466/2019

Helsingissä 5 päivänä huhtikuuta 2019

Työ- ja elinkeinoministeriön asetus päästökaupan todentajien hyväksymisestä ja todentamistehtävän suorittamisesta

Työ- ja elinkeinoministeriön päätöksen mukaisesti säädetään päästökauppalain (311/2011) nojalla:

1 §
Soveltamisala

Tätä asetusta sovelletaan komission ilmaisjakoasetuksen II luvussa todennettaviksi säädettyjen tietojen todentamiseen. Tätä asetusta sovelletaan myös komission ilmaisjaon mukautussäädöksen nojalla todennettaviksi säädettyjen tietojen todentamiseen. Lisäksi tätä asetusta sovelletaan päästökauppalain (311/2011) 10 luvussa tarkoitettuun laitosten päästöselvitysten todentamiseen sekä todentajien hyväksymismenettelyyn.

2 §
Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

1) johtavalla auditoijalla todentamisesta vastuussa olevaa henkilöä, jolla on komission todentamisasetuksen 38 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu pätevyys;

2) todentamisraportilla komission todentamisasetuksen 27 artiklassa tarkoitettua todentajan laatimaa raporttia;

3) laitoskäynnillä komission todentamisasetuksen 21 artiklassa tarkoitettua käyntiä toiminnanharjoittajan toimipaikassa.

3 §
Hakemus todentajan hyväksymiseksi

Todentajan hyväksymistä haetaan käyttäen päästökauppaviranomaisen vahvistamaa sähköistä lomaketta. Sähköinen lomake toimitetaan päästökauppaviranomaisen sähköisessä järjestelmässä. Hakijan tunnistamiseen sähköisessä järjestelmässä sovelletaan vahvasta sähköisestä tunnistamisesta ja sähköisestä luottamuspalveluista annettua lakia (617/2009). Hakemus todentajan hyväksymisestä voidaan tehdä myös sitä tarkoitusta varten vahvistetulla allekirjoitetulla lomakkeella, jonka päästökauppaviranomainen tallentaa sähköiseen järjestelmään.

Hakemuksessa on ilmoitettava:

1) hakijan nimi, yritys- ja yhteisötunnus, kotipaikka ja yhteystiedot;

2) johtavien auditoijien nimet ja yhteystiedot;

3) mihin komission todentamisasetuksen liitteessä I mainittuun pätevyysalueeseen hyväksymistä haetaan;

4) muut päästökauppaviranomaisen edellyttämät tiedot.

Hakemukseen on liitettävä Turvallisuus- ja kemikaaliviraston akkreditointiyksikön akkreditointipäätös liitteineen, josta käy ilmi, että hakija täyttää päästökauppalain 61 §:ssä säädetyt vaatimukset. Jos kyseessä on muussa Euroopan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa akkreditoitu tai sertifioitu todentaja, hakemukseen on liitettävä tämän valtion akkreditointiyksikön antama akkreditointipäätös tai sertifiointitodistus, josta käy ilmi, että hakija täyttää päästökauppalain 62 §:ssä säädetyt vaatimukset. Akkreditointipäätöksestä tai sertifiointitodistuksesta on käytävä ilmi ne pätevyysalueet, joille todentaja on todettu päteväksi.

4 §
Hyväksymispäätös

Päästökauppaviranomaisen on hyväksyttävä todentaja, jos hakija täyttää päästökauppalain 61 tai 62 §:ssä säädetyt edellytykset ja hakemus on 3 §:ssä säädetyn mukainen. Päästökauppaviranomaisen on ilmoitettava hyväksymispäätöksessään johtavana auditoijana toimivien henkilöiden nimet sekä määritettävä pätevyysalueet, joilla hakija voi toimia todentajana.

Hyväksymispäätös on voimassa enintään viiden vuoden pituisen määräajan.

Päästökauppaviranomaisen on ylläpidettävä julkista luetteloa Suomessa hyväksytyistä todentajista.

5 §
Hyväksymispäätöksen muuttaminen

Todentajan on ilmoitettava päästökauppaviranomaiselle hyväksymispäätöksen voimassaoloaikana tapahtuneista päästökauppalain 63 §:ssä tarkoitetuista muutoksista välittömästi niiden tultua todentajan tietoon, kuitenkin viimeistään kuukauden kuluessa tilanteen muuttumisesta.

Päästökauppaviranomainen voi ilmoitettujen muutosten johdosta edellyttää, että todentaja toimittaa sille uuden akkreditointipäätöksen tai sertifiointitodistuksen.

Päästökauppaviranomainen voi todentajan muutoshakemuksen taikka todentajaa koskevan uuden akkreditointipäätöksen tai sertifiointitodistuksen perusteella muuttaa voimassaolevaa hyväksymispäätöstä.

6 §
Todentamisraportti

Todentamisraportti annetaan sähköisesti päästökauppaviranomaisen vahvistamalla lomakkeella. Sähköinen lomake toimitetaan päästökauppaviranomaisen sähköisessä järjestelmässä. Todentajan tunnistamiseen sähköisessä järjestelmässä sovelletaan vahvasta sähköisestä tunnistamisesta ja sähköisestä luottamuspalveluista annettua lakia.

7 §
Laitoskäynnit

Todentajan laitoskäynneistä todentamisen aikana säädetään komission todentamisasetuksen 21 artiklassa. Toiminnanharjoittajan on päästettävä todentaja toimipaikkoihinsa laitoskäyntejä varten.

Komission todentamisasetuksen 31 artiklassa säädetään laitoksen päästöjen todentamista ilman laitoskäyntiä koskevan luvan hakemisesta. Lupaa on haettava päästökauppaviranomaisen vahvistamalla lomakkeella viimeistään todentamista edeltävän vuoden lokakuun 31 päivänä. Päästökauppaviranomaisen arvioinnista ja laitoskäynnin tarpeellisuutta koskevasta päätöksestä säädetään komission todentamisasetuksen 31 artiklassa.

8 §
Tietojenvaihto

Päästökauppaviranomainen toimii komission todentamisasetuksen 70 artiklassa tarkoitettuna tietojenvaihdon ja yhteistyön koordinoinnin keskuspisteenä Suomessa.

9 §
Asiakirjojen säilyttäminen ja päästökauppaviranomaisen tiedonsaantioikeus

Todentajan on säilytettävä komission todentamisasetuksen 42 artiklassa tarkoitetut tiedot, todentamisraportti ja sisäiset todentamisasiakirjat kymmenen vuoden ajan todentamisraportin antamisesta.

Todentajan on päästökappaviranomaisen pyynnöstä toimitettava sisäiset todentamisasiakirjat sille.

10 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 10 päivänä huhtikuuta 2019. Tällä asetuksella kumotaan työ- ja elinkeinoministeriön asetus päästökaupan todentajien hyväksymisestä ja todentamistehtävän suorittamisesta päästökauppakaudella 2013–2020 (667/2013). Sellaisten päästöselvityksien todentamiseen, jotka kattavat ennen 1 päivää tammikuuta 2019 syntyneitä kasvihuonekaasupäästöjä, sovelletaan kuitenkin tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa ollutta asetusta.

Helsingissä 5 päivänä huhtikuuta 2019

Asunto-, energia- ja ympäristöministeri
Kimmo Tiilikainen

Erityisasiantuntija
Mikko Paloneva

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.