden kokonaisuudet:

1) patenttiasiat;

2) hyödyllisyysmalliasiat;

3) integroidun piirin piirimalliasiat;

4) teollisoikeusasiamiesasiat;

5) kaupparekisteriasiat;

6) tavaramerkkiasiat;

7) mallioikeusasiat;

8) yrityskiinnitysasiat;

9) säätiöasiat;

10) yhdistysasiat;

11) uskonnollisia yhdyskuntia koskevat asiat;

12) tilintarkastusasiat.

2 §
Alle omakustannusarvon hinnoitellut julkisoikeudelliset suoritteet

Patentti- ja rekisterihallituksen suoritteista perittävistä maksuista annetun lain 3 §:n 4 momentissa tarkoitettuja suoritteita, joista Patentti- ja rekisterihallitus perii suoritteen omakustannusarvoa alhaisemman maksun, ovat seuraavat suoritteet taikka suoriteryhmät:

1) yhdistysasiat;

2) uskonnollisia yhdyskuntia koskevat asiat.

3 §
Maksuttomat suoritteet

Patentti- ja rekisterihallituksen suoritteista perittävistä maksuista annetun lain 3 §:n 4 momentissa tarkoitettuja suoritteita, joista Patentti- ja rekisterihallitus jättää maksun perimättä, ovat:

1) Patentti- ja rekisterihallituksen tai teollisoikeusasiamieslautakunnan ylläpitämiin rekistereihin merkittyjen oikeuksien lakkaamisilmoitukset;

2) viranomaisen lähettämän tiedonannon merkitseminen Patentti- ja rekisterihallituksen pitämiin rekistereihin;

3) Patentti- ja rekisterihallituksen antamat vastaanottotodistukset;

4) tilinpäätöstietojen ilmoittaminen kahdeksan kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä;

5) osoitteenmuutoksen merkitseminen Patentti- ja rekisterihallituksen tai teollisoikeusasiamieslautakunnan ylläpitämiin rekistereihin;

6) elinkeinotoiminnan lopettamista tai yhteisön purkautumista koskeva ilmoitus Patentti- ja rekisterihallituksen rekisteriin sekä niihin liittyvät lopputilitysilmoitukset;

7) jäljennös yhtiöjärjestyksestä, säännöistä ja yhtiösopimuksesta sekä ote kaupparekisteristä, jotka Patentti- ja rekisterihallitus antaa perus- tai muutosilmoituksen rekisteröinnin yhteydessä;

8) yrityskiinnityksen kuolettaminen;

9) henkilön omaa eroa koskeva ilmoitus;

10) perustamisluvan saaneen säätiön rekisteröinti;

11) nimen, kotipaikan ja asiamiehen muutosta koskeva merkintä patenttirekisteriin, hyödyllisyysmallirekisteriin, piirimallirekisteriin, tavaramerkkirekisteriin, mallirekisteriin ja teollisoikeusasiamieslautakunnan ylläpitämiin rekistereihin;

12) Patentti- ja rekisterihallituksen vakiomuotoiset tietoluovutukset valtion virastoille ja laitoksille sekä tuomioistuimille ja muille lainkäyttöelimille, kunnallisille viranomaisille, eduskunnalle ja sen virastoille ja laitoksille, tasavallan presidentin kanslialle, Ahvenanmaan maakunnassa toimiville maakunnan, kunnan ja valtion viranomaisille, tieteelliseen tutkimukseen ja lakisääteiseen tutkintoon johtavaa koulutusta järjestäville oppilaitoksille ja Kansaneläkelaitokselle sekä toisen valtion rekisteriviranomaiselle, jonka kanssa on erikseen sovittu luovutusten vastavuoroisesta maksuttomuudesta;

13) Patentti- ja rekisterihallituksen vakiomuotoiset tietoluovutukset valtion eritysrahoitusyhtiölle tai Business Finland Oy:lle, jotka luovutetaan yrityspalvelujen asiakastietojärjestelmästä annetun lain (293/2017) 4 §:ssä tarkoitettuun asiakastietojärjestelmään tallentamista varten;

14) kaupparekisteriin ennen 1 päivää tammikuuta 1994 rekisteröidyn elinkeinonharjoittajan rekisteriin merkityissä tehtävissä olevien henkilöiden henkilötunnusten ilmoittamista koskevat asiat;

15) kaupparekisteriin ennen 1 päivää toukokuuta 2019 rekisteröidyn elinkeinonharjoittajan toimialan täsmentämistä koskeva muutosilmoitus;

16) asunto- ja kiinteistöosakeyhtiön yhtiöjärjestyksen rakenteistamista koskeva muutosilmoitus, joka tehdään sähköistä järjestelmää käyttäen;

17) yhteisön tosiasiallisia edunsaajia koskeva ilmoitus;

18) keskinäisen kiinteistöosakeyhtiön ilmoitus yhtiömuodon rekisteröimiseksi.

4 §
Liiketaloudelliset suoritteet

Patentti- ja rekisterihallituksen suoritteista perittävistä maksuista annetun lain 4 §:ssä tarkoitettuja suoritteita, jotka Patentti- ja rekisterihallitus hinnoittelee liiketaloudellisin perustein, ovat seuraavat tilauksesta toimitettavat tai saatavilla olevat suoritteet:

1) selvitykset ja tutkimukset;

2) koulutus- ja konsultointipalvelut;

3) julkaisut;

4) jäljenteet;

5) rekisteri- ja tietokantapalvelut;

6) Patentti- ja rekisterihallituksen hallinnassa olevien laitteiden ja tilojen käyttö;

7) muut tilaukseen tai toimeksiantoon perustuvat palvelut ja suoritteet.

Viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) 34 §:n 2 momentissa tarkoitetusta tiedon esille hakemisesta sekä saman lain 34 §:n 3 momentissa tarkoitettujen kopioiden ja tulosteiden antamisesta perittävistä maksuista päättää Patentti- ja rekisterihallitus ottaen huomioon, mitä viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 34 §:ssä säädetään.

5 §
Julkisoikeudellisten suoritteiden hinnoittelu

Edellä 1 ja 2 §:ssä tarkoitetut maksut sisältyvät tämän asetuksen liitteenä olevaan taulukkoon.

6 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2020 ja se on voimassa 31 päivään joulukuuta 2021 saakka.

Helsingissä 21 päivänä marraskuuta 2019

Työministeri
Timo Harakka

Hallitussihteeri
Sami Teräväinen

Liite

MAKSUTAULUKKO (PRH)

Kiinteämaksuiset julkisoikeudelliset suoritteet

1 §

Kansalliset patenttiasiat

Hakemusmaksu 500 €
Hakemusmaksu sähköisesti patenttimääräysten liitteen 2 mukaisesti tehdystä hakemuksesta 400 €
Lisämaksu jokaisesta viisitoista ylittävästä patenttivaatimuksesta 50 €
Lisämaksu patenttivaatimuksesta, joka on annettu sen jälkeen kun hakemus tehtiin tai se on katsottava tehdyksi, mikäli vaatimusten määrä yhteensä ylittää niiden vaatimusten määrän, joista hakemusmaksu on suoritettu. 50 €
Erityinen lisämaksu tapauksissa, joissa hakemusta jatketaan patenttilain (550/1967) 31 §:n 1 momentin tai 38 §:n 2 momentin mukaan ja se käsittää keksinnön, jolle ei ole suoritettu kansainvälistä uutuustutkimusta tai kansainvälistä patentoitavuuden esitutkimusta, eikä patenttilain 36 §:ää tai 37 §:ää sovelleta. 500 €
Maksu patenttilain 36 §:n tai 37 §:n mukaan 350 €
Lisämaksu patenttilain 31 §:n 2 momentin mukaisesta lisäajasta 125 €
Maksu uudelleenkäsiteltäväksi ottamisesta, ensimmäinen kerta 70 €
Maksu uudelleenkäsiteltäväksi ottamisesta, muut kerrat 140 €
Käännösmaksu 70 €/sivu
Julkaisumaksu 500 €
Julkaisumaksu käännöksen korjauksen johdosta 500 €
Julkaisumaksu, kun asiakirjat julkaisua varten on tehty sähköisesti patenttimääräysten liitteen 2 mukaisesti 400 €

Patenttihakemuksista ja patenteista suoritettavat vuosimaksut:

1.–3. vuosi 200 €
4. vuosi 125 €
5. vuosi 150 €
6. vuosi 200 €
7. vuosi 250 €
8. vuosi 300 €
9. vuosi 350 €
10. vuosi 400 €
11. vuosi 450 €
12. vuosi 500 €
13. vuosi 550 €
14. vuosi 600 €
15. vuosi 650 €
16. vuosi 700 €
17. vuosi 750 €
18. vuosi 800 €
19. vuosi 850 €
20. vuosi 900 €

Vuosimaksu, joka patenttilain 41 §:n 3 momentin tai 42 §:n 3 momentin mukaan suoritetaan myöhemmin kuin vuosimaksun erääntymispäivänä, on suoritettava 20 prosentilla korotettuna.

Väitemaksu 800 €
Ratkaisumaksu patenttilain 71 a §:n mukaan 450 €
Rajoittamista koskeva käsittelymaksu patenttilain 53 a §:n mukaan 800 €
Maksu patenttirekisteriin tehtävästä merkinnästä, kultakin merkinnältä 100 €
Etuoikeustodistus 70 €
Diaaritodistus 15 €
Oikeaksi todistaminen 15 €  + 1 €/sivu
Rekisteriote 15 €

2 §

Kansalliset hyödyllisyysmallioikeusasiat

Rekisteröintimaksu 250 €
Rekisteröintimaksu sähköisesti hyödyllisyysmallimääräysten liitteen 1 mukaisesti tehdystä hakemuksesta 200 €
Lisämaksu jokaisesta viisi ylittävästä suojavaatimuksesta 20 €
Lisämaksu hyödyllisyysmallioikeudesta annetun lain (800/1991) 45 d §:n 2 momentin mukaisesta lisäajasta 100 €
Uudelleenkäsittelymaksu 50 €
Rekisteröinnin uudistamismaksu neljäksi vuodeksi 250 €
Uudistamismaksun korotus 50 €
Rekisteröinnin uudistamismaksu kahdeksi vuodeksi 200 €
Uudistamismaksun korotus 50 €
Maksu mitättömäksijulistamisvaatimuksesta 70 €
Ratkaisumaksu hyödyllisyysmallioikeudesta annetun lain 26 a §:n mukaan 450 €
Maksu hyödyllisyysmallirekisteriin tehtävästä merkinnästä, kultakin merkinnältä 100 €
Käännösmaksu 70 €/sivu
Etuoikeustodistus 50 €
Diaaritodistus 15 €
Oikeaksi todistaminen 15 € + 1 €/sivu
Rekisteriote 15 €
Tutkimusmaksu 300 €
Lausuntomaksu 100 €
Lykkäysmaksu 50 €

3 §

Patenttiyhteistyösopimuksen (PCT) mukaiset asiat

Uutuustutkimusmaksu PCT-säännön 16.1(a) mukaan 1 775 €
Lisämaksu uutuustutkimuksesta PCT-säännön 40.2(a) mukaan 1 775 €
Täydentävästä uutuustutkimuksesta suoritettava maksu PCT-säännön 45bis.3 mukaan 1 775 €
Palautus uutuustutkimusmaksusta PCT-säännön 16.3 ja 41.1 mukaan. Jos kansainväliselle hakemukselle pyydetään etuoikeutta hakemuksesta, jolle Patentti- ja rekisterihallitus, jokin pohjoismainen patenttiviranomainen tai Euroopan patenttivirasto on aiemmin tehnyt kansallisen tai kansainvälisen uutuustutkimuksen tai täydentävän kansainvälisen uutuustutkimuksen tai kansainvälisen uutuustutkimuksen kaltaisen tutkimuksen (ITS) ja Patentti- ja rekisterihallitukselle on hyötyä tästä aiemmin suoritetusta tutkimuksesta, on palautuksen määrä 300 €
Patentoitavuuden esitutkimusmaksu PCT-säännön 58.1(b) mukaan 600 €
Lisämaksu patentoitavuuden esitutkimuksesta PCT-säännön 68.3(a) mukaan 600 €
Lähettämismaksu 135 €
Etuoikeustodistus 70 €
Etuoikeustodistuksen lähettäminen patenttiasetuksen (669/1980) 47 §:n mukaan 15 €
Käännöksen myöhästymismaksu PCT-säännön 12.3(e) tai 12.4(e) mukaan. Myöhästymismaksu on suuruudeltaan 25 % kansainvälisestä hakemusmaksusta, ottamatta huomioon maksuja, jotka peritään jokaiselta kansainvälisen hakemuksen 30 lehteä ylittävältä lehdeltä.
Sekvenssiluettelon myöhästymismaksu PCT-säännön 13ter.1(c) tai 13ter.2 mukaan. 200 €
Maksun viivästysmaksu PCT-säännön 16bis.2 mukaan. Viivästysmaksu on 50 % maksukehotuksessa eriteltyjen erääntyneiden maksujen summasta, kuitenkin vähintään lähettämismaksun suuruinen, mutta korkeintaan 50 % kansainvälisestä hakemusmaksusta, ottamatta huomioon maksuja, jotka peritään jokaiselta kansainvälisen hakemuksen 30 lehteä ylittävältä lehdeltä.
Maksun viivästysmaksu PCT-säännön 58bis.2 mukaan. Viivästysmaksu on 50 % maksukehotuksessa eriteltyjen erääntyneiden maksujen summasta, kuitenkin vähintään käsittelymaksun suuruinen, mutta korkeintaan kaksi kertaa käsittelymaksun suuruinen määrä.
Kopiot/sivu PCT-säännön 94.1ter ja 94.2 mukaan. 0,60 €
Kansainvälisen uutuustutkimuksen kaltainen tutkimus (ITS) 945 €
Ratkaisumaksu PCT-säännön 26bis.3 mukaan 450 €
Ratkaisumaksu PCT-säännön 49ter.2d mukaan 450 €

4 §

Eurooppapatenttiasiat

Eurooppapatentin, muutetussa muodossa hyväksytyn Eurooppapatentin käännöksen ja käännöksen korjauksen sekä rajoitetun patentin julkaisumaksu patenttilain 70 h §:n 1 momentin tai 70 q §:n 1 momentin mukaan julkaisumaksu. 500 €
Julkaisumaksu, kun käännös toimitettu sähköisesti patenttimääräysten liitteen 2 mukaisesti 400 €
Eurooppapatentista patenttilain 70 l §:n 1 momentin mukaan suoritettavat vuosimaksut määräytyvät 1 §:n taulukon mukaan. Vuosimaksu, joka suoritetaan myöhemmin kuin patenttilain 70 l ja 41 §:n mukaisena vuosimaksun erääntymispäivänä, on suoritettava 20 prosentilla korotettuna.
Maksu patenttirekisteriin tehtävästä merkinnästä, kultakin merkinnältä 100 €
Ratkaisumaksu patenttilain 71 a §:n mukaan 450 €
Diaaritodistus 15 €
Oikeaksi todistaminen 15 € +1 €/ sivu
Rekisteriote 15 €

5 §

Lisäsuojatodistusasiat

Hakemusmaksu 500 €
Hakemusmaksu lisäsuojatodistuksen jatkamisesta 500 €
Maksu uudelleenkäsiteltäväksi ottamisesta
ensimmäinen kerta 70 €
muut kerrat 140 €
Maksu patenttirekisteriin tehtävästä merkinnästä, kultakin merkinnältä 100 €
Ratkaisumaksu patenttilain 71 a §:n mukaan 450 €
Vuosimaksu jokaiselta alkavalta vuodelta 900 €
Valmistuspoikkeusilmoituksen julkaisumaksu 100 €
Diaaritodistus 15 €
Oikeaksi todistaminen 15 € +1 €/sivu
Rekisteriote 15 €

6 §

Integroidun piirin piirimalliasiat

Rekisteröintimaksu 450 €
Maksu mitättömäksijulistamisvaatimuksesta 215 €
Uudelleenkäsittelymaksu 70 €
Maksu piirimallirekisteriin tehtävästä merkinnästä, kultakin merkinnältä 100 €
Diaaritodistus 15 €
Oikeaksi todistaminen 15 € +1 €/sivu
Rekisteriote 15 €

7 §

Teollisoikeusasiamiesasiat

Asiamiestutkintoon osallistumismaksu
Yhteinen osa 400 €
Teollisoikeuskohtainen osa 200 €
Auktorisoinnin myöntämismaksu 200 €
Auktorisoinnin jatkamismaksu 200 €
Muutos tai muu erillinen merkintä asiamiestutkintorekisteriin 50 €
Muutos tai muu erillinen merkintä asiamiesrekisteriin 50 €
Ote asiamiestutkintorekisteristä 15 €
Ote asiamiesrekisteristä 15 €
Jäljennös auktorisoitujen asiamiesten luettelosta 15 €

8 §

Tavaramerkkiasiat

Maksut sähköistä järjestelmää käyttäen

Tavaramerkin rekisteröinnin hakemusmaksu 225 €
Yhteisö- ja tarkastusmerkin rekisteröinnin hakemusmaksu 300 €
Lisämaksu, luokkamaksu rekisteröitäessä jokaiselta luokalta ensimmäisen luokan jälkeen 100 €
Hakemuksen käsittelyn jatkamismaksu 100 €
Maksu väitteen tekemisestä rekisteröintiä vastaan 275 €
Hallinnollinen menettämis- ja mitätöintihakemusmaksu 400 €
Rekisteröinnin uudistamismaksu 225 €
Rekisteröinnin uudistamismaksu, jos hakemus jätetään rekisteröintikauden päättymisen jälkeen 275 €
Yhteisö- ja tarkastusmerkin rekisteröinnin uudistamismaksu 300 €
Yhteisö- ja tarkastusmerkin rekisteröinnin uudistamismaksu, jos hakemus jätetään rekisteröintikauden päättymisen jälkeen 350 €
Lisämaksu luokkamaksu uudistettaessa jokaiselta luokalta ensimmäisen luokan jälkeen 100 €
Maksu määräajan pidentämisestä 55 €
Rekisteröidyn merkin muuttamishakemusmaksu 100 €
Maksu tavaramerkkirekisteriin tehtävästä merkinnästä, kultakin merkinnältä 100 €
Pyyntö kansallisen rekisteröinnin korvaamisesta kansainvälisellä rekisteröinnillä 60 €

Maksut muuta kuin sähköistä järjestelmää käyttäen

Tavaramerkin rekisteröinnin hakemusmaksu 275 €
Yhteisö- ja tarkastusmerkin rekisteröinnin hakemusmaksu 350 €
Lisämaksu, luokkamaksu rekisteröitäessä jokaiselta luokalta ensimmäisen luokan jälkeen 100 €
Hakemuksen käsittelyn jatkamismaksu 100 €
Maksu väitteen tekemisestä rekisteröintiä vastaan 325 €
Hallinnollinen menettämis- ja mitätöintihakemusmaksu 450 €
Rekisteröinnin uudistamismaksu 275 €
Rekisteröinnin uudistamismaksu, jos hakemus jätetään rekisteröintikauden päättymisen jälkeen 325 €
Yhteisö- ja tarkastusmerkin rekisteröinnin uudistamismaksu 350 €
Yhteisö- ja tarkastusmerkin rekisteröinnin uudistamismaksu, jos hakemus jätetään rekisteröintikauden päättymisen jälkeen 400 €
Lisämaksu luokkamaksu uudistettaessa jokaiselta luokalta ensimmäisen luokan jälkeen 100 €
Maksu määräajan pidentämisestä 55 €
Rekisteröidyn merkin muuttamishakemusmaksu 150 €
Maksu tavaramerkkirekisteriin tehtävästä merkinnästä, kultakin merkinnältä 150 €
Pyyntö kansallisen rekisteröinnin korvaamisesta kansainvälisellä rekisteröinnillä 60 €
Kansainvälisen tavaramerkkihakemuksen vastaanottomaksu 155 €
Etuoikeustodistus 10 €
Diaaritodistus 10 €
Oikeaksi todistaminen 10 € +1 €/sivu
Rekisteriote 15 €

9 §

Mallioikeusasiat

Hakemusmaksu sähköistä järjestelmää käyttäen 250 €
Hakemusmaksu 300 €

Lisämaksut hakemuksen yhteydessä

Luokkamaksu jokaiselta luokalta ensimmäisen luokan jälkeen 55 €
Yhteisrekisteröintimaksu jokaiselta mallilta ensimmäisen jälkeen 130 €
Säilytysmaksu jokaiselta mallikappaleelta 55 €
Uudelleenkäsittelymaksu 55 €

Uudistamismaksu ja lisämaksut uudistamishakemuksen yhteydessä

Uudistamismaksu 380 €
Luokkamaksu jokaiselta luokalta ensimmäisen luokan jälkeen 55 €
Yhteisrekisteröintimaksu jokaiselta mallilta ensimmäisen luokan jälkeen 130 €
Säilytysmaksu jokaiselta mallikappaleelta 55 €
Jos uudistamismaksu suoritetaan kuluvan rekisteröintikauden päätyttyä 55 €

Muut maksut

Maksu mallirekisteriin tehtävästä merkinnästä, kultakin merkinnältä 100 €
Maksu mallirekisteröinnin muuttamisesta hakemuksen perusteella kultakin mallilta 200 €
Yhteisömallia koskevan rekisteröintihakemuksen toimittamismaksu 60 €
Kansainvälistä rekisteröintiä koskevan hakemuksen toimittamismaksu 60 €
Etuoikeustodistus 17 €
Diaaritodistus 10 €
Oikeaksi todistaminen 10 € +1 €/sivu
Rekisteriote 15 €

10 §

Kaupparekisteriasiat

Kaupparekisteri-ilmoitusten käsittelymaksut

Käsittelymaksut sähköistä järjestelmää käyttäen

Osakeyhtiön, asunto-osakeyhtiön ja keskinäisen kiinteistöosakeyhtiön perusilmoitus 275 €
Yhtiömuodon muutos asunto-osakeyhtiöksi tai keskinäiseksi kiinteistöosakeyhtiöksi 275 €
Hallituksen, prokuristien, nimenkirjoittajien, tilintarkastajien, toimitusjohtajan tai isännöitsijän muutosilmoitus 40 €/asia
Yksityisen elinkeinonharjoittajan kotipaikan ja toimialan muutos 40 €/asia
Yksityisen elinkeinonharjoittajan perusilmoitus 60 €
Toiminimen muutosilmoitus 60 €
Rinnakkaistoiminimen ilmoittaminen 60 €/nimi
Aputoiminimen ilmoittaminen 60 €/nimi
Osakeyhtiön yhtiöjärjestyksen, osuuskunnan ja säästöpankin sääntöjen muuttamista koskeva muutosilmoitus 275 €
Avoimen yhtiön ja kommandiittiyhtiön yhtiösopimuksen muuttamista koskeva muutosilmoitus 120 €
Osakeyhtiön osakkeita tai osakepääomaa koskeva muutosilmoitus 240 €
Optio-oikeuden antamista koskeva päätös 380 €
Pääoman menettäminen 40 €
Ilmoitus, jonka rekisteröinti edellyttää kuulutuksen antamista osakeyhtiön velkojille osakepääomaa alennettaessa 380 €
Muu muutosilmoitus 40 €/asia
Sulautumissuunnitelman ilmoittaminen 185 €/yhtiö
Hakemus kuulutuksen antamiseksi sulautumisasiassa 380 €/ kuulutettava yhtiö
Ilmoitus sulautumisen täytäntöönpanosta 185 €/yhtiö
Ilmoitus sulautumisen raukeamisesta tai peruuttamisesta 40 €/ yhtiö

Käsittelymaksut muuta kuin sähköistä järjestelmää käyttäen

Yksityisen elinkeinonharjoittajan perusilmoitus 115 €
Avoimen yhtiön ja kommandiittiyhtiön perusilmoitus 240 €
Muu elinkeinonharjoittajan perusilmoitus 380 €
Osakeyhtiön yhtiöjärjestyksen, osuuskunnan, säästöpankin ja asumisoikeusyhdistyksen sääntöjen ja vakuutusyhdistyksen yhdistysjärjestyksen muuttamista sekä avoimen yhtiön, kommandiittiyhtiön tai osuuskunnan muuttamista osakeyhtiöksi koskeva muutosilmoitus 380 €
Avoimen yhtiön ja kommandiittiyhtiön yhtiösopimuksen muuttamista koskeva muutosilmoitus 190 €
Osakeyhtiön, osuuskunnan ja säästöpankin osakkeita ja pääomaa koskeva muutosilmoitus 295 €
Optio-oikeuden antamista koskeva päätös 435 €
Pääoman menettäminen 95 €
Yksityisen elinkeinonharjoittajan toiminimen muutosilmoitus 115 €/nimi
Aputoiminimen ilmoittaminen 115 €/nimi
Ilmoitus, jonka rekisteröinti edellyttää kuulutuksen antamista osakeyhtiön tai osuuskunnan velkojille osakepääomaa alennettaessa, yhtiöjärjestystä tai sääntöjä muutettaessa tai niistä poikettaessa tai yritysmuotoa muutettaessa 520 €
Hallituksen, prokuristien, nimenkirjoittajien, tilintarkastajien, toimitusjohtajan tai isännöitsijän muutos 40 €/asia + 55 €/ ilmoitus
Muu muutosilmoitus 95 €
Tilinpäätöksen ilmoittaminen, kun on kulunut yli kahdeksan kuukautta tilikauden päättymisestä 85 €

Sulautumis- ja jakautumisasiat

Sulautumis- ja jakautumissuunnitelman ilmoittaminen 240 €/yhteisö
Hakemus kuulutuksen antamiseksi velkojille sulautumis- ja jakautumisasioissa 435 €/ kuulutettava yhteisö
Ilmoitus sulautumisen tai jakautumisen täytäntöönpanosta 240 €/yhteisö

Muut hakemusasiat

Hakemus julkisesta haasteesta yhteisön velkojille 210 €
Muut Virallisessa lehdessä kuulutettavat hakemusasiat 210 €
Hakemus olla poikkeusluvalla osakeyhtiön tai osuuskunnan hallintoneuvostossa, hallituksessa, toimitusjohtajana tai selvitysmiehenä, asunto-osakeyhtiön tai asumisoikeusyhdistyksen hallituksessa tai isännöitsijänä, eurooppalaisen taloudellisen etuyhtymän johtajana, yksityisenä elinkeinonharjoittajana, avoimen yhtiön yhtiömiehenä, kommandiittiyhtiön vastuunalaisena yhtiömiehenä tai sivuliikkeen perustajana 120 €
Hakemus selvitysmiehen määräämiseksi 95 €
Hakemus rekisteristä poistetun yhtiön selvitystilaan määräämiseksi 95 €

Otteet, todistukset ja jäljennökset

Kaupparekisteriote 15 €
Yhtiöjärjestys, yhtiösopimus, säännöt, yhdistysjärjestys 15 €
Kaupparekisteritietojen käännösote (suomi, ruotsi, englanti) 40 €
Diaaritodistus 7 €
Rekisteröintitodistus 7 €
Tilinpäätösasiakirjat (yksi tilikausi) 15 €
Oikeaksi todistaminen 10 € + 1 €/ sivu

11 §

Yritys- ja yhteisötunnusrekisteriasiat

Otteet ja todistukset

Saapumistodistus 7 €
Oikeaksi todistettu yritys- ja yhteisö-tunnusrekisterin otetuloste 7 €

12 §

Yrityskiinnitysasiat

Todistukset

Rasitustodistus 15 €
Diaaritodistus 7 €
Oikeaksi todistaminen 10 € +1 € / sivu

Hakemukset ja ilmoitusasiat

Kiinnityshakemus 140 €
Kiinnityksen vastattavaksi ottaminen 200 €
Vahvistetun kiinnityksen laajentaminen tai rajoittaminen 200 €
Kiinnityksen yhdistäminen 200 €
Kiinnityksen keskinäisen etuoikeusjärjestyksen muuttaminen 200 €
Ilmoitus panttivelkakirjan haltijasta (kiinnityskohtainen) 20 €
Ilmoitus saatavan hakemisesta 20 €
Hakemus kiinnityksen jakamiseksi yhtiön jakautumisen yhteydessä 200 €
Ilmoitus kiinnitysten säilymisestä jakautuvassa yhtiössä 50 €
Ilmoitus elinkeinotoiminnan jatkamisesta ja kiinnityksen siirrosta 200 €
Kiinnityksen rahayksikön muuttaminen 20 €

13 §

Säätiörekisteriasiat

Otteet, todistukset ja jäljennökset

Säätiörekisteriote 15 €
Säännöt 15 €
Diaaritodistus 7 €
Rekisteröintitodistus 7 €
Tilinpäätösasiakirjat (yksi tilikausi) 15 €
Oikeaksi todistaminen 10 € +1 €/sivu

Säätiölain (109/1930) mukaiset lupa- ja suostumusasiat

Säätiön perustaminen 1 680 €

Säätiölain (487/2015) mukaiset maksut

Ennakkotarkastusasiat

Säätiön sääntöjen tai sääntömuutosten ennakkotarkastus 800 €

Säätiörekisteri-ilmoitusten käsittelymaksut

Säätiön perusilmoitus (ei ennakkotarkastettu) 800 €
Säätiön perusilmoitus (ennakkotarkastettu) 200 €
Säätiön sääntöjen muuttamista koskeva muutosilmoitus (ei ennakkotarkastettu) 800 €
Säätiön sääntöjen muuttamista koskeva muutosilmoitus (ennakkotarkastettu) 200 €
Säätiön hallituksen, hallintoneuvoston, nimenkirjoittajien, tilintarkastajien ja toimitusjohtajan muutos 100 €
Aputoiminimen ilmoittaminen 100 €/ nimi
Muu muutosilmoitus 100 €

Sulautumisasiat

Sulautumissuunnitelman ilmoittaminen 500 € / säätiö tai yhteisö
Hakemus kuulutuksen antamiseksi velkojille sulautumisasiassa 410 € + 210 € / kuulutettava säätiö tai yhteisö
Ilmoitus sulautumisen täytäntöönpanosta 110 €/yhteisö

Muut hakemusasiat

Hakemus julkisesta haasteesta säätiön velkojille 210 €
Muut Virallisessa lehdessä kuulutettavat hakemusasiat 210 €
Hakemus toimia poikkeusluvalla säätiön perustajana, olla säätiön hallituksessa, hallintoneuvostossa, toimitusjohtajana, nimenkirjoittajana tai selvitysmiehenä 120 €
Hakemus selvitysmiehen määräämiseksi 100 €
Hakemus rekisteristä poistetun säätiön selvitystilaan määräämiseksi 100 €

14 §

Yhdistysrekisteriasiat

Otteet, todistukset ja jäljennökset

Rekisteriote 15 €
Säännöt, yhdyskuntajärjestys, paikallissäännöt tai perussäännöt 15 €
Diaaritodistus 7 €
Tilinpäätösasiakirjat (yksi tilikausi) 15 €
Oikeaksi todistaminen 10 € + 1 €/ sivu

Ennakkotarkastusasiat

Sääntöjen tai sääntömuutoksen ennakkotarkastus 350 €

Paperisena jätettyjen ilmoitusten käsittelymaksut

Yhdistykset, Keskuskauppakamari ja kauppakamarit perus- tai perustamisilmoitus 180 €
Sääntöjen muuttamista koskeva muutosilmoitus 180 €
Uskonnollisen yhdyskunnan perustamisilmoitus 180 €
Uskonnollisen yhdyskunnan yhdyskuntajärjestyksen muuttamista koskeva muutosilmoitus 180 €
Paikallisyhteisön tai seurakunnan perustamisilmoitus 180 €
Paikallisyhteisön tai seurakunnan paikallissääntöjen muuttamista koskeva ilmoitus 180 €
Puheenjohtajan tai nimenkirjoittajan muutosilmoitus 40 €
Hallituksen muutosilmoitus 40 €
Keskuskauppakamarin ja kauppakamarin toimielinten kokoonpano(kauppakamarilaki 2 §) 40 €
Eurooppalaisen alueellisen yhteistyön yhtymä perusilmoitus 180 €
Eurooppalaisen alueellisen yhteistyön yhtymän perussäännön muutosilmoitus 180 €
Eurooppalaisen alueellisen yhteistyön yhtymän yhtymäsopimuksen muutosilmoitus 180 €
Eurooppalaisen alueellisen yhteistyön yhtymän jäsenten tai nimenkirjoittajien muutosilmoitus 40 €
Hakemus yhdistyksen määräämiseksi purettavaksi 180 €
Poikkeuslupa (yhdistyslaki, 503/1989, 35 §) 100 €

Sähköisesti jätettyjen ilmoitusten käsittelymaksut

Perusilmoitus (ei ennakkotarkastettu) 100 €
Perusilmoitus (ennakkotarkastettu) 50 €
Sääntöjen muuttamista koskeva muutosilmoitus (ei ennakkotarkastettu) 100 €
Sääntöjen muuttamista koskeva muutosilmoitus (ennakkotarkastettu) 50 €
Puheenjohtajan tai nimenkirjoittajan muutosilmoitus 20 €
Hallituksen muutosilmoitus 20 €

15 §

Tilintarkastajia koskevat asiat

Tutkintomaksut

HT-tutkintoon tai sen osaan osallistumismaksu 490 €
KHT-tutkintoon tai sen osaan osallistumismaksu 610 €
JHT-tutkintoon osallistumismaksu 610 €
JHTT-tutkintoon tai sen osaan osallistumismaksu 300 €
Maksu HT- ja JHT-tutkinnon lisätehtävästä:
1–3 opintopisteen laajuisesta lisätehtävästä 180 €
4–6 opistopisteen laajuisesta lisätehtävästä 360 €
7–9 opistopisteen laajuisesta lisätehtävästä 540 €

Kelpoisuuskokeeseen tai sen osaan osallistumismaksut

HT-hakijalta 245 €
KHT-hakijalta 305 €
JHT-hakijalta 305 €
JHTT-siirtymäkokeeseen osallistumismaksu 200 €
Hyväksymisen palauttamista koskevan hakemuksen käsittelymaksu 200 €

Todistukset ja otteet tilintarkastajatutkinto- ja tilintarkastajarekisteristä

Ote tilintarkastajatutkintorekisteristä 15 €
Todistus tilintarkastajarekisteristä 60 €
Ote tilintarkastajarekisteristä 15 €

Muut maksut

Ennakkotieto hyväksymisen edellytysten täyttymisestä 60 €
Laaduntarkastuksen maksu 130 euroa tunnilta kultakin laaduntarkastajaltaja avustajalta
ETA-alueen ulkopuolelta tulevan tilintarkastajan rekisteröintihakemuksenkäsittelymaksu 200 €

16 §

Edunsaajia koskevat rekisteriasiat

Otteet, todistukset ja jäljennökset

Rekisteriote yhteisön tosiasiallisista edunsaajista 7 €

17 §

Muut suoritteet

Toimituslisä 5,50 €
Laskutuslisä 6,50 €

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.