396/2019

Helsingissä 29 päivänä maaliskuuta 2019

Laki Finanssivalvonnasta annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan Finanssivalvonnasta annetun lain (878/2008) 71 a §:n 2 ja 4 momentti, sellaisina kuin ne ovat laissa 1442/2016, sekä

lisätään lakiin uusi 71 c § seuraavasti:

71 a §
Rikkomuksista ilmoittaminen

Ilmoitusmenettelyn tulee sisältää asianmukaiset ja riittävät toimenpiteet, joilla järjestetään ilmoitusten asianmukainen käsittely sekä suojataan työsopimussuhteessa olevaa ilmoituksen tekijää ja ilmoituksen kohteena olevaa henkilöä sekä sisältää ohjeet, joilla turvataan ilmoituksen tekijän ja ilmoituksen kohteena olevan henkilön henkilöllisyyden suoja, jollei väärinkäytöksen selvittämiseksi tai muuten viranomaisen oikeudesta tietojen saamiseen laissa toisin säädetä.


Edellä 1 momentissa tarkoitetulla ilmoituksen kohteena olevalla rekisteröidyllä ei ole luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta ja direktiivin 95/46/EY kumoamisesta (yleinen tietosuoja-asetus) annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/679, jäljempänä yleinen tietosuoja-asetus, 15 artiklan mukaista oikeutta saada pääsyä 1 ja 3 momentissa tarkoitettuihin tietoihin, jos niiden antaminen voisi haitata epäiltyjen rikkomisten selvittämistä. Mitä mainitun asetuksen 13 ja 14 artiklassa säädetään, ei sovelleta Finanssivalvontaan sen ylläpitäessä 1 momentissa tarkoitettua järjestelmää.


71  c §
Rajoitus oikeuteen saada pääsy tietoihin

Sen lisäksi, mitä tietosuojalain (1050/2018) 34 §:ssä säädetään, ei rekisteröidyllä ole yleisen tietosuoja-asetuksen 15 artiklassa tarkoitettua oikeutta tutustua Finanssivalvonnan valvonta- ja tarkastustehtävässään hänestä keräämiin tietoihin, jos tiedon antaminen saattaisi vahingoittaa Finanssivalvonnan laissa säädettyjen tehtävien hoitamista taikka finanssimarkkinoita koskevien säädösten rikkomisen ehkäisemistä tai selvittämistä.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 2019.

HE 100/2018
TaVM 42/2018
EV 294/2018

Helsingissä 29 päivänä maaliskuuta 2019

Tasavallan Presidentti
Sauli Niinistö

Valtiovarainministeri
Petteri Orpo

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.