1066/2019

Helsingissä 11 päivänä marraskuuta 2019

Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus näkövammaisten kirjaston suoritteiden maksullisuudesta vuonna 2020

Opetus- ja kulttuuriministeriön päätöksen mukaisesti säädetään valtion maksuperustelain (150/1992) 8 §:n, viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) 34 §:n ja näkövammaisten kirjastosta annetun lain (638/1996) 4 §:n nojalla, sellaisina kuin niistä ovat valtion maksuperustelain 8 § laissa 348/1994 ja viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 34 § laissa 495/2005:

1 §
Maksuttomat julkisoikeudelliset suoritteet

Näkövammaisten kirjastosta annetun lain (638/1996) 4 §:n 1 momentissa tarkoitettuja maksuttomia palveluja ovat:

1) kauno-, tieto- ja oppikirjojen sekä kohokuvastojen lainaus kirjaston omista kokoelmista yksityishenkilöille, kirjastoille ja muille laitoksille;

2) lainaus ulkomailta ja ulkomaille;

3) kirjaston kokoelmasta tiedottaminen asiakkaille;

4) opastus- ja neuvontapalvelut; ja

5) lainojen toimittaminen asiakkaille.

2 §
Maksulliset julkisoikeudelliset suoritteet

Jollei 1 §:stä muuta johdu, suoritteita, jotka kirjasto hinnoittelee valtion maksuperustelain (150/1992) 6 §:n mukaan, ovat tilauksesta tehdyt oppimateriaalien muuntopalvelut.

Näkövammaisten kirjasto perii kiinteän maksun seuraavista muuntopalvelutilauksista:

1) pääsykokeiden ja muiden koetekstien pisteitys ja tulostus tai muunto elektroniseen muotoon 3 euroa sivulta, kuitenkin vähintään 20 euroa yhdestä tilauksesta;

2) oppitunnilla jaettavan tai käytettävän moniste- ja oheismateriaalin pisteitys ja tulostus tai muunto elektroniseen muotoon 3 euroa sivulta, irrallinen kohokuvasivu 3–5 euroa ja kuitenkin vähintään 20 euroa yhdestä tilauksesta.

Lisäksi kirjasto perii pykälässä tarkoitettujen suoritteiden toimittamisesta aiheutuvat laskutus- ja postituskustannukset.

3 §
Muut hinnoiteltavat suoritteet

Valtion maksuperustelain 7 §:ssä tarkoitettuja muita suoritteita, joiden hinnoista päätetään liiketaloudellisin perustein, ovat:

1) julkaisut ja muut myyntiin tarkoitetut tuotteet;

2) äänitys- ja pisteityspalveluiden myynti;

3) koulutus- ja konsultointipalvelut;

4) tilojen ja laitteiden vuokraus; ja

5) muut tilauksesta tuotetut suoritteet.

Viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) 34 §:n 2 momentissa tarkoitetusta tiedon esille hakemisesta sekä saman lain 34 §:n 3 momentissa tarkoitettujen kopioiden ja tulosteiden antamisesta perittävistä maksuista päättää näkövammaisten kirjasto ottaen huomioon, mitä viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 34 §:ssä säädetään.

4 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2020 ja on voimassa 31 päivään joulukuuta 2020.

Helsingissä 11 päivänä marraskuuta 2019

Tiede- ja kulttuuriministeri
Hanna Kosonen

Hallitussihteeri
Elina Anttila

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.