709/2019

Säädöstä oikaistu.

Helsingissä 29 päivänä toukokuuta 2019

Valtioneuvoston asetus siviilitiedustelusta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään poliisilain (872/2011) sekä tietoliikennetiedustelusta siviilitiedustelussa annetun lain (582/2019) 19 §:n 2 momentin ja 25 §:n 3 momentin nojalla:

1 §
Pöytäkirja

Poliisilain 5 a luvun 2 §:ssä ja tietoliikennetiedustelusta siviilitiedustelussa annetun lain (582 /2019) 2 §:n 1 kohdassa tarkoitetun tiedustelumenetelmän käyttöä esittäneen tai siitä päättäneen taikka hänen määräämänsä virkamiehen on tiedustelumenetelmän käytön lopettamisen jälkeen laadittava pöytäkirja ilman aiheetonta viivytystä, kuitenkin viimeistään 90 päivän kuluessa.

2 §
Pöytäkirja telekuuntelusta

Telekuuntelusta laadittavaan pöytäkirjaan on merkittävä poliisilain 5 a luvun 6 §:ssä tarkoitetussa vaatimuksessa ja päätöksessä mainittujen seikkojen lisäksi:

1) telekuunteluluvan antanut tuomioistuin ja päätöksen antopäivä;

2) telekuuntelun alkamis- ja päättymisajankohta kellonajan tarkkuudella;

3) telekuuntelun lopettamisen peruste, jos tiedustelumenetelmän käyttö on lopetettu ennen luvan tai päätöksen määräajan päättymistä;

4) poliisilain 5 a luvun 51 §:ssä tarkoitettujen toimenpiteiden aika ja paikka sekä suorittaja;

5) jos telekuuntelulupa koskee henkilöä, sellainen teleosoite tai telepäätelaite, joka luvan voimassaoloaikana on ollut henkilön hallussa tai jota hän oletettavasti muuten on käyttänyt;

6) perustelut 5 kohdassa tarkoitetun teleosoitteen tai telepäätelaitteen hallussapidolle tai käytölle;

7) poliisilain 5 a luvun 42 §:ssä tarkoitetun tarkastuksen suorittaneen virkamiehen tarvittavat tunnistetiedot sekä tiedot tallenteiden ja asiakirjojen tai niissä olevien tietojen hävittämisestä, hävittämisen perusteesta ja niiden säilyttämisestä;

8) poliisilain 5 a luvun 43 §:ssä tarkoitetun tutkimisen suorittaneen virkamiehen, asiantuntijan tai muun henkilön tarvittavat tunnistetiedot;

9) perustelut poliisilain 5 a luvun 43 §:n 2 ja 3 momentissa tarkoitetun asiantuntijan tai muun henkilön soveltuvuudesta toimeksiannon suorittamiseen;

10) 9 kohdassa tarkoitetun asiantuntijan tai muun henkilön toimintaa ohjaava ja valvova suojelupoliisin poliisimies;

11) poliisilain 5 a luvun 47 §:ssä tarkoitetun ilmoituksen tekeminen, lykkääminen tai tekemättä jättäminen;

12) tieto tiedusteluvalvontavaltuutetulle poliisilain 5 a luvun 61 §:n 1 momentissa tarkoitetun ilmoituksen tekemisestä.

Mitä 1 momentissa säädetään telekuuntelupöytäkirjasta, noudatetaan soveltuvin osin myös telekuuntelun sijasta toimitettavaan tietojen hankkimiseen.

3 §
Pöytäkirja televalvonnasta

Televalvonnasta laadittavaan pöytäkirjaan on merkittävä poliisilain 5 a luvun 7 §:ssä tarkoitetussa vaatimuksessa ja päätöksessä mainittujen seikkojen lisäksi:

1) televalvontaluvan antanut tuomioistuin tai päätöksen tehnyt virkamies ja päätöksen antopäivä;

2) televalvonnan alkamis- ja päättymisajankohta kellonajan tarkkuudella;

3) televalvonnan lopettamisen peruste, jos tiedustelumenetelmän käyttö on lopetettu ennen luvan tai päätöksen määräajan päättymistä;

4) poliisilain 5 a luvun 51 §:ssä tarkoitettujen toimenpiteiden aika ja paikka sekä suorittaja;

5) jos televalvontalupa koskee henkilöä, sellainen teleosoite tai telepäätelaite, joka luvan voimassaoloaikana on ollut henkilön hallussa tai jota hän oletettavasti muuten on käyttänyt;

6) perustelut 5 kohdassa tarkoitetun teleosoitteen tai telepäätelaitteen hallussapidolle tai käytölle;

7) poliisilain 5 a luvun 42 §:ssä tarkoitetun tarkastuksen suorittaneen virkamiehen tarvittavat tunnistetiedot sekä tiedot tallenteiden ja asiakirjojen tai niissä olevien tietojen hävittämisestä, hävittämisen perusteesta ja niiden säilyttämisestä;

8) poliisilain 5 a luvun 43 §:ssä tarkoitetun tutkimisen suorittaneen virkamiehen, asiantuntijan tai muun henkilön tarvittavat tunnistetiedot;

9) perustelut poliisilain 5 a luvun 43 §:n 2 ja 3 momentissa tarkoitetun asiantuntijan tai muun henkilön soveltuvuudesta toimeksiannon suorittamiseen;

10) 9 kohdassa tarkoitetun asiantuntijan tai muun henkilön toimintaa ohjaava ja valvova suojelupoliisin poliisimies;

11) poliisilain 5 a luvun 47 §:ssä tarkoitetun ilmoituksen tekeminen, lykkääminen tai tekemättä jättäminen;

12) tieto tiedusteluvalvontavaltuutetulle poliisilain 5 a luvun 61 §:n 1 momentissa tarkoitetun ilmoituksen tekemisestä.

4 §
Pöytäkirja tukiasematietojen hankkimisesta

Tukiasematietojen hankkimisesta laadittavaan pöytäkirjaan on merkittävä poliisilain 5 a luvun 8 §:ssä tarkoitetussa vaatimuksessa ja päätöksessä mainittujen seikkojen lisäksi:

1) luvan antanut tuomioistuin tai päätöksen tehnyt virkamies ja päätöksen antopäivä;

2) toimenpiteen alkamis- ja päättymisajankohta kellonajan tarkkuudella;

3) tukiasematietojen hankkimisen lopettamisen peruste, jos tiedustelumenetelmän käyttö on lopetettu ennen luvan tai päätöksen määräajan päättymistä;

4) poliisilain 5 a luvun 51 §:ssä tarkoitettujen toimenpiteiden aika ja paikka sekä suorittaja;

5) poliisilain 5 a luvun 42 §:ssä tarkoitetun tarkastuksen suorittaneen virkamiehen tarvittavat tunnistetiedot sekä tiedot tallenteiden ja asiakirjojen tai niissä olevien tietojen hävittämisestä, hävittämisen perusteesta ja niiden säilyttämisestä;

6) poliisilain 5 a luvun 43 §:ssä tarkoitetun tutkimisen suorittaneen virkamiehen, asiantuntijan tai muun henkilön tarvittavat tunnistetiedot;

7) perustelut poliisilain 5 a luvun 43 §:n 2 ja 3 momentissa tarkoitetun asiantuntijan tai muun henkilön soveltuvuudesta toimeksiannon suorittamiseen;

8) 7 kohdassa tarkoitetun asiantuntijan tai muun henkilön toimintaa ohjaava ja valvova suojelupoliisin poliisimies;

9) tieto tiedusteluvalvontavaltuutetulle poliisilain 5 a luvun 61 §:n 1 momentissa tarkoitetun ilmoituksen tekemisestä.

5 §
Pöytäkirja suunnitelmallisesta tarkkailusta

Suunnitelmallisesta tarkkailusta laadittavaan pöytäkirjaan on merkittävä poliisilain 5 a luvun 9 §:ssä tarkoitetussa päätöksessä mainittujen seikkojen lisäksi:

1) päätöksen tehnyt virkamies ja päätöksen antopäivä;

2) suunnitelmallisen tarkkailun alkamis- ja päättymisajankohta;

3) suunnitelmallisen tarkkailun lopettamisen peruste, jos tiedustelumenetelmän käyttö on lopetettu ennen päätöksen määräajan päättymistä;

4) poliisilain 5 a luvun 42 §:ssä tarkoitetun tarkastuksen suorittaneen virkamiehen tarvittavat tunnistetiedot sekä tiedot tallenteiden ja asiakirjojen tai niissä olevien tietojen hävittämisestä, hävittämisen perusteesta ja niiden säilyttämisestä;

5) poliisilain 5 a luvun 43 §:ssä tarkoitetun tutkimisen suorittaneen virkamiehen, asiantuntijan tai muun henkilön tarvittavat tunnistetiedot;

6) perustelut poliisilain 5 a luvun 43 §:n 2 ja 3 momentissa tarkoitetun asiantuntijan tai muun henkilön soveltuvuudesta toimeksiannon suorittamiseen;

7) 6 kohdassa tarkoitetun asiantuntijan tai muun henkilön toimintaa ohjaava ja valvova suojelupoliisin poliisimies;

8) tieto tiedusteluvalvontavaltuutetulle poliisilain 5 a luvun 61 §:n 1 momentissa tarkoitetun ilmoituksen tekemisestä.

6 §
Pöytäkirja peitellystä tiedonhankinnasta

Peitellystä tiedonhankinnasta laadittavaan pöytäkirjaan on merkittävä poliisilain 5 a luvun 10 §:ssä tarkoitetussa päätöksessä mainittujen seikkojen lisäksi:

1) päätöksen tehnyt virkamies ja päätöksen antopäivä;

2) peitellyn tiedonhankinnan alkamis- ja päättymisajankohta;

3) poliisilain 5 a luvun 42 §:ssä tarkoitetun tarkastuksen suorittaneen virkamiehen tarvittavat tunnistetiedot sekä tiedot tallenteiden ja asiakirjojen tai niissä olevien tietojen hävittämisestä, hävittämisen perusteesta ja niiden säilyttämisestä;

4) poliisilain 5 a luvun 43 §:ssä tarkoitetun tutkimisen suorittaneen virkamiehen, asiantuntijan tai muun henkilön tarvittavat tunnistetiedot;

5) perustelut poliisilain 5 a luvun 43 §:n 2 ja 3 momentissa tarkoitetun asiantuntijan tai muun henkilön soveltuvuudesta toimeksiannon suorittamiseen;

6) 5 kohdassa tarkoitetun asiantuntijan tai muun henkilön toimintaa ohjaava ja valvova suojelupoliisin poliisimies;

7) tieto tiedusteluvalvontavaltuutetulle poliisilain 5 a luvun 61 §:n 1 momentissa tarkoitetun ilmoituksen tekemisestä.

7 §
Pöytäkirja teknisestä kuuntelusta ja katselusta

Teknisestä kuuntelusta ja katselusta laadittavaan pöytäkirjaan on merkittävä poliisilain 5 a luvun 11 ja 12 §:ssä tarkoitetuissa vaatimuksissa ja päätöksissä mainittujen seikkojen lisäksi:

1) luvan antanut tuomioistuin tai päätöksen tehnyt virkamies ja päätöksen antopäivä;

2) teknisen kuuntelun ja katselun alkamis- ja päättymisajankohta kellonajan tarkkuudella;

3) teknisen kuuntelun ja katselun lopettamisen peruste, jos tiedustelumenetelmän käyttö on lopetettu ennen luvan tai päätöksen määräajan päättymistä;

4) poliisilain 5 a luvun 42 §:ssä tarkoitetun tarkastuksen suorittaneen virkamiehen tarvittavat tunnistetiedot sekä tiedot tallenteiden ja asiakirjojen tai niissä olevien tietojen hävittämisestä, hävittämisen perusteesta ja niiden säilyttämisestä;

5) poliisilain 5 a luvun 43 §:ssä tarkoitetun tutkimisen suorittaneen virkamiehen, asiantuntijan tai muun henkilön tarvittavat tunnistetiedot;

6) perustelut poliisilain 5 a luvun 43 §:n 2 ja 3 momentissa tarkoitetun asiantuntijan tai muun henkilön soveltuvuudesta toimeksiannon suorittamiseen;

7) 6 kohdassa tarkoitetun asiantuntijan tai muun henkilön toimintaa ohjaava ja valvova suojelupoliisin poliisimies;

8) poliisilain 5 a luvun 47 §:ssä tarkoitetun ilmoituksen tekeminen, lykkääminen tai tekemättä jättäminen;

9) tieto tiedusteluvalvontavaltuutetulle poliisilain 5 a luvun 61 §:n 1 momentissa tarkoitetun ilmoituksen tekemisestä.

8 §
Pöytäkirja teknisestä seurannasta

Teknisestä seurannasta laadittavaan pöytäkirjaan on merkittävä poliisilain 5 a luvun 13 §:ssä tarkoitetussa vaatimuksessa ja päätöksessä mainittujen seikkojen lisäksi:

1) luvan antanut tuomioistuin tai päätöksen tehnyt virkamies ja päätöksen antopäivä;

2) teknisen seurannan alkamis- ja päättymisajankohta kellonajan tarkkuudella;

3) teknisen seurannan lopettamisen peruste, jos tiedustelumenetelmän käyttö on lopetettu ennen luvan tai päätöksen määräajan päättymistä;

4) poliisilain 5 a luvun 42 §:ssä tarkoitetun tarkastuksen suorittaneen virkamiehen tarvittavat tunnistetiedot sekä tiedot tallenteiden ja asiakirjojen tai niissä olevien tietojen hävittämisestä, hävittämisen perusteesta ja niiden säilyttämisestä;

5) poliisilain 5 a luvun 43 §:ssä tarkoitetun tutkimisen suorittaneen virkamiehen, asiantuntijan tai muun henkilön tarvittavat tunnistetiedot;

6) perustelut poliisilain 5 a luvun 43 §:n 2 ja 3 momentissa tarkoitetun asiantuntijan tai muun henkilön soveltuvuudesta toimeksiannon suorittamiseen;

7) 6 kohdassa tarkoitetun asiantuntijan tai muun henkilön toimintaa ohjaava ja valvova suojelupoliisin poliisimies;

8) poliisilain 5 a luvun 47 §:ssä tarkoitetun ilmoituksen tekeminen, lykkääminen tai tekemättä jättäminen;

9) tieto tiedusteluvalvontavaltuutetulle poliisilain 5 a luvun 61 §:n 1 momentissa tarkoitetun ilmoituksen tekemisestä.

9 §
Pöytäkirja teknisestä laitetarkkailusta

Teknisestä laitetarkkailusta laadittavaan pöytäkirjaan on merkittävä poliisilain 5 a luvun 14 §:ssä tarkoitetussa vaatimuksessa ja päätöksessä mainittujen seikkojen lisäksi:

1) luvan antanut tuomioistuin tai päätöksen tehnyt virkamies ja päätöksen antopäivä;

2) teknisen laitetarkkailun alkamis- ja päättymisajankohta kellonajan tarkkuudella;

3) teknisen laitetarkkailun lopettamisen peruste, jos tiedustelumenetelmän käyttö on lopetettu ennen luvan tai päätöksen määräajan päättymistä;

4) poliisilain 5 a luvun 42 §:ssä tarkoitetun tarkastuksen suorittaneen virkamiehen tarvittavat tunnistetiedot sekä tiedot tallenteiden ja asiakirjojen tai niissä olevien tietojen hävittämisestä, hävittämisen perusteesta ja niiden säilyttämisestä;

5) poliisilain 5 a luvun 43 §:ssä tarkoitetun tutkimisen suorittaneen virkamiehen, asiantuntijan tai muun henkilön tarvittavat tunnistetiedot;

6) perustelut poliisilain 5 a luvun 43 §:n 2 ja 3 momentissa tarkoitetun asiantuntijan tai muun henkilön soveltuvuudesta toimeksiannon suorittamiseen;

7) 6 kohdassa tarkoitetun asiantuntijan tai muun henkilön toimintaa ohjaava ja valvova suojelupoliisin poliisimies;

8) poliisilain 5 a luvun 47 §:ssä tarkoitetun ilmoituksen tekeminen, lykkääminen tai tekemättä jättäminen;

9) tieto tiedusteluvalvontavaltuutetulle poliisilain 5 a luvun 61 §:n 1 momentissa tarkoitetun ilmoituksen tekemisestä.

10 §
Pöytäkirja teleosoitteen tai telepäätelaitteen yksilöintitietojen hankkimisesta

Teleosoitteen tai telepäätelaitteen yksilöintitietojen hankkimisesta on laadittava pöytäkirja, johon on merkittävä:

1) teleosoitteen tai telepäätelaitteen yksilöintitietojen hankkimisesta päätöksen tehnyt virkamies ja päätöksen antopäivä, päätöksen voimassaoloaika ja päätöksen mahdolliset muut ehdot;

2) toimenpiteellä yksilöity teleosoite tai telepäätelaite, johon kohdistetaan tai mahdollisesti kohdistetaan muun tiedustelumenetelmän käyttö;

3) poliisilain 5 a luvun 3 §:ssä tarkoitettu toiminta;

4) tosiseikat, joihin teleosoitteen tai telepäätelaitteen yksilöintitietojen hankkimisen edellytykset ja kohdistaminen perustuvat;

5) teleosoitteen tai telepäätelaitteen yksilöintitietojen hankkimista johtava ja valvova virkamies;

6) teleosoitteen tai telepäätelaitteen yksilöintitietojen hankkimisen alkamis- ja päättymisajankohta;

7) toimenpiteellä saatujen teleosoitteiden tai telepäätelaitteiden kokonaismäärä;

8) tieto tiedusteluvalvontavaltuutetulle poliisilain 5 a luvun 61 §:n 1 momentissa tarkoitetun ilmoituksen tekemisestä.

11 §
Suojelupoliisin peitetoiminnan järjestäminen

Peitetoiminnan siviilitiedustelussa toteuttaa suojelupoliisi.

Suojelupoliisin päällikkö määrää peitetoiminnan toteuttamisesta vastaavan tiedustelumenetelmien käyttöön perehtyneen suojelupoliisin päällystöön kuuluvan poliisimiehen.

Peitetoimintaa suorittamaan voidaan määrätä vain sisäministeriön hyväksymän koulutuksen suorittanut poliisimies, joka on tehtävään vapaaehtoinen, henkilökohtaisilta ominaisuuksiltaan sopiva ja jolla on tehtävän edellyttämä tiedustelutoiminnan tuntemus.

12 §
Pöytäkirja peitetoiminnasta

Poliisilain 5 a luvun 18 §:n 3 momentin 2 kohdassa tarkoitetun peitetoiminnan toteuttamisesta vastanneen suojelupoliisin poliisimiehen on laadittava peitetoiminnan toteuttamisesta pöytäkirja peitetoiminnan lopettamisen jälkeen.

Peitetoiminnasta laadittavaan pöytäkirjaan on merkittävä poliisilain 5 a luvun 17 §:ssä ja 18 §:n 3 momentissa tarkoitetuissa esityksissä, suunnitelmissa ja päätöksissä mainittujen seikkojen lisäksi:

1) peitetoimintapäätöksen tekijä ja päätöksen antopäivä;

2) toiminnan alkamis- ja päättymisajankohta;

3) peitetoiminnan lopettamisen peruste, jos tiedustelumenetelmän käyttö on lopetettu ennen päätöksen määräajan päättymistä;

4) poliisilain 5 a luvun 42 §:ssä tarkoitetun tarkastuksen suorittaneen virkamiehen tarvittavat tunnistetiedot sekä tiedot tallenteiden ja asiakirjojen tai niissä olevien tietojen hävittämisestä, hävittämisen perusteesta ja niiden säilyttämisestä;

5) poliisilain 5 a luvun 43 §:ssä tarkoitetun tutkimisen suorittaneen virkamiehen, asiantuntijan tai muun henkilön tarvittavat tunnistetiedot;

6) perustelut poliisilain 5 a luvun 43 §:n 2 ja 3 momentissa tarkoitetun asiantuntijan tai muun henkilön soveltuvuudesta toimeksiannon suorittamiseen;

7) 6 kohdassa tarkoitetun asiantuntijan tai muun henkilön toimintaa ohjaava ja valvova suojelupoliisin poliisimies;

8) peitetoiminnan keskeiset vaiheet;

9) tehtyjen ja käytettyjen harhauttavien tai peiteltyjen rekisterimerkintöjen sekä valmistettujen ja käytettyjen väärien asiakirjojen laji;

10) toimenpiteen esittäjän tai hänen määräämänsä tiedustelumenetelmien käyttöön perehtyneen poliisimiehen arvio toiminnan merkityksellisyydestä;

11) rikoksentekokiellon toteutuminen;

12) peitetoiminnan kohteena olevan ryhmän toimintaan osallistuminen;

13) tieto tiedusteluvalvontavaltuutetulle poliisilain 5 a luvun 61 §:n 1 momentissa tarkoitetun ilmoituksen tekemisestä.

13 §
Suojelupoliisin toteuttaman valeoston järjestäminen

Valeoston siviilitiedustelussa toteuttaa suojelupoliisi. Suojelupoliisin päällikkö määrää valeoston toteuttamisesta vastaavan tiedustelumenetelmien käyttöön perehtyneen suojelupoliisin päällystöön kuuluvan poliisimiehen.

Valeostoja suorittamaan voidaan määrätä vain sisäministeriön hyväksymän koulutuksen suorittanut poliisimies, joka on tehtävään vapaaehtoinen, henkilökohtaisilta ominaisuuksiltaan sopiva ja jolla on tehtävän edellyttämä tiedustelutoiminnan tuntemus.

14 §
Pöytäkirja valeostosta

Valeoston toteuttamisesta vastanneen suojelupoliisin poliisimiehen on laadittava valeoston toteuttamisesta pöytäkirja toiminnan päättymisen jälkeen.

Valeostosta laadittavaan pöytäkirjaan on merkittävä poliisilain 5 a luvun 20 §:n 3 momentissa, 21 §:ssä ja 22 §:n 2 momentissa tarkoitetuissa suunnitelmissa ja päätöksissä mainittujen seikkojen lisäksi:

1) valeostopäätöksen tekijä ja päätöksen antopäivä;

2) valeostoa koskevan toiminnan alkamis- ja päättymisajankohta;

3) valeoston lopettamisen peruste, jos tiedustelumenetelmän käyttö on lopetettu ennen päätöksen määräajan päättymistä;

4) toiminnan keskeiset vaiheet;

5) valeoston tulos sekä suojelupoliisin haltuun saadut esineet, aineet tai muu omaisuus ja selvitys siitä, mihin toimenpiteisiin niiden perusteella on ryhdytty;

6) poliisilain 5 a luvun 42 §:ssä tarkoitetun tarkastuksen suorittaneen virkamiehen tarvittavat tunnistetiedot sekä tiedot tallenteiden ja asiakirjojen tai niissä olevien tietojen hävittämisestä, hävittämisen perusteesta ja niiden säilyttämisestä;

7) poliisilain 5 a luvun 43 §:ssä tarkoitetun tutkimisen suorittaneen virkamiehen, asiantuntijan tai muun henkilön tarvittavat tunnistetiedot;

8) perustelut poliisilain 5 a luvun 43 §:n 2 ja 3 momentissa tarkoitetun asiantuntijan tai muun henkilön soveltuvuudesta toimeksiannon suorittamiseen;

9) 8 kohdassa tarkoitetun asiantuntijan tai muun henkilön toimintaa ohjaava ja valvova suojelupoliisin poliisimies;

10) tarjottu tai käytetty vastike;

11) tehtyjen ja käytettyjen harhauttavien tai peiteltyjen rekisterimerkintöjen sekä valmistettujen ja käytettyjen väärien asiakirjojen laji;

12) valeoston toteuttamisesta päättäneen virkamiehen arvio toiminnan merkityksellisyydestä;

13) tieto tiedusteluvalvontavaltuutetulle poliisilain 5 a luvun 61 §:n 1 momentissa tarkoitetun ilmoituksen tekemisestä.

15 §
Tietolähdetoiminnan järjestäminen

Tietolähdetoiminnan toteuttamisesta vastaava tiedustelumenetelmien käyttöön perehtynyt suojelupoliisin päällystöön kuuluva poliisimies tekee päätöksen tietolähteen hyväksymisestä.

Suojelupoliisin tietolähteeksi hyväksytty henkilö on rekisteröitävä suojelupoliisin henkilörekisteriin. Rekisteröiminen on tehtävä siten, ettei se vaaranna tietolähteen henkilöllisyyden salassa pysymistä. Tietolähteen rekisteröinnistä päättää 1 momentissa tarkoitettu poliisimies.

16 §
Tietolähdetoiminnan kirjaaminen

Poliisilain 5 luvun 40 §:n 1 momentissa tarkoitetusta tietolähdetoiminnasta on kirjattava:

1) osapuolten tunnistetiedot;

2) tietolähteen antamien tietojen pääasiallinen sisältö;

3) yhteydenpidon ajankohta;

4) yhteydenottotapa;

5) arvio tietolähteen luotettavuudesta;

6) palkkion maksu tietolähteelle.

17 §
Pöytäkirja tietolähteen ohjatusta käytöstä

Tietolähteen ohjatusta käytöstä laadittavaan pöytäkirjaan on merkittävä poliisilain 5 a luvun 24 §:n 3 momentissa tarkoitetussa päätöksessä mainittujen seikkojen lisäksi:

1) tietolähteen ohjattua käyttöä koskevan päätöksen tehnyt virkamies ja päätöksen antopäivä;

2) toiminnan keskeiset vaiheet;

3) toiminnan alkamis- ja päättymisajankohta;

4) selvitys siitä, mihin toimenpiteisiin tietolähteen antamien tietojen perusteella on ryhdytty;

5) palkkion maksu tietolähteelle;

6) ohjatusta tietolähdetoiminnasta vastanneen virkamiehen arvio toiminnan merkityksellisyydestä;

7) tieto tiedusteluvalvontavaltuutetulle poliisilain 5 a luvun 61 §:n 1 momentissa tarkoitetun ilmoituksen tekemisestä.

18 §
Tietolähteelle maksettavasta palkkiosta päättäminen

Tietolähteelle maksettavasta palkkiosta päättää tietolähdetoiminnan toteuttamisesta vastaavan suojelupoliisin poliisimiehen esimies.

19 §
Paikkatiedustelu

Paikkatiedustelusta laadittavaan pöytäkirjaan on merkittävä poliisilain 5 a luvun 27 §:n 5 momentissa tarkoitetussa päätöksessä mainittujen seikkojen lisäksi:

1) luvan antanut tuomioistuin tai päätöksen tehnyt virkamies ja päätöksen antopäivä;

2) paikkatiedustelumenettely kirjattuna riittävällä tarkkuudella;

3) mitä paikkatiedustelussa on käynyt ilmi;

4) toiminnan alkamis- ja päättymisajankohta;

5) paikkatiedustelusta vastanneen virkamiehen arvio paikkatiedustelun merkityksellisyydestä;

6) paikkatiedustelun kohdistuminen poliisilain 5 a luvun 27 §:n 6 momentissa tarkoitettuun tietoon, merkintä tiedustelumenetelmän käytön lopettamisesta ja tietoa koskevien muistiinpanojen ja jäljennösten hävittämisestä;

7) tieto tiedusteluvalvontavaltuutetulle poliisilain 5 a luvun 61 §:n 1 momentissa tarkoitetun ilmoituksen tekemisestä.

20 §
Jäljentäminen ja lähetyksen jäljentäminen

Jäljentämisestä laadittavaan pöytäkirjaan on merkittävä:

1) luvan antanut tuomioistuin tai päätöksen tehnyt virkamies ja päätöksen antopäivä;

2) poliisilain 5 a luvun 3 §:ssä tarkoitettu toiminta;

3) ne tosiseikat, joihin jäljentämisen edellytykset perustuvat;

4) viestin, asiakirjan tai esineen jäljentämisajankohta ja jäljentämispaikka;

5) poliisilain 5 a luvun 32 §:n 1 momentissa tarkoitetun lähetyksen pysäyttämistä koskevan määräyksen antamisajankohta;

6) poliisilain 5 a luvun 32 §:n 2 momentissa tarkoitettu toimipaikka ja toimipaikan esimies;

7) poliisilain 5 a luvun 42 §:ssä tarkoitetun tarkastuksen suorittaneen virkamiehen tarvittavat tunnistetiedot sekä tiedot jäljennösten tai niissä olevien tietojen hävittämisestä, hävittämisen perusteesta ja niiden säilyttämisestä;

8) poliisilain 5 a luvun 43 §:ssä tarkoitetun tutkimisen suorittaneen virkamiehen, asiantuntijan tai muun henkilön tarvittavat tunnistetiedot;

9) perustelut poliisilain 5 a luvun 43 §:n 2 ja 3 momentissa tarkoitetun asiantuntijan tai muun henkilön soveltuvuudesta toimeksiannon suorittamiseen;

10) 10 kohdassa tarkoitetun asiantuntijan tai muun henkilön toimintaa ohjaava ja valvova suojelupoliisin poliisimies;

11) poliisilain 5 a luvun 47 §:ssä tarkoitetun ilmoituksen tekeminen, lykkääminen tai tekemättä jättäminen;

12) tieto tiedusteluvalvontavaltuutetulle poliisilain 5 a luvun 61 §:n 1 momentissa tarkoitetun ilmoituksen tekemisestä.

21 §
Tietoliikennetiedustelu

Suojelupoliisin on merkittävä tietoliikennetiedustelusta laadittavaan pöytäkirjaan tietoliikennetiedustelusta siviilitiedustelussa annetun lain 7 §:ssä tarkoitetussa vaatimuksessa ja päätöksessä mainittujen seikkojen lisäksi:

1) tietoliikennetiedusteluluvan antanut tuomioistuin tai päätöksen tehnyt virkamies ja päätöksen antopäivä;

2) tietoliikennetiedustelun käytön alkamis- ja päättymisajankohta kellonajan tarkkuudella;

3) tieto sellaisesta hakuehdosta, joka on muodostettu tuomioistuimen hyväksymän hakuehtojen luokan sisällä ja perustelut uuden hakuehdon käytölle;

4) ajankohta, jolloin hakuehdon käyttöä tai käytön lopettamista on pyydetty tekniseltä toteuttajalta kellonajan tarkkuudella;

5) tietoliikennetiedustelun tai hakuehdon käytön lopettamisen peruste, jos tiedustelumenetelmän tai hakuehdon käyttö on lopetettu ennen luvan tai päätöksen määräajan päättymistä;

6) tietoliikennetiedustelusta siviilitiedustelussa annetun lain 15 §:n 1 momentin 1 kohdan perusteella hävitettyjen tietojen määrä;

7) tietoliikennetiedustelusta siviilitiedustelussa annetun lain 15 §:n 1 momentin 2 kohdan perusteella toteutunut hävittämistapahtuma, hävittämisajankohta sekä hävittämisen peruste yksilöitynä;

8) tietoliikennetiedustelusta siviilitiedustelussa annetun lain 15 §:n 1 momentin 3 kohdan perusteella hävitettyjen tietojen määrä;

9) hakuehtojen käytön avulla saadun tietoliikenteen määrä;

10) tietoliikennetiedustelun manuaaliseen jatkokäsittelyyn päätyneen tietoliikenteen määrä;

11) 6–8 kohdassa tarkoitettujen tietojen hävittäjä;

12) arvio tietoliikennetiedustelun ja käytettyjen hakuehtojen tehokkuudesta;

13) arvio tietoliikennetiedustelulla hankittujen tietojen merkityksellisyydestä;

14) tietoliikennetiedustelusta siviilitiedustelussa annetun lain 13 §:ssä tarkoitetun tarkastuksen suorittaneen virkamiehen tarvittavat tunnistetiedot sekä tiedot tallenteiden ja asiakirjojen tai niissä olevien tietojen säilyttämisestä;

15) tietoliikennetiedustelusta siviilitiedustelussa annetun lain 14 §:ssä tarkoitetun tutkimisen suorittaneen virkamiehen, asiantuntijan tai muun henkilön tarvittavat tunnistetiedot;

16) perustelut tietoliikennetiedustelusta siviilitiedustelussa annetun lain 14 §:ssä 2 tai 3 momentissa tarkoitetun asiantuntijan tai muun henkilön soveltuvuudesta toimeksiannon suorittamiseen;

17) 16 kohdassa tarkoitetun asiantuntijan tai muun henkilön toimintaa ohjaava ja valvova suojelupoliisin poliisimies;

18) tietoliikennetiedustelusta siviilitiedustelussa annetun lain 20 §:ssä tarkoitetun ilmoituksen tekeminen, lykkääminen tai tekemättä jättäminen;

19) tiedusteluvalvontavaltuutetulle tietoliikennetiedustelusta siviilitiedustelussa annetun lain 26 §:ssä tarkoitetun ilmoituksen ajankohta.

22 §
Tiedonhankinnan suojaamisesta vastaava tiedustelumenetelmien käyttöön perehtynyt suojelupoliisin päällystöön kuuluva poliisimies

Suojelupoliisin päällikkö määrää harhauttavien tai peiteltyjen rekisterimerkintöjen ja väärien asiakirjojen käyttämisestä vastaavan tiedustelumenetelmien käyttöön perehtyneen suojelupoliisin päällystöön kuuluvan poliisimiehen.

23 §
Harhauttavien tai peiteltyjen rekisterimerkintöjen tekemisen ja oikaisemisen yksityiskohtaisista menettelytavoista sopiminen

Suojelupoliisi voi sopia poliisilain 5 a luvun 36 §:n 1 momentissa tarkoitettujen rekisterien rekisterinpitäjien kanssa harhauttavien tai peiteltyjen rekisterimerkintöjen tekemisen sekä niiden oikaisemisen yksityiskohtaisista menettelytavoista.

24 §
Tiedustelumenetelmistä laadittavat selvitykset

Suojelupoliisin on laadittava vuosittain selvitys poliisilain 5 a luvussa tarkoitettujen tiedustelumenetelmien sekä tietoliikennetiedustelusta siviilitiedustelussa annetussa laissa tarkoitetun tietoliikennetiedustelun ja niiden suojaamisen käytöstä ja valvonnasta. Selvitys on toimitettava sisäministeriölle vuosittain.

Sisäministeriön on toimitettava tiedustelumenetelmien ja niiden suojaamisen käytöstä ja valvonnasta kertomukset eduskunnan oikeusasiamiehelle, tiedusteluvalvontavaliokunnalle ja tiedusteluvalvontavaltuutetulle vuosittain maaliskuun 15 päivään mennessä.

Edellä 1 momentissa tarkoitetussa selvityksessä on mainittava tiedustelumenetelmittäin:

1) tiedustelumenetelmiä koskevien päätösten lukumäärä;

2) tiedustelumenetelmiä koskevien päätösten perusteena olleet poliisilain 5 a luvun 3 §:ssä tarkoitetut siviilitiedustelun kohteet ja tietoliikennetiedustelusta siviilitiedustelussa annetun lain 3 §:ssä tarkoitetut tietoliikennetiedustelun kohteet;

3) tiedustelumenetelmien kohteena olleiden henkilöiden lukumäärä silloin, kun tiedustelumenetelmän käyttöä koskeva päätös on koskenut henkilöä;

4) 21 §:n 6–10 kohdissa tarkoitettujen tietojen määrä vuositasolla;

5) tietolähteen rekisteröintiä koskevien päätösten lukumäärä;

6) arvio siviilitiedustelun ja tiedustelumenetelmien merkityksellisyydestä;

7) tieto rikostorjuntaan tehtävän ilmoituksen siirtämisestä;

8) tiedustelumenetelmien käytöstä ilmoittaminen;

9) kuuntelu- ja katselukieltojen, jäljentämiskieltojen sekä tiedustelukieltojen toteutuminen;

10) ilmaisukieltojen lukumäärä;

11) toiminnan yhteydessä havaitut ongelmat, kehittämistarpeet ja muut merkittävät seikat.

Edellä 1 momentissa tarkoitetussa selvityksessä on myös mainittava harhauttavien tai peiteltyjen rekisterimerkintöjen ja väärien asiakirjojen määrä ja laji.

25 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 2019.

Helsingissä 29 päivänä toukokuuta 2019

Sisäministeri
Kai Mykkänen

Lainsäädäntöneuvos
Marko Meriniemi

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.