457/2019

Helsingissä 4 päivänä huhtikuuta 2019

Maa- ja metsätalousministeriön asetus kalastuksesta Tenojoen vesistössä Norjan kanssa tehtyyn sopimukseen perustuvista kalastusluvista vuonna 2019

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään kalastuksesta Tenojoen vesistössä Norjan kanssa tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja soveltamisesta annetun lain (176/2017) 8 §:n 4 momentin, 10 §:n 2–4 momenttien, 11 §:n 3 momentin ja 12 §:n 4 momentin nojalla:

1 §
Kalastuslupien hinnoittelu

Suomen ja Norjan välillä kalastuksesta Tenojoen vesistössä tehdyn sopimuksen (SopS 41/2017 ja 42/2017, jäljempänä sopimus) kalastussäännön 4 §:n 3 ja 4 kohdassa tarkoitetuista Suomen kalastuslupakiintiöön kuuluvista kalastusluvista peritään seuraavat maksut kalastusvuorokautta kohti:

1) Venekalastusluvat, luvan hinta euroina

Jakso Nuorgam Vetsikko Utsjoki Outakoski ja Inarijoki
10.6.–16.6. 80 60 65 60
17.6.–23.6. 80 60 65 60
24.6.–30.6. 80 80 85 80
1.7.–7.7. 80 80 85 80
8.7.–14.7. 80 80 85 80
15.7.–21.7. 80 60 65 60
22.7.–28.7. 80 60 65 60
29.7.–4.8. 60 60 65 60
5.8.–10.8. 60 60 65 60

2) Rantakalastusluvat, luvan hinta euroina

Jakso Nuorgam Vetsikko Utsjoki Outakoski pääuoma Inarijoki
10.6.–16.6. 50 50 55 50 25
17.6.–23.6. 50 50 55 50 25
24.6.–30.6. 50 50 55 50 25
1.7.–7.7. 50 50 55 50 25
8.7.–14.7. 50 50 55 50 25
15.7.–21.7. 50 50 55 40 25
22.7.–28.7. 50 50 55 40 25
29.7.–4.8. 50 50 55 40 25
5.8.–10.8. 50 50 55 40 25

Edellä 1 momentista poiketen alle 18-vuotiaan henkilön lunastamasta venekalastusluvasta peritään 40 euron maksu ja rantakalastusluvasta 25 euron maksu.

Kalastuskaudella 2019, Suomen maa- ja metsätalousministeriön ja Norjan ilmasto- ja ympäristöministeriön välisen pöytäkirjan mukaisesti, joka koskee Tenon kalastussopimuksen artiklan 6 ja 7 poikkeuksia Tenojoen vesistön kalastussäännöstä, on lisäksi edellä 1 ja 2 momentista poiketen mahdollista liittää rantakalastuslupaan ja venekalastuslupaan maksutta yksi tai useampia lapsilupia, joka oikeuttaa alle 16-vuotiaan lapsen kalastamaan enintään yhdellä vavalla tai käsisiimalla kerrallaan. Lapsilupaa ei lasketa kalastussäännön 5 §:n 1 ja 2 momentin mukaisiin lupakiintiöihin.

2 §
Erityinen kalastuslupakiintiö

Sopimuksen kalastussäännön 5 §:n 4 momentissa ja kalastuksesta Tenojoen vesistössä Norjan kanssa tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja soveltamisesta annetun lain (176/2017) 12 §:ssä tarkoitetun erityisen kalastuslupakiintiön määrä on 1 660 kalastusvuorokautta venekalastuslupiin ja 1 660 kalastusvuorokautta rantakalastuslupiin.

Erityiseen kalastuslupakiintiöön kuuluvat ranta- ja venekalastusluvat jaetaan eri kalastusvyöhykkeille ja kalastuskaudelle samassa suhteessa kuin muut ranta- ja venekalastusluvat. Erityinen kalastuslupakiintiö koskee koko rajajokialuetta.

Erityiseen kalastuslupakiintiöön kuuluva lupa on varattava kalastusta edeltävän viikon perjantaihin klo 15 mennessä. Tämän jälkeen varaamatta olevat erityiseen lupakiintiöön varatut luvat vapautuvat matkailukalastuslupakiintiössä varattaviksi.

Erityisen kalastuslupakiintiön lupien myöntämistä varten luvan myynnistä vastaava taho voi käyttää Tenojoen valuma-alueen kiinteistöjen omistusta koskevia rekisteritietoja lupaan oikeuttavan kalastusoikeuden tarkistamista varten. Mikäli kiinteistön omistajan tietoja ei löydy luvanmyynnin käytössä olevista rekisteristiedoista tai tiedoissa on epäselvyyksiä, on luvan ostaja velvollinen osoittamaan omistusosuutensa tai vesialueen omistuksensa määrän.

3 §
Kalastuslupatulojen tilittäminen valtiolle

Luvan myynnistä vastaavan tahon on tilitettävä myymistään ja lukuunsa myydyistä kalastusluvista kertyneet varat sekä niiden osalta kertynyt korko maa- ja metsätalousministeriölle kuukausittain ministeriön antaman ohjeistuksen mukaisesti.

4 §
Kalastuslupatulojen käytön perusteet

Kalastuskaudelta 2019 kalastusluvista kertyneet varat jaetaan kalastusoikeuden omistajille noudattaen kumotun Tenojoen kalastussopimuksen (SopS 94/1989) voimassaolon aikana varojen jaossa sovellettua käytäntöä ja jakoperiaatteita. Lupatulojen jako valtion ja yksityisten vesialueen omistajien kesken on perustunut rantaviivan pituuteen sekä lohisaaliiseen. Lupatulojen jaossa yksityisten vesialueen omistajien välillä on käytetty lisäksi myös kalastusmatkailijoiden kalastusvuorokausien määrää kertomalla se kahdella. Jakoperiaatteet määrätään vuodelle 2019 siten, että lupatulojen jako valtion ja yksityisten vesialueen omistajien kesken tapahtuu kalastusvyöhykkeittäin rantaviivan pituuden ja lohisaaliin perustella ja tämän jälkeen yksityisille vesialueen omistajille palautettavat lupatulot jaetaan käyttäen kullekin kalastusvyöhykkeille myydyistä vene- ja rantakalastusluvista kertynyttä tuloa.

Valtiolle kuuluvaa osaa vuoden 2019 kalastuslupatuloista käytetään osaltaan valtiolle aiheutuneiden kalastuksenvalvontakulujen sekä tutkimus- ja seurantakulujen kattamiseen.

5 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 10 päivänä huhtikuuta 2019 ja on voimassa 31 päivään joulukuuta 2019.

Helsingissä 4 päivänä huhtikuuta 2019

Maa- ja metsätalousministeri
Jari Leppä

Neuvotteleva virkamies
Tapio Hakaste

Pohjoissaamankielinen käännös

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.