580/2019

Helsingissä 26 päivänä huhtikuuta 2019

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston maksullisista suoritteista annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen 2 §:n ja liitteen 1 muuttamisesta

Sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen mukaisesti

muutetaan Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston maksullisista suoritteista annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen (1101/2017) 2 § ja liite 1, sellaisena kuin niistä on liite 1 asetuksessa 197/2018, seuraavasti:

2 §
Maksulliset julkisoikeudelliset suoritteet

Valtion maksuperustelain 6 §:ssä tarkoitettuja maksullisia julkisoikeudellisia suoritteita, joista Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto perii liitteessä 1 olevan maksutaulukon mukaiset suoritteiden keskimääräisiä kustannuksia vastaavat kiinteät maksut, ovat seuraavat suoritteet:

1) ammatinharjoittamista koskevat päätökset, rekisteröinnit ja todistukset sekä korkeakoulun tai oppilaitoksen koulutuksen arvioinnista antama lausunto;

2) hyväksyminen säteilyyn perehtyneeksi työterveyslääkäriksi;

3) ihmisen elimien, kudoksien ja solujen lääketieteellisestä käytöstä annetun lain nojalla myönnettävät luvat;

4) lääketieteellisestä tutkimuksesta annetun lain (488/1999) nojalla annettavat luvat;

5) hedelmöityshoidoista annetun lain (1237/2006) nojalla myönnettävät luvat;

6) raskauden keskeyttämisestä annetun lain (239/1970) nojalla tehdyt päätökset;

7) yksityisen terveydenhuollon ja yksityisen sosiaalihuollon palvelujen tuottajalle myönnettävät luvat ja muut siihen liittyvät päätökset;

8) terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista annetun lain (629/2010) nojalla annettavat päätökset ja ilmoitusten käsittely;

9) alkoholilainsäädännön nojalla annettavat luvat ja päätökset;

10) tupakkalain (549/2016) 90 §:n 3 momentin 1 kohdassa tarkoitetut tutkimukset, 2 kohdassa tarkoitetut varmistamiset sekä 3 kohdassa tarkoitetut vastaanottamiset, tallentamiset, käsittelyt, analysoinnit ja julkaisemiset sekä niihin liittyvät toimenpiteet;

11) terveydensuojelulain (763/1994) nojalla annettavat vesihygieenistä osaamista koskevat päätökset ja todistukset;

12) adoptiolain 87 ja 90 §:ssä tarkoitetut luvat;

13) biopankkilain (688/2012) nojalla annettavat päätökset ja ilmoitusten käsittely sekä toiminnan harjoittamiseen liittyvät tarkastukset sekä biopankkirekisterin ylläpito- ja käyttömaksut;

14) viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) 28 §:ssä tarkoitettu lupa sekä virallinen jäljennös.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta 2019.

Suoritteista, joita koskeva asia on tullut vireille ennen tämän asetuksen voimaantuloa, peritään maksu tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olleiden säännösten mukaisesti.

Helsingissä 26 päivänä huhtikuuta 2019

Perhe- ja peruspalveluministeri
Annika Saarikko

Hallitusneuvos
Anne Ilkka

Liite 1: Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston maksullisista suoritteista

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.