599/2019

Helsingissä 26 päivänä huhtikuuta 2019

Laki oikeudenkäymiskaaren 5 luvun 3 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

lisätään oikeudenkäymiskaaren 5 luvun 3 §:ään, sellaisena kuin se on laissa 439/2018, uusi 2 momentti seuraavasti:

5 luku

Riita-asian vireillepano ja valmistelu

3 §

Jos saaminen perustuu kuluttajansuojalain (38/1978) 7 tai 7 a luvussa tarkoitettuun kuluttajaluottosopimukseen, haastehakemuksessa on ilmoitettava myös:

1) luottosopimuksen mukainen luoton määrä tai luottoraja;

2) luottosopimuksen voimassaoloaika päivinä;

3) luottosopimuksen mukainen luoton korko;

4) luottokustannukset ja muut kulut yksilöityinä;

5) luottosopimuksen mukainen luoton todellinen vuosikorko;

6) onko luottosopimus tehty kuluttajansuojalain 7 luvun 17 §:ssä tai 7 a luvun 15 §:ssä edellytetyllä tavalla.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 2019. Tämän lain 5 luvun 3 §:n 2 momentin 5 kohta tulee kuitenkin voimaan vasta 1 päivänä tammikuuta 2020.

Tämän lain voimaan tullessa vireillä olevaan asiaan sovelletaan tämän lain voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä.

Tämän lain voimaantulon jälkeen vireille tulevaan asiaan sovelletaan 5 luvun 3 §:n 2 momentin 1–4 kohtaa vain, jos vaatimukseen sovelletaan kuluttajansuojalain 7 luvun 17 a §:ää, sellaisena kuin se on laissa (596/2019).

HE 230/2018
TaVM 39/2018
EV 284/2018

Helsingissä 26 päivänä huhtikuuta 2019

Tasavallan Presidentti
Sauli Niinistö

Oikeusministeri
Antti Häkkänen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.