888/2019

Helsingissä 3 päivänä heinäkuuta 2019

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus yliopistotasoisen terveyden tutkimuksen rahoituksesta

Sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen mukaisesti säädetään terveydenhuoltolain (1326/2010) 66 §:n 2 momentin nojalla:

1 §
Yliopistotasoisen terveyden tutkimuksen tavoitteet

Yliopistotasoisen terveyden tutkimuksen tavoitteena vuosina 2020–2023 on:

1) edistää väestön terveyttä ja hyvinvointia terveydenhuollon palvelujärjestelmässä tehtävän korkeatasoisen ja vaikuttavan terveyden tutkimuksen kautta;

2) edistää terveydenhuollon laatua ja potilasturvallisuutta;

3) tuottaa uutta tietoa sekä huolehtia sen levittämisestä ja hyödyntämisestä terveydenhuollossa ja muualla yhteiskunnassa.

2 §
Yliopistotasoisen terveyden tutkimuksen painoalueet

Yliopistotasoisen terveyden tutkimuksen painoalueet vuosina 2020–2023 ovat:

1) tulevaisuuden dataintensiivisten tutkimusmenetelmien saaminen terveydenhuollon käyttöön;

2) kliininen ja translationaalinen terveystieteellinen tutkimus ja tutkijan urapolun tukeminen;

3) terveys- ja hyvinvointieroja kaventavan palvelujärjestelmän kehittämistä tukeva tutkimus.

3 §
Painoalueille ohjattava rahoitus

Erityisvastuualueen tutkimustoimikunnan tulee ohjata 2 §:ssä tarkoitetuille painoalueille vähintään 50 prosenttia kunakin vuonna sen käytettävissä olevasta yliopistotasoisen terveyden tutkimuksen rahoituksesta.

4 §
Valtakunnallinen terveyden tutkimuksen arviointiryhmä

Sosiaali- ja terveysministeriön yhteydessä on valtakunnallinen asiantuntijoista koostuva valtakunnallinen terveyden tutkimuksen arviointiryhmä, jonka toimikausi on neljä vuotta kerrallaan.

5 §
Valtakunnallisen terveyden tutkimuksen arviointiryhmän tehtävät

Sen lisäksi, mitä terveydenhuoltolain (1326/2010) 62 §:ssä säädetään, valtakunnallisen terveyden tutkimuksen arviointiryhmän tehtävänä on:

1) arvioida yliopistotasoisen terveyden tutkimuksen tavoitteiden saavuttamista ja tutkimuksen laatua, määrää ja tuloksellisuutta sekä tehdä arviointien pohjalta ehdotus sosiaali- ja terveysministeriölle yliopistotasoisen terveyden tutkimuksen rahoituksen jakamisesta ja siinä käytettävistä perusteista;

2) seurata vuosittain yliopistotasoisen terveyden tutkimuksen painoalueiden toteutumista;

3) tehdä yhteenveto arviointikauden tutkimustoiminnasta sekä tehdä ehdotuksia tutkimustoiminnan tavoitteiksi ja painoalueiksi seuraavalle nelivuotiskaudelle erityisvastuualueiden tutkimustoimikuntia kuultuaan;

4) antaa lausuntoja ja seurata terveystieteellisen ja kliinisen tutkimuksen tarpeita ja tilaa sekä tehdä ehdotuksia tutkimuksen vaikuttavuuden kehittämiseksi.

6 §
Valtakunnallisen terveyden tutkimuksen arviointiryhmän kokoonpano

Arviointiryhmän puheenjohtajana toimii sosiaali- ja terveysministeriön edustaja. Sosiaali- ja terveysministeriö määrää erityisvastuualueiden tutkimustoimikuntien ehdotuksesta arviointiryhmälle 3–5 sihteeriä.

Arviointiryhmässä tulee lisäksi olla edustettuina ainakin opetus- ja kulttuuriministeriö, yliopistojen lääketieteelliset ja terveystieteelliset tiedekunnat, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Business Finland, Suomen Akatemia sekä riittävä ja tasapuolinen edustus niistä palvelujärjestelmän toimintayksiköistä, joissa harjoitetaan yliopistotasoista terveyden tutkimusta. Arviointiryhmässä tulee olla riittävä tieteellinen asiantuntemus yliopistotasoisen terveyden tutkimuksen painoalueilta.

7 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2020.

Tällä asetuksella kumotaan yliopistotasoisen terveyden tutkimuksen rahoituksesta annettu sosiaali- ja terveysministeriön asetus (1434/2015).

Helsingissä 3 päivänä heinäkuuta 2019

Perhe- ja peruspalveluministeri
Krista Kiuru

Hallitusneuvos
Anne Ilkka

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.