757/2019

Säädöstä oikaistu.

Helsingissä 13 päivänä kesäkuuta 2019

Sisäministeriön asetus sisäministeriön työjärjestyksestä annetun asetuksen muuttamisesta

Sisäministeriön päätöksen mukaisesti

muutetaan sisäministeriön työjärjestyksestä annetun sisäasiainministeriön asetuksen (1078/2013) 3, 4, 4 a, 12, 13, 18, 22, 30, 31, 32, 36 ja 48 §

sellaisena kuin niistä ovat 3, 4, 4 a, 18, 22 ja 48 § asetuksessa 1387/2018, 12, 30, 31, 32 ja 36 § asetuksessa 781/2015 sekä 13 § asetuksessa 945/2017, sekä

lisätään asetuksella 353/2015 kumotun 17 §:n tilalle uusi 17 § ja asetuksella 781/2015 kumotun 24 §:n tilalle uusi 24 §, seuraavasti:

3 §
Ministeriön johtoryhmä

Ministeriön johtoryhmä käsittelee ministeriön toimialaan kuuluvat keskeiset sekä usean osaston toimialaan kuuluvat asiat. Johtoryhmä arvioi myös toiminnan tuloksellisuutta, ohjaa lainvalmistelua sekä käsittelee ja sovittaa yhteen muut laajakantoiset ja periaatteellisesti tärkeät asiat. Johtoryhmä käsittelee myös hallinnonalan ja ministeriön toimintaan keskeisesti vaikuttavat yhteiskuntapoliittiset linjaukset sekä toimintaa suuntaavat tulossuunnitelmat ja niiden toteuttamisen edellyttämät voimavarat.

Johtoryhmään kuuluvat sisäministeri puheenjohtajana, valtiosihteeri varapuheenjohtajana sekä jäseninä kansliapäällikkö, hallinto- ja kehittämisosaston, poliisiosaston, pelastusosaston ja maahanmuutto-osaston osastopäälliköt, Rajavartiolaitoksen päällikkö, viestintäjohtaja, ministeriön kansainvälisten asioiden yksikön päällikkö ja kansallisen turvallisuuden yksikön päällikkö.

4 §
Osastopäällikkökokous

Osastopäällikkökokous sovittaa valmistelevasti yhteen ministeriön johtoryhmän asioita, hallinnonalan ja ministeriön yhteisiä hallinnollisia ja toiminnallisia asioita sekä varmistaa osastojen välisen tiedonkulun ja johtoryhmässä tehtyjen päätösten toimeenpanon. Kokouksessa käsitellään lisäksi säännöllisesti säädöshankkeita ja muita merkittäviä hankkeita eduskunnalle annettavaksi ilmoitettujen hallituksen esitysten valmistelutilannetta. Osastopäällikkökokous toimii myös ministeriön valmiustoimikuntana.

Osastopäällikkökokoukseen osallistuvat kansliapäällikön johdolla ministeriön osastopäälliköt sekä ministeriön kansainvälisten asioiden yksikön päällikkö, kansallisen turvallisuuden yksikön päällikkö ja viestintäjohtaja. Valmiustoimikunnan kokouksiin osallistuvat lisäksi valmiuspäällikkö ja valmiuskoordinaattori. Valtiosihteerillä on oikeus olla läsnä kokouksessa. Kokouksen sihteerinä toimii puheenjohtajan määräämä henkilö. Osastopäällikkökokoukseen voivat tarvittaessa osallistua myös muut puheenjohtajan määräämät henkilöt.

4 a §
Operatiivinen yhteistyöryhmä

Operatiivinen yhteistyöryhmä sovittaa yhteen sisäisen turvallisuuden operatiivista tilannekuvaa ja hallinnonalan varautumista.

Yhteistyöryhmän puheenjohtajana toimii ministeri ja varapuheenjohtajana kansliapäällikkö. Yhteistyöryhmän jäseniä ovat valtiosihteeri sekä sisäministeriön hallinto- ja kehittämisosaston, rajavartio-osaston, pelastusosaston, poliisiosaston ja maahanmuutto-osaston osastopäälliköt, Rajavartiolaitoksen päällikkö, viestintäjohtaja, ministeriön kansainvälisten asioiden yksikön päällikkö ja kansallisen turvallisuuden yksikön päällikkö. Lisäksi yhteistyöryhmän jäseniä ovat Poliisihallituksen poliisiylijohtaja, suojelupoliisin päällikkö, keskusrikospoliisin päällikkö sekä Maahanmuuttoviraston ylijohtaja.

Yhteistyöryhmän sihteerinä toimii valmiuspäällikkö. Ministerin erityisavustajilla on oikeus olla läsnä yhteistyöryhmän kokouksissa. Yhteistyöryhmän kokouksiin voivat tarvittaessa osallistua myös muut puheenjohtajan määräämät henkilöt.

12 §
Ministeriön osastot ja erilliset yksiköt

Ministeriössä on poliisiosasto, pelastusosasto, maahanmuutto-osasto, rajavartio-osasto ja hallinto- ja kehittämisosasto.

Ministeriössä on lisäksi kansliapäällikön välittömässä alaisuudessa osastojaon ulkopuolella sisäisen tarkastuksen yksikkö, ministeriön viestintäyksikkö, ministeriön kansainvälisten asioiden yksikkö ja kansallisen turvallisuuden yksikkö.

Ministeriössä on lisäksi pelastusylijohtajan välittömässä alaisuudessa pelastusosaston erillisenä yksikkönä toimiva palosuojelurahasto.

13 §
Poliisiosaston tehtävät

Poliisiosasto käsittelee asiat, jotka koskevat:

1) Poliisihallituksen tulosohjausta;

2) Poliisihallituksen alaista poliisihallintoa;

3) yleistä järjestystä ja turvallisuutta;

4) Poliisihallituksen alaista poliisin rikostorjuntaa;

5) poliisin lupahallintoa;

6) ampuma-aseita;

7) poliisin arpajaishallintoa ja rahapelipolitiikkaa;

8) yksityistä turvallisuusalaa;

9) ihmiskaupan vastaisen toiminnan yhteensovittamista sisäministeriön hallinnonalalla.

Poliisiosasto käsittelee myös asiat, jotka koskevat Poliisihallituksen alaisen poliisin tulosohjausta, laillisuusvalvontaa, kansainvälisiä asioita samoin kuin sisäministeriölle Poliisihallituksen alaisen poliisin toimialalla kuuluvia muita asioita.

Poliisiosasto valmistelee puolustusvoimien virka-avusta poliisille annetun lain (781/1980) 4 a §:ssä ja rajavartiolain (578/2005) 77 b §:ssä tarkoitetun virka-apupyynnön.

Poliisiosasto valmistelee poliisilain (872/2011) 9 luvun 2 a, 9 a ja 9 b §:ssä tarkoitetut kansainväliseen yhteistyöhön liittyvät päätökset lukuun ottamatta kansallisen turvallisuuden yksikön valmisteltavaksi 17 §:n mukaan kuuluvia päätöksiä. Lisäksi poliisiosasto valmistelee toimialallaan kansainvälisen avun antamista ja pyytämistä koskevasta päätöksenteosta annetun lain (418/2017) 2 ja 4 §:ssä tarkoitetut asiat lukuun ottamatta kansallisen turvallisuuden yksikön valmisteltavaksi 17 §:n mukaan kuuluvia asioita.

17 §
Kansallisen turvallisuuden yksikön tehtävät

Kansallisen turvallisuuden yksikkö käsittelee asiat, jotka koskevat:

1) kansallista turvallisuutta;

2) siviilitiedustelua;

3) suojelupoliisin toimintaa ja ohjausta;

4) ministeriön ja sen hallinnonalan turvallisuusasioiden yleistä ohjausta, valvontaa ja kehittämistä sekä

5) varautumisen ja valmiussuunnittelun yhteensovittamista ministeriössä ja sisäasiainhallinnossa.

Kansallisen turvallisuuden yksikkö valmistelee toimialallaan kansainvälisen avun antamista ja pyytämistä koskevasta päätöksenteosta annetun lain (418/2017) 2 ja 4 §:ssä tarkoitetut asiat.

18 §
Hallinto- ja kehittämisosaston tehtävät

Hallinto- ja kehittämisosasto käsittelee asiat, jotka koskevat:

1) yleistä toiminnan kehittämistä sekä yleisten hallintoasioiden hoitoa ja sisäisiä palveluita sekä hallinnonalan asiakirjahallinnon yleistä ohjausta;

2) strategiavalmistelua, tulossuunnittelua, tulosohjausta, tuloksellisuuden valvontaa ja niihin liittyvää kehittämistä;

3) henkilöstöhallintoa ja -politiikkaa sekä henkilöstön kehittämistä;

4) taajuusasioiden, tietohallinnon, tietosuojan ja digitalisaation yleistä kehittämistä ja ohjausta, hallinnonalan tietojärjestelmien yhteentoimivuuden edistämistä ja varmistamista sekä tietohallintoyhteistyön ja verkostomaisen toimintatavan edistämistä;

5) hallinnonalan ja ministeriön taloussuunnittelua, talousarvion soveltamista sekä talousarviolainsäädännön mukaisia kertomuksia, ministeriön kirjanpitoyksikkötehtäviä, taloushallintoa ja sisäisen valvonnan periaatteita sekä palosuojelurahaston toiminnan ja talouden valvontaa;

6) Euroopan unionin sisäisen turvallisuuden rahaston sekä turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahaston maksatus- ja tarkastustehtävien toimeenpanoa sekä täytäntöönpanokertomusten ja menoilmoitusten valmistelua;

7) tutkimustoiminnan kehittämistä ja koordinointia sekä talousarvion ulkopuolisen kehittämisrahoituksen hankinnan tukemista ja koordinaatiota hallinnonalalla;

8) hankintatointa ja toimitila-asioita koskevien asioiden ohjausta ja kehittämistä;

9) aluejakojen ja alueellistamisen yhteensovittamista;

10) sisäisen turvallisuuden kohdealueen arkkitehtuuria;

11) useamman kuin yhden osaston tai erillisen yksikön toimialaan kuuluvien lausuntojen valmistelua ja yhteensovittamista lukuun ottamatta 22 §:n 2 momentin 9 kohdassa tarkoitettuja asioita;

12) ministerin, valtiosihteerin, kansliapäällikön ja ministerin erityisavustajien sihteeripalveluja;

13) hallinnonalan virastopäälliköiden palkkausta sekä johtajasopimusten ja karenssisopimusten yhteensovittamista ja laatimisessa avustamista;

14) Suomen lippua ja Suomen vaakunaa, lukuun ottamatta poliisin oikeutta käyttää suorakaiteista valtiolippua;

15) Euroopan unionin yhteisvastuuta ja maahanmuuttovirtojen hallintaa koskevan yleisohjelman mukaisten Euroopan pakolaisrahaston, ulkorajarahaston, paluurahaston ja kotouttamisrahaston todentamisviranomaistehtäviä;

16) toimitiloihin ja virastopalveluihin, tietopalveluun ja asiakirjahallintoon, käännös ja tulkkauspalveluihin liittyvää yhteistyötä valtioneuvoston kanslian kanssa;

17) ministeriön johdon avustamista säädöshankkeiden seurannassa, useamman kuin yhden osaston toimialaan kuuluvan säädösvalmistelun yhteensovittamisessa ja säädösvalmistelun laadun kehittämisessä;

18) ministeriön johdon, osastojen ja erillisten yksiköiden avustamista yleisissä oikeudellisissa asioissa, jos asia ei kuulu muun osaston tai erillisen yksikön toimialaan;

19) ministeriötä tai ministeriön virkamiehiä koskevien kanteluiden käsittelyä, ellei asia kuulu muulle osastolle tai erilliselle yksikölle;

20) ministeriön ja hallinnonalan laillisuusvalvonnan yleistä kehittämistä ja tarvittaessa osastojen ja erillisten yksiköiden tukemista laillisuusvalvontaan liittyvissä tehtävissä;

21) niitä ministeriön asioita, jotka eivät kuulu muille osastoille tai erillisille yksiköille.

22 §
Ministeriön kansainvälisten asioiden yksikön tehtävät

Ministeriön kansainvälisten asioiden yksikkö yhteensovittaa ministeriölle kuuluvia kansainvälisiä ja Euroopan unionissa käsiteltäviä asioita sekä avustaa ministeriä, valtiosihteeriä ja kansliapäällikköä kansainvälisten ja Euroopan unioniin liittyvien asioiden hoitamisessa.

Ministeriön kansainvälisten asioiden yksikkö käsittelee asiat, jotka koskevat:

1) siviilikriisinhallinnan kotimaan valmiuksia sekä niiden kehittämistä ja ylläpitämistä;

2) Kriisinhallintakeskuksen tulosohjausta ja laillisuusvalvontaa;

3) sisäasioiden EU-rahastojen valmistelua;

4) Euroopan unionin sisäisen turvallisuuden rahaston sekä turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahaston vastuuviranomaistehtäviä;

5) ministerin, valtiosihteerin ja kansliapäällikön kansainvälisten vierailujen ja matkojen valmistelua;

6) ministeriön kansainvälisen toiminnan tehostamista;

7) Euroopan ihmisoikeustuomioistuimessa ja muissa kansainvälisissä tuomioistuimissa vireillä olevien ministeriötä koskevien asioiden yhteensovittamista ja oikeuskäytännön seurantaa;

8) ministeriötä koskevien kansainvälisten valvontaelinten antamien suositusten toimeenpanon seurantaa;

9) kansainvälisten ihmisoikeussopimusten määräaikaisraportoinnin valmistelua ja yhteensovittamista ministeriössä.

Euroopan unionin sisäisen turvallisuuden rahaston sekä turvapaikka-, maahanmuutto ja kotouttamisrahaston maksatus- ja tarkastustehtävien toimeenpanosta sekä täytäntöönpanokertomusten ja menoilmoitusten valmistelusta säädetään 18 §:n 1 momentin 7 kohdassa.

24 §
Valtiosihteeri

Ministerin toimikaudeksi nimitetyn valtiosihteerin tehtävästä on säädetty valtioneuvoston ohjesäännön (262/2003) 44 §:n 2 momentissa.

Ministeri antaa tarvittaessa tarkemmat määräykset valtiosihteerin tehtävistä.

30 §
Vahvistetusta työnjaosta poikkeaminen

Kukin ministeriön virkamies on vahvistetusta työnjaosta riippumatta velvollinen tarvittaessa suorittamaan ne tehtävät, jotka ministeri, valtiosihteeri, kansliapäällikkö, osaston tai erillisen yksikön päällikkö tai asianomaisen tulosyksikön päällikkö hänelle määrää.

Jos kansliapäällikkö, osaston tai erillisen yksikön päällikkö tai tulosyksikön päällikkö ottaa esiteltäväkseen asian, joka on annettu hänen alaisensa virkamiehen esiteltäväksi, on tästä aina neuvoteltava alaisen virkamiehen kanssa.

31 §
Esittelylupa

Valtioneuvoston yleisen istunnon tai raha-asiainvaliokunnan esittelylistaa ei saa muutoin kuin pakottavista syistä jakaa ennen kuin asiasta on ilmoitettu ministerille ja hän on hyväksynyt sen ottamisen esittelyyn.

Esittelyluvan pyytämisessä on lisäksi noudatettava erikseen annettua ohjetta.

Esittelylista on toimitettava myös valtiosihteerille, kansliapäällikölle ja asianomaiselle osastopäällikölle tai erillisen yksikön päällikölle hyväksymistä varten.

Valtioneuvoston raha-asiainvaliokunnan esittelylista on toimitettava hallinto- ja kehittämisosaston tarkistettavaksi ennen esittelylistan jakamista. Samoin on meneteltävä, jos arviomäärärahan ylittämisestä pyydetään valtiovarainministeriön lausuntoa.

Mitä edellä 1 momentissa säädetään esittelylistojen jakamisesta, noudatetaan myös sisäministeriön kannanottoja sisältävien muistioiden jakamisessa ministerivaliokuntien käsittelyä varten.

32 §
Ministerin, valtiosihteerin ja kansliapäällikön informoiminen

Ministerille, valtiosihteerille ja kansliapäällikölle on tiedotettava tärkeimmistä ministeriön toimialalla esille tulevista ja vireillä olevista asioista sekä asioista, joilla on yleistä mielenkiintoa. Samoin on ilmoitettava tärkeimpien asioiden esittelystä hyvissä ajoin sekä määrättäessä toimitettava asiakirjat nähtäväksi.

Ministerille, valtiosihteerille ja kansliapäällikölle on tiedotettava eduskunnassa olevien hallituksen esitysten käsittelyvaiheista erikseen annettujen ohjeiden mukaisesti.

Valtiosihteerin on huolehdittava, että ministeriön virkamiehet saavat tiedon toimialaansa liittyvistä valtiosihteerin valmisteltavana olevista asioista.

36 §
Eduskunnassa kuuleminen

Jos ministeriön virkamies kutsutaan kuultavaksi eduskunnan valiokuntaan, hänen on ennakolta ilmoitettava asiasta osaston päällikölle sekä tärkeässä asiassa myös valtiosihteerille ja kansliapäällikölle.

Eduskunnan valiokunnille annetut sisäministeriön virkamiesten laatimat asiantuntijalausunnot, vastineet ja muut vastaavat muistiot tulee toimittaa tiedoksi ministerille, valtiosihteerille, kansliapäällikölle ja erityisavustajalle sekä hallinto- ja kehittämisosastolle.

48 §
Pelastusylijohtaja

Pelastusylijohtaja ratkaisee 42 §:ssä säädetyn lisäksi asiat, jotka koskevat:

1) pelastuslain 38 §:ssä tarkoitettua kansainvälistä pelastustoimintaa ja muuta yhteistoimintaa lukuun ottamatta rajavartiolaitoksen tehtäviin kuuluvaa asiaa;

2) Hätäkeskuslaitoksen tulosohjausta ja Hätäkeskuslaitoksen yleisjärjestelyjä;

3) pelastustoiminnan johtamista pelastuslain 34 §:n 3 momentissa ja 36 §:ssä tarkoitetulla tavalla;

4) pelastuslain 107 §:ssä tarkoitettua onnettomuuden selvittämisen järjestämistä;

5) pelastusviranomaisen virkapuvun ja virka-asematunnusten vahvistamista;

6) erivapauden myöntämistä asetuksella säädetyistä kelpoisuusvaatimuksista Hätäkeskuslaitoksen virkaan sekä alueen pelastustoimen virkaan tai tehtävään;

7) palosuojelurahaston hallituksen palkkioiden vahvistamista.

Edellä 1 momentin 3 kohdassa tarkoitetut asiat pelastusylijohtaja voi ratkaista tilanteen kiireellisyyden niin vaatiessa ilman esittelyä.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2019.

Helsingissä 13 päivänä kesäkuuta 2019

Sisäministeri
Maria Ohisalo

Hallitusneuvos
Hanna Helinko

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.