367/2019

Helsingissä 22 päivänä maaliskuuta 2019

Valtiovarainministeriön asetus valtiovarainministeriön työjärjestyksestä annetun valtiovarainministeriön asetuksen muuttamisesta

Valtiovarainministeriön päätöksen mukaisesti

muutetaan valtiovarainministeriön työjärjestyksestä annetun valtiovarainministeriön asetuksen (966/2005) 2 §:n 3 ja 4 momentti, 10 §:n 6 kohta, 18 §:n 4 momentti, 19 §:n 3 momentti, 22 §:n 2 momentti, 40 §:n 1 momentti, 49 ja 50 a § sekä 54 §:n 1 momentti,

sellaisina kuin ne ovat, 2 §:n 3 ja 4 momentti, 18 §:n 4 momentti ja 19 §:n 3 momentti asetuksessa 705/2017, 10 §:n 6 kohta asetuksessa 396/2017, 22 §:n 2 momentti asetuksessa 184/2017, 40 §:n 1 momentti asetuksessa 209/2016, 49 § asetuksessa 1271/2011, 50 a § asetuksissa 842/2012 ja 477/2013 sekä 54 §:n 1 momentti asetuksessa 326/2010, ja

lisätään 1 §:ään uusi 2 momentti sekä asetukseen siitä asetuksella 1030/2014 kumotun 16 §:n tilalle uusi 16 § seuraavasti:

1 §
Soveltamisala

Toiminnan ja talouden suunnittelusta ja seurannasta, ministeriön kirjanpitoyksikkötehtävistä sekä sisäisestä valvonnasta määrätään ministeriön taloussäännössä.

2 §
Osastot ja esikuntaelimet

Lisäksi ministeriössä on valtiovarain controller -toiminto, jonka yhteydessä on suoraan valtiosihteerin kansliapäällikkönä alaisuudessa toimiva sisäinen tarkastus. Valtionhallinnon kehittämisosaston yhteydessä on valtion työnantajatoiminto (Valtion työmarkkinalaitos), joka toimii suoraan hallintopolitiikan alivaltiosihteerin alaisuudessa.

Ministeriön johdon esikuntaeliminä ovat EU-sihteeristö sekä kansainväliset rahoitusasiat -yksikkö, jotka toimivat suoraan kansainvälisten ja rahoitusmarkkina-asioiden alivaltiosihteerin alaisuudessa. Valtiosihteeri kansliapäällikkönä määrää johdon alaisuudessa toimivan ylijohtajan tehtävään. Valtiosihteeri kansliapäällikkönä määrää lainsäädäntöjohtajan tehtävään. Valtiosihteeri kansliapäällikkönä voi erikseen asettaa muitakin johdon esikuntaelimiä ja määräaikaisia projektiorganisaatioita.


10 §
Julkisen hallinnon tieto- ja viestintätekninen osasto (JulkICT)

Julkisen hallinnon tieto- ja viestintätekninen osasto valmistelee asiat, jotka koskevat:


6) Väestörekisterikeskuksen ja Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtorin tehtäviä ja tulosohjausta sekä väestökirjanpitoa;


16 §
Lainsäädäntöjohtaja

Lainsäädäntöjohtaja toimii tukena valtiovarainministeriön lainsäädännön valmistelun laadusta vastaavalle valtiosihteerille kansliapäällikkönä sekä osastoille. Lainsäädäntöjohtaja kehittää valtiovarainministeriön lainvalmistelua ja sen osaamista sekä huolehtii ministeriön lainsäädäntösuunnitelman laatimisesta. Valtiosihteeri kansliapäällikkönä määrää lainsäädäntöjohtajan tarkemmista tehtävistä.

18 §
Johtamis- ja ohjausvastuut

Kansainvälisten ja rahoitusmarkkina-asioiden alivaltiosihteeri johtaa rahoitusmarkkinaosaston toimialaan kuuluvien virastojen ja laitosten tulosohjausta. Hallintopolitiikan alivaltiosihteeri johtaa valtionhallinnon kehittämisosaston, kunta- ja aluehallinto-osaston sekä julkisen hallinnon tieto- ja viestintäteknisen osaston toimialaan kuuluvien virastojen ja laitosten sekä Tilastokeskuksen tulosohjausta sekä Senaatti-kiinteistöjä koskevien asioiden valmistelua. Hallinto- ja kehitysjohtaja johtaa muiden hallinnonalan virastojen ja laitosten tulosohjausta sekä hallinnonalan yhtiöiden omistajaohjausta. Valtiosihteeri kansliapäällikkönä johtaa talousarvion ulkopuolisia rahastoja koskevien asioiden valmistelua.


19 §
Tulostavoitteiden asettaminen

Alivaltiosihteerit käyvät tuloskeskustelut strategisista tavoitteista niiden hallinnonalan virastojen ja laitosten kanssa sekä tekevät johtamissopimukset vuosittaisista tavoitteista niiden virastojen ja laitosten päälliköiden kanssa, joiden ohjaus kuuluu heidän alaisuuteensa kuuluville osastoille. Tilastokeskuksen kanssa tuloskeskustelut käy ja johtamissopimukset tekee hallintopolitiikan alivaltiosihteeri. Muiden hallinnonalan virastojen ja laitosten kanssa tuloskeskustelut käy hallinto- ja kehitysjohtaja sekä niiden päälliköiden kanssa johtamissopimukset tekee valtiosihteeri kansliapäällikkönä.


22 §
Muut ohjaus- ja valmisteluryhmät

Valtiosihteeri kansliapäällikkönä johtaa talouspolitiikan ohjausryhmää apunaan talouspolitiikan koordinaattori. Hallintopolitiikan ohjausryhmää johtaa hallintopolitiikan alivaltiosihteeri. Kansainvälisten ja rahoitusmarkkina-asioiden ohjausryhmää johtaa kansainvälisten ja rahoitusmarkkina-asioiden alivaltiosihteeri ja hallinnonalan tulosohjausryhmää tietojohtaja.

40 §
Matkamääräysten antaminen

Valtiosihteerille ja ministerin erityisavustajalle virkamatkamääräyksen antaa ministeri. Valtiosihteerille kansliapäällikkönä, alivaltiosihteerille ja talouspolitiikan koordinaattorille virkamatkamääräyksen antaa hallinto- ja kehitysjohtaja. Hallinto- ja kehitysjohtajalle virkamatkamääräyksen antaa talouspäällikkö.


49 §
Virkojen ja tehtävien sijoittaminen sekä niiden haettavaksi julistaminen

Ministeriön yhteiset virat sekä määräaikaiset tehtävät sijoitetaan osastoille hallinto- ja kehitysjohtajan päätöksellä.

Osastoille sijoitettujen virkojen haettavaksi julistamisen ratkaisee osastopäällikkö. Osastoille sijoittamattomien virkojen haettavaksi julistamisen ratkaisee hallinto- ja kehitysjohtaja. Osastopäälliköiden sekä hallinnonalan virastojen päälliköiden virkojen haettavaksi julkistamisen ratkaisee valtiosihteeri kansliapäällikkönä tai se alivaltiosihteeri, jonka alaisuuteen osasto tai viraston ohjaus kuuluu.

50 a §
Ratkaisuvalta eräissä henkilöstöasioissa

Virkamiehen lähin esimies ratkaisee, jollei tässä työjärjestyksessä toisin säädetä, ilman esittelyä asiat, jotka koskevat:

1) virkavapautta, johon virkamiehellä on oikeus lain tai virkaehtosopimuksen mukaan;

2) todistuksen antamista irtisanoutumisesta ja virkasuhteen päättymisestä;

3) ylityömääräyksen antamista sekä työaikakorvauksia;

4) työajan hyväksymistä ja kohdentamista;

5) virkamatkamääräyksen antamista, ellei osaston työjärjestyksessä toisin määrätä;

6) vuosilomien myöntämistä, säästämistä ja siirtämistä.

Osastojaon ulkopuolisen henkilöstön osalta 1 momentissa mainitut asiat ratkaisee ilman esittelyä hallinto- ja kehitysjohtaja.

Valtiosihteerin, valtiosihteerin kansliapäällikkönä, alivaltiosihteerin, talouspolitiikan koordinaattorin sekä osastojen päälliköiden osalta 1 momentin 1 ja 2 kohdassa mainitut asiat ratkaisee ilman esittelyä hallinto- ja kehitysjohtaja. Hallinto- ja kehitysjohtajan osalta vastaavat asiat ratkaisee ilman esittelyä valtiosihteeri kansliapäällikkönä.

Hallinto- ja kehitysjohtaja tai hänen määräämänsä virkamies ratkaisee ilman esittelyä asiat, jotka koskevat vuosilomaoikeutta ja vuosilomakorvauksia.

54 §
Budjettiosaston toimialaan kuuluvien asioiden ratkaiseminen

Budjettiosaston osastopäällikkö ratkaisee asiat, jotka koskevat sopimuksia metallirahojen hankkimisesta valtiolle.Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 2019.

Helsingissä 22 päivänä maaliskuuta 2019

Valtiovarainministeri
Petteri Orpo

Neuvotteleva virkamies
Karri Safo

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.