890/2019

Helsingissä 11 päivänä heinäkuuta 2019

Sisäministeriön asetus teknisistä vaatimuksista ampuma-aseeksi muuttamisen estämiseksi sekä latauslaitteen kapasiteetin pysyvästä rajoittamisesta ja sen toiminnan pysyvästä estämisestä

Sisäministeriön päätöksen mukaisesti säädetään ampuma-aselain (1/1998) 2 §:n 2 momentin ja 3 §:n 6 momentin nojalla, sellaisina kuin ne ovat laissa 724/2019:

1 §
Tekniset vaatimukset ampuma-aseeksi muuttamisen estämiseksi

Paukkupatruunoiden laukaisemista varten suunnitellun esineen muuttamisen ampuma-aseeksi katsotaan olevan ampuma-aselain (1/1998) 2 §:n mukaisesti teknisesti estetty, jos:

1) laitteet on suunniteltu sellaisen patruunan ampumiseen, joka on mainittu Kannettavien ampuma-aseiden pysyvän kansainvälisen tarkastuskomission (C.I.P.) hyväksymien, patruunoita ja patruunapesiä koskevien mittataulukoiden taulukossa VIII, sellaisena kuin mainittu taulukko on hälytys- ja merkinantoaseita koskevien teknisten eritelmien vahvistamisesta aseiden hankinnan ja hallussapidon valvonnasta annetun neuvoston direktiivin 91/477/ETY mukaisesti annetun Euroopan komission täytäntöönpanodirektiivin (EU) 2019/69 hyväksymisajankohtana voimassa olleessa versiossa ja joka täyttää taulukossa tarkoitetut mitat ja muut standardit;

2) laitteita ei voida tavanomaisilla työkaluilla muuttaa ampumaan palavan ajoaineen avulla hauleja, luoteja tai muita ammuksia tai tehdä tällaiseen tarkoitukseen muunnettaviksi;

3) laitteiden kaikki olennaiset osat ovat sellaiset, ettei niitä voida asentaa ampuma-aseiden olennaisiksi osiksi tai käyttää sellaisina; sekä

4) laitteiden piippuja ei voida poistaa tai muuttaa vahingoittamatta laitetta merkittävästi tai tuhoamatta sitä.

Jos kyse on laitteista, joiden piipun pituus on enintään 30 senttimetriä tai kokonaispituus enintään 60 senttimetriä, edellytyksenä on lisäksi, että laitteessa on koko piipun pituudelta kiinteitä esteitä, joiden tarkoituksena on estää haulin, luodin tai muun ammuksen kulkeminen piipun läpi palavan ajoaineen avulla ja ne on sijoitettu niin, että laitteen suuhun mahdollisesti jäävä vapaa tila on enintään yksi senttimetriä.

Jos kyse on muista kuin 2 momentissa tarkoitetuista laitteista, siinä tulee olla vähintään piipun kolmasosan pituudelta mainitussa momentissa tarkoitettuja esteitä.

Piipun ensimmäinen este tulee sijoittaa aina laitteen patruunapesän jälkeen ja mahdollisimman lähelle sitä, kuitenkin niin, että kaasut pääsevät poistumaan purkautumisaukkojen kautta. Lisäksi, jos kyse on laitteista, jotka on suunniteltu ainoastaan paukkupanosten ampumista varten, esteiden tulee tukkia piippu kokonaan, lukuun ottamatta yhtä tai useampaa kaasunpaineen purkautumisaukkoa. Lisäksi esteiden tulee tukkia piippu kokonaan siten, että kaasun ampuminen laitteen etuosasta on mahdotonta. Kaikkien esteiden tulee olla pysyviä, niin, ettei niitä voida poistaa tuhoamatta laitteen patruunapesää tai piippua.

Jos kyse on laitteista, jotka on suunniteltu ainoastaan paukkupanosten ampumista varten, esteiden tulee olla tehty kokonaan materiaalista, jota on mahdotonta leikata, kairata, porata tai hioa taikka työstää vastaavalla tavalla ja jonka kovuus on vähintään 700HV30 Vickersin kovuuskokeen mukaisesti. Lisäksi esteiden on oltava sellaiset, että niillä estetään reiän tekeminen piippuun tai reiän laajentaminen piipun akselin suuntaisesti sekä piipun poistaminen, paitsi jos laitteen kehys ja patruunapesä muuttuvat käyttökelvottomiksi poistamisen tuloksena tai jos koko laite vaurioituu niin, ettei sitä voida käyttää ampuma-aseen pohjana ilman merkittävää korjausta tai lisäystä.

Patruunapesän ja piipun tulee olla toisiinsa nähden eri linjassa, kallistettuna tai porrastetusti tukittuna siten, että luotipatruunan lataaminen tai sen laukaiseminen laitteesta on estetty ja lisäksi revolverityyppisissä laitteissa rullan patruunapesän etuaukot on supistettu sen varmistamiseksi, että luodit eivät mahdu patruunapesään ja kyseiset aukot ovat eri linjassa kuin patruunapesä.

2 §
Teknisten vaatimusten noudattamisen tarkastaminen

Poliisin tehtävänä on valvoa, että paukkupatruunoiden laukaisemista varten suunnittelut esineet täyttävät 1 §:ssä säädetyt tekniset vaatimukset.

3 §
Latauslaitteen toiminnan pysyvä estäminen ja kapasiteetin pysyvä rajoittaminen

Ampuma-aselain 3 §:n 4 momentissa tarkoitetun latauslaitteen toiminnan katsotaan olevan 6 momentissa tarkoitetulla tavalla pysyvästi estetty, jos sitä ei voida enää muuttaa toimivaksi latauslaitteeksi ja kapasiteetin olevan vastaavasti pysyvästi rajoitettu, jos latauslaitteen kapasiteetin rajoitusta ei voida purkaa.

Latauslaitteen toiminnan pysyvä estäminen 1 momentin mukaisesti voidaan tehdä poistamalla siitä jouset ja estämällä jousien asentaminen paikalleen poistamalla niiden kiinnityspisteet sekä estämällä patruunanostimen liike. Estämisen voi tehdä hitsaamalla, juottamalla, liimaamalla tai sulattamalla patruunanostimen ja lippaan rungon lävitse tappi. Lipasrungon käyttäminen on estettävä pysyvästi hitsaamalla, juottamalla, liimaamalla tai sulattamalla lippaan pohja lippaan runkoon kiinni.

Latauslaitteen kapasiteetin pysyvä rajoittaminen 1 momentin mukaisesti voidaan tehdä liimaamalla tai muuten pysyvästi kiinnittämällä latauslaitteen rungon sisäpuolelle este, joka rajoittaa latauslaitteen kapasiteetin.

4 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä heinäkuuta 2019.

Helsingissä 11 päivänä heinäkuuta 2019

Sisäministeri
Maria Ohisalo

Erityisasiantuntija
Elina Rantakokko

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.