500/2019

Helsingissä 11 päivänä huhtikuuta 2019

Ympäristöministeriön asetus rakennusten vesilaitteistoihin tarkoitettujen monikerrosputkien ja niiden liittimienolennaisista teknisistä vaatimuksista

Ympäristöministeriön päätöksen mukaisesti säädetään maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 117 c §:n 3 momentin nojalla, sellaisena kuin se on laissa (958/2012):

1 §
Soveltamisala

Tämä asetus koskee rakennuksen ja kiinteistöllä sijaitsevien talousveden ja lämpimän käyttöveden johtamiseen tarkoitettujen vesilaitteistojen monikerrosputkien ja niiden liittimien olennaisia teknisiä vaatimuksia. Tämä asetus kattaa nimelliskooltaan DN 16–DN 110 monikerrosputket ja niiden liittimet.

2 §
Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

1) Monikerrosputkella putkea, jonka seinämä koostuu vähintään kahdesta painetta kestävästä kerroksesta, jotka ovat muovia tai muovin ja metallin yhdistelmiä,

2) Monikerrosputken liittimellä mekaanisesti putkeen kiinnitettävää liitintä, joka on muovia tai korroosion kestävää metallia,

3) Putkijärjestelmällä järjestelmää, joka koostuu monikerrosputkista ja niiden liittämiseen tarkoitetuista liittimistä.

3 §
Kelpoisuus talousveden johtamiseen

Monikerrosputkista ja niiden liittimistä ei saa siirtyä veteen terveydelle haitallisia aineita eivätkä ne saa aiheuttaa veteen vierasta hajua, makua, ulkonäön muutosta tai terveydelle haitallisten mikrobien kasvua. Veden kanssa kosketuksiin joutuvien materiaalien on sovelluttava talousveden johtamiseen. Monikerrosputken kelpoisuuden arviointi perustuu putken raaka-aineen koostumustietoihin sekä kemiallisiin ja aistinvaraisiin tutkimuksiin. Muovisten liittimien kelpoisuuden arviointi perustuu koostumustietojen tarkastukseen. Jos metalliset liittimet ovat kupariseosta, jonka lyijypitoisuus on enintään 0,2 prosenttia, ei lyijypitoisuuden testausta edellytetä.

Monikerrosputkesta veteen liuenneiden orgaanisten yhdisteiden kokonaispitoisuus (TOC, Total organic carbon) ei saa ylittää migraatioarvoa kaksi ja puoli milligrammaa neliömetrille vuorokaudessa (2,5 mg/m2/d) kolmannen seisotuskokeen kylmässä, ionivaihdetussa testivedessä. Riippumattoman testipaneelin on arvioitava monikerrosputkesta veteen mahdollisesti siirtyneiden aineiden aiheuttama virhehaju ja -maku kylmästä testivedestä aistinvaraisella tutkimuksella. Testissä poikkeavan näytteen virhehajun ja -maun voimakkuutta on arvioitava pisteasteikolla nollasta kolmeen, joka esitetään taulukossa yksi. Putkista veteen siirtyneen hajun ja maun on alitettava arvo 1,5.

Metallisen monikerrosputken liittimen valmistusmateriaalista testiveteen liuenneen lyijyn pitoisuus voi olla enintään viisi mikrogrammaa litrassa, kun materiaali on testattu todellisia käyttöolosuhteita vastaavalla 26 viikon liotuskokeella. Testiveden happamuuden (pH-arvo) arvon on oltava välillä 6,7–8,4, alkaliteetin arvon välillä 0,5–1,3 millimoolia litrassa ja happisaturaation arvon yli 70 prosenttia. Testiveden on seisottava neljä tuntia ennen vesinäytteen ottoa.

Vaihtoehtoisena tuotetta koskevana vaatimuksena monikerrosputken liittimestä veteen liuenneen lyijyn sallittu enimmäismäärä voi olla liitinkoosta riippuen taulukon kaksi mukainen, kun liukeneminen on testattu kymmenen vuorokauden kokeella. Kokeessa voi liueta kadmiumia enintään kaksi mikrogrammaa. Testiliuoksena on oltava vaihdettava synteettinen talousvesi, jonka happamuuden (pH-arvo) arvon on oltava 7,0±0,1.

Taulukko 1. Testiveden virhehajun/-maun pisteasteikko.
Pistearvo Sanallinen voimakkuuden kuvaus
0 Ei virhehajua/-makua, samanlainen kuin vertailu
1 Heikko virhehaju/-maku
2 Selvä virhehaju/-maku
3 Voimakas virhehaju/-maku

Taulukko 2. Liuenneen lyijyn sallittu enimmäismäärä 10 vuorokauden kokeessa.

Monikerrosputken liittimen nimellishalkaisija, D, mm ≤ 25 32 40 50 63 75 90 110
Lyijymäärä, µg 5 8 20 25 40 60 70 90
4 §
Pitkäaikaiskestävyys

Monikerrosputkijärjestelmän pitkäaikaislujuus on mitoitettava veden jatkuvalle lämpötilalle 70 celsiusastetta ja lyhytaikaisesti lämpötilalle 95 celsiusastetta, vesipaineen ollessa yksi megapascal.

Putkijärjestelmän käyttöikä on oltava vähintään 50 vuotta.

5 §
Pintojen ominaisuudet

Monikerrosputkien ja niiden liittimien sisä- ja ulkopintojen on oltava sileitä ja puhtaita eikä niissä saa olla naarmuja eikä pintavikoja. Liitimessä ei saa olla teräviä reunoja. Materiaalissa ei saa olla näkyviä epäpuhtauksia. Putkien päiden on oltava katkaistu siististi ja kohtisuorasti pituusakseliin nähden.

Jos muovinen monikerrosputki tai muovinen liitin läpäisee valoa, saa valonläpäisevyys olla tällöin enintään 0,2 prosenttia näkyvästä valosta.

6 §
Monikerrosputken liittimen korroosionkestävyys

Monikerrosputkien liittimien rungon ja metallisen puristuspannan on oltava korroosionkestävää materiaalia.

Monikerrosputken liittimen sinkinkadon syvyyden maksimiarvo voi olla enintään 200 mikrometriä. Sinkinkadon osoittamista ei edellytetä, kun liittimen koostumuksen sinkkipitoisuus on enintään 15 prosenttia.

Liittimien messinkisissä liitinosissa ei saa esiintyä jännityskorroosiota.

7 §
Monikerrosputken rakenne ja mitat

Valmistajan on ilmoitettava monikerrosputken ulkohalkaisijat ja seinämänpaksuudet.

8 §
Monikerrosputken liittimen rakenne ja mitat

Monikerrosputken liittimen on oltava kiinnitettävissä liitinkokoa vastaavaan monikerrosputkeen. Jos monikerrosputken liittimessä on myös kierreliitospää, siinä on oltava tuumakokoinen putkikierre.

Monikerrosputken liittimen rakenteen on oltava sellainen, että mahdollista korroosiota aiheuttava monikerrosputken liittimen ja monikerrosputken metallien kosketus toisiinsa on estetty. Monikerrosputken liittimen virtausaukon on täytettävä taulukossa kolme esitetty vaatimus. Asennetusta puristusliittimestä on oltava havaittavissa, että putki on työnnetty monikerrosputken liittimen pohjaan saakka. Pistoliittimen liitoksen on oltava irrotettavissa vain työkaluin.

Taulukko 3. Monikerrosputken liittimen virtausaukon poikkileikkauksen vähimmäisala.
Liittimen nimelliskoko dn ≤ 20 20 < dn ≤32 32 < dn <50 dn ≥50
Monikerrosputken liittimen ja putken virtausaukkojen poikkileikkausalojen vähimmäissuhdeluku, % 30 35 55 60
9 §
Delaminoituminen

M-putken metallikalvon ja sisäkerroksen välisen tartuntalujuuden vetokokeen tuloksen on oltava vähintään 15 newtonia senttimetrillä.

10 §
Tiivisteet

Monikerrosputken liittimen tiivisteiden kestävyyden on täytettävä taulukon kolme mukaiset vaatimukset.

Taulukko 3. Elastomeerisen tiivisteen kestävyysvaatimukset.
Puristuspainuma vedessä
Koeaika: 3 000 h, koelämpötila: 110 °C: väliaine: tislattu vesi Vaatimus
Puristuspainuma 3 000 tunnin jälkeen ≤ 30 %
Puristuspainuman lisäys välillä 1 000–3 000 tuntia ≤ 5 % / 1 000 h
Tilavuuden muutos / paisuminen
Koeaika: 7 vrk, koelämpötila: 95 °C: väliaine: tislattu vesi Vaatimus
Tilavuuden muutos ≤ 15 %
11 §
Putkijärjestelmä

Putkijärjestelmän on kestettävä asennuksen ja käytön aiheuttamat rasitukset.

Putkijärjestelmän on pysyttävä tiiviinä lämpötilan ja paineen vaihteluissa.

12 §
Merkintä

Valmistajan on merkittävä monikerrosputket ja niiden liittimet pysyvästi niin, että ne ovat yksilöitävissä ja jäljitettävissä.

Valmistajan on merkittävä monikerrosputket niin, että merkintöjen väli on enintään metri. Valmistajan on varmistettava, että merkinnän yksityiskohtien luettavuus säilyy varastoinnin, käsittelyn ja asennuksen jälkeen. Merkintä ei saa aiheuttaa säröjä tai putken toimintaa haittaavia vaurioita. Merkinnöistä on oltava luettavissa vähintään taulukossa neljä esitetyt tiedot.

Valmistajan on merkittävä monikerrosputkien liittimet niin, että merkinnöistä on luettavissa vähintään valmistajan nimi tai tuotemerkki, monikerrosputken liittimen koko ja messinkisissä monikerrosputken liittimissä sinkinkadonkestävyyden tunnus ”CR” tai ”DZR”.

Taulukko 4. Merkinnän vähimmäisvaatimukset.
Merkintätieto Merkintä tai tunnus
Valmistajan nimi tai tuotemerkki Nimi tai tunnus
Nimellisulkohalkaisija ja seinämän nimellispaksuus esim. 16 x 2 mm
Putken koostumus esim. PE-Xb/Al/PE-Xb
Enimmäiskäyttölämpötila jalämpötilankestävyys (käyttöluokka 2) 70 °C / 95 °C
Enimmäiskäyttöpaine 1 MPa (10 bar)
Käyttöluokka ja mitoituspaine Luokka 2/10 bar
Valmistajan tietoja b)
a)  PEX-muovi ristisilloitustavan mukaan:   peroksid; PE-Xa, silaani; PE-Xb, elektronisuihku; PE-Xc, atso; PE-Xdb) Jäljitettävyyden todentamista varten tuotantoajan kohta, vuosi ja kuukausi numeroina tai koodina tuotantopaikan nimi tai koodi, jos tuotantoa eri paikoissa
13 §
Teknisten ominaisuuksien kokeellinen määrittäminen

Valmistajan on määritettävä tekniset ominaisuudet kokeellisesti. Kokeellinen määrittäminen on tehtävä Euroopan talousalueen jäsenmaassa tai Turkissa yleisesti hyväksyttyä menetelmää käyttäen. Selvitys teknisten ominaisuuksien määrittämisessä käytetyistä menetelmistä ja koetuloksista on toimitettava pyydettäessä rakennushankkeeseen ryhtyvälle sekä rakennus- ja markkinavalvontaviranomaiselle.

14 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2020.

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2015/1535/EU (32015L1535); EUVL L 241, 17.9.2015, s. 1

Helsingissä 11 päivänä huhtikuuta 2019

Asunto-, energia- ja ympäristöministeri
Kimmo Tiilikainen

Yli-insinööri
Kaisa Kauko

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.