1076/2019

Helsingissä 14 päivänä marraskuuta 2019

Valtioneuvoston asetus Etelä-Karjalan maakunnan luonnonsuojelualueista

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään luonnonsuojelulain (1096/1996) 17 §:n 1 momentin ja 17 a §:n nojalla, sellaisina kuin ne ovat laissa 58/2011:

1 §
Luonnonsuojelualueiden perustamistarkoitus

Etelä-Karjalan metsä-, suo-, järvi- ja rantaluonnon suojelemiseksi ja hoitamiseksi ja niiden eliöstön säilyttämiseksi luonnontilaisina ja niiden ekosysteemien häiriöttömän kehityksen turvaamiseksi tai ennalleen saattamiseksi, perinnemaisemien ylläpitämiseksi sekä retkeilyä ja opetusta varten perustetaan luonnonsuojelulain (1096/1996) 10 §:n 1 momentin 3 kohdassa tarkoitetuiksi muiksi luonnonsuojelualueiksi tämän asetuksen 2 §:ssä luetellut alueet.

2 §
Sijainti ja rajat

Luonnonsuojelualueita ovat seuraavat valtion omistamat alueet, joiden rajat on merkitty punaisella viivalla liitteissä 1–7 oleviin karttoihin:

1) Siikalahden luonnonsuojelualue, jonka pinta-ala on noin 446,9 hehtaaria, Parikkalan kunnassa (liite 1);

2) Äpätinkankaan luonnonsuojelualue, jonka pinta-ala on noin 105,8 hehtaaria, Rautjärven kunnassa (liite 2);

3) Kytösen luonnonsuojelualue, jonka pinta-ala on noin 113,0 hehtaaria, Ruokolahden kunnassa (liite 3);

4) Konnunsuon luonnonsuojelualue, jonka pinta-ala on noin 507,1 hehtaaria, Lappeenrannan kaupungissa (liite 4);

5) Joussuon luonnonsuojelualue, jonka pinta-ala on noin 183,0 hehtaaria, Lappeenrannan kaupungissa (liite 5);

6) Järvenpäänsuon-Hangassaaren luonnonsuojelualue, jonka pinta-ala on noin 158,1 hehtaaria, Lappeenrannan kaupungissa (liite 6);

7) Hietamiehen metsän luonnonsuojelualue, jonka pinta-ala on noin 171,3 hehtaaria, Luumäen kunnassa (liite 7).

3 §
Rauhoitussäännökset

Tällä asetuksella perustettuihin luonnonsuojelualueisiin sovellettavista rauhoitussäännöksistä säädetään luonnonsuojelulain 17 a §:ssä.

Sallittua on kuitenkin:

1) hirven metsästys 1 päivästä lokakuuta 31 päivään joulukuuta sekä metsäjäniksen, rusakon ja villisian metsästys 1 päivästä syyskuuta 28 päivään helmikuuta Äpätinkankaan, Kytösen, Konnunsuon, Joussuon, Järvenpäänsuon-Hangassaaren ja Hietamiehenmetsän luonnonsuojelualueilla;

2) metson ja teeren metsästys 10 päivästä syyskuuta 31 päivään lokakuuta Äpätinkankaan, Konnunsuon, Joussuon ja Järvenpäänsuon-Hangassaaren luonnonsuojelualueilla;

3) sinisorsan, tavin ja telkän metsästys 10 päivästä syyskuuta 31 päivään joulukuuta Konnunsuon ja Joussuon luonnonsuojelualueilla;

4) ojien ylläpito ja kunnostus luonnonsuojelualueen ulkopuolisten alueiden välttämättömiä kuivatustarpeita varten;

5) ratalaissa (110/2007) tarkoitetulla suoja-alueella sekä liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetussa laissa (503/2005) tarkoitetulla suoja-alueella tehtävät rautatien ja maantien käytön ja kunnossapidon kannalta välttämättömät toimet;

6) sähkölinjan maakaapelin sijoittaminen Siikalahden luonnonsuojelualueen poikki kulkevan niin sanotun patotien varteen.

4 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä joulukuuta 2019

Tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olevien metsästysvuokrasopimusten mukainen metsästys saa jatkua helmikuun 28 päivään 2021.

Helsingissä 14 päivänä marraskuuta 2019

Ympäristö- ja
ilmastoministeri Krista Mikkonen

Lainsäädäntöneuvos
Heikki Korpelainen

Liitteet 1-7: VNa Etelä-Karjalan maakunnan luonnonsuojelualueista

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.