455/2019

Helsingissä 4 päivänä huhtikuuta 2019

Ympäristöministeriön asetus rakennusten vesilaitteistoihin tarkoitettujen kupariputkien olennaisista teknisistä vaatimuksista

Ympäristöministeriön päätöksen mukaisesti säädetään maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 117 c §:n 3 momentin nojalla, sellaisena kuin se on laissa (958/2012):

1 §
Soveltamisala

Tämä asetus koskee rakennuksen ja kiinteistöllä sijaitsevien talousveden sekä lämpimän käyttöveden johtamiseen tarkoitettujen vesilaitteistojen kupariputkien olennaisia teknisiä vaatimuksia.

Tämä asetus kattaa kupariputket, joiden nimellinen ulkohalkaisija on 10–108 millimetriä.

2 §
Kupariputken toimitustilan ilmaisu

Valmistajan on ilmaistava kupariputken toimitustila tunnuksella Rnro, jossa R on murtolujuuden tunnus ja nro on murtolujuuden vähimmäisarvo ilman yksikköä megapascal. Kupariputken toimitustilat ovat R220 (hehkutettu), R250 (puolikova) ja R290 (kova).

3 §
Kupariputken kemiallinen koostumus

Kupariputken kemiallisen koostumuksen on oltava taulukon yksi mukainen.

Taulukko 1. Kupariputken kemiallinen koostumus.
Alkuaine Pitoisuus %
Kupari (Cu) ja hopea (Ag) vähintään 99,90
Fosfori (P) 0,015–0,040
4 §
Murtolujuus ja -venymä

Kupariputken murtolujuuden ja -venymän on täytettävä taulukossa kaksi esitetyt vaatimukset.

Taulukko 2. Mekaaniset ominaisuudet.
Toimitustila Nimellinen ulkohalkaisija Murtolujuus Venymä
Tunnus Kuvaus d mm Rm MPa vähintään A % vähintään
R220 hehkutettu 10–54 220 40
R250 puolikova 10–64 250 30
76,1–110 20
R290 kova 10–110 290 3
5 §
Mitat ja toleranssit

Kupariputken poikkileikkauksen nimellismittojen ja toleranssien on täytettävä taulukoissa kolme ja neljä esitetyt vaatimukset.

Taulukko 3. Kupariputkien mitat ja niiden toleranssit.
Mitat millimetreinä
Nimellinen ulkohalkaisija Nimellishalkaisijan toleranssit
d Keskimääräinen ulkohalkaisija yksittäinen ulkohalkaisija
Kaikki toimitustilat R290 kova R250 puolikova
10 ± 0,04 ± 0,04 ± 0,09
12 ± 0,04 ± 0,04 ± 0,09
15 ± 0,04 ± 0,04 ± 0,09
18 ± 0,04 ± 0,04 ± 0,09
22 ± 0,05 ± 0,06 ± 0,10
28 ± 0,05 ± 0,06 ± 0,10
35 ± 0,06 ± 0,07 ± 0,11
42 ± 0,06 ± 0,07 ± 0,11
54 ± 0,06 ± 0,07 ± 0,11
64 ± 0,07 ± 0,10 ± 0,15
76,1 ± 0,07 ± 0,10 ± 0,15
88,9 ± 0,07 ± 0,15 ± 0,20
108 ± 0,07 ± 0,20 ± 0,30
Huomautus: Putkia R220 (hehkutettu) koskevat ainoastaan keskimääräistä ulkohalkaisijaa koskevat toleranssit.
a) Sisältää ympyrämäisyyspoikkeaman.

Taulukko 4. Seinämänpaksuudet ja niiden toleranssit.

Mitat millimetreinä
Nimellinen ulkohalkaisija d Nimellinen seinämänpaksuus e Seinämän paksuuden e toleranssi
10 0,8 ± 0,08
12 1,0 ± 0,13
15 1,0 ± 0,13
18 1,0 ± 0,15
22 1,0 ± 0,15
28 1,2 ± 0,18
35 1,5 ± 0,23
42 1,5 ± 0,23
54 1,5 ± 0,23
64 2,0 ± 0,30
76,1 2,0 ± 0,30
88,9 2,0 ± 0,30
108 2,5 ± 0,38
6 §
Virheettömyys ja pintojen ominaisuudet

Putkissa ei saa olla käyttöä haittaavia vikoja. Putkien ulko- ja sisäpintojen on oltava puhtaita ja sileitä. Sisäpinnalla ei saa olla käyttöä haittaavaa hiilikalvoa eikä pinnan hiilipitoisuus saa olla niin suuri, että se mahdollistaisi käyttöä haittaavan kalvon muodostumisen asennuksen aikana. Sallittu hiilimäärä on esitetty taulukossa viisi.

Taulukko 5. Hiilijäännösten kvantitatiiviset ja kvalitatiiviset vaatimukset.
Nimellinen ulkohalkaisija d mm Toimitustila Kvantitatiivinen menetelmä - kokonaishiilimäärä enintään mg/dm2 Kvalitatiivinen menetelmä
10–54 R220 (hehkutettu) 0,20 Vaatimus: ei hiilikalvoa
R250 (puolikova) 0,20
R290 (kova) 0,20
yli 54 R250 (puolikova) 0,20
R290 (kova) 1,0 Ei vaatimusta
7 §
Merkintä

Valmistajan on merkittävä kupariputki pysyvästi niin, että se on yksilöitävissä ja jäljitettävissä. Valmistajan on merkittävä ulkohalkaisijaltaan 10–54 millimetriset putket pysyvästi siten, että peräkkäisten merkintöjen välimatka on enintään 600 millimetriä. Merkinnästä on oltava luet-tavissa vähintään valmistajan tunnistetiedot, valmistusajankohta, ulkohalkaisija ja seinämän-paksuus sekä tunniste ” I-I-I ”, jos putki on puolikova (toimitustila R250). Ulkohalkaisijaltaan yli 54 millimetrisiin putkiin merkintä on tehtävä vähintään putken molempiin päihin.

8 §
Teknisten ominaisuuksien kokeellinen määrittäminen

Valmistajan on määritettävä tekniset ominaisuudet kokeellisesti. Kokeellinen määrittäminen on tehtävä Euroopan talousalueen jäsenmaassa tai Turkissa yleisesti hyväksyttyä menetelmää käyttäen. Selvitys teknisten ominaisuuksien määrittämisessä käytetyistä menetelmistä ja koetuloksista on toimitettava pyydettäessä rakennushankkeeseen ryhtyvälle sekä rakennus- ja markkinavalvontaviranomaiselle.

9 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2020.

Tämän asetuksen voimaan tullessa vireillä olevaan hankkeeseen sovelletaan tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä.

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2015/1535/EU (32015L1535); EUVL L 241, 17.9.2015, s. 1

Helsingissä 4 päivänä huhtikuuta 2019

Asunto-, energia- ja ympäristöministeri
Kimmo Tiilikainen

Yli-insinööri
Kaisa Kauko

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.