992/2019

Helsingissä 19 päivänä syyskuuta 2019

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus lääkkeen määräämisestä annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta

Sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen mukaisesti

muutetaan lääkkeen määräämisestä annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen (1088/2010) 5 §:n 2 momentti, 16 §:n 2 momentti, sellaisena kuin se on asetuksessa 1459/2016, ja liitteet 1–4 sekä

lisätään asetuksen 10 §:ään, sellaisena kuin se on asetuksessa 1459/2016, uusi 5 momentti, jolloin nykyinen 5–8 momentti siirtyvät 6–9 momentiksi, seuraavasti:

5 §
Rajattu lääkkeenmäärääminen

Sairaanhoitaja, terveydenhoitaja ja kätilö määräävät lääkettä vaikuttavan aineen, vahvuuden ja lääkemuodon perusteella taikka lääkevalmisteen kauppanimellä myyntiluvallisena pakkauksena liitteessä 1 lueteltuihin tautitiloihin. Sairaanhoitaja, terveydenhoitaja ja kätilö eivät saa määrätä erityislupavalmisteita.

10 §
Lääkkeen määrääminen

Sen estämättä, mitä 4 momentissa säädetään, sairaanhoitaja, terveydenhoitaja tai kätilö saa määrätä lääkettä naisen äkillisen komplisoitumattoman virtsatietulehduksen hoitoon puhelinhaastattelun perusteella.


16 §
Lääkemääräyksen voimassaoloaika

Lääkemääräyksen voimassaoloajan rajoittamisesta säädetään 10 §:n 8 momentissa.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2020.

Helsingissä 19 päivänä syyskuuta 2019

Perhe- ja peruspalveluministeri
Krista Kiuru

Neuvotteleva virkamies
Eila Mustonen

Liite 1

Sairaanhoitajan, terveydenhoitajan ja kätilön määrättävissä olevat lääkkeet

Lääkityksen aloittaminen

ATC-luokka Lääke Tautitila Rajaus
Antibiootit
J01CA08 Pivmesillinaami äkillinen alempien virtsateiden tulehdus muuten terveellä naisella, jolla ei ole tulehduksen yleisoireita 18–65-vuotiaille, ei miehille, ei raskaana oleville
J01CE02 Fenoksimetyylipenisilliini oireiden perusteella todettu ja asianmukaisin laboratoriokokein varmennettu nielutulehdus ei alle 16-vuotiaille
J01CF05 Flukloksasilliini (Stafylokokkipenisilliini) rintatulehdus imettävällä ei alle 16-vuotiaille
J01DB01 Kefaleksiini oireiden perusteella todettu ja asianmukaisin laboratoriokokein varmennettu nielutulehdus, kun potilaalla on penisilliiniallergia ei alle 16-vuotialle
J01EA01 Trimetopriimi äkillinen alempien virtsateiden tulehdus muuten terveellä naisella, jolla ei ole tulehduksen yleisoireita 18–65-vuotiaille, ei miehille, ei raskaana oleville
Rokotteet
J07BA01 Inaktivoitu puutiaisaivotulehdusrokote tartuntataudin ehkäisy ei alle 12-vuotiaille; korkean riskin alueilla asuvat ja pitkään niillä oleskelevat
J07BB01 Inaktivoitu influenssarokote (koko virus) tartuntataudin ehkäisy ei alle 12-vuotiaille
J07BB02 Influenssarokote, puhdistettu antigeeni
J07BB03 Influenssarokote, elävä heikennetty
J07BC01 Hepatiitti B, puhdistettu antigeeni tartuntataudin ehkäisy ei alle 12-vuotiaille
J07BC02 Inaktivoitu hepatiitti A-rokote (koko virus)
J07BC20 Hepatiittirokotteet, yhdistelmävalmisteet
Nenän tukkoisuutta lievittävät paikallishoitovalmisteet
R01AC01 Natriumkromoglikaatti lääkärin aiemmin diagnosoima allerginen nuha ei alle 16-vuotiaille, ei raskauden tai imetyksen aikana
R01AC02 Levokabastiini
R01AC03 Atselastiini
Allergialääkkeet
Systeemiset antihistamiinit: lääkärin aiemmin diagnosoima allerginen nuha 16–75-vuotiaille, ei raskauden tai imetyksen aikana, ei periytyvää pitkä QT-oireyhtymää (LQTS) sairastaville
R06AE07 Setiritsiini
R06AE09 Levosetiritsiini
R06AX13 Loratadiini
R06AX18 Akrivastiini
R06AX22 Ebastiini
R06AX26 Feksofenadiini
R06AX27 Desloratadiini
R06AX29 Bilastiini
Paikallishoitovalmisteet
N01BB20 Lidokaiini-prilokaiini ihon pintapuudutus
S01AA01 Kloramfenikoli märkäinen silmän sidekalvon tulehdus, näärännäppy/luomirakkula ei alle 12-vuotiaille, ei raskauden tai imetyksen aikana
S01AA13 Fusidiinihappo märkäinen silmän sidekalvon tulehdus ei alle 12-vuotiaille
Raskauden ehkäisyvalmisteet
Progestageenit ja estrogeenit, kiinteät yhdistelmävalmisteet: raskauden ehkäisy 15–34-vuotiaille naisille
G03AA07 Levonorgestreeli ja etinyyliestradioli raskauden ehkäisy 15–34-vuotiaille naisille
G03AA09 Desogestreeli ja etinyyliestradioli
G03AA10 Gestodeeni ja etinyyliestradioli
G03AA11 Norgestimaatti ja etinyyliestradioli
G03AA12 Drospirenoni ja etinyyliestradioli
G03AA13 Norelgestromiini ja etinyyliestradioli
G03AA16 Dienogesti ja etinyyliestradioli
Progestageenit: raskauden ehkäisy 15–34-vuotiaille naisille
G03AC01 Noretisteroni
G03AC03 Levonorgestreeli
G03AC08 Etonogestreeli
G03AC09 Desogestreeli
G02BA03 Progesteronia sisältävä muovikierukka raskauden ehkäisy 18–34-vuotiaille naisille, ei ennen kuukautisten alkamista
G02BB01 Progestogeeniä ja estrogeeniä sisältävät emätinrenkaat raskauden ehkäisy 18–34-vuotiaille naisille
Muut lääkkeet
Itsehoitolääkkeet lääkevalmisteen käyttöaiheen mukaisesti

Lääkityksen jatkaminen hoitosuunnitelman mukaisesti

ATC-luokka Lääke Tautitila Rajaus
Diabeteslääkkeet
A10BA02 Metformiini tyypin 2 diabetes *
A10BB12 Sulfonyyliureat: Glimepiridi tyypin 2 diabetes *
Dipeptidyylipeptidaasi 4:n (DPP-4) estäjät (gliptiinit): tyypin 2 diabetes *
A10BH01 Sitagliptiini
A10BH02 Vildagliptiini
A10BH03 Saksagliptiini
A10BH04 Alogliptiini
A10BH05 Linagliptiini
Sydän- ja verisuonisairauksien lääkkeet
B01AA03 Varfariini krooninen eteisvärinä, pysyvä antikoagulaatiohoito * ei tekoläppäpotilaalle
B01AC06 Asetyylisalisyylihappo antitromboottinen hoito * kun potilaalla ei ole muita antitrombootteja
Orgaaniset nitraatit: angina pectoris -rintakipu *
C01DA02 Glyseryylitrinitraatti
C01DA08 Isosorbididinitraatti
C01DA14 Isosorbidimononitraatti
Diureetit: primaarinen verenpainetauti *
C03AA03 Hydroklooritiatsidi
C03BA11 Indapamidi
C03CA01 Furosemidi
C03DA01 Spironolaktoni
C03DA04 Eplerenoni
C03EA01 Hydroklooritiatsidi ja kaliumia säästävät diureetit
C03EB01 Furosemidi ja kaliumia säästävät diureetit
Epäselektiiviset beetasalpaajat: primaarinen verenpainetauti, sepelvaltimotauti *
C07AA05 Propranololi
Selektiiviset beetasalpaajat:
C07AB02 Metoprololi
C07AB03 Atenololi
C07AB04 Asebutololi
C07AB05 Betaksololi
C07AB07 Bisoprololi
C07AB08 Seliprololi
C07AB12 Nebivololi
Alfa- ja beetareseptoreitasalpaavat lääkeaineet:
C07AG01 Labetaloli
C07AG02 Karvediloli
Beetasalpaajat ja tiatsidit:
C07BB02 Metoprololi ja tiatsidit
C07BB07 Bisoprololi ja tiatsidit
C07BB12 Nebivololi ja tiatsidit
Beetasalpaajat ja kalsiumkanavan salpaajat:
C07FB02 Metoprololi ja felodipiini
Dihydropyridiinijohdokset: primaarinen verenpainetauti *
C08CA01 Amlodipiini
C08CA02 Felodipiini
C08CA03 Isradipiini
C08CA05 Nifedipiini
C08CA06 Nimodipiini
C08CA07 Nisoldipiini
C08CA10 Nilvadipiini
C08CA13 Lerkanidipiini
ACE:n estäjät: primaarinen verenpainetauti *
C09AA02 Enalapriili
C09AA03 Lisinopriili
C09AA04 Perindopriili
C09AA05 Ramipriili
C09AA06 Kinapriili
C09AA15 Tsofenopriili
ACE:n estäjät ja diureetit:
C09BA02 Enalapriili ja diureetit
C09BA03 Lisinopriili ja diureetit
C09BA04 ACE:n estäjät:Perindopriili ja diureetit
C09BA05 Ramipriili ja diureetit
C09BA06 Kinapriili ja diureetit
Angiotensiini II -reseptorin salpaajat: primaarinen verenpainetauti *
C09CA01 Losartaani
C09CA02 Eprosartaani
C09CA03 Valsartaani
C09CA06 Kandesartaani
C09CA07 Telmisartaani
C09CA08 Olmesartaanimedoksomiili
Angiotensiini II -reseptorin salpaajat ja diureetit:
C09DA01 Losartaani ja diureetit
C09DA02 Eprosartaani ja diureetit
C09DA03 Valsartaani ja diureetit
C09DA06 Kandesartaani ja diureetit
C09DA07 Telmisartaani ja diureetit
C09DA08 Olmesartaanimedoksomiili ja diureetit
Angiotensiini II -reseptorin salpaajat ja kalsiumkanavan salpaajat:
C09DB01 Valsartaani ja amlodipiini
C09DB02 Olmesartaanimedoksomiili ja amlodipiini *
HMG-CoA-reduktaasin estäjät (statiinit): dyslipidemia * ei perinnölliseen dyslipidemiaan
C10AA01 Simvastatiini
C10AA02 Lovastatiini
C10AA03 Pravastatiini
C10AA04 Fluvastatiini
C10AA05 Atorvastatiini
C10AA07 Rosuvastatiini
Kipulääkkeet
M01AE01 Ibuprofeeni (vahvuus alle 800 mg) lääkärin arvioima pitkäaikainen kipu 18–75-vuotiaille
M01AE02 Naprokseeni
N02BE01 Parasetamoli
Hengityselinten sairauksien lääkkeet
Selektiiviset beeta-2-reseptoriagonistit: astma, COPD *
R03AC02 Salbutamoli
R03AC03 Terbutaliini
R03AC12 Salmeteroli
R03AC13 Formoteroli
R03AC19 Olodateroli
Adrenergiset lääkeaineet yhdistelmävalmisteina kortikosteroidien tai muiden lääkeaineiden kanssa: astma, COPD *
R03AK06 Salmeteroli ja flutikasoni
R03AK07 Formoteroli ja budesonidi
R03AK08 Formoteroli ja beklometasoni
Glukokortikoidit: astma *
R03BA01 Beklometasoni
1R03BA02 Budesonidi
R03BA05 Flutikasoni
R03BA07 Mometasoni
R03BA08 Siklesonidi
Nenän tukkoisuutta lievittävät paikallishoitovalmisteet
R01AC01 Natriumkromoglikaatti lääkärin aiemmin diagnosoima allerginen nuha ei alle 16-vuotiaille, ei raskauden tai imetyksen aikana
R01AC02 Levokabastiini
R01AC03 Atselastiini
Allergialääkkeet
Kortikosteroidit, sis. yhdistelmävalmisteet (Nenän limakalvolle annosteltavat paikallishoitovalmisteet): lääkärin aiemmin diagnosoima allerginen nuha ei alle 16-vuotiaille
R01AD01 Beklometasoni
R01AD05 Budesonidi
R01AD08 Flutikasoni
R01AD09 Mometasoni
R01AD11 Triamsinoloni
R01AD58 Flutikasoni, yhdistelmävalmisteet
Systeemiset antihistamiinit: lääkärin aiemmin diagnosoima allerginen nuha 16–75-vuotiaille, ei raskauden tai imetyksen aikana, ei periytyvää pitkä QT-oireyhtymää (LQTS) sairastaville
R06AE07 Setiritsiini
R06AE09 Levosetiritsiini
R06AX13 Loratadiini
R06AX18 Akrivastiini
R06AX22 Ebastiini
R06AX26 Feksofenadiini
R06AX27 Desloratadiini
R06AX29 Bilastiini
C01CA24 Adrenaliini anafylaktisen reaktion ensihoito, potilaan itsehoito ei alle 16-vuotiaille
Raskauden ehkäisyvalmisteet
Progestageenit ja estrogeenit, kiinteät yhdistelmävalmisteet: raskauden ehkäisy 15–34-vuotiaille naisille
G03AA07 Levonorgestreeli ja etinyyliestradioli
G03AA09 Desogestreeli ja etinyyliestradioli
G03AA10 Gestodeeni ja etinyyliestradioli
G03AA11 Norgestimaatti ja etinyyliestradioli
G03AA12 Drospirenoni ja etinyyliestradioli
G03AA13 Norelgestromiini ja etinyyliestradioli
G03AA16 Dienogesti ja etinyyliestradioli
Progestageenit: raskauden ehkäisy 15–34-vuotiaille naisille
G03AC01 Noretisteroni
G03AC03 Levonorgestreeli
G03AC08 Etonogestreeli
G03AC09 Desogestreeli
G02BA03 Progesteronia sisältävä muovikierukka raskauden ehkäisy 18–34-vuotiaille naisille
G02BB01 Progestogeeniä ja estrogeeniä sisältävät emätinrenkaat raskauden ehkäisy 18–34-vuotiaille naisille
Muut lääkkeet
Perusvoiteet pitkäaikaisen ihosairauden hoito ei alle 16-vuotiaille
Itsehoitolääkkeet lääkevalmisteen käyttöaiheen mukaisesti

* Ei alle 18-vuotiaille.

Liite 2

Optikon vastaanottoaan varten hankittavissa olevat lääkkeet

ATC-luokka Lääke Käyttötarkoitus Rajaus
S01JA51 Fluoreseiini,yhdistelmävalmisteet silmän etupinnan puudutus, sarveiskalvon värjäys * ei raskauden tai imetyksen aikana
S01HA02 Oksibuprokaiini silmän etupinnan puudutus * ei raskauden tai imetyksen aikana
S01FA04 Syklopentolaatti mustuaisen laajentaminen * ei raskauden tai imetyksen aikana
S01FA06 Tropikamidi
S01FB01 Fenyyliefriini

*Ei alle 8-vuotiaille.

Liite 3

Suuhygienistin ammatinharjoittamistaan varten hankittavissa olevat lääkkeet

ATC-luokka Lääke Käyttötarkoitus Rajaus
C01CA24 Adrenaliini anafylaktisen reaktion ensihoito
N01BB02 Lidokaiini suun limakalvojen pintapuudutus
N01BB20 Yhdistelmävalmisteet (Lidokaiini-prilokaiini) ientaskujen paikallispuudutus
N01BB52 Lidokaiini, yhdistelmävalmisteet infiltraatiopuudutus subgingivaalisen hammaskiven poistamisen yhteydessä ientaskuista hammaslääkärin laatiman hoitosuunnitelman mukaisesti
N01BB54 Prilokaiini, yhdistelmävalmisteet
N01BB58 Artikaiini, yhdistelmävalmisteet infiltraatiopuudutus subgingivaalisen hammaskiven poistamisen yhteydessä ientaskuista hammaslääkärin laatiman hoitosuunnitelman mukaisesti yli 4-vuotiaille
A01AA01 Natriumfluoridi hampaiden fluoraus
A01AA03 Olafluuri hampaiden fluoraus
Lievästi denaturoitu etanoli pintojen desinfektio

Liite 4

Rajatun lääkkeenmääräämisoikeuden antamisessa käytettävän määräyksen kaava

Annettaessa sairaanhoitajalle, terveydenhoitajalle tai kätilölle oikeus määrätä lääkkeitä, tulee annettavassa kirjallisessa määräyksessä olla ainakin seuraavat tiedot:

- terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain 24 a §:n mukainen henkilön rekisteröintinumero

- yksilöintitieto; sukunimi ja etunimet

- työnantajaa koskevat tiedot; kunta/kansanterveystyön kuntayhtymä, terveyskeskuksen tai sairaanhoitopiirin osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite

- sopimuksen perusteella tai muuten kunnan tai kuntayhtymän lukuun terveydenhuollon avopalveluja tuottavan yksityisen toimintayksikön, jonka palveluksessa sairaanhoitaja, terveydenhoitaja tai kätilö on, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite

- terveydenhuollon toimintayksikön OID-koodi THL:n kansallisen koodistopalvelun mukaisesti

- sairaanhoitajan, terveydenhoitajan tai kätilön toimenkuva, jossa hän on oikeutettu määräämään lääkettä

- luettelo lääkkeistä, joita henkilö on oikeutettu määräämään apteekista

- lääkkeen määräämiseen liittyvät ehdot tai edellytykset: olosuhteet, mahdolliset toimipaikkoja koskevat tiedot

- määräyksen saavan henkilön sitoumus toimia noudattaen annettuja ohjeita ja kansallisia hoitosuosituksia

- määräyksen saavan henkilön allekirjoitus

- työnantajan vakuutus ja allekirjoitus (päiväys, asema)

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.