454/2019

Helsingissä 4 päivänä huhtikuuta 2019

Valtioneuvoston asetus ympäristökorvauksen, luonnonhaittakorvauksen, luonnonmukaisen tuotannon korvauksen ja ei-tuotannollisia investointeja koskevan korvauksen hakemisesta vuonna 2019

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään eräistä ohjelmaperusteisista viljelijäkorvauksista annetun lain (1360/2014) nojalla:

1 §
Ympäristösitoumus

Kunta ei vuonna 2019 ota vastaan uusia eräistä ohjelmaperusteisista viljelijäkorvauksista annetun lain (1360/2014) 5 §:ssä tarkoitettuja ympäristösitoumuksia.

Vuonna 2019 voimassa olevaan ympäristösitoumukseen voidaan aktiiviviljelijän hakemuksesta hyväksyä korvauskelpoiseksi ja liittää ympäristökorvauksesta annetun valtioneuvoston asetuksen (235/2015) 5 §:n 1 momentissa tarkoitettua peltoalaa. Ympäristökorvauksesta annetun valtioneuvoston asetuksen 5 §:n 1 momentissa tarkoitettua peltoalaa saa liittää ympäristösitoumukseen enintään viisi hehtaaria. Jos sitoumuksen kohteena oleva peltoala on alle viisi hehtaaria, lisättävä peltoala voi olla enintään yksi hehtaari.

2 §
Ympäristösopimukset

Aktiiviviljelijä voi vuonna 2019 tehdä ympäristökorvauksesta annetun valtioneuvoston asetuksen 27 §:ssä tarkoitetuista ympäristösopimuksista kosteikkojen hoitoa koskevan sopimuksen sekä maatalousluonnon monimuotoisuuden ja maiseman hoitoa koskevan sopimuksen, jos kyseessä on sopimus, johon sisältyvillä lohkoilla on toteutettu eräistä ohjelmaperusteisista viljelijäkorvauksista annetun lain 9 §:ssä tarkoitettu ei-tuotannollinen investointi.

Eräistä ohjelmaperusteisista viljelijäkorvauksista annetun lain 5 §:n 5 momentissa tarkoitettu rekisteröity yhdistys voi vuonna 2019 tehdä 1 momentissa tarkoitetun kosteikkojen hoitoa koskevan sopimuksen ja maatalousluonnon monimuotoisuuden ja maiseman hoitoa koskevan sopimuksen. Vesilain (587/2011) 12 luvussa tarkoitettu vesioikeudellinen yhteisö voi tehdä 1 momentissa tarkoitetun kosteikkojen hoitoa koskevan sopimuksen.

3 §
Luonnonmukaisen tuotannon ja luonnonmukaisen kotieläintuotannon sitoumukset

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus ei vuonna 2019 ota vastaan uusia eräistä ohjelmaperusteisista viljelijäkorvauksista annetun lain 8 §:ssä tarkoitettuja luonnonmukaisen tuotannon sitoumuksia ja luonnonmukaisen kotieläintuotannon sitoumuksia.

Vuonna 2019 voimassa olevaan luonnonmukaisen tuotannon sitoumukseen ja luonnonmukaisen kotieläintuotannon sitoumukseen voidaan aktiiviviljelijän hakemuksesta liittää ympäristökorvauksesta annetun valtioneuvoston asetuksen 5 §:n 1 momentissa tarkoitettuja peltoaloja enintään viisi hehtaaria. Jos sitoumuksen kohteena oleva peltoala on alle viisi hehtaaria, lisättävä peltoala voi olla enintään yksi hehtaari.

4 §
Korvauskelpoinen ala luonnonhaittakorvausta haettaessa

Eräistä ohjelmaperusteisista viljelijäkorvauksista annetun lain 6 §:ssä tarkoitettua luonnonhaittakorvausta myönnettäessä korvauskelpoiseksi alaksi voidaan vuonna 2019 hyväksyä aktiiviviljelijän hakemuksesta:

1) luonnonhaittakorvauksesta annetun valtioneuvoston asetuksen (236/2015) 3 §:ssä tarkoitettu ala;

2) ympäristökorvauksesta annetun valtioneuvoston asetuksen 5 §:n 1 momentissa tarkoitettua peltoalaa enintään viisi hehtaaria.

5 §
Ei-tuotannollisia investointeja koskeva korvaus

Ei-tuotannollisia investointeja koskevaa korvausta ei voida vuonna 2019 myöntää uusiin kosteikkoinvestointeja eikä perinnebiotooppien ja luonnonlaidunten alkuraivausta ja aitaamista koskeviin hankkeisiin.

6 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 9 päivänä huhtikuuta 2019.

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1305/2013 (32013R1305); EUVL L 347, 20.12.2013, s. 487
Komission delegoitu asetus (EU) N:o 807/2014 (32014R0807); EUVL L 227, 31.7.2014, s. 1

Helsingissä 4 päivänä huhtikuuta 2019

Maa- ja metsätalousministeri
Jari Leppä

Neuvotteleva virkamies
Suvi Ruuska

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.