290/2019

Helsingissä 15 päivänä maaliskuuta 2019

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus tupakkatuotteiden vähittäismyyntipakkausten jäljitettävyydestä ja turvaominaisuuksista

Sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen mukaisesti säädetään tupakkalain (549/2016) 32 §:n 3 momentin 2–4 kohdan nojalla, sellaisena kuin se on laissa 248/2019:

1 §
Yksilöllisen tunnisteen lisääminen vähittäismyyntipakkaukseen

Tupakkalain (549/2016) 32 §:n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitettu yksilöllinen tunniste on painettava tai kiinnitettävä tupakkatuotteen vähittäismyyntipakkaukseen pysyvästi siten, että:

1) sitä ei voida irrottaa;

2) mikään ei peitä sitä tai häiritse sen lukemista.

2 §
Yksilöllisen tunnisteen avulla määritettävät asiat

Yksilöllisen tunnisteen avulla on voitava määrittää:

1) tupakkatuotteen valmistuspäivä ja -paikka;

2) tupakkatuotteen valmistuslaitos;

3) tupakkatuotteen valmistukseen käytetty kone;

4) tupakkatuotteen valmistusaika tai työvuoro, jossa tuote on valmistettu;

5) tupakkatuotteen kuvaus;

6) tupakkatuotteelle tarkoitetut vähittäismyyntimarkkinat;

7) tupakkatuotteelle tarkoitettu kuljetusreitti;

8) tupakkatuotteen mahdollinen tuoja Euroopan unioniin;

9) tupakkatuotteen tosiasiallinen kuljetusreitti valmistuslaitoksesta ensimmäiseen vähittäismyyntipaikkaan mukaan lukien varastot;

10) tupakkatuotteen kuljetuksen päivämäärä, määränpää, lähtöpiste ja vastaanottaja;

11) kaikkien ostajien tunnistetiedot valmistuksesta ensimmäiseen vähittäismyyntipaikkaan;

12) kaikkien ostajien laskutus-, tilausnumero- ja maksutiedot valmistuksesta ensimmäiseen vähittäismyyntipaikkaan.

Edellä 1 momentin 1–8 kohdassa tarkoitettujen tietojen on kuuluttava yksilölliseen tunnisteeseen ja 9–12 kohdassa tarkoitettuihin tietoihin on päästävä sähköisesti yksilöllisen tunnisteen välityksellä.

3 §
Turvaominaisuuden lisääminen vähittäismyyntipakkaukseen

Tupakkalain 32 §:n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitettu turvaominaisuus on lisättävä tupakkatuotteen vähittäismyyntipakkaukseen painamalla tai kiinnittämällä pysyvästi taikka painamisen ja pysyvän kiinnittämisen yhdistelmällä siten, että:

1) sitä ei voida irrottaa;

2) mikään ei peitä sitä;

3) sen avulla voidaan tunnistaa ja tarkastaa vähittäismyyntipakkauksen aitous koko sinä aikana, jonka kyseinen tuote on saatettuna markkinoille;

4) sitä ei voida korvata, käyttää uudelleen tai muuttaa millään tavalla.

4 §
Turvaominaisuuden aitoustekijät

Turvaominaisuudessa on käytettävä kaikkia seuraavia aitoustekijöitä, jotka määritellään tupakkatuotteisiin lisättävien turvaominaisuuksien teknisistä standardeista annetussa komission täytäntöönpanopäätöksen (EU) 2018/576, jäljempänä komission turvaominaisuuspäätös, liitteessä:

1) ohutviivakuvio (giljoshipainatus);

2) väriä vaihtava painoväri;

3) UV-säteitä heijastamaton paperi;

4) mikropainatus;

5) turvakuidut (piilotettu).

5 §
Aitoustekijän tarjoajan riippumattomuutta koskevat velvoitteet

Jos tupakkalain 32 §:n 2 momentissa tarkoitettu aitoustekijän tarjoaja käyttää alihankkijoita, sen vastuulla on varmistaa, että alihankkijat täyttävät komission turvaominaisuuspäätöksen 8 artiklan 1 kohdassa säädetyt riippumattomuutta koskevat edellytykset.

Edellä 1 momentissa tarkoitetun aitoustekijän tarjoajan ja sen mahdollisten alihankkijoiden on ilmoitettava viipymättä Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastolle sekä Euroopan komissiolle:

1) kaikki kaksi peräkkäistä kalenterivuotta vallitsevat olosuhteiden muutokset, jotka liittyvät aitoustekijän tarjoajan tai sen alihankkijoiden riippumattomuutta koskeviin edellytyksiin ja jotka saattavat vaikuttaa aitoustekijän tarjoajan tai sen alihankkijoiden riippumattomuuteen;

2) uhkauksista ja muista epäasianmukaisista vaikuttamisyrityksistä, jotka voivat tosiasiallisesti tai mahdollisesti heikentää toimijoiden riippumattomuutta.

6 §
Tekniset standardit yksilöllisille tunnisteille sekä jäljitysjärjestelmien perustamiselle ja toiminnalle

Teknisistä standardeista yksilöllisille tunnisteille sekä jäljitysjärjestelmien perustamista ja toimintaa varten säädetään teknisistä standardeista tupakkatuotteiden jäljitettävyysjärjestelmän perustamista ja toimintaa varten annetussa komission täytäntöönpanoasetuksessa (EU) 2018/574.

7 §
Tiedontallennussopimusta koskeva tarkempi sääntely

Tupakkalain 42 §:ssä tarkoitetun tiedontallennussopimuksen kestosta, uusittavuudesta, säännöllisestä seurannasta, arvioinnista, siinä edellytetystä asiantuntemuksesta ja luottamuksellisuuden määrittelemisestä sekä sopimuksen muusta keskeisestä sisällöstä säädetään tupakkatuotteiden jäljitettävyysjärjestelmän osana tehtävien tiedontallennussopimusten keskeisistä tekijöistä annetussa komission delegoidussa asetuksessa (EU) 2018/573.

8 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 20 päivänä toukokuuta 2019.

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/40/EU (32014L0040); EUVL L 127, 29.4.2014, s. 1
Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2018/576 (32018D0576); EUVL L 96, 16.4.2018, s. 57

Helsingissä 15 päivänä maaliskuuta 2019

Perhe- ja peruspalveluministeri
Annika Saarikko

Hallitussihteeri
Laura Terho

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.