711/2019

Helsingissä 29 päivänä toukokuuta 2019

Valtioneuvoston asetus sotilastiedustelun tiedustelumenetelmistä

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään sotilastiedustelusta annetun lain (590/2019) 12 §:n 5 momentin, 75 §:n 3 momentin ja 112 §:n 2 momentin nojalla:

1 §
Pöytäkirja

Sotilastiedustelusta annetun lain 10 §:n 8 kohdassa tarkoitetun tiedustelumenetelmän käyttöä esittäneen tai siitä päättäneen taikka hänen määräämänsä virkamiehen on viimeistään tiedustelumenetelmän käytön lopettamisen jälkeen laadittava pöytäkirja ilman aiheetonta viivytystä, kuitenkin viimeistään 90 päivän kuluessa.

2 §
Pöytäkirja telekuuntelusta

Telekuuntelusta laadittavaan pöytäkirjaan on merkittävä sotilastiedustelusta annetun lain 36 §:ssä tarkoitetussa vaatimuksessa ja päätöksessä mainittujen seikkojen lisäksi:

1) telekuunteluluvan antanut tuomioistuin ja päätöksen antopäivä;

2) telekuuntelun alkamis- ja päättymisajankohta kellonajan tarkkuudella;

3) telekuuntelun lopettamisen peruste, jos tiedustelumenetelmän käyttö on lopetettu ennen luvan tai päätöksen määräajan päättymistä;

4) sotilastiedustelusta annetun lain 96 §:ssä tarkoitettujen toimenpiteiden aika ja paikka sekä suorittaja;

5) jos telekuuntelulupa koskee henkilöä, sellainen teleosoite tai telepäätelaite, joka luvan voimassaolonaikana on ollut henkilön hallussa tai jota hän oletettavasti muuten on käyttänyt;

6) perustelut 5 kohdassa tarkoitetun teleosoitteen tai telepäätelaitteen hallussapidosta tai käytöstä;

7) sotilastiedustelusta annetun lain 110 §:ssä tarkoitetun tarkastuksen suorittaneen virkamiehen tarvittavat tunnistetiedot sekä tiedot tallenteiden ja asiakirjojen tai niissä olevien tietojen hävittämisestä, hävittämisen perusteesta ja niiden säilyttämisestä;

8) sotilastiedustelusta annetun lain 111 §:ssä tarkoitetun tutkimisen suorittaneen virkamiehen, asiantuntijan tai muun henkilön tarvittavat tunnistetiedot;

9) perustelut sotilastiedustelusta annetun lain 111 §:n 2 ja 3 momentissa tarkoitetun asiantuntijan tai muun henkilön soveltuvuudesta toimeksiannon suorittamiseen;

10) 9 kohdassa tarkoitetun asiantuntijan tai muun henkilön toimintaa ohjaava ja valvova sotilastiedusteluviranomaisen virkamies;

11) sotilastiedustelusta annetun lain 89 §:ssä tarkoitetun ilmoituksen tekeminen, lykkääminen tai tekemättä jättäminen;

12) tieto tiedusteluvalvontavaltuutetulle sotilastiedustelusta annetun lain 108 §:n 1 momentissa tarkoitetun ilmoituksen tekemisestä.

Mitä 1 momentissa säädetään telekuuntelupöytäkirjasta, noudatetaan soveltuvin osin myös telekuuntelun sijasta toimitettavaan tietojen hankkimiseen.

3 §
Pöytäkirja televalvonnasta

Televalvonnasta laadittavaan pöytäkirjaan on merkittävä sotilastiedustelusta annetun lain 37 §:ssä tarkoitetussa vaatimuksessa ja päätöksessä mainittujen seikkojen lisäksi:

1) televalvontaluvan antanut tuomioistuin tai päätöksen tehnyt virkamies ja päätöksen antopäivä;

2) televalvonnan alkamis- ja päättymisajankohta kellonajan tarkkuudella;

3) televalvonnan lopettamisen peruste, jos tiedustelumenetelmän käyttö on lopetettu ennen luvan tai päätöksen määräajan päättymistä;

4) sotilastiedustelusta annetun lain 96 §:ssä tarkoitettujen toimenpiteiden aika ja paikka sekä suorittaja;

5) jos televalvontalupa koskee henkilöä, sellainen teleosoite tai telepäätelaite, joka luvan voimassaoloaikana on ollut henkilön hallussa tai jota hän oletettavasti muuten on käyttänyt;

6) perustelut 5 kohdassa tarkoitetun teleosoitteen tai telepäätelaitteen hallussapidolle tai käytölle;

7) sotilastiedustelusta annetun lain 110 §:ssä tarkoitetun tarkastuksen suorittaneen virkamiehen tarvittavat tunnistetiedot sekä tiedot tallenteiden ja asiakirjojen tai niissä olevien tietojen hävittämisestä, hävittämisen perusteesta ja niiden säilyttämisestä;

8) sotilastiedustelusta annetun lain 111 §:ssä tarkoitetun tutkimisen suorittaneen virkamiehen, asiantuntijan tai muun henkilön tarvittavat tunnistetiedot;

9) perustelut sotilastiedustelusta annetun lain 111 §:ssä 2 ja 3 momentissa tarkoitetun asiantuntijan tai muun henkilön soveltuvuudesta toimeksiannon suorittamiseen;

10) 9 kohdassa tarkoitetun asiantuntijan tai muun henkilön toimintaa ohjaava ja valvova sotilastiedusteluviranomaisen virkamies;

11) sotilastiedustelusta annetun lain 89 §:ssä tarkoitetun ilmoituksen tekeminen tai tekemättä jättäminen;

12) tieto tiedusteluvalvontavaltuutetulle sotilastiedustelusta annetun lain 108 §:n 1 momentissa tarkoitetun ilmoituksen tekemisestä.

4 §
Pöytäkirja tukiasematietojen hankkimisesta

Tukiasematietojen hankkimisesta laadittavaan pöytäkirjaan on merkittävä sotilastiedustelusta annetun lain 40 §:ssä tarkoitetussa vaatimuksessa ja päätöksessä mainittujen seikkojen lisäksi:

1) luvan antanut tuomioistuin tai päätöksen tehnyt virkamies ja päätöksen antopäivä;

2) toimenpiteen alkamis- ja päättymisajankohta kellonajan tarkkuudella;

3) tukiasematietojen hankkimisen lopettamisen peruste, jos tiedustelumenetelmän käyttö on lopetettu ennen luvan tai päätöksen määräajan päättymistä;

4) sotilastiedustelusta annetun lain 96 §:ssä tarkoitettujen toimenpiteiden aika ja paikka sekä suorittaja;

5) sotilastiedustelusta annetun lain 110 §:ssä tarkoitetun tarkastuksen suorittaneen virkamiehen tarvittavat tunnistetiedot sekä tiedot tallenteiden ja asiakirjojen tai niissä olevien tietojen hävittämisestä, hävittämisen perusteesta ja niiden säilyttämisestä;

6) sotilastiedustelusta annetun lain 111 §:ssä tarkoitetun tutkimisen suorittaneen virkamiehen, asiantuntijan tai muun henkilön tarvittavat tunnistetiedot;

7) perustelut sotilastiedustelusta annetun lain 111 §:ssä 2 ja 3 momentissa tarkoitetun asiantuntijan tai muun henkilön soveltuvuudesta toimeksiannon suorittamiseen;

8) 7 kohdassa tarkoitetun asiantuntijan tai muun henkilön toimintaa ohjaava ja valvova sotilastiedusteluviranomaisen virkamies;

9) tieto tiedusteluvalvontavaltuutetulle sotilastiedustelusta annetun lain 108 §:n 1 momentissa tarkoitetun ilmoituksen tekemisestä.

5 §
Pöytäkirja suunnitelmallisesta tarkkailusta

Suunnitelmallisesta tarkkailusta laadittavaan pöytäkirjaan on merkittävä sotilastiedustelusta annetun lain 23 §:ssä tarkoitetussa päätöksessä mainittujen seikkojen lisäksi:

1) päätöksen tehnyt virkamies ja päätöksen antopäivä;

2) suunnitelmallisen tarkkailun alkamis- ja päättymisajankohta;

3) suunnitelmallisen tarkkailun lopettamisen peruste, jos tiedustelumenetelmän käyttö on lopetettu ennen päätöksen määräajan päättymistä;

4) sotilastiedustelusta annetun lain 110 §:ssä tarkoitetun tarkastuksen suorittaneen virkamiehen tarvittavat tunnistetiedot sekä tiedot tallenteiden ja asiakirjojen tai niissä olevien tietojen hävittämisestä, hävittämisen perusteesta ja niiden säilyttämisestä;

5) sotilastiedustelusta annetun lain 111 §:ssä tarkoitetun tutkimisen suorittaneen virkamiehen, asiantuntijan tai muun henkilön tarvittavat tunnistetiedot;

6) perustelut sotilastiedustelusta annetun lain 111 §:ssä 2 ja 3 momentissa tarkoitetun asiantuntijan tai muun henkilön soveltuvuudesta toimeksiannon suorittamiseen;

7) 6 kohdassa tarkoitetun asiantuntijan tai muun henkilön toimintaa ohjaava ja valvova sotilastiedusteluviranomaisen virkamies;

8) tieto tiedusteluvalvontavaltuutetulle sotilastiedustelusta annetun lain 108 §:n 1 momentissa tarkoitetun ilmoituksen tekemisestä.

6 §
Pöytäkirja peitellystä tiedonhankinnasta

Peitellystä tiedonhankinnasta laadittavaan pöytäkirjaan on merkittävä sotilastiedustelusta annetun lain 25 §:ssä tarkoitetussa päätöksessä mainittujen seikkojen lisäksi:

1) päätöksen tehnyt virkamies ja päätöksen antopäivä;

2) peitellyn tiedonhankinnan alkamis- ja päättymisajankohta;

3) sotilastiedustelusta annetun lain 110 §:ssä tarkoitetun tarkastuksen suorittaneen virkamiehen tarvittavat tunnistetiedot sekä tiedot tallenteiden ja asiakirjojen tai niissä olevien tietojen hävittämisestä, hävittämisen perusteesta ja niiden säilyttämisestä;

4) sotilastiedustelusta annetun lain 111 §:ssä tarkoitetun tutkimisen suorittaneen virkamiehen, asiantuntijan tai muun henkilön tarvittavat tunnistetiedot;

5) perustelut sotilastiedustelusta annetun lain 111 §:ssä 2 ja 3 momentissa tarkoitetun asiantuntijan tai muun henkilön soveltuvuudesta toimeksiannon suorittamiseen;

6) 5 kohdassa tarkoitetun asiantuntijan tai muun henkilön toimintaa ohjaava ja valvova sotilastiedusteluviranomaisen virkamies;

7) tieto tiedusteluvalvontavaltuutetulle sotilastiedustelusta annetun lain 108 §:n 1 momentissa tarkoitetun ilmoituksen tekemisestä.

7 §
Pöytäkirja teknisestä kuuntelusta ja katselusta

Teknisestä kuuntelusta ja katselusta laadittavaan pöytäkirjaan on merkittävä sotilastiedustelusta annetun lain 27 ja 29 §:ssä tarkoitetuissa vaatimuksissa ja päätöksissä mainittujen seikkojen lisäksi:

1) luvan antanut tuomioistuin tai päätöksen tehnyt virkamies ja päätöksen antopäivä;

2) teknisen kuuntelun ja katselun alkamis- ja päättymisajankohta kellonajan tarkkuudella;

3) teknisen kuuntelun ja katselun lopettamisen peruste, jos tiedustelumenetelmän käyttö on lopetettu ennen luvan tai päätöksen määräajan päättymistä;

4) sotilastiedustelusta annetun lain 110 §:ssä tarkoitetun tarkastuksen suorittaneen virkamiehen tarvittavat tunnistetiedot sekä tiedot tallenteiden ja asiakirjojen tai niissä olevien tietojen hävittämisestä, hävittämisen perusteesta ja niiden säilyttämisestä;

5) sotilastiedustelusta annetun lain 111 §:ssä tarkoitetun tutkimisen suorittaneen virkamiehen, asiantuntijan tai muun henkilön tarvittavat tunnistetiedot;

6) perustelut sotilastiedustelusta annetun lain 111 §:ssä 2 ja 3 momentissa tarkoitetun asiantuntijan tai muun henkilön soveltuvuudesta toimeksiannon suorittamiseen;

7) 6 kohdassa tarkoitetun asiantuntijan tai muun henkilön toimintaa ohjaava ja valvova sotilastiedusteluviranomaisen virkamies;

8) sotilastiedustelusta annetun lain 89 §:ssä tarkoitetun ilmoituksen tekeminen, lykkääminen tai tekemättä jättäminen;

9) tieto tiedusteluvalvontavaltuutetulle sotilastiedustelusta annetun lain 108 §:n 1 momentissa tarkoitetun ilmoituksen tekemisestä.

8 §
Pöytäkirja teknisestä seurannasta

Teknisestä kuuntelusta ja katselusta laadittavaan pöytäkirjaan on merkittävä sotilastiedustelusta annetun lain 31 §:ssä tarkoitetuissa vaatimuksissa ja päätöksissä mainittujen seikkojen lisäksi:

1) luvan antanut tuomioistuin tai päätöksen tehnyt virkamies ja päätöksen antopäivä;

2) teknisen seurannan alkamis- ja päättymisajankohta kellonajan tarkkuudella;

3) teknisen seurannan lopettamisen peruste, jos tiedustelumenetelmän käyttö on lopetettu ennen luvan tai päätöksen määräajan päättymistä;

4) sotilastiedustelusta annetun lain 110 §:ssä tarkoitetun tarkastuksen suorittaneen virkamiehen tarvittavat tunnistetiedot sekä tiedot tallenteiden ja asiakirjojen tai niissä olevien tietojen hävittämisestä, hävittämisen perusteesta ja niiden säilyttämisestä;

5) sotilastiedustelusta annetun lain 111 §:ssä tarkoitetun tutkimisen suorittaneen virkamiehen, asiantuntijan tai muun henkilön tarvittavat tunnistetiedot;

6) perustelut sotilastiedustelusta annetun lain 111 §:ssä 2 ja 3 momentissa tarkoitetun asiantuntijan tai muun henkilön soveltuvuudesta toimeksiannon suorittamiseen;

7) 6 kohdassa tarkoitetun asiantuntijan tai muun henkilön toimintaa ohjaava ja valvova sotilastiedusteluviranomaisen virkamies;

8) sotilastiedustelusta annetun lain 89 §:ssä tarkoitetun ilmoituksen tekeminen, lykkääminen tai tekemättä jättäminen;

9) tieto tiedusteluvalvontavaltuutetulle sotilastiedustelusta annetun lain 108 §:n 1 momentissa tarkoitetun ilmoituksen tekemisestä.

9 §
Pöytäkirja teknisestä laitetarkkailusta

Teknisestä laitetarkkailusta laadittavaan pöytäkirjaan on merkittävä sotilastiedustelusta annetun lain 33 §:ssä tarkoitetussa vaatimuksessa ja päätöksessä mainittujen seikkojen lisäksi:

1) luvan antanut tuomioistuin tai päätöksen tehnyt virkamies ja päätöksen antopäivä;

2) teknisen laitetarkkailun alkamis- ja päättymisajankohta kellonajan tarkkuudella;

3) teknisen laitetarkkailun lopettamisen peruste, jos tiedustelumenetelmän käyttö on lopetettu ennen luvan tai päätöksen määräajan päättymistä;

4) sotilastiedustelusta annetun lain 110 §:ssä tarkoitetun tarkastuksen suorittaneen virkamiehen tarvittavat tunnistetiedot sekä tiedot tallenteiden ja asiakirjojen tai niissä olevien tietojen hävittämisestä, hävittämisen perusteesta ja niiden säilyttämisestä;

5) sotilastiedustelusta annetun lain 111 §:ssä tarkoitetun tutkimisen suorittaneen virkamiehen, asiantuntijan tai muun henkilön tarvittavat tunnistetiedot;

6) perustelut sotilastiedustelusta annetun lain 111 §:ssä 2 ja 3 momentissa tarkoitetun asiantuntijan tai muun henkilön soveltuvuudesta toimeksiannon suorittamiseen;

7) 6 kohdassa tarkoitetun asiantuntijan tai muun henkilön toimintaa ohjaava ja valvova sotilastiedusteluviranomaisen virkamies;

8) sotilastiedustelusta annetun lain 89 §:ssä tarkoitetun ilmoituksen tekeminen, lykkääminen tai tekemättä jättäminen;

9) tieto tiedusteluvalvontavaltuutetulle sotilastiedustelusta annetun lain 108 §:n 1 momentissa tarkoitetun ilmoituksen tekemisestä.

10 §
Pöytäkirja teleosoitteen tai telepäätelaitteen yksilöintitietojen hankkimisesta

Teleosoitteen tai telepäätelaitteen yksilöintitietojen hankkimisesta on laadittava pöytäkirja, johon on merkittävä:

1) teleosoitteen tai telepäätelaitteen yksilöintitietojen hankkimisesta päätöksen tehnyt sotilastiedusteluviranomaisen virkamies ja päätöksen antopäivä, päätöksen voimassaoloaika ja päätöksen mahdolliset muut ehdot;

2) toimenpiteellä yksilöity teleosoite tai telepäätelaite, johon kohdistetaan tai mahdollisesti kohdistetaan muun tiedustelumenetelmän käyttöä;

3) tiedustelutehtävä;

4) tosiseikat, joihin teleosoitteen tai telepäätelaitteen yksilöintitietojen hankkimisen edellytykset ja kohdistaminen perustuvat;

5) teleosoitteen tai telepäätelaitteen yksilöintitietojen hankkimista johtava ja valvova sotilastiedusteluviranomaisen virkamies;

6) teleosoitteen tai telepäätelaitteen yksilöintitietojen hankkimisen alkamis- ja päättymisajankohta;

7) toimenpiteellä saatujen teleosoitteiden tai telepäätelaitteiden kokonaismäärä;

8) tieto tiedusteluvalvontavaltuutetulle sotilastiedustelusta annetun lain 108 §:n 1 momentissa tarkoitetun ilmoituksen tekemisestä.

11 §
Sotilastiedusteluviranomaisen peitetoiminnan järjestäminen

Peitetoiminnan sotilastiedustelussa toteuttaa sotilastiedusteluviranomainen.

Pääesikunnan tiedustelupäällikkö määrää peitetoiminnan toteuttamisesta vastaavan tiedustelumenetelmien käyttöön erityisesti perehtyneen virkamiehen.

Peitetoimintaa suorittamaan voidaan määrätä vain puolustusministeriön hyväksymän koulutuksen suorittanut sotilastiedusteluviranomaisen virkamies, joka on tehtävään vapaaehtoinen, henkilökohtaisilta ominaisuuksiltaan sopiva ja jolla on tehtävän edellyttämä tiedustelutoiminnan tuntemus.

12 §
Pöytäkirja peitetoiminnasta

Sotilastiedustelusta annetun lain 45 §:n 3 momentin 2 kohdassa tarkoitetun peitetoiminnan toteuttamisesta vastanneen sotilastiedusteluviranomaisen virkamiehen on laadittava peitetoiminnan toteuttamisesta pöytäkirja peitetoiminnan lopettamisen jälkeen.

Peitetoiminnasta laadittavaan pöytäkirjaan on merkittävä sotilastiedustelusta annetun lain 44 §:ssä ja 45 §:n 3 momentissa tarkoitetuissa esityksissä, suunnitelmissa ja päätöksissä mainittujen seikkojen lisäksi:

1) peitetoimintapäätöksen tekijä ja päätöksen antopäivä;

2) toiminnan alkamis- ja päättymisajankohta;

3) peitetoiminnan lopettamisen peruste, jos tiedustelumenetelmän käyttö on lopetettu ennen päätöksen määräajan päättymistä;

4) sotilastiedustelusta annetun lain 110 §:ssä tarkoitetun tarkastuksen suorittaneen virkamiehen tarvittavat tunnistetiedot sekä tiedot tallenteiden ja asiakirjojen tai niissä olevien tietojen hävittämisestä, hävittämisen perusteesta ja niiden säilyttämisestä;

5) sotilastiedustelusta annetun lain 111 §:ssä tarkoitetun tutkimisen suorittaneen virkamiehen, asiantuntijan tai muun henkilön tarvittavat tunnistetiedot;

6) perustelut sotilastiedustelusta annetun lain 111 §:ssä 2 ja 3 momentissa tarkoitetun asiantuntijan tai muun henkilön soveltuvuudesta toimeksiannon suorittamiseen;

7) 6 kohdassa tarkoitetun asiantuntijan tai muun henkilön toimintaa ohjaava ja valvova sotilastiedusteluviranomaisen virkamies;

8) peitetoiminnan keskeiset vaiheet;

9) tehtyjen ja käytettyjen harhauttavien tai peiteltyjen rekisterimerkintöjen sekä valmistettujen ja käytettyjen väärien asiakirjojen laji;

10) toimenpiteen esittäjän tai hänen määräämänsä tiedustelumenetelmien käyttöön erityisesti perehtyneen virkamiehen arvio toiminnan merkityksellisyydestä;

11) rikoksentekokiellon toteutuminen;

12) peitetoiminnan kohteena olevan ryhmän toimintaan osallistuminen;

13) tieto tiedusteluvalvontavaltuutetulle sotilastiedustelusta annetun lain 108 §:n 1 momentissa tarkoitetun ilmoituksen tekemisestä.

13 §
Sotilastiedusteluviranomaisen toteuttaman valeoston järjestäminen

Valeoston sotilastiedustelussa toteuttaa sotilastiedusteluviranomainen. Pääesikunnan tiedustelupäällikkö määrää valeoston toteuttamisesta vastaavan tiedustelumenetelmien käyttöön erityisesti perehtyneen sotilastiedusteluviranomaisen virkamiehen.

Valeostoja suorittamaan voidaan määrätä vain puolustusministeriön hyväksymän koulutuksen suorittanut sotilastiedusteluviranomaisen virkamies, joka on tehtävään vapaaehtoinen, henkilökohtaisilta ominaisuuksiltaan sopiva ja jolla on tehtävän edellyttämä tiedustelutoiminnan tuntemus.

14 §
Pöytäkirja valeostosta

Valeoston toteuttamisesta vastanneen sotilastiedusteluviranomaisen virkamiehen on laadittava valeoston toteuttamisesta pöytäkirja toiminnan päättymisen jälkeen.

Valeostosta laadittavaan pöytäkirjaan on merkittävä sotilastiedustelusta annetun lain 48 §:n 3 momentissa, 49 §:ssä ja 50 §:n 2 momentissa tarkoitetuissa suunnitelmissa ja päätöksissä mainittujen seikkojen lisäksi:

1) valeostopäätöksen tekijä ja päätöksen antopäivä;

2) valeostoa koskevan toiminnan alkamis- ja päättymisajankohta;

3) valeoston lopettamisen peruste, jos tiedustelumenetelmän käyttö on lopetettu ennen päätöksen määräajan päättymistä;

4) toiminnan keskeiset vaiheet;

5) valeoston tulos sekä sotilastiedusteluviranomaisen haltuun saadut esineet, aineet tai muu omaisuus ja selvitys siitä, mihin toimenpiteisiin niiden perusteella on ryhdytty;

6) sotilastiedustelusta annetun lain 110 §:ssä tarkoitetun tarkastuksen suorittaneen virkamiehen tarvittavat tunnistetiedot sekä tiedot tallenteiden ja asiakirjojen tai niissä olevien tietojen hävittämisestä, hävittämisen perusteesta ja niiden säilyttämisestä;

7) sotilastiedustelusta annetun lain 111 §:ssä tarkoitetun tutkimisen suorittaneen virkamiehen, asiantuntijan tai muun henkilön tarvittavat tunnistetiedot;

8) perustelut sotilastiedustelusta annetun lain 111 §:ssä 2 ja 3 momentissa tarkoitetun asiantuntijan tai muun henkilön soveltuvuudesta toimeksiannon suorittamiseen;

9) 8 kohdassa tarkoitetun asiantuntijan tai muun henkilön toimintaa ohjaava ja valvova sotilastiedusteluviranomaisen virkamies;

10) tarjottu tai käytetty vastike;

11) tehtyjen ja käytettyjen harhauttavien tai peiteltyjen rekisterimerkintöjen sekä valmistettujen ja käytettyjen väärien asiakirjojen laji;

12) valeoston toteuttamisesta päättäneen virkamiehen arvio toiminnan merkityksellisyydestä;

13) tieto tiedusteluvalvontavaltuutetulle sotilastiedustelusta annetun lain 108 §:n 1 momentissa tarkoitetun ilmoituksen tekemisestä.

15 §
Tietolähdetoiminnan järjestäminen sotilastiedustelussa

Tietolähdetoiminnan toteuttamisesta vastaava tiedustelumenetelmien käyttöön erityisesti perehtynyt sotilastiedusteluviranomaisen virkamies tekee päätöksen tietolähteen hyväksymisestä.

Sotilastiedusteluviranomaisen tietolähteeksi hyväksytty henkilö on rekisteröitävä sotilastiedusteluviranomaisen henkilörekisteriin. Rekisteröiminen on tehtävä siten, ettei se vaaranna tietolähteen henkilöllisyyden salassa pysymistä. Tietolähteen rekisteröinnistä päättää 1 momentissa tarkoitettu virkamies.

16 §
Tietolähdetoiminnan kirjaaminen

Sotilastiedustelusta annetun lain 51 §:n 1 momentissa tarkoitetusta tietolähdetoiminnasta on kirjattava:

1) osapuolten tunnistetiedot;

2) tietolähteen antamien tietojen pääasiallinen sisältö;

3) yhteydenpidon ajankohta;

4) yhteydenottotapa;

5) arvio tietolähteen luotettavuudesta;

6) palkkion maksu tietolähteelle.

17 §
Pöytäkirja tietolähteen ohjatusta käytöstä

Tietolähteen ohjatusta käytöstä laadittavaan pöytäkirjaan on merkittävä sotilastiedustelusta annetun lain 53 §:n 3 momentissa tarkoitetussa päätöksessä mainittujen seikkojen lisäksi:

1) tietolähteen ohjattua käyttöä koskevan päätöksen tehnyt virkamies ja päätöksen antopäivä;

2) toiminnan keskeiset vaiheet;

3) toiminnan alkamis- ja päättymisajankohta;

4) selvitys siitä, mihin toimenpiteisiin tietolähteen antamien tietojen perusteella on ryhdytty;

5) palkkion maksu tietolähteelle;

6) ohjatusta tietolähdetoiminnasta vastanneen virkamiehen arvio toiminnan merkityksellisyydestä;

7) tieto tiedusteluvalvontavaltuutetulle sotilastiedustelusta annetun lain 108 §:n 1 momentissa tarkoitetun ilmoituksen tekemisestä.

18 §
Tietolähteelle maksettavasta palkkiosta päättäminen

Tietolähteelle maksettavasta palkkiosta päättää tietolähdetoiminnan toteuttamisesta vastaavan sotilastiedusteluviranomaisen virkamiehen esimies.

19 §
Paikkatiedustelu

Paikkatiedustelusta laadittavaan pöytäkirjaan on merkittävä sotilastiedustelusta annetun lain 55 §:n 5 momentissa tarkoitetussa päätöksessä mainittujen seikkojen lisäksi:

1) luvan antanut tuomioistuin tai päätöksen tehnyt virkamies ja päätöksen antopäivä;

2) paikkatiedustelumenettely kirjattuna riittävällä tarkkuudella;

3) mitä paikkatiedustelussa on käynyt ilmi;

4) toiminnan alkamis- ja päättymisajankohta;

5) paikkatiedustelusta vastanneen virkamiehen arvio paikkatiedustelun merkityksellisyydestä;

6) merkintä tiedustelumenetelmän käytön lopettamisesta ja tietoa koskevien muistiinpanojen ja jäljennösten hävittämisestä, jos paikkatiedustelu on kohdistunut sotilastiedustelusta annetun lain 54 §:n 1 momentissa tarkoitettuun tietoon, josta henkilöllä olisi velvollisuus tai oikeus kieltäytyä todistamasta;

7) tieto tiedusteluvalvontavaltuutetulle sotilastiedustelusta annetun lain 108 §:n 1 momentissa tarkoitetun ilmoituksen tekemisestä.

20 §
Jäljentäminen ja lähetyksen jäljentäminen

Jäljentämisestä laadittavaan pöytäkirjaan on merkittävä:

1) luvan antanut tuomioistuin tai päätöksen tehnyt virkamies ja päätöksen antopäivä;

2) tiedustelutehtävä;

3) ne tosiseikat, joihin jäljentämisen edellytykset perustuvat;

4) viestin, asiakirjan tai esineen jäljentämisajankohta ja jäljentämispaikka;

5) sotilastiedustelusta annetun lain 58 §:n 1 momentissa tarkoitetun lähetyksen pysäyttämistä koskevan määräyksen antamisajankohta;

6) sotilastiedustelusta annetun lain 58 §:n 1 momentissa tarkoitettu toimipaikka ja pykälän 2 momentissa tarkoitettu toimipaikan esimies;

7) sotilastiedustelusta annetun lain 110 §:ssä tarkoitetun tarkastuksen suorittaneen virkamiehen tarvittavat tunnistetiedot sekä tiedot jäljennösten tai niissä olevien tietojen hävittämisestä, hävittämisen perusteesta ja niiden säilyttämisestä;

8) sotilastiedustelusta annetun lain 111 §:ssä tarkoitetun tutkimisen suorittaneen virkamiehen, asiantuntijan tai muun henkilön tarvittavat tunnistetiedot;

9) perustelut sotilastiedustelusta annetun lain 111 §:ssä 2 ja 3 momentissa tarkoitetun asiantuntijan tai muun henkilön soveltuvuudesta toimeksiannon suorittamiseen;

10) 9 kohdassa tarkoitetun asiantuntijan tai muun henkilön toimintaa ohjaava ja valvova sotilastiedusteluviranomaisen virkamies;

11) sotilastiedustelusta annetun lain 89 §:ssä tarkoitetun ilmoituksen tekeminen, lykkääminen tai tekemättä jättäminen;

12) tieto tiedusteluvalvontavaltuutetulle sotilastiedustelusta annetun lain 108 §:n 1 momentissa tarkoitetun ilmoituksen tekemisestä.

21 §
Radiosignaalitiedustelu

Radiosignaalitiedustelusta laadittavaan pöytäkirjaan on merkittävä:

1) päätöksen tehnyt virkamies ja päätöksen antopäivä;

2) tiedustelutehtävä;

3) päätöksen voimassaoloaika;

4) käytetyt radioaaltojen taajuusalueet;

5) arvio radiosignaalitiedustelulla hankittujen tietojen merkityksellisyydestä;

6) selvitys toimista, joilla ehkäistään muun kuin valtiollisen toimijan viestinnän päätymistä tiedustelumenetelmän käytön kohteeksi;

7) muun kuin valtiollisen toimijan viestinnän määrä;

8) sotilastiedustelusta annetun lain 110 §:ssä tarkoitetun tarkastuksen suorittaneen virkamiehen tarvittavat tunnistetiedot sekä tiedot tallenteiden ja asiakirjojen tai niissä olevien tietojen hävittämisestä, hävittämisen perusteesta ja niiden säilyttämisestä;

9) sotilastiedustelusta annetun lain 111 §:ssä tarkoitetun tutkimisen suorittaneen virkamiehen, asiantuntijan tai muun henkilön tarvittavat tunnistetiedot;

10) perustelut sotilastiedustelusta annetun lain 111 §:ssä 2 ja 3 momentissa tarkoitetun asiantuntijan tai muun henkilön soveltuvuudesta toimeksiannon suorittamiseen;

11) 10 kohdassa tarkoitetun asiantuntijan tai muun henkilön toimintaa ohjaava ja valvova sotilastiedusteluviranomaisen virkamies;

12) tieto tiedusteluvalvontavaltuutetulle sotilastiedustelusta annetun lain 108 §:n 1 momentissa tarkoitetun ilmoituksen tekemisestä.

22 §
Ulkomaan tietojärjestelmätiedustelu

Ulkomaan tietojärjestelmätiedustelusta laadittavaan pöytäkirjaan on merkittävä sotilastiedustelusta annetun lain 62 ja 63 §:ssä tarkoitetuissa suunnitelmassa ja päätöksessä mainittujen seikkojen lisäksi:

1) päätöksen tehnyt virkamies ja päätöksen antopäivä;

2) päätöksen voimassaoloaika;

3) arvio toimenpiteen ulkopoliittisista vaikutuksista;

4) suunnitelman tarkistamisen ajankohta

5) selvitys tarkistetun suunnitelman keskeisistä kohdista ja tarkistamisesta mahdollisesti aiheutuvista ulkopoliittisista vaikutuksista;

6) tiedot puolustusministeriölle annetusta tiedustelumenetelmän käyttöä koskevasta selvityksestä ja selvityksen antamisen ajankohta;

7) arvio ulkomaan tietojärjestelmätiedustelulla hankittujen tietojen merkityksellisyydestä;

8) arvio ulkomaan tietojärjestelmätiedustelun tehokkuudesta;

9) selvitys ulkomaan tietojärjestelmätiedustelun suojaamiseksi käytetyistä peitellyistä ja harhauttavista toimista;

10) sotilastiedustelusta annetun lain 110 §:ssä tarkoitetun tarkastuksen suorittaneen virkamiehen tarvittavat tunnistetiedot sekä tiedot tallenteiden ja asiakirjojen tai niissä olevien tietojen hävittämisestä, hävittämisen perusteesta ja niiden säilyttämisestä;

11) sotilastiedustelusta annetun lain 111 §:ssä tarkoitetun tutkimisen suorittaneen virkamiehen, asiantuntijan tai muun henkilön tarvittavat tunnistetiedot;

12) perustelut sotilastiedustelusta annetun lain 111 §:ssä 2 ja 3 momentissa tarkoitetun asiantuntijan tai muun henkilön soveltuvuudesta toimeksiannon suorittamiseen;

13) 12 kohdassa tarkoitetun asiantuntijan tai muun henkilön toimintaa ohjaava ja valvova sotilastiedusteluviranomaisen virkamies;

14) tieto tiedusteluvalvontavaltuutetulle sotilastiedustelusta annetun lain 108 §:n 1 momentissa tarkoitetun ilmoituksen tekemisestä.

23 §
Teknisten tietojen käsittely

Teknisten tietojen käsittelystä laadittavaan pöytäkirjaan on merkittävä sotilastiedustelusta annetun lain 67 §:ssä tarkoitetuissa vaatimuksissa ja päätöksissä mainittujen seikkojen lisäksi:

1) teknisten tietojen käsittelyyn luvan antanut tuomioistuin ja päätöksen antopäivä;

2) teknisten tietojen käsittelyn alkamis- ja päättymisajankohta;

3) teknisten tietojen käsittelyn lopettamisen peruste, jos teknisten tietojen käsittelyn käyttö on lopetettu ennen luvan tai päätöksen määräajan päättymistä;

4) selvitys teknisten tietojen käsittelyllä saatujen tietojen hävittämisestä;

5) arvio tilastollisen analyysin merkityksellisyydestä;

6) sotilastiedustelusta annetun lain 110 §:ssä tarkoitetun tarkastuksen suorittaneen virkamiehen tarvittavat tunnistetiedot sekä tiedot tallenteiden ja asiakirjojen tai niissä olevien tietojen hävittämisestä, hävittämisen perusteesta ja niiden säilyttämisestä;

7) sotilastiedustelusta annetun lain 111 §:ssä tarkoitetun tutkimisen suorittaneen virkamiehen, asiantuntijan tai muun henkilön tarvittavat tunnistetiedot;

8) perustelut sotilastiedustelusta annetun lain 111 §:ssä 2 ja 3 momentissa tarkoitetun asiantuntijan tai muun henkilön soveltuvuudesta toimeksiannon suorittamiseen;

9) 8 kohdassa tarkoitetun asiantuntijan tai muun henkilön toimintaa ohjaava ja valvova sotilastiedusteluviranomaisen virkamies;

10) tieto tiedusteluvalvontavaltuutetulle sotilastiedustelusta annetun lain 108 §:n 1 momentissa tarkoitetun ilmoituksen tekemisestä.

24 §
Tietoliikennetiedustelu

Tietoliikennetiedustelusta laadittavaan pöytäkirjaan on merkittävä sotilastiedustelusta annetun lain 69 ja 71 §:ssä tarkoitetuissa vaatimuksissa ja päätöksissä mainittujen seikkojen lisäksi:

1) tietoliikennetiedusteluluvan antanut tuomioistuin tai päätöksen tehnyt virkamies ja päätöksen antopäivä;

2) tietoliikennetiedustelun käytön alkamis- ja päättymisajankohta kellonajan tarkkuudella;

3) tieto sellaisesta hakuehdosta, joka on muodostettu tuomioistuimen hyväksymän hakuehtojen luokan sisällä ja perustelut uuden hakuehdon käytölle;

4) tietoliikennetiedustelun tai hakuehdon käytön lopettamisen peruste, jos tiedustelumenetelmän tai hakuehdon käyttö on lopetettu ennen luvan tai päätöksen määräajan päättymistä;

5) sotilastiedustelusta annetun lain 86 §:n 1 momentin 1 kohdan perusteella hävitettyjen tietojen määrä;

6) sotilastiedustelusta annetun lain 86 §:n 1 momentin 2 kohdan perusteella toteutunut hävittämistapahtuma, hävittämisajankohta sekä hävittämisen peruste yksilöitynä;

7) sotilastiedustelusta annetun lain 82 §:n 2 momentin perusteella hävitettyjen tietojen määrä;

8) hakuehtojen käytön avulla saadun tietoliikenteen määrä;

9) tietoliikennetiedustelun manuaaliseen jatkokäsittelyyn päätyneen tietoliikenteen määrä;

10) 5–7 kohdassa tarkoitettujen tietojen hävittämisestä vastaava virkamies;

11) arvio tietoliikennetiedustelun ja käytettyjen hakuehtojen tehokkuudesta;

12) arvio tietoliikennetiedustelulla hankittujen tietojen merkityksellisyydestä;

13) sotilastiedustelusta annetun lain 110 §:ssä tarkoitetun tarkastuksen suorittaneen virkamiehen tarvittavat tunnistetiedot sekä tiedot tallenteiden ja asiakirjojen tai niissä olevien tietojen säilyttämisestä;

14) sotilastiedustelusta annetun lain 111 §:ssä tarkoitetun tutkimisen suorittaneen virkamiehen, asiantuntijan tai muun henkilön tarvittavat tunnistetiedot;

15) perustelut sotilastiedustelusta annetun lain 111 §:ssä 2 ja 3 momentissa tarkoitetun asiantuntijan tai muun henkilön soveltuvuudesta toimeksiannon suorittamiseen;

16) 15 kohdassa tarkoitetun asiantuntijan tai muun henkilön toimintaa ohjaava ja valvova sotilastiedusteluviranomaisen virkamies;

17) sotilastiedustelusta annetun lain 89 §:ssä tarkoitetun ilmoituksen tekeminen, lykkääminen tai tekemättä jättäminen;

18) tieto tiedusteluvalvontavaltuutetulle sotilastiedustelusta annetun lain 108 §:n 1 momentissa tarkoitetun ilmoituksen tekemisestä.

25 §
Tiedonhankinnan suojaamisesta vastaava virkamies

Pääesikunnan tiedustelupäällikkö määrää harhauttavien tai peiteltyjen rekisterimerkintöjen ja väärien asiakirjojen käyttämisestä vastaavan tiedustelumenetelmien käyttöön erityisesti perehtyneen sotilastiedusteluviranomaisen virkamiehen.

26 §
Harhauttavien tai peiteltyjen rekisterimerkintöjen tekemisen ja oikaisemisen yksityiskohtaisista menettelytavoista sopiminen

Sotilastiedusteluviranomainen voi sopia sotilastiedustelusta annetun lain 75 §:n 1 momentissa tarkoitettujen rekisterien rekisterinpitäjien kanssa harhauttavien tai peiteltyjen rekisterimerkintöjen tekemisen sekä niiden oikaisemisen yksityiskohtaisista menettelytavoista.

27 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 2019.

Helsingissä 29 päivänä toukokuuta 2019

Puolustusministeri
Jussi Niinistö

Hallitussihteeri
Kosti Honkanen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.