892/2019

Helsingissä 11 päivänä heinäkuuta 2019

Valtioneuvoston asetus ampuma-aseasetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

kumotaan ampuma-aseasetuksen (145/1998) 14 ja 15 §, sellaisena kuin niistä on 14 § osaksi asetuksissa 572/2011 ja 1305/2015, sekä

muutetaan 1 a, 2, 3, 10, 12, 13, 16, 16 a, 17, 43 a, 44 a, 44 d, 44 e, 55 ja 59 §,

sellaisina kuin niistä ovat 1 a ja 43 a § asetuksessa 747/2017, 2 § osaksi asetuksessa 1305/2015, 10 § osaksi asetuksissa 101/2002 ja 1305/2015, 12, 16 ja 16 a § asetuksessa 1305/2015, 13 ja 59 § osaksi asetuksissa 572/2011 ja 1305/2015, 17 § osaksi asetuksessa 101/2002, 44 a § asetuksessa 101/2002, 44 d ja 44 e § asetuksessa 572/2011 ja 55 § asetuksissa 101/2002 ja 1305/2015, seuraavasti:

1 a §
Ampuma-aseen sarja- ja tunnistenumero

Jos aseluvan nojalla hankitussa, valmistetussa tai muunnetussa ampuma-aseessa tai aseen osassa ei ole merkittynä sarja- tai tunnistenumeroa, poliisilaitoksen on ennen tietojen merkitsemistä aselupaan toimitettava se Poliisihallitukselle tunnistenumeron merkitsemistä varten.

Jos ampuma-ase tai aseen osa on sellaisenaan historiallisesti erityisen merkittävä ja merkintä alentaisi ampuma-aseen tai aseen osan historiallista arvoa, Poliisihallitus voi antaa aseluvan ilman, että siihen merkitään tunnistenumeroa.

2 §
Deaktivoitu ampuma-ase

Deaktivoituna pidetään ampuma-asetta, jos aseen osat on muutettu siten, että aseella ampuminen on pysyvästi estetty. Ampuma-asetta ei pidetä deaktivoituna, jos se on ilman erityistietoja ja -taitoja muutettavissa ampumakelpoiseksi. Deaktivoituna pidetään tehokasta ilma-asetta, jonka piippu ja laukauksen paineen tuottamiseen tarkoitetut osat on muutettu siten, että aseella ampuminen on pysyvästi estetty.

3 §
Ampuma-aseen ja aseen osan hävittäminen

Ampuma-ase tai aseen osa hävitetään luovuttamalla se poliisille hävitettäväksi. Poliisi tekee asetietojärjestelmään merkinnän ampuma-aseen tai aseen osan hävittämisestä. Jos hävittämisen yhteydessä jätetään hävittämättä aseen osa, merkitään se poliisin asetietojärjestelmään.

10 §
Asealan elinkeinoluvan hakeminen

Asealan elinkeinolupaa haetaan kirjallisesti. Hakemuksessa on mainittava:

1) hakijan nimi, osoite ja henkilötunnus tai yritys- ja yhteisötunnus;

2) toiminta, jota halutaan harjoittaa;

3) toimipaikan sijainti;

4) ampuma-aseiden, aseen osien, patruunoiden ja erityisen vaarallisten ammusten säilytystilojen sijaintipaikka;

5) vastuuhenkilön nimi, osoite ja henkilötunnus;

6) kaupan pidettävien, säilytettävien, valmistettavien, korjattavien, muunneltavien, kaupallisesti muutettavien, vaihdettavien, vuokrattavien ja välitettävien ampuma-aseiden tyyppi ja toimintatapa sekä aseen osien, patruunoiden ja erityisen vaarallisten ammusten ja kaasusumuttimien laji.

Hakemukseen on liitettävä poliisin laatima ampuma-aseiden, aseen osien, patruunoiden ja erityisen vaarallisten ammusten säilytystilojen tarkastusta koskeva pöytäkirja tai muu asiakirja, selvitys hakijan taloudellisesta tilasta sekä jäljennös vastuuhenkilön aseenkäsittelylupaa koskevasta todistuksesta. Jos hakija on luonnollinen henkilö, hakemukseen on liitettävä jäljennös myös hänen aseenkäsittelylupaansa koskevasta todistuksestaan.

Hakemukseen on liitettävä sen kunnan palo- ja pelastusviranomaisen sekä poliisilaitoksen lausunto, jonka alueella asealan elinkeinoa aiotaan harjoittaa. Lupaviranomainen voi vaatia hakijaa esittämään muitakin luvan antamisen edellytyksiä koskevia selvityksiä.

12 §
Asealan elinkeinoluvan haltijan ilmoittamat yksilöintitiedot

Ampuma-aselain 25 §:ssä tarkoitetussa ilmoituksessa tulee ilmoittaa:

1) hankittujen, säilytettävien ja luovutettujen ampuma-aseiden lukumäärä, tyyppi, toimintatapa ja kaliiperi sekä valmistus- tai täydennysmerkintä, sarja- tai tunnistenumero sekä tiedossa oleva tehtaan merkki ja malli tai mallinumero;

2) hankittujen, säilytettävien, valmistettujen, korjattavien, muunnettavien, muutettavien ja luovutettujen tehokkaiden ilma-aseiden lukumäärä, piipun pienin sisähalkaisija sekä valmistus- tai täydennysmerkintä, sarja- tai tunnistenumero sekä tiedossa oleva tehtaan merkki ja malli tai mallinumero;

3) hankittujen, valmistettujen, korjattavien, muunnettavien, muutettavien tai säilytettävien ja luovutettujen aseen osien lukumäärä, laji, piipun tai putken kaliiperi sekä valmistus- tai täydennysmerkintä, sarja- tai tunnistenumero sekä tiedossa oleva tehtaan merkki ja malli tai mallinumero;

4) hankittujen, valmistettujen, tai säilytettävien ja luovutettujen patruunoiden ja erityisen vaarallisten ammusten määrä, laji ja kaliiperi;

5) hankittujen, valmistettujen tai säilytettävien ja luovutettujen kaasusumuttimien lukumäärä, laji ja pitoisuus;

6) edellä kohdissa 1–5 tarkoitettujen esineiden hankkimis-, valmistamis-, korjaamis-, tuonti-, siirto-, muuttamis- tai muuntamisaika;

7) edellä kohdissa 1–5 tarkoitettujen esineiden korjattavaksi ja säilytettäväksi ottamisaika sekä palauttamisaika.

13 §
Patruunoita ja erityisen vaarallisia ammuksia koskeva tiedostonpito

Edellä 12 §:n 1 momentissa säädetyn ilmoituksen asemesta patruunoiden tai erityisen vaarallisten ammusten kaupan harjoittamiseen, säilyttämiseen tai valmistamiseen oikeutettu asealan elinkeinoluvan haltija voi pitää tiedostoa, johon merkitään:

1) valmistettujen, hankittujen, säilytettävien ja luovutettujen patruunoiden ja erityisen vaarallisten ammusten määrä, laji ja kaliiperi;

2) hankkimis-, säilytettäväksi ottamis- ja luovutusaika;

3) luovuttajan ja luovutuksensaajan oikeutta pitää hallussa patruunoita tai erityisen vaarallisia ammuksia tai asealan elinkeinolupaa koskevat tiedot.

Asealan elinkeinoluvan haltija voi pitää 1 momentissa tarkoitettua tiedostoa merkitsemällä tiedot erilliseen kirjaan tai automaattisen tietojenkäsittelyn avulla laadittuun tiedostoon.

16 §
Vastuuhenkilöä koskeva selvitys

Lupaviranomaisen on tarvittaessa hankittava asealan elinkeinoluvan haltijan vastuuhenkilöksi ehdotetusta henkilöstä tämän kotikunnan poliisilaitoksen lausunto. Lupaviranomainen voi tarvittaessa vaatia hakijaa esittämään muitakin vastuuhenkilöksi hyväksymisen edellytyksiä koskevia selvityksiä.

16 a §
Vastuuhenkilön koe

Poliisihallitus järjestää vuosittain vähintään kaksi koetilaisuutta, joissa voi suorittaa asealan elinkeinoluvan haltijan vastuuhenkilöltä edellytettävän kokeen.

Koe sisältää kaksi vaihtoehtoista osiota. Osion hyväksytty suorittaminen antaa kelpoisuuden kyseisen asealan elinkeinoluvan haltijan vastuuhenkilönä toimimiseen. Osiot ovat:

1) asealan kaupan harjoittaminen, ampuma-aseiden vaihtaminen, vuokraaminen, välittäminen ja kaupallinen säilyttäminen;

2) ampuma-aseiden, aseen osien, patruunoiden ja erityisen vaarallisten ammusten valmistaminen sekä ampuma-aseiden ja aseen osien korjaaminen ja muuntaminen.

17 §
Aseenkäsittelyluvan hakeminen

Aseenkäsittelylupaa haetaan kirjallisesti. Hakemuksessa on mainittava:

1) hakijan nimi, osoite ja henkilötunnus;

2) asealan elinkeinoluvan haltija tai muu työnantaja, jonka palveluksessa hakija on;

3) työ, jonka perusteella lupaa haetaan.

Lupaviranomainen voi vaatia hakijaa esittämään muitakin luvan antamisen edellytyksiä koskevia selvityksiä.

Hakemukseen on liitettävä sisäministeriön asetuksessa passiin ja henkilökorttiin liitettävästä valokuvasta (1168/2016) säädetyt vaatimukset täyttävä valokuva hakijasta.

43 a §
Aseen ja aseen osan yksilöintitietojen ilmoittaminen

Ampuma-aselain 42 c §:ssä tarkoitetussa ilmoituksessa tulee ilmoittaa:

1) hankitun, valmistetun, lainaksi annetun tai muunnetun ampuma-aseen tyyppi, toimintatapa ja kaliiperi sekä aseessa oleva valmistus- tai täydennysmerkintä, sarja- tai tunnistenumero sekä tiedossa oleva tehtaan merkki ja malli tai mallinumero;

2) hankitun, valmistetun, lainaksi annetun tai muunnetun tehokkaan ilma-aseen piipun pienin sisähalkaisija ja sarja- tai tunnistenumero sekä tiedossa oleva tehtaan merkki ja malli tai mallinumero;

3) hankitun, valmistetun, lainaksi annetun tai muunnetun aseen osan laji, piipun tai putken kaliiperi sekä osassa oleva valmistus- tai täydennysmerkintä, sarja- tai tunnistenumero sekä tiedossa oleva tehtaan merkki ja malli tai mallinumero.

44 a §
Asevastaavalle annettavan hyväksynnän hakeminen

Asevastaavalle annettavaa hyväksyntää haetaan kirjallisesti. Hakemuksessa on mainittava:

1) hakijan nimi, ammatti, osoite ja henkilötunnus;

2) sen yhteisön tai säätiön nimi, osoite sekä yritys- ja yhteisötunnus, jonka asevastaavana hakijan on tarkoitus toimia.

Hyväksynnän antava poliisilaitos voi hankkia hyväksyntää koskevasta hakemuksesta hakijan kotikunnan poliisilaitoksen lausunnon. Hakemukseen on liitettävä selvitys siitä, että hakija on valittu yhteisön tai säätiön asevastaavaksi. Poliisilaitos voi vaatia hakijaa esittämään muitakin hyväksynnän antamisen edellytyksiä koskevia selvityksiä.

44 d §
Aktiivinen ampumaurheilu, -harrastus ja -harjoittelu

Ampuma-aselain 45 §:n 5 momentissa tarkoitettua ampumaurheilua ja -harrastusta pidetään aktiivisena, jos luvanhakijalla on luvan hakemista edeltäneiden kahden vuoden aikana ollut vähintään kymmenen harrastuskertaa pistoolilla, pienoispistoolilla, revolverilla, pienoisrevolverilla, ilmapistoolilla tai mainitun lain 9 §:n 5 kohdan a alakohdassa tarkoitetulla ampuma-aseella. Ampuma-aselain 45 §:n 6 momentissa tarkoitettua ampumaurheilua ja harrastusta pidetään aktiivisena, jos luvanhakijalla on luvan hakemista edeltäneen vuoden aikana ollut vähintään viisi harrastuskertaa sillä ampuma-asetyypillä, johon lupaa haetaan.

Ampuma-aselain 45 §:n 7 momentissa tarkoitettua ampumaharjoittelua pidetään aktiivisena, jos luvanhakijalla on luvan hakemista edeltäneen vuoden aikana ollut vähintään viisi harjoittelukertaa sillä ampuma-asetyypillä, johon aselupaa haetaan. Näistä viidestä harjoittelukerrasta vähintään kahden on tullut tapahtua vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta annetun lain (556/2007) 2 §:n 2 momentissa tarkoitetussa Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen järjestämässä sotilaallisia valmiuksia palvelevassa ampumakoulutuksessa.

Aktiivista urheilua, harrastamista tai harjoittelua ei edellytetä sellaisena aikana, jolloin se ei sääolosuhteiden tai muun vastaavan esteen vuoksi ole mahdollista. Asevelvollisuuden suorittaminen, sairaus, raskaus, työstä johtuva este tai muu näihin rinnastettava syy keskeyttää kahden vuoden tai vuoden määräajan kulumisen, jos luvanhakija tällaiseen syyhyn vetoaa ja osoittaa sen olemassaolon.

44 e §
Aktiivinen loukku- tai luolapyynti

Ampuma-aselain 45 §:n 10 momentissa tarkoitetun loukku- tai luolapyynnin tai vastaavissa olosuhteissa tapahtuvan metsästysharrastuksen taikka haitallisten vieraslajien pyydystämisen ja tappamisen on oltava aktiivista kyseisen riistanhoitoyhdistyksen alueen olosuhteet huomioon ottaen. Aktiivisuus on osoitettava riistanhoitoyhdistykselle esitettävällä selvityksellä tai suunnitelmalla loukuilla tai luolakoiralla tapahtuvasta metsästyksestä tai haitallisten vieraslajien pyydystämisestä ja tappamisesta.

Selvitys tai suunnitelma on esitettävä sille riistanhoitoyhdistykselle, jonka alueella hakija pääasiallisesti harjoittaa loukku- tai luolapyyntiä. Selvitys tai suunnitelma on pyynnöstä esitettävä poliisille.

55 §
Ampumatarvikeluvan hakeminen

Ampumatarvikelupaa haetaan kirjallisesti. Hakemuksessa on mainittava:

1) hakijan nimi, ammatti, osoite ja henkilötunnus tai yritys- ja yhteisötunnus;

2) hakemuksen peruste;

3) patruunoiden ja erityisen vaarallisten ammusten laji ja kaliiperi;

4) yhteisön tai säätiön asevastaavan nimi;

5) asekeräilijän hyväksyntä;

6) patruunoiden ja erityisen vaarallisten ammusten aiottu säilytyspaikka ja -tapa.

Yhteisön ja säätiön on liitettävä hakemukseen yhtiöjärjestys, säännöt tai muu kirjallinen selvitys toiminnan tarkoituksesta. Poliisilaitos voi vaatia hakijaa esittämään muitakin luvan antamisen edellytyksiä koskevia selvityksiä.

59 §
Aseen osasta, tehokkaasta ilma-aseesta ja deaktivoidusta ampuma-aseesta tehtävän ilmoituksen sisältö ja muoto

Ampuma-aselain 70 §:ssä tarkoitettu ilmoitus aseen osan, tehokkaan ilma-aseen tai deaktivoidun ampuma-aseen hankkimisesta on tehtävä kirjallisesti. Ilmoituksessa on mainittava:

1) aseen osan laji, piipun tai putken kaliiperi sekä valmistus- tai täydennysmerkintä sekä tiedossa oleva tehtaan merkki, malli tai mallinumero ja sarjanumero;

2 tehokkaan ilma-aseen piipun pienin sisähalkaisija sekä tiedossa oleva tehtaan merkki, malli tai mallinumero sekä sarja- tai tunnistenumero;

3) korvataanko hankitulla aseen osalla ampuma-aseeseen pysyvästi kuuluva aseen osa vai ei;

4) deaktivoidun ampuma-aseen valmistus- tai täydennysmerkintä sekä tiedossa oleva tehtaan merkki, malli tai mallinumero ja sarjanumero sekä deaktivointitodistuksen numero ja päivämäärä;

5) luovuttajan nimi ja henkilötunnus tai yritys- ja yhteisötunnus;

6) luovutusaika.


Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä heinäkuuta 2019. Sen 12 ja 13 § sekä 14 ja 15 §:n kumoaminen tulevat kuitenkin voimaan 1 päivänä maaliskuuta 2020.

Helsingissä 11 päivänä heinäkuuta 2019

Sisäministeri
Maria Ohisalo

Erityisasiantuntija
Elina Rantakokko

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.