1078/2019

Helsingissä 15 päivänä marraskuuta 2019

Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus Museoviraston suoritteiden maksullisuudesta

Opetus- ja kulttuuriministeriön päätöksen mukaisesti säädetään valtion maksuperustelain (150/1992) 8 §:n, viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) 34 §:n ja Museovirastosta annetun lain (282/2004) 5 §:n nojalla, sellaisina kuin niistä ovat valtion maksuperustelain 8 § laissa 348/1994 ja viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 34 § laissa 495/2005:

1 §
Maksuttomat julkisoikeudelliset suoritteet

Museoviraston maksuttomia julkisoikeudellisia suoritteita ovat muinaismuistolaissa (295/1963) tarkoitetut lunastuspäätökset.

2 §
Maksulliset julkisoikeudelliset suoritteet

Museovirasto perii kiinteän maksun seuraavista julkisoikeudellisista suoritteista:

1) kulttuuriesineiden maastaviennin rajoittamisesta annetun lain (933/2016) nojalla annettava maastavientilupapäätös 110 euroa;

2) muinaismuistolain 11 §:ssä tarkoitettu kajoamislupapäätös 400 euroa;

3) muinaismuistolain 18 §:n nojalla annettava lupapäätös 130 euroa.

Maksu peritään 1 momentissa mainituissa päätöksissä sekä myönteisestä että kielteisestä päätöksestä.

Museoviraston oikeudesta jättää maksu perimättä 1 momentin 1 kohdan mukaisesta päätöksestä säädetään kulttuuriesineiden maastaviennin rajoittamisesta annetun lain 13 §:ssä.

3 §
Muut maksulliset suoritteet

Muita valtion maksuperustelain (150/1992) 7 §:ssä tarkoitettuja suoritteita, joiden hinnoista Museovirasto päättää liiketaloudellisin perustein, ovat:

1) arkeologiset kenttäpalvelut mukaan lukien muinaismuistolain 13 ja 15 §:ssä tarkoitetut selvitykset, tutkimukset ja muut erityiset toimenpiteet;

2) koulutuspalvelut ja erikseen tilatut opastus-, konservointi- ja konsulttipalvelut sekä tutkimukset;

3) julkaisut ja muut myyntiin tarkoitetut painotuotteet sekä kuvapalvelut, paitsi milloin ne tukevat muuta viraston toimintaa;

4) valokopiot, digitaaliset kopiot ja muut jäljennökset;

5) museokokoelmiin kuuluvien esineiden lainaaminen, muottien ja esinejäljennösten valmistaminen ja mittapiirustusten tekeminen;

6) tilojen luovuttaminen ulkopuolisen käyttöön;

7) kokoelmahallintapalvelut ja kulttuuriympäristön tiedonhallintapalvelut;

8) kokoelmapalvelut;

9) muut tilauksesta tuotetut suoritteet.

Viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) 34 §:n 2 momentissa tarkoitetusta tiedon esille hakemisesta sekä saman lain 34 §:n 3 momentissa tarkoitettujen kopioiden ja tulosteiden antamisesta perittävistä maksuista päättää Museovirasto ottaen huomioon, mitä viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 34 §:ssä säädetään.

4 §
Kirjasto- ja tietopalvelusuoritteet

Kirjaston omista kokoelmista annetut lainat sekä kokoelmien ja aineistojen käyttö kirjaston tiloissa ovat maksuttomia.

Valtion, kuntien ja valtionapulaitosten kirjastoille annettavista ja välitettävistä kaukopalveluista samoin kuin vastavuoroisuuteen perustuvasta, ulkomaille annettavasta kaukopalvelusta peritään lähetyskustannusten ja suoritteen tuottamisen johdosta maksu, jossa on huomioitu muille suoritettujen maksujen taso.

Muita suoritteita, joiden hinnoista päätetään liiketaloudellisin perustein, ovat jäljenteet, tiedonhaut ja muut informaatiopalvelusuoritteet, asiakkaan toimenpiteestä johtuvat ilmoitukset, muille kuin 2 momentissa mainituille annettavat kaukolainat, käännös-, koulutus-, konsultti- ja konservointipalvelut, julkaisut ja muut tilauksesta tuotetut suoritteet.

5 §
Museoiden pääsymaksut

Museovirasto päättää ylläpitämiensä museoiden ja järjestämiensä erikoisnäyttelyiden pääsymaksujen hinnoittelusta noudattaen, mitä valtion maksuperustelaissa säädetään.

Museovirasto voi jättää 1 momentissa tarkoitetun pääsymaksun perimättä tai alentaa sitä muissa museoissa noudatettavan käytännön mukaisesti taikka silloin, kun se on opetuksen, tieteen tai muuten yleisen edun kannalta tarkoituksenmukaista.

6 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2020 ja on voimassa 31 päivään toukokuuta 2020.

Helsingissä 15 päivänä marraskuuta 2019

Tiede- ja kulttuuriministeri
Hanna Kosonen

Hallitussihteeri
Elina Anttila

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.