1088/2019

Helsingissä 21 päivänä marraskuuta 2019

Valtioneuvoston asetus yhdyskuntaseuraamusten täytäntöönpanosta annetun asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

muutetaan yhdyskuntaseuraamusten täytäntöönpanosta annetun valtioneuvoston asetuksen (551/2015) 3 §:n 2 ja 3 momentti, 4 §:n 1 momentti, 32 § ja 33 §:n 1 momentti sekä

lisätään asetukseen uusi 31 a §, seuraavasti:

3 §
Seuraamusselvityksen laatimismenettely

Kun tuomioistuin on todennut, että rikoksesta epäilty todennäköisesti tuomitaan yhdyskuntapalveluun, valvontarangaistukseen tai 21 vuotta täytettyään rikoksen tehneen ehdollisen vankeuden valvontaan, mutta syyttäjä ei ole pyytänyt seuraamusselvityksen laatimista, tuomioistuin pyytää Rikosseuraamuslaitosta laatimaan seuraamusselvityksen. Pyynnössä tulee ilmoittaa 1 momentissa säädetyt tiedot.

Yhdyskuntaseuraamusten täytäntöönpanosta annetun lain 10 §:n 1 momentin mukaista rikoksesta epäillyn pyyntöä harkittaessa painavana syynä voidaan pitää sitä, että rikoksesta epäillyn elämäntilanteen muuttumisen tai muun vastaavan syyn perusteella hänen arvioidaan kykenevän suorittamaan yhdyskuntapalvelun, valvontarangaistuksen tai 21 vuotta täytettyään rikoksen tehneen ehdollisen vankeuden valvonnan, ja että muiden näihin seuraamuksiin tuomitsemisen edellytysten arvioidaan täyttyvän.


4 §
Seuraamusselvityksen sisältö

Rikosseuraamuslaitoksen on tutkiessaan rikoksesta epäillyn edellytyksiä yhdyskuntapalvelun tai valvontarangaistuksen suorittamiseen otettava huomioon hänen kykynsä ja halukkuutensa suoriutua kyseisen seuraamuksen suorittamisesta sekä hänen perhesuhteensa, asumisjärjestelynsä, koulutuksensa, työkokemuksensa, terveydentilansa sekä muut olosuhteensa. Samalla on suunniteltava yhdyskuntaseuraamuksen suorittamiseen liitettävän toimintavelvollisuuden tai 21 vuotta täytettyään rikoksen tehneen ehdollisen vankeuden valvonnan sisältöä ja määrää sekä selvitettävä rikoksesta epäillyn tukitoimien tarve. Edellä todettujen seikkojen selvittämisessä Rikosseuraamuslaitoksen tulee tarvittaessa toimia yhteistyössä rikoksesta epäillyn sekä hänen asioitaan hoitavien viranomaisten ja mahdollisten muiden tahojen ja henkilöiden kanssa.


8 luku

Ehdolliseen vankeuteen tuomitun valvonta

31 a §
Sosiaali- tai terveydenhuollon palveluntuottajan järjestämän kuntoutuksen ja avohoidon edellyttämät valmistelu- ja toteutustoimenpiteet.

Valmisteltaessa ja toteutettaessa yhdyskuntaseuraamusten täytäntöönpanosta annetun lain 60 §:n 3 momentin mukaista ehdollisen vankeuden valvontaan sisältyvää kuntoutusta tai avohoitoa kyseisen seuraamuksen täytäntöönpanosta vastaava Rikosseuraamuslaitoksen yhdyskuntaseuraamustoimisto huolehtii siitä, että kuntoutuksen tai hoidon valmisteluasiakirjaan ja sittemmin toteutusasiakirjaan kirjataan ainakin seuraavat tiedot:

1) valvojan, apuvalvojan, tuomitun ja palveluntuottajan vastuuhenkilön yhteystiedot;

2) valvojan ja palveluntuottajan vastuuhenkilön välisen yhteydenpidon tarkoitus ja tapa;

3) järjestettävän hoidon tavoite, sisältö, aikataulu ja käytännön toteutustoimet;

4) hoitoon liittyvät tukitoimenpiteet;

5) tuomitun kirjallinen suostumus siihen, että päihdehuollon yksikössä suoritetun päihtymystilakokeen tulos voidaan luovuttaa täytäntöönpanosta vastaavalle Rikosseuraamuslaitoksen yhdyskuntaseuraamustoimistolle;

6) tuomitun laissa säädetyt ja lain nojalla määrätyt velvollisuudet sekä niiden noudattamisen valvonta ja epäillystä rikkomisesta ilmoittaminen.

Edellä 1 momentissa tarkoitetut toimenpiteet tehdään yhteistyössä myös tuomitun kanssa. Hänelle annetaan jäljennös 1 momentissa tarkoitetusta asiakirjasta.

Yhteistyössä sosiaali- ja terveysviranomaisen kanssa on huolehdittava siitä, että 1 momentissa tarkoitetut toimenpiteet tukevat valvottavalle mahdollisesti laadittua palvelu-, hoito-, kuntoutus- tai vastaavaa suunnitelmaa.

32 §
Ilmoitukset valvonta-ajan pidentämistä tai muuntamista koskevassa asiassa

Syyttäjän on ilmoitettava yhdyskuntaseuraamusten täytäntöönpanosta annetun lain 62 §:n 1 momentin mukaisen ilmoituksen tehneelle Rikosseuraamuslaitoksen yhdyskuntaseuraamustoimistolle, jos hän ei esitä tuomioistuimelle vaatimusta valvonta-ajan pidentämisestä tai suorittamatta olevan valvonnan muuntamisesta ehdottomaksi vankeudeksi.

Tuomioistuimen on lähetettävä Rikosseuraamuslaitoksen keskushallintoyksikölle ilmoitus päätöksestään, jos se on yhdyskuntaseuraamusten täytäntöönpanosta annetun lain 62 §:n 3 momentin nojalla pidentänyt valvonta-aikaa tai muuntanut suorittamatta olevan valvonnan ehdottomaksi vankeudeksi, taikka hylännyt syyttäjän vaatimuksen valvonta-ajan pidentämisestä tai suorittamatta olevan valvonnan muuntamisesta ehdottomaksi vankeudeksi.

33 §
Valvonnan lakkauttaminen

Rikosseuraamuslaitoksen yhdyskuntaseuraamustoimisto voi lakkauttaa valvonnan yhdyskuntaseuraamusten täytäntöönpanosta annetun lain 60 §:n 4 momentin nojalla, jos kuluneen valvonta-ajan, riittävien valvojan ja tuomitun välisten tapaamisten sekä muilta viranomaisilta saatujen tietojen perusteella tuomitun elämänolosuhteita voidaan pitää vakiintuneina ja jos tuomitulla ei enää ole ilmeistä rikokseen syyllistymisriskiä.Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2020.

Helsingissä 21 päivänä marraskuuta 2019

Oikeusministeri
Anna-Maja Henriksson

Erityisasiantuntija
Tuuli Herlin

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.