796/2019

Helsingissä 27 päivänä kesäkuuta 2019

Valtioneuvoston asetus vaarallisten aineiden kuljetuksesta tiellä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

kumotaan vaarallisten aineiden kuljetuksesta tiellä annetun valtioneuvoston asetuksen (194/2002) 20 §, sellaisena kuin se on asetuksessa 399/2011,

muutetaan 2 §:n 8 kohta, 5 §:n 2 momentin 2, 3, 6 ja 7 kohta sekä 4 momentti, 7 §:n 1 momentin 5 kohta, 8 §:n 3 momentti, sellaisina kuin ne ovat, 2 §:n 8 kohta sekä 8 §:n 3 momentti asetuksessa 1210/2018, 5 §:n 2 momentin 2, 3, 6 ja 7 kohta sekä 4 momentti ja 7 §:n 1 momentin 5 kohta asetuksessa 737/2017, sekä

lisätään 5 §:n 2 momenttiin, sellaisena kuin se on asetuksessa 737/2017, uusi 8 kohta, 7 §:n 1 momenttiin, sellaisena kuin se on asetuksissa 474/2013 ja 737/2017, uusi 6 kohta seuraavasti:

2 §
Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:


8) säiliöllä säiliöajoneuvon säiliötä, irrotettavaa säiliötä, monisäiliöajoneuvon säiliötä, MEG-konttia, UN-säiliötä ja säiliökonttia;


5 §
Vaarallisten aineiden luokitus

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto voi kuljetusturvallisuuden varmistamiseksi luokitella vaarallisen aineen tai hyväksyä sen luokituksen, jos:


2) on kyse VAK-lain 3 a §:n tai 24 §:n 2 momentin nojalla annetun vaarallisten aineiden aineluettelon yksityiskohtaisista erityismääräyksistä, joissa aineille tai esineille, lukuun ottamatta radioaktiivisia aineita ja esineitä, on annettu luokitukseen liittyvä kuljetusehto;

3) Suomeen toimitettavalla räjähteellä ei ole ADR-määräysten mukaista luokitusta ja Suomi on ensimmäinen ADR-määräyksiä soveltava maa, johon lähetys saapuu, paitsi jos kuljetusketjuun on liittynyt vaarallisten aineiden meri- tai ilmakuljetus ja räjähteellä on meri- tai ilmakuljetuksen mukainen luokitus;


6) on kyse itsereaktiivisesta aineesta tai orgaanisesta peroksidista, jota ei ole mainittu VAK-lain 3 a §:n tai 24 §:n 2 momentin nojalla annettujen määräysten:

a) luokitusta koskevissa luetteloissa, jotka koskevat valmiiksi luokiteltuja itsereaktiivisia aineita tai orgaanisia peroksideja;

b) pakkaustapaa koskevassa luettelossa tai säiliöille tarkoitetussa soveltamisehdossa, joita sovelletaan itsereaktiivisille aineille tai orgaanisille peroksideille;

7) Suomeen toimitettavalla itsereaktiivisella aineella tai orgaanisella peroksidilla ei ole ADR-määräysten mukaista luokitusta ja Suomi on ensimmäinen ADR-määräyksiä soveltava maa, johon lähetys saapuu, paitsi jos kuljetusketjuun on liittynyt vaarallisten aineiden meri- tai ilmakuljetus ja aineella on meri- tai ilmakuljetuksen mukainen luokitus;

8) on kyse ammoniumnitraattipohjaisesta lannoitteesta, jonka kuljettaminen ilman viranomaisen luokitusta tai hyväksyntää on kielletty ja joka luokittuu vaarallisten aineiden kuljetusluokkaan 5.1 VAK-lain 3 a §:n ja 24 §:n 2 momentin annettujen määräysten mukaisesti.


Säteilyturvakeskus voi kuljetusturvallisuuden varmistamiseksi luokitella radioaktiivisen aineen tai esineen taikka hyväksyä sen luokituksen, jos on kyse VAK-lain 3 a §:n tai 24 §:n 2 momentin nojalla annetun vaarallisten aineiden aineluettelon yksityiskohtaisista erityismääräyksistä, joissa aineille tai esineille on annettu luokitukseen liittyvä kuljetusehto. Jos radioaktiivisen aineen luokitus on virheellinen, Säteilyturvakeskus voi luokitella radioaktiiviselle aineelle asianmukaisen luokituksen kuljetusturvallisuuden varmistamiseksi. Jos radioaktiivisen aineen luokituksessa on epäselvyyttä, Säteilyturvakeskus voi luokitella tai hyväksyä aineelle asianmukaisen luokituksen kuljetusturvallisuuden varmistamiseksi.


7 §
Lähettäjä

Lähettäjän yleisistä velvollisuuksista säädetään VAK- lain 8 §:ssä. Lisäksi lähettäjän on:


5) varmistettava, että tyhjät, puhdistamattomat säiliöt, joita ei ole tyhjennetty kaasuista, sekä tyhjät, puhdistamattomat irtotavarakuljetuksiin käytetyt ajoneuvot ja kontit on merkitty oikein ja että niissä on oikeat lipukkeet, suurlipukkeet ja merkit ja että tyhjät, puhdistamattomat säiliöt on suljettu ja että edellä tarkoitetut säiliöt, ajoneuvot ja kontit ovat yhtä tiiviitä kuin täytettyinä;

6) käytettävä vain säiliöitä, jotka on hyväksytty ja ovat soveltuvia kyseiseen vaarallisen aineen kuljetukseen ja jotka on merkitty säännösten ja VAK-lain 24 §:n 2 momentin nojalla annettujen määräysten mukaisesti.


8 §
Kuljetuksen suorittaja ja kuljettaja

Edellä 1 momentissa tarkoitetut velvollisuudet on tehtävä kuljetusasiakirjojen ja muiden asiakirjojen perusteella tarkastamalla silmämääräisesti ajoneuvo ja kontit sekä tarvittaessa kuorma. Kuljetuksen suorittaja ja kuljettaja voivat 1 momentin 1, 2, 5 ja 6 kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa luottaa muiden osapuolten hänelle antamiin tietoihin. Kuljetuksen suorittaja saa luottaa 1 momentin 3 kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa siihen, mitä merikuljetusta varten laaditussa IMDG-säännöstön mukaisessa pakkaustodistuksessa vakuutetaan.Tämä asetus tulee voimaan 28 päivänä kesäkuuta 2019.

Komission direktiivi (EU) 2018/1846 (32018L1846); EUVL L 299, 26.11.2018, s. 58–59

Helsingissä 27 päivänä kesäkuuta 2019

Liikenne- ja viestintäministeri
Sanna Marin

Neuvotteleva virkamies
Mari Suominen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.