478/2019

Helsingissä 9 päivänä huhtikuuta 2019

Ympäristöministeriön asetus rakennusten jätevesilaitteistoihin tarkoitettujen vesilukkojen olennaisista teknisistä vaatimuksista

Ympäristöministeriön päätöksen mukaisesti säädetään maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 117 c §:n 3 momentin nojalla, sellaisena kuin se on laissa (958/2012):

1 §
Soveltamisala

Tämä asetus koskee rakennuksen ja kiinteistöllä sijaitsevien jätevesilaitteistoihin tarkoitettujen vesilukkojen olennaisia teknisiä vaatimuksia. Tämä asetus kattaa allasvesilukot, joilla viemäröidään altaat sekä viemäriputkistoon asennettavat erilliset vesilukot. Tämän asetuksen piiriin eivät kuulu viemärikalusteen rakenteellisena osana olevat vesilukot. Tämä asetus kattaa vesilukot, joiden viemäriliitosputken nimelliskoko on enintään DN/OD 50.

2 §
Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

1) Allasvesilukolla altaiden viemäröintiin käytettävää viemärilaitetta, joka sulkee vesipatsaalla (vesilukko) viemärihajun pääsyn viemäristä pois estämättä jätevesivirtausta altaasta.

2) Pesukoneliitännällä tarkoitetaan vesilukkoon johdettavaa pesukoneen poistoa varten varattua liitäntäyhdettä. Pesukoneliitännän alapinta on vesilukon vedenpinnan yläpuolella.

3) Pohjaventtiilillä vesilukon osaa, jonka kautta altaan vesi poistuu ja joka voidaan sulkea tulpalla tai läpällä. Pohjaventtiilissä voi olla kiinteä tai irrotettava ritilä.

4) Ylivuotokanavalla vesilukkoon johtavaa virtauskanavaa, joka estää liiallisen vedenpinnan nousun viemäröitävässä altaassa poistamalla vettä altaan ylivuotoaukosta vesilukkoon.

5) Sulkevalla syvyydellä tarkoitetaan veden muodostaman sulun syvyyttä, joka estää viemäri-ilman pääsyn ulos vesilukosta.

3 §
Yleiset vaatimukset

Vesilukon on oltava asennettavissa asennusohjeiden mukaisesti niin, että se pysyy kestävästi paikallaan. Vesilukon on kestettävä talousjätevesiä sekä normaaleja mekaanisia rasituksia ja lämpörasituksia.

Vesilukossa on oltava ylivuotoputkisto tai -virtaustie, jos vesilukko on tarkoitettu ylivuotovirtauskanavalla varustettuihin pesualtaisiin. Vesilukon sivuliitäntäyhteen sisäpinnan alimman kohdan on oltava vesilukon vedenpinnan yläpuolella. Jos vesilukossa on irrotettavia osia, niiden on oltava helposti irrotettavissa ja uudelleenasennettavissa. Vesilukon poistoputki on oltava liitettävissä viemäriputkeen näissä käytettävillä putkiyhteillä.

Vesilukon mukana on toimitettava asennus- ja huolto-ohjeet. Toimintavarmuuden ja hygieenisyyden on säilyttävä noudattamalla vesilukon huolto-ohjeita.

4 §
Pintojen ominaisuudet

Vesilukon sisä- tai ulkopinnoissa ei saa olla teräviä reunoja ja vikoja, jotka voivat heikentää vesilukon toimintaa.

5 §
Mitat

Vesilukon on oltava asennettavissa sen käyttötarkoituksen mukaiseen altaaseen taulukon yksi mukaisesti. Vesilukon liittämiseksi viemäriputkeen poistoputken on oltava liitettävissä mitoiltaan vastaavaan viemäriputkiyhteeseen.

Kahdelle altaalle tarkoitetun vesilukon pohjaventtiilien kytkentäputket tulee olla asennettavissa 400 millimetrin etäisyydelle toisistaan.

Taulukko 1. Vesilukon pohjaventtiilin halkaisijat.
Pohjaventtiilin osan halkaisija, mm Käyttökohde, altaan poistoaukon halkaisija
Läpivientiosa Laippa
≤ 42 63 0/-3 Pesualtaat, 46 mm
≤ 49 70 0/-1 Keittiöaltaat, suihkualtaat, 52 mm
≤ 59 85 0/-5 Keittiöaltaat, suihkualtaat, 60 tai 62 mm
≤ 87 115 0/-5 Keittiöaltaat, suihkualtaat, 90 mm
6 §
Sulkeva syvyys

Vesilukossa olevan veden muodostaman sulun syvyyden on oltava vähintään 50 millimetriä. Sulkevan syvyyden on estettävä viemäri-ilman pääsy ulos vesilukosta.

7 §
Tukkeutumisen estäminen

Vesilukon virtauskanavien on oltava muotoiltuja niin, etteivät ne ole alttiita tukkeutumaan.

Vesilukon on oltava helposti purettavissa ja koottavissa puhdistusta varten.

8 §
Materiaalit

Vesilukon materiaalien on kestettävä talousjätevesiä.

Vesilukon materiaalien ja rakenteen on kestettävä asennuksen ja käytön aikaisia rasituksia. Vesilukon on oltava valmistettu korroosion kestävästä materiaalista.

Vesilukon materiaalien on kestettävä ajoittaista jäteveden lämpötilaa 95 celsiusastetta.

9 §
Tiiviys

Vesilukon on oltava ilmatiivis jätevesilaitteistossa esiintyvillä ylipaineilla (0–400 pascalia). Vesilukon on oltava tiivis vesipaineella kymmenen kilopascalia.

Tiiviyden on säilyttävä vesilukon irrotettavien osien uudelleenasennuksen jälkeen. Pohjaventtiilin tulpan tai läpän ollessa paikallaan pohjaventtiilin on oltava tiivis. Vesilukon poistoputken liitos vastaavankokoiseen viemäriputkeen on oltava tiivis.

10 §
Virtaamat

Vesilukon virtaamavaatimukset on esitetty taulukossa kaksi. Virtaama-arvot koskevat vesilukkojen virtaamatestausaltaassa mitattuja virtaamia.

Taulukko 2. Vesilukon virtaamavaatimukset virtaamatestausaltaassa.
Vesilukko/komponentti Vähimmäisvirtaama, l/s
Pesuallas Keittiöallas Kylpyamme Suihkuallas
Vesilukko ja pohjaventtiili 0,5 0,6 0,8 0,6
Ylivuotoaukko 0,25 0,3 0,5 0,4
Pesukoneliitäntä 1) 0,6 0,6 - -
1) Samanaikainen virtaama pohjaventtiilin kautta. Pelkästään pesukoneliitännän vesivirralla ei vesi saa nousta altaan avoimen pohjaventtiilin yläpuolelle.
11 §
Merkintä

Vesilukon on oltava yksilöitävissä ja jäljitettävissä sen pysyvän merkinnän perusteella. Valmistajan on merkittävä vesilukot pysyvästi siten, että merkinnöistä on luettavissa ilman suurennosta vähintään valmistajan nimi tai tunnus ja valmistusajankohta.

12 §
Teknisten ominaisuuksien kokeellinen määrittäminen

Valmistajan on määritettävä tekniset ominaisuudet kokeellisesti. Kokeellinen määrittäminen on tehtävä Euroopan talousalueen jäsenmaassa tai Turkissa yleisesti hyväksyttyä menetelmää käyttäen. Selvitys teknisten ominaisuuksien määrittämisessä käytetyistä menetelmistä ja koetuloksista on toimitettava pyydettäessä rakennushankkeeseen ryhtyvälle sekä rakennus- ja markkinavalvontaviranomaiselle.

13 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2020.

Tämän asetuksen voimaan tullessa vireillä olevaan hankkeeseen sovelletaan tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä.

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2015/1535/EU (32015L1535); EUVL L 241, 17.9.2015, s. 1

Helsingissä 9 päivänä huhtikuuta 2019

Asunto-, energia- ja ympäristöministeri
Kimmo Tiilikainen

Yli-insinööri
Kaisa Kauko

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.