754/2019

Helsingissä 13 päivänä kesäkuuta 2019

Valtioneuvoston asetus mehiläishoitotuesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään maataloustuotteiden markkinajärjestelystä annetun lain (999/2012) 26 §:n 2 momentin ja 28 §:n 1 momentin nojalla, sellaisena kuin niistä on ensin mainittu laissa 1194/2013:

1 §
Soveltamisala

Tässä asetuksessa säädetään maataloustuotteiden markkinajärjestelystä annetussa laissa (999/2012) tarkoitettuun mehiläishoitotukeen liittyvistä tukikelpoisista toimenpiteistä ja hyväksyttävistä kustannuksista. Tukea voidaan myöntää ja maksaa valtion talousarviossa osoitettujen varojen rajoissa.

2 §
Tekninen apu

Tukea voidaan myöntää seuraaviin mehiläishoitoon liittyviin toimiin, joiden tavoitteena on antaa mehiläishoitajille teknistä apua:

1) koulutus ja seminaarien järjestäminen;

2) neuvonta;

3) tiedottaminen;

4) nuorisotoiminnan järjestäminen;

5) viestintä- ja oppimisympäristön kehittäminen;

6) kansainvälinen yhteistyö ja kongresseihin osallistuminen.

3 §
Tuholaisten ja tautien torjunta

Tukea voidaan myöntää mehiläisiin kohdistuvien tuholaisten ja tautien torjumiseen liittyviin seuranta- ja kehittämistoimiin.

4 §
Mehiläispesien siirtohoidon kehittäminen

Tukea voidaan myöntää mehiläispesien siirtohoidon ja pölytyspalvelujen kehittämiseen sekä niihin liittyvään tiedon hankintaan ja tiedon välittämiseen.

5 §
Mehiläistuotteiden ominaisuuksien määrittäminen

Tukea voidaan myöntää mehiläistuotteiden laadun määrittämiseen mehiläistuotteiden fysikaalis-kemiallisia ominaisuuksia määrittävässä laboratoriossa keräämällä ja analysoimalla näytteitä sekä saaduista tuloksista tiedottamiseen.

6 §
Mehiläiskantojen lisääminen

Tukea voidaan myöntää sellaisiin mehiläisemojen jalostustoimiin, joiden tavoitteena on lisätä tai vahvistaa mehiläiskantoja.

7 §
Yhteistoiminta ja soveltava tutkimus mehiläishoitoalalla

Tukea voidaan myöntää mehiläishoitoalaa ja mehiläistuotteita koskevan soveltavan tutkimuksen ohjelmien toteuttamiseen erikoistuneiden tahojen kanssa tehtävään, seuraavia toimia koskevaan yhteistyöhön:

1) mehiläistalouden kannattavuusseuranta;

2) vaakapesäseuranta:

3) mehiläisten terveyden seuranta;

4) muu kuin 1–3 kohdassa tarkoitettu mehiläishoidon soveltava tutkimus ja koetoiminta.

Tukea voidaan lisäksi myöntää 1 momentissa tarkoitettuihin toimiin liittyvään neuvontaan ja tiedottamiseen.

8 §
Markkinoiden seuranta

Tukea voidaan myöntää mehiläisalan markkinoiden seurantaa koskeviin toimiin, joilla selvitetään mehiläisalan rakennetta, markkinatilannetta tai muuta vastaavaa markkinoiden seurannan kannalta tarpeellista markkinatietoa.

9 §
Tuotteiden laadun parantaminen

Tukea voidaan myöntää toimiin, joiden tavoitteena on mehiläistuotteiden laadun kehittäminen niiden markkina-arvon parantamiseksi.

10 §
Hyväksyttävät kustannukset

Hyväksyttävien kustannusten on oltava 2–9 §:ssä tarkoitettujen toimenpiteiden toteuttamisen kannalta tarpeellisia ja kohtuullisia:

1) palkkaus- ja palkkiokustannuksia ja niihin liittyviä lakisääteisiä kustannuksia, lukuun ottamatta luontaisetuina suoritettavia kustannuksia;

2) matkakustannuksia;

3) ulkopuolisten palvelujen ja asiantuntijoiden käytöstä aiheutuvia kustannuksia;

4) messuille tai näyttelyyn osallistumisesta aiheutuvia kustannuksia; 

5) vuokrakustannuksia;

6) välttämättömistä materiaaleista, välineistä ja toimitiloista aiheutuvia kustannuksia; materiaalit ja välineet on vuokrattava, jollei niiden hankkiminen ole vuokraamista edullisempaa;

7) sellaisia kirjanpito-, seuranta- ja raportointikustannuksia, jotka johtuvat myönnetystä tuesta;

8) julkaisu- ja jakelukustannuksia.

Yleishallinnon kulut ja muut avustettavaan toimintaan jaettavat kustannukset voidaan hyväksyä vain siltä osin kuin ne kohdennetaan mehiläishoito-ohjelman toteuttamiseen.

Tukea voidaan myöntää kustannusten arvonlisäveron osuuteen, jos tuensaaja esittää verottajalta saadun todistuksen tai muun luotettavan selvityksen siitä, ettei kyseiseen toimintaan liittyviä kustannuksia voida vähentää tuensaajan toiminnassa.

11 §
Hyväksyttävien kustannusten rajoitukset:

Tukea ei myönnetä:

1) edustusmenoihin;

2) rahoituskuluihin;

3) kustannuksiin, jotka aiheutuvat tuensaajan tavanomaiseen liiketoimintaan kuuluvasta toiminnasta.

Palkkaus- ja palkkiokustannuksista ei hyväksytä määrää, joka ylittää alalla maksettavien palkkojen ja palkkioiden tason.

Matkakustannuksina hyväksytään enintään valtion virkaehtosopimuksen mukaiset kustannukset.

12 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 2019.

Tällä asetuksella kumotaan mehiläishoitotuesta annettu valtioneuvoston asetus (523/2013).

Ennen tämän asetuksen voimaan tuloa myönnettyihin mehiläishoitotukiin sovelletaan tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä.

Helsingissä 13 päivänä kesäkuuta 2019

Maa- ja metsätalousministeri
Jari Leppä

Neuvotteleva virkamies
Jukka Ränkimies

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.