759/2019

Helsingissä 12 päivänä kesäkuuta 2019

Sisäministeriön asetus Palosuojelurahaston työjärjestyksestä annetun sisäasiainministeriön asetuksen muuttamisesta

Sisäministeriön päätöksen mukaisesti

kumotaan Palosuojelurahaston työjärjestyksestä annetun sisäasiainministeriön asetuksen (947/2010) 6 § sekä

muutetaan nimikkeen suomenkielinen sanamuoto sekä 1, 4 ja 7 § seuraavasti:

Sisäministeriön asetus

Palosuojelurahaston työjärjestyksestä

1 §
Soveltamisala

Sen lisäksi mitä palosuojelurahastolaissa (306/2003) ja palosuojelurahastosta annetussa valtioneuvoston asetuksessa (625/2003) säädetään, noudatetaan tätä työjärjestystä. Tässä työjärjestyksessä säädetään Palosuojelurahaston hallituksessa käsiteltävien asioiden valmistelusta, esittelystä ja täytäntöönpanosta sekä rahaston pääsihteerin ja muun henkilöstön tehtävistä.

Sisäministeriön kirjanpitoyksikön taloussäännön määräykset koskevat soveltuvin osin Palosuojelurahastoa.

Palosuojelurahaston kirjanpitotehtävät hoitaa Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus.

Palosuojelurahaston asiakirjahallinnossa sovelletaan valtioneuvoston kanslian asiakirjahallinnon määräyksiä ja ohjeita. Palosuojelurahaston arkistona toimii valtioneuvoston arkisto.

Palosuojelurahaston henkilöstöä koskeviin asioihin sovelletaan sisäministeriön työjärjestystä (1078/2013), ei kuitenkaan asioissa, jotka on säädetty Palosuojelurahaston hallituksen ratkaistavaksi.

4 §
Asioiden esittely Palosuojelurahaston hallitukselle

Palosuojelurahaston hallitus ratkaisee asiat esittelystä.

Palosuojelurahastolain 10 §:n 4 momentin mukaisen asian esittelijänä voi toimia Palosuojelurahaston henkilöstöön kuuluva.

Esittelijä vastaa palosuojelurahastolain 3 luvussa säädettyjen avustusten sekä valtion virastojen ja laitosten rahoitushakemusten maksatuksen asiatarkastuksesta esittelemänsä asian osalta.

Esittelijän ollessa estynyt asiatarkastuksesta vastaa tämän sijainen.

7 §
Erinäiset säännökset

Palosuojelurahaston hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja hyväksyy menon, joka on suurempi kuin 2 §:n 1 momentin 5 kohdassa tarkoitettu meno. Jos hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja ovat esteellisiä hyväksymään menon, sen hyväksyy sisäministeriön pelastusosaston määräämä virkamies.

Hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja voi erityisestä syystä ottaa käsiteltäväkseen 2 §:n 1 momentin 5 kohdassa tarkoitetun asian.

Tuotteen, suoritteen tai palvelun tilaajana toiminut tai tämän sijainen vastaa laskun asiatarkastuksesta.

Laskun asiatarkastajana ja hyväksyjänä ei voi toimia sama henkilö.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2019

Helsingissä 12 päivänä kesäkuuta 2019

Sisäministeri
Maria Ohisalo

Erityisasiantuntija
Linda Viitala

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.