867/2019

Helsingissä 5 päivänä heinäkuuta 2019

Laki ampuma-aselain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan ampuma-aselain muuttamisesta annetun lain (724/2019) voimaantulosäännöksen 1, 2, 11 ja 14 momentti seuraavasti:

Tämä laki tulee voimaan 15 päivänä heinäkuuta 2019. Sen 25 §, 42 c §:n 2 momentin 1 kohta ja 70 §:n 3 momentti tulevat kuitenkin voimaan vasta 1 päivänä maaliskuuta 2020.

Poiketen siitä, mitä 42 c §:ssä säädetään, aseen yksilöintitiedot tulee 29 päivään helmikuuta 2020 asti ilmoittaa poliisilaitoksella asioimalla ja samalla esittää se ampuma-ase, tehokas ilma-ase tai aseen osa, jota ilmoitus koskee. Poiketen siitä, mitä 42 c §:ssä säädetään, ampuma-aseen, tehokkaan ilma-aseen ja aseen osan lainaamisesta ei tarvitse tehdä ilmoitusta ennen 1 päivää maaliskuuta 2020. Poiketen siitä, mitä 45 §:n 3 momentissa säädetään, asevelvollisen on 29 päivään helmikuuta 2020 asti esitettävä selvitys suoritetusta varusmies- tai siviilipalveluksesta tai, jos palvelusta ei ole suoritettu, määräys aloittaa palvelus taikka päätös palveluksesta vapauttamisesta, palvelusajankohdan siirrosta tai palveluksen keskeyttämisestä syineen aselupaa haettaessa.


Ennen tämän lain voimaantuloa, mutta viimeistään 12 päivänä kesäkuuta 2017 myönnetyn, voimassa olevan ampuma-aseen hallussapitoon oikeuttavan luvan sellaiselle 9 §:n 4–6 kohdassa tarkoitetulle ampuma-aseelle tai sen osalle, jonka yksilöintitiedot luvanhaltija on ilmoittanut poliisille 12 päivään kesäkuuta 2017 mennessä, voimassaolo jatkuu tämän lain voimaan tullessa. Edellä mainittu ampuma-aseen hallussapitoon oikeuttava lupa sisältää myös oikeuden hankkia ja pitää hallussa 3 §:n 2 momentissa tarkoitettuja latauslaitteita. Aseluvan voimassaolo jatkuu enintään sen ajan, joksi se on myönnetty. Lain 53 a §:ssä tarkoitettu velvollisuus harrastuksen jatkumisen osoittamisesta ei koske aselupaa, jonka voimassaolo jatkuu tämän momentin nojalla ja jonka luvanhaltijalla ei tämän lain voimaantullessa voimassa olleiden säännösten mukaan ole ollut velvollisuutta harrastuksen jatkumisen osoittamiseen. Muilta osin edellä mainittuun aselupaan sovelletaan tätä lakia.


Tämän lain 53 a §:ää harrastuksen jatkumisen osoittamisesta sovelletaan ampuma-aseen hallussapitoon oikeuttavaan lupaan, jonka luvanhaltijalla on ollut velvollisuus tämän lain voimaantullessa voimassa olleiden säännösten mukaan osoittaa harrastuksen jatkuminen sekä ampuma-aseen hallussapitoon oikeuttavaan lupaan, joka on myönnetty tämän lain voimaantulon jälkeen.Tämä laki tulee voimaan 15 päivänä heinäkuuta 2019.

HE 4/2019
HaVM 1/2019
EV 4/2019

Helsingissä 5 päivänä heinäkuuta 2019

Tasavallan Presidentti
Sauli Niinistö

Sisäministeri
Maria Ohisalo

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.