804/2019

Helsingissä 4 päivänä heinäkuuta 2019

Valtioneuvoston asetus sähkötyöstä ja käyttötyöstä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

muutetaan sähkötyöstä ja käyttötyöstä annetun valtioneuvoston asetuksen (1435/2016) 3 §:n 1 ja 2 momentti, 4 §:n 2 ja 3 momentti sekä liitteen 6 §:n 1 momentti, 7 §:n 3 momentti ja 8 § sekä

lisätään asetukseen uusi 4 a § sekä liitteen 2 §:n ruotsinkieliseen sanamuotoon uusi 2 momentti seuraavasti:

3 §
Sähköalan opintojen perusvaatimukset

Sähköturvallisuuslain 66–70 §:n mukaisten soveltuvien ammatillisten tutkintojen ja niitä täydentävien opintosuoritusten tulee sisältää 2 momentin mukaisia sähköalan opintoja korkeakoulututkinnoissa vähintään 30 opintoviikkoa tai 45 opintopistettä sekä perus-, ammatti- ja erikoisammattitutkinnoissa 40 opintoviikkoa tai 60 osaamispistettä. Opinnot voivat olla teoriakursseja, laboratoriokursseja, harjoitustöitä, projektityöopintoja tai muita vastaavia opintoja. Harjoittelua ja opinnäytetyötä ei kuitenkaan lueta mukaan opintopistemäärään.

Opintojen on koostuttava seuraavista aihealueista siten, että kunkin kohdan opintojen laajuus on vähintään 1,5 opinto- tai osaamispistettä taikka yksi opintoviikko:

1) teoreettinen sähkötekniikka ja sähkömittaustekniikka;

2) sähköturvallisuussäädökset ja -standardit;

3) sähkötyöturvallisuus;

4) rakennuksien sähköverkot ja niiden sähkökäytöt;

5) sähköturvallisuuteen liittyvät tarkastukset.


4 §
Täydentävät ja lieventävät vaatimukset sähköalan opinnoille

Sähköturvallisuuslain 68 §:ssä tarkoitetun sähköpätevyys 2:n edellytyksenä olevassa koulutuksessa on sen lisäksi, mitä 3 §:ssä säädetään, oltava aihealueena pienjännitteiset sähkön jakeluverkot.

Sähköturvallisuuslain 70 §:n 1 momentissa ja 73 §:n 4 momentissa edellytetyissä koulutuksissa riittää tämän asetuksen 3 §:ssä säädetystä poiketen sähköalan opinnoiksi korkeakoulututkinnoissa 25 opintopistettä tai vastaavan laajuiset aiemmat opinnot sekä perustutkinnossa, ammattitutkinnossa ja erikoisammattitutkinnossa tai vastaavissa aikaisemmissa koulutuksissa tai tutkinnoissa sähköturvallisuuslain 73 §:n 4 momentissa tarkoitetun sähkötyön kohteena olevan tehtäväalueen opinnot.

4 a §
Sähköalan ammattihenkilöltä edellytetyt opinnot

Sähköturvallisuuslain 73 §:n mukaisten soveltuvien tekniikan alan korkeakoulu-, insinööri ja teknikkotutkintojen ja niitä täydentävien opintosuoritusten tulee sisältää tämän asetuksen 3 §:n 2 momentin mukaisia sähköalan opintoja vähintään 45 opintopistettä tai laajuudeltaan vastaavat opinnot. Edellä 3 §:n 2 momentin 4 kohdassa tarkoitetut opinnot voidaan korvata myös sähkön siirto- ja jakeluverkot -opinnoilla. Opintoihin sovelletaan muuten 3 §:n 1 momenttia.

Sähköturvallisuuslain 73 §:n 1 momentin 3 ja 4 kohdassa tarkoitettuja soveltuvia tutkintoja ovat seuraavat tutkinnot tai kutakin tutkintoa vastaava aiempi tutkinto:

1) sähköasennusalan perustutkinnot tai soveltuvaksi tutkinnoksi täydennetty muu perustutkinto;

2) sähkö- ja verkostoasentajan ammattitutkinnot;

3) sähköalan ja sähköverkkoalan erikoisammattitutkinnot.


Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä heinäkuuta 2019.

Helsingissä 4 päivänä heinäkuuta 2019

Työministeri
Timo Harakka

Hallitussihteeri
Sirpa Sillstén

Liite

SÄHKÖTYÖN TURVALLISEN SUORITTAMISEN OLENNAISET TURVALLISUUSVAATIMUKSET

6 §. Sähkötyöt jännitteisessä sähkölaitteistossa

Sähkötyön saa liitteen 5 §:stä poiketen tehdä jännitteisenä (jännitetyönä), jos sähkölaitteiston jännitteettömäksi erottamisesta aiheutuu suurta haittaa, ja jos työ tehdään erityisillä työmenetelmillä siten, ettei aiheudu sähköiskun tai valokaaren vaaraa.

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

7 §. Työt sähkölaitteistojen läheisyydessä

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

Työalueen ulottuessa niin lähelle kosketussuojaamattomia, jännitteisiä sähkölaitteiston osia, että sähkötyöturvallisuus voi vaarantua, osat on eristettävä luotettavasti työalueesta tai työssä on noudatettava liitteen 5 ja 6 §: ää.

8 §. Käyttötyöt

Sähkölaitteiston käyttötyöt on tehtävä riittävää huolellisuutta noudattaen siten, ettei aiheudu sähköiskun tai valokaaren vaaraa. Tarvittaessa on noudatettava liitteen 5–7 §:n mukaisia menettelyjä.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.