257/2019

Helsingissä 28 päivänä helmikuuta 2019

Valtiovarainministeriön asetus rahastoyhtiön ja säilytysyhteisön lupahakemuksiin liitettävistä selvityksistä, palkitsemisjärjestelmästä, rahastoesitteestä ja sijoitusrahastolain 13 luvussa tarkoitetuista rahoitusvälineistä sekä yhteissijoitusyrityksen saatavilla pidettävien tietojen laajuudesta

Valtiovarainministeriön päätöksen mukaisesti säädetään sijoitusrahastolain (213/2019) nojalla:

1 luku

Soveltamisala

1 §
Soveltamisala

Tämän asetuksen 2 luvussa säädetään hakemukseen liitettävistä selvityksistä haettaessa:

1) sijoitusrahastolain (213/2019) 2 luvun 4 §:ssä tarkoitettua rahastoyhtiön toimilupaa;

2) sijoitusrahastolain 20 luvun 2 §:ssä tarkoitettua säilytysyhteisön toimilupaa; tai

3) sijoitusrahastolain 22 luvun 2 §:n 1 momentissa tarkoitettua lupaa rahastoyhtiölle perustaa sivuliike kolmanteen maahan.

Tämän asetuksen 3 luvussa säädetään sijoitusrahastolain 4 luvun 3 §:n 3 momentissa tarkoitetuista rahastoyhtiön palkitsemispolitiikkaa koskevista vaatimuksista.

Tämän asetuksen 4 luvussa säädetään sijoitusrahastolain 15 luvun 3 §:ssä tarkoitetun rahastoesitteen vähimmäissisältöön ja tietojen esittämistapaan liittyvistä vaatimuksista.

Tämän asetuksen 5 luvussa säädetään vaatimuksista, jotka koskevat sijoitusrahastolain 1 luvun 2 §:n 1 momentin 23 kohdassa ja 13 luvun 2 §:n 1 momentissa, 4 §:ssä, 8 §:n 1 momentissa, 15 §:ssä ja 16 §:n 2 momentissa tarkoitettuja rahoitusvälineitä sekä 18 §:ssä tarkoitettuja tehokkaan omaisuudenhoidon menetelmiä.

Tämän asetuksen 6 luvussa säädetään sijoitusrahastolain 23 luvun 3 §:ssä tarkoitettujen Finanssivalvonnan internetsivuilla saatavilla pidettävien tietojen laajuudesta.

2 luku

Rahastoyhtiön sekä säilytysyhteisön toimilupahakemuksia ja ulkomaisia sivuliikkeitä koskevat selvitykset

1 §
Selvitys perustettavasta rahastoyhtiöstä

Rahastoyhtiön kirjallisesta toimilupahakemuksesta on käytävä ilmi rahastoyhtiön toimilupaa hakevan yhtiön täydellinen toiminimi, mahdolliset aputoiminimet, kotipaikka, posti- ja käyntiosoite, hallinnollinen päätoimipaikka Suomessa ja muut toimipaikat.

Hakemukseen on liitettävä:

1) jäljennös yhtiön voimassa olevasta yhtiöjärjestyksestä;

2) ote tai jäljennös siitä yhtiökokouksen päätöksestä mahdollisine liitteineen, jolla yhtiöjärjestys on päätetty muuttaa vastaamaan rahastoyhtiön yhtiöjärjestyksen edellytyksiä ja josta ilmenevät sekä yhtiön aikomus hakea rahastoyhtiön toimilupaa, että toimiluvan hakemisessa noudatettava menettely;

3) selvitys siitä, että 2 kohdassa tarkoitettu yhtiöjärjestyksen muutos on jätetty rekisteröitäväksi patentti- ja rekisterihallitukselle siten kuin siitä säädetään osakeyhtiölain (624/2006) 5 luvun 30 §:n 2 momentissa;

4) yhtiön kaupparekisteriote.

Jos rahastoyhtiön toimilupaa haetaan perustettavan yhtiön lukuun, hakemuksesta on käytävä ilmi hakijan nimi ja yhteystiedot sekä perustettavan yhtiön nimi, mahdolliset aputoiminimet, kotipaikka, hallinnollinen päätoimipaikka Suomessa ja muut toimipaikat.

Perustettavan yhtiön toimilupahakemukseen on liitettävä mahdollisine liitteineen:

1) ote tai jäljennös rahastoyhtiön perustamista koskevasta päätöksestä, jos perustajana on oikeushenkilö;

2) kunkin perustajan kaupparekisteriote, jos perustaja on oikeushenkilö, tai kunkin perustajan virkatodistus ja yhteystiedot, jos perustaja on luonnollinen henkilö;

3) jäljennös perustamiskirjasta;

4) jäljennös mahdollisesta perustamiskokouksen pöytäkirjasta.

Mitä 1–4 momentissa säädetään, koskee vastaavasti säilytysyhteisön toimilupahakemuksessa hakijasta ja perustettavasta yhtiöstä esitettävää selvitystä.

2 §
Harjoitettava toiminta

Toimilupahakemuksessa rahastoyhtiön on kuvattava se sijoitusrahastolain 2 luvun 2 §:n 1 ja 2 momentissa tarkoitettu toiminta, jota yhtiö aikoo harjoittaa, ja säilytysyhteisön on kuvattava se 20 luvun 2 §:ssä tarkoitettu toiminta, jota yhteisö aikoo harjoittaa.

3 §
Osakepääoma

Jos rahastoyhtiöltä edellytetty sijoitusrahastolain 3 luvun 1 §:ssä tarkoitettu osakepääoma ei ole toimilupaa haettaessa maksettu, toimilupahakemukseen on liitettävä selvitys osakepääoman maksamista koskevista sitoumuksista. Selvityksen tulee sisältää osakeyhtiön perustamiskirja tai merkintälista, johon osakkeet on merkitty, perustamiskokouksen pöytäkirja sekä tiedot merkitsijöistä ja näiden merkinnöistä. Hakemukseen on lisäksi liitettävä jäljennös kunkin merkitsijänä olevan oikeushenkilön osakkeiden merkintää koskevasta päätöksestä ja merkitsijän kaupparekisteriote sekä merkitsijänä olevan luonnollisen henkilön virkatodistus.

Jos rahastoyhtiöltä edellytetty osakepääoma on toimilupaa haettaessa kokonaan maksettu, toimilupahakemukseen on liitettävä selvitys siitä, että maksettu määrä on yhtiön omistuksessa ja hallinnassa, jollei tämä ilmene kaupparekisteriotteesta. Hakemukseen on myös liitettävä yhtiön tilintarkastajien allekirjoittama todistus siitä, että osakepääoman maksua koskevia säännöksiä on noudatettu.

Jos osakepääomaa on merkitty oikeuksin tai velvollisuuksin panna yhtiöön osaketta vastaan muuta omaisuutta kuin rahaa taikka osakepääoma on kokonaan tai osaksi maksettu muuna kuin rahana, hakemukseen on liitettävä osakeyhtiölain 2 luvun 8 §:n 4 momentissa tai 9 luvun 14 §:n 4 momentissa tarkoitettu lausunto.

Mitä 1–3 momentissa säädetään, koskee vastaavasti säilytysyhteisön toimilupahakemukseen liitettävää selvitystä sijoitusrahastolain 20 luvun 9 §:ssä tarkoitetusta säilytysyhteisön osakepääomasta.

4 §
Selvitys tärkeimmistä osakkeenomistajista ja osakkeenomistajien omistusosuuksista

Rahastoyhtiön hakemuksesta on käytävä ilmi rahastoyhtiön sellainen omistaja, jolla on sijoitusrahastolain 4 luvun 7 §:n 1 momentissa tarkoitettu omistusosuus rahastoyhtiön osakkeista. Hakemuksesta on käytävä ilmi kunkin omistajan omistusosuuden suuruus sekä omistajien henkilö- ja yhteystiedot. Hakemukseen on liitettävä omistajina olevien luonnollisten henkilöiden virkatodistukset tai niitä vastaavat selvitykset sekä omistajina olevien oikeushenkilöiden kaupparekisteriotteet tai niitä vastaavat selvitykset. Hakemukseen on lisäksi liitettävä selvitys sellaisista sopimuksista tai muista järjestelyistä, jotka johtavat tai saattavat johtaa tässä momentissa tarkoitetun omistusosuuden syntymiseen.

Hakemukseen on liitettävä 1 momentissa tarkoitetusta omistajasta sijoitusrahastolain 4 luvun 7 §:ssä tarkoitettu ilmoitus ja ilmoituksen liitteet, joista säädetään omistusosuuden hankkimista ja luovuttamista luottolaitoksessa, rahastoyhtiössä, säilytysyhteisössä, erityisessä säilytysyhteisössä, vakuutusyhtiössä, rahoitus- ja vakuutusryhmittymän omistusyhteisössä ja vaihtoehtorahastojen hoitajassa koskevasta ilmoituksesta annetussa valtioneuvoston asetuksessa (208/2014). Jos omistaja on oikeushenkilö ja konsernin osa, hakemukseen on liitettävä konsernitilinpäätöstiedot liitteineen kolmelta viimeiseltä tilikaudelta. Tässä momentissa tarkoitettuja tietoja ei tarvitse antaa omistajasta, joka on Finanssivalvonnasta annetun lain (878/2008) 4 §:ssä tarkoitettu valvottava.

Jos yhdelläkään omistajalla ei ole 1 momentissa tarkoitettua omistusosuutta, Finanssivalvonta voi vaatia, että 2 momentissa mainitun asetuksen 2 ja 3 §:ssä tarkoitetut tiedot esitetään enintään kymmenestä suurimmasta omistajasta.

Mitä 1–3 momentissa säädetään, koskee vastaavasti säilytysyhteisön toimilupahakemuksessa säilytysyhteisön omistajista sekä omistajien omistusosuuksista esitettävää selvitystä.

5 §
Rahastoyhtiön ja säilytysyhteisön johto

Rahastoyhtiön toimilupahakemukseen on liitettävä otteet tai jäljennökset tarpeellisista perustamiskokouksen, yhtiökokouksen ja hallituksen kokouksen pöytäkirjoista taikka muista yhtiön ulkopuolisen tahon laatimista asiakirjoista, joista ilmenevät rahastoyhtiölle valitut hallituksen varsinaiset jäsenet ja varajäsenet, yhtiölle valittu toimitusjohtaja ja mahdollinen toimitusjohtajan sijainen sekä toimitusjohtajan välittömässä alaisuudessa toimivat, jotka ovat rahastoyhtiön ylimmissä johtotehtävissä tai tosiasiallisesti johtavat sen toimintaa. Hakemuksessa on lisäksi mainittava edellä mainittujen johtoon kuuluvien henkilöiden yhteystiedot, jos nämä eivät ilmene edellä tarkoitetuista pöytä- tai asiakirjoista. Hakemukseen on liitettävä sanottujen henkilöiden virkatodistukset tai niitä vastaavat selvitykset.

Jos rahastoyhtiölle on valittu yksi tai useampi toimitusjohtajan sijainen, hakemuksesta on käytävä ilmi, millä edellytyksillä toimitusjohtajan sijainen tulee toimitusjohtajan sijaan tämän ollessa estyneenä hoitamasta tehtäväänsä sekä se, mikä on toimitusjohtajan sijaisten sijaantulojärjestys.

Mitä 1 ja 2 momentissa säädetään, koskee vastaavasti säilytysyhteisön toimilupahakemuksessa säilytysyhteisön johdosta esitettävää selvitystä.

6 §
Rahastoyhtiön ja säilytysyhteisön johdon sopivuus- ja luotettavuusselvitys

Rahastoyhtiön toimilupahakemukseen on liitettävä kunkin rahastoyhtiön johtoon kuuluvan henkilön sopivuuden ja luotettavuuden selvittämiseksi kyseistä henkilöä koskevat seuraavat tiedot ja selvitykset:

1) ansioluettelo, josta ilmenevät henkilön täydellinen nimi, henkilötunnus, syntymäpaikka, koulutus, asema rahastoyhtiössä ja mahdolliset aikaisemmat tehtävät finanssitoimialalla, aikaisempi työkokemus sekä osallistuminen merkittäviin koulutusohjelmiin tai ammatillisiin kursseihin;

2) yksityiskohtainen selvitys henkilön tehtävistä ja vastuista rahastoyhtiössä;

3) selvitys siitä, ettei henkilö ole konkurssissa ja että hän hallitsee itseään ja omaisuuttaan;

4) ote holhousasioiden rekisteristä;

5) ote Oikeusrekisterikeskuksen velkajärjestelyrekisteristä;

6) ote Oikeusrekisterikeskuksen liiketoimintakieltorekisteristä;

7) omakätisesti allekirjoitettu kirjallinen vakuutus hyvämaineisuudesta, jonka tulee sisältää rahastoyhtiön nimi, henkilön täydellinen nimi, henkilötunnus ja mahdolliset aikaisemmat nimet, syntymäpaikka sekä vakuutus siitä, ettei henkilö ole saanut huomautusta tehtäväänsä asetetulta valvontaelimeltä, taikka selvitys rikkomuksesta, josta henkilö on saanut tällaisen huomautuksen;

8) jos toinen finanssivalvontaviranomainen on tehnyt henkilöstä sopivuus- ja luotettavuusselvityksen, tieto selvityksen tuloksesta;

9) tiedot henkilön jäsenyydestä tai varajäsenyydestä muun yhteisön hallituksessa tai hallintoneuvostossa taikka henkilön toimimisesta muun yhteisön johdossa;

10) selvitys mahdollisesta muusta sellaisesta seikasta, jota henkilö pitää olennaisena arvioitaessa hänen sopivuuttaan ja luotettavuuttaan.

Rahastoyhtiön toimilupahakemukseen on liitettävä 5 §:ssä tarkoitetun rahastoyhtiön omistajana olevan yhteisön hallituksen tai vastaavan hallintoelimen jäsentä ja varajäsentä, toimitusjohtajaa ja toimitusjohtajan sijaista sekä muuta ylimpään johtoon kuuluvaa henkilöä koskevat tämän pykälän 1 momentissa tarkoitetut tiedot ja selvitykset, jos yhteisöllä on 5 §:n 1 momentissa tarkoitettu omistusosuus rahastoyhtiöstä. Jos joku muu kuin edellä tarkoitettu taho käyttää omistajana olevassa yhteisössä tosiasiallista määräysvaltaa, tästä on annettava vastaava selvitys. Lisäksi vastaava selvitys on annettava omistajana olevasta luonnollisesta henkilöstä, jos tämän omistusosuus on vähintään kymmenen prosenttia.

Jos Finanssivalvonnalla ei ole oikeutta saada sijoitusrahastolain 3 luvun 2 §:ssä tarkoitetun asian selvittämiseksi toisesta valtiosta rikosrekisterin otetta, hakemukseen on liitettävä rikosrekisterilaissa (770/1993) tarkoitettua rikosrekisterin otetta vastaava viranomaisen tai muun rekisterinpitäjän antama rekisterin ote tai todistus.

Mitä 1–3 momentissa säädetään, koskee vastaavasti säilytysyhteisön toimilupahakemukseen liitettävää selvitystä johtoon kuuluvan henkilön sopivuudesta ja luotettavuudesta.

7 §
Selvitys merkittävistä sidoksista

Rahastoyhtiön toimilupahakemukseen on liitettävä selvitys sijoitusrahastolain 2 luvun 5 §:n 1 ja 2 momenteissa tarkoitetuista merkittävistä sidoksista. Hakemukseen on lisäksi liitettävä selvitys sopimuksista tai muista järjestelyistä, jotka johtavat tai saattavat johtaa merkittävän sidoksen syntymiseen.

Mitä 1 momentissa säädetään, koskee vastaavasti säilytysyhteisön toimilupahakemukseen liitettävää selvitystä sijoitusrahastolain 20 luvun 11 §:n 1 momentissa tarkoitetuista merkittävistä sidoksista.

8 §
Tilintarkastajat

Rahastoyhtiön toimilupahakemuksesta on käytävä ilmi rahastoyhtiön valitsemien tilintarkastajien ja näiden varamiesten nimet sekä se, kuka tilintarkastajista tai mikä tilintarkastusyhteisöistä on sijoitusrahastolain 7 luvun 1 §:n 2 momentissa tarkoitettu KHT-tilintarkastaja tai tilintarkastusyhteisö, jollei tämä ilmene kaupparekisteriotteesta. Säilytysyhteisön toimilupahakemuksesta on käytävä ilmi yhtiön tilintarkastajan ja mahdollisen varatilintarkastajan nimi, jollei tämä ilmene kaupparekisteriotteesta. Hakemukseen on lisäksi liitettävä ote tai jäljennös yhtiön tai yhteisön tilintarkastajien valitsemista koskevan yhtiökokouksen tai perustamiskokouksen pöytäkirjasta.

9 §
Taloudelliset toimintaedellytykset

Rahastoyhtiön ja säilytysyhteisön taloudellisten toimintaedellytysten arvioimiseksi toimilupahakemukseen on liitettävä toimintasuunnitelma.

Rahastoyhtiön toimintasuunnitelmassa on oltava:

1) yksityiskohtainen kuvaus harjoitettavaksi aiotun toiminnan laadusta, laajuudesta ja monimuotoisuudesta ja toiminnan jakautumisesta sijoitusrahastotoimintaan, siihen olennaisesti liittyvään toimintaan ja muiden sijoitusrahastolain 2 luvun 2 §:ssä tarkoitettujen palvelujen tarjontaan sekä selvitys asiakaskunnasta, henkilöstöstä ja palkitsemisjärjestelmästä;

2) kuvaukset rahasto-osuusrekisterin pitämisestä, rahasto-osuuksien merkintöjen ja lunastusten tekemisestä ja rahasto-osuuden arvonlaskennasta;

3) kannattavuusarviot ja tavoitteet sekä tulos- ja tase-ennusteet ja niiden perusteet seuraavalle kolmelle vuodelle;

4) arvio omien varojen riittävyydestä seuraavalle kolmelle vuodelle ja suunnitelma riittävän vakavaraisuuden varmistamiseksi ja, jos yhtiö aikoo harjoittaa sijoitusrahastolain 2 luvun 2 §:n 2 momentissa tarkoitettua toimintaa, suunnitelma maksuvalmiuden varmistamiseksi;

5) selvitys asiamiehen välityksellä harjoitettaviksi aiotuista sekä muista ulkoistettavista toiminnoista sisältäen asiamiesten nimet ja yhteystiedot.

Säilytysyhteisön toimintasuunnitelmassa on oltava:

1) yksityiskohtainen kuvaus harjoitettavaksi aiotun toiminnan laadusta ja laajuudesta;

2) kannattavuusarviot ja tavoitteet sekä tulos- ja tase-ennusteet ja niiden perusteet seuraavalle kolmelle vuodelle;

3) selvitys sijoitusrahastolain 20 luvun 9 §:n 2 momentissa tarkoitetun pääomavaatimuksen täyttymisestä;

4) selvitys varojen säilyttämisen ulkoistamisesta.

Jos rahastoyhtiön toimilupaa hakevalla yhtiöllä on aiempaa liiketoimintaa, hakemukseen on liitettävä tilinpäätöstiedot ja, jos hakija on konsernin osa, konsernitilinpäätöstiedot liitteineen kolmelta viimeiseltä tilikaudelta. Jos viimeisin tilinpäätös on laadittu aiemmin kuin kuusi kuukautta ennen hakemuksen jättämistä, hakemukseen on lisäksi liitettävä rahastoyhtiön hallituksen päiväämä ja allekirjoittama selvitys tilinpäätöksen laatimisen jälkeen sattuneista yhtiön taloudelliseen asemaan olennaisesti vaikuttaneista seikoista sekä yhtiön hakemushetken taloudellisesta tilanteesta ja tuloksesta.

Mitä 4 momentissa säädetään, koskee vastaavasti säilytysyhteisön toimilupahakemukseen liitettävää selvitystä.

Jos rahastoyhtiö aikoo harjoittaa sijoitusrahastolain 2 luvun 2 §:n 2 momentissa tarkoitettua toimintaa, toimilupahakemukseen on liitettävä:

1) jäljennös hakemuksesta, jolla rahastoyhtiö on hakenut sijoittajien korvausrahaston jäsenyyttä;

2) selvitys pääoman saatavuudesta (pääomasuunnitelma), laskelmat riskialueittaisesta pääomavaatimusten täyttymisestä ja kuvaus vakavaraisuuden hallinnan järjestämisestä.

10 §
Toiminnan järjestäminen, sisäinen valvonta ja riskienhallinta

Rahastoyhtiön toimilupahakemukseen on liitettävä:

1) kuvaus rahastoyhtiön organisaatiosta, tehtävien ja vastuiden jaosta sekä päätöksentekojärjestelmästä;

2) selvitys palkattavan henkilöstön määrästä sekä henkilöstölle asetettavista ammatillisista vaatimuksista;

3) kuvaus toimeksiantojen huolellisen toteuttamisen järjestämiseksi tehdyistä järjestelyistä;

4) kuvaus organisaatio- ja hallintojärjestelyistä eturistiriitojen tunnistamiseksi, ehkäisemiseksi ja hallitsemiseksi;

5) kuvaus vaikuttavassa asemassa olevan henkilön henkilökohtaisten liiketoimien toteuttamisesta;

6) kuvaus asiakasvalitusten käsittelystä;

7) kuvaus kannustimiin sovellettavista periaatteista;

8) säilytysyhteisösopimus tai luonnos säilytysyhteisösopimukseksi;

9) kuvaus sisäisen valvonnan, riskienhallinnan ja liiketoiminnasta riippumattoman riskienhallinnan arvioinnin järjestämisestä;

10) kuvaus järjestelmistä ja menetelmistä, joilla rahastoyhtiön on tarkoitus seurata ja hallita sijoitusrahastolain 5 luvussa tarkoitettuja riskejä;

11) kuvaus sisäisen tarkastuksen järjestämisestä;

12) kuvaus toimintojen laillisuuden ja sisäisten menettelytapojen noudattamisen valvonnan järjestämisestä;

13) kuvaus riittävän tiedonkulun sekä riskienhallinnan ja sisäisen valvonnan turvaamisesta asiamiehen välityksellä harjoitettavien ja muiden ulkoistettavien toimintojen osalta;

14) selvitys kirjanpitojärjestelmästä ja kirjanpitomenetelmistä;

15) kuvaus tietojärjestelmistä, tietohallintostrategiasta ja tietohallinto-organisaatiosta sekä ulkoistettavista tietotekniikkapalveluista;

16) kuvaus tietoturvallisuusorganisaatiosta, tietoturvallisuusvastuista ja -periaatteista sekä tietoturvallisuuteen liittyvien riskien hallinnasta;

17) tietoturvallisuuteen liittyvät keskeiset ohjeet;

18) selvitys siitä, miten rahastoyhtiö on varautunut toiminnan jatkumiseen häiriötilanteissa;

19) rahastoyhtiön keskeisten toimintojen jatkuvuussuunnitelmat.

Hakemukseen on lisäksi liitettävä rahastoyhtiön päätöksentekoelinten työjärjestykset sekä rahastoyhtiössä sovellettavat sisäiset toimintaohjeet.

Säilytysyhteisön toimilupahakemukseen on sen toiminnan järjestämisen osalta liitettävä kuvaus rahoitusvälineiden säilyttämiseen rahoitusvälinetileillä tarvittavasta kirjanpitojärjestelmästä sekä 1 momentin 1, 2, 4, 9–11 ja 13–19 kohdassa ja 2 momentissa tarkoitettuja rahastoyhtiön toimilupahakemukseen liitettäviä kuvauksia ja selvityksiä vastaavat kuvaukset ja selvitykset.

11 §
Sijoituspalvelujen tarjoamista koskevan toiminnan järjestämiseen ja menettelytapoihin liittyvät vaatimukset

Toimilupahakemukseen on liitettävä tarjottavien sijoitus- ja oheispalvelujen osalta selvitys siitä, miten rahastoyhtiössä huolehditaan sijoitus- ja oheispalvelujen tarjoamiseen liittyvän toiminnan järjestämistä ja asiakassuhteissa noudatettavia menettelytapoja koskevien säännösten sekä markkinoiden väärinkäytön estämistä koskevien säännösten noudattamisesta.

12 §
Asiakkaan tunnistamis- ja tuntemisjärjestelmä

Rahastoyhtiön toimilupahakemukseen on liitettävä selvitys ja johdon hyväksymät sisäiset ohjeet rahasto-osuuden omistajan tai sellaiseksi aikovan ja rahastoyhtiön asiakkaan tunnistamis- ja tuntemisjärjestelmästä ja siitä, miten varmistutaan rahanpesun ja terrorismin rahoituksen estämiseksi annettuihin säännöksiin ja määräyksiin sisältyvän huolellisuus- ja ilmoitusvelvollisuuden noudattamisesta. Hakemukseen on lisäksi liitettävä selvitys tunnistamisasiakirjojen säilyttämisestä, vastuuhenkilöistä ja henkilökunnan koulutusohjelmasta. Mitä edellä säädetään, koskee vastaavasti säilytysyhteisön toimilupahakemukseen liitettävää selvitystä rahasto-osuudenomistajan tai sellaiseksi aikovan tunnistamis- ja tuntemisjärjestelmästä.

13 §
Kolmanteen maahan perustettavan sivuliikkeen lupahakemukseen liitettävät selvitykset

Suomessa toimiluvan saaneen rahastoyhtiön on liitettävä sivuliikkeen perustamista Euroopan talousalueen ulkopuoliseen valtioon (kolmas maa) koskevaan lupahakemukseen:

1) jäljennös rahastoyhtiön toimivaltaisen hallintoelimen päätöksestä perustaa sivuliike kolmanteen maahan;

2) kolmannen maan asianomaisen viranomaisen lupa sivuliikkeen perustamiseen, jos tällainen lupa vaaditaan kyseisessä kolmannessa maassa;

3) selvitys kolmannen maan rahastoyhtiön toimintaa ja valvontaa koskevasta lainsäädännöstä;

4) selvitys Finanssivalvonnan valvonta- ja tietojensaantioikeuksista sivuliikkeessä;

5) selvitys kolmannen maan valvontaviranomaisen valvontaoikeuksista sivuliikkeessä;

6) sivuliikkeen osoite- ja yhteystiedot;

7) sivuliikkeen liiketoimintasuunnitelma;

8) selvitys sivuliikkeen sijoittumisesta rahastoyhtiön organisaatioon ja sivuliikkeen organisaatiorakenne;

9) tiedot sivuliikkeen johtoon kuuluvista henkilöistä sekä tämän luvun 6 §:ssä tarkoitettu selvitys näistä henkilöistä;

10) selvitys siitä, miten rahastoyhtiön sisäinen valvonta ja riskienhallinta sivuliikkeessä järjestetään;

11) selvitys rahastoyhtiön ja sen sivuliikkeen välisestä raportoinnista ja muusta tietojen vaihdosta sekä sen järjestämisestä.

3 luku

Rahastoyhtiön palkitsemisjärjestelmä

1 §
Palkitsemisvaliokunta

Rahastoyhtiöllä, joka on merkittävä kokonsa tai sen hoitaman sijoitusrahaston koon, hallinnollisen rakenteensa sekä toimintansa laadun, laajuuden ja monimuotoisuuden takia, on oltava rahastoyhtiön hallituksen nimeämä palkitsemisvaliokunta. Palkitsemisvaliokunnan tehtävänä on arvioida palkka- ja palkkiopolitiikkaa sekä palkka- ja palkkiokäytäntöjä sekä riskienhallintaa varten luotuja kannustimia ja avustaa rahastoyhtiön hallitusta sellaisten palkitsemisjärjestelmää koskevien päätösten valmistelussa, jotka vaikuttavat rahastoyhtiön ja sen hoitaman sijoitusrahaston riskeihin ja riskienhallintaan. Palkitsemisvaliokunnan tehtävänä on valvoa riskienhallinnan ja sisäisen valvonnan tehtäviä hoitavien vastuullisessa asemassa olevien henkilöiden palkkoja ja palkkioita.

Palkitsemisvaliokunta on muodostettava siten, että se voi pätevästi ja riippumattomasti suorittaa tehtävänsä. Palkitsemisvaliokunnan on tehtävää hoitaessaan otettava huomioon sijoittajien ja rahastoyhtiön muiden sidosryhmien pitkän aikavälin edut ja yleinen etu.

Palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajan ja jäsenten on oltava hallituksen jäseniä, jotka eivät saa kuulua rahastoyhtiön toimivaan johtoon. Jos hallituksen jäseninä on henkilöstön edustuksesta yritysten hallinnossa annetussa laissa (725/1990) tarkoitettuja henkilöstön edustajia, vähintään yksi heistä on nimettävä palkitsemisvaliokunnan jäseneksi.

2 §
Palkan ja palkkioiden määräytymistä koskevat periaatteet

Rahastoyhtiön on noudatettava palkan ja palkkion määräytymisessä seuraavia periaatteita:

1) rahastoyhtiössä valvontatehtävään osallistuvan henkilön palkan tai palkkion tulee määräytyä henkilön tehtäviin liittyvien tavoitteiden saavuttamisen perusteella riippumatta henkilön valvoman liiketoimintayksikön tuloksesta;

2) jos palkka ja palkkiot ovat tulosperusteisia, palkan ja palkkioiden kokonaismäärän tulee perustua kokonaisarvioon henkilön ja asianomaisen liiketoimintayksikön tai sijoitusrahaston tuloksesta ja viimeksi mainittujen riskeistä sekä rahastoyhtiön tuloksesta ottaen huomioon sekä taloudelliset että muut perusteet;

3) tuloksen arviointi on toteutettava osana rahastoyhtiön hoitaman sijoitusrahaston osuudenomistajille suositellun rahasto-osuuksien hallussapitoajan mukaista monivuotista kehystä sen varmistamiseksi, että arviointi perustuu sijoitusrahaston pidemmän aikavälin tulokseen ja sijoitusriskeihin ja että palkan ja palkkioiden tulosperusteisten osien suoritus jakautuu samalle ajanjaksolle;

4) palkan ja palkkioiden taattu muuttuva osa voidaan maksaa vain uuden henkilöstön palkkaamisen yhteydessä ja ainoastaan palvelussuhteen ensimmäisenä vuonna;

5) palkan ja palkkioiden kiinteät ja muuttuvat osat on tasapainotettava keskenään siten, että riittävän suuri osuus palkan ja palkkioiden kokonaismäärästä säilytetään kiinteänä sen varmistamiseksi, että noudatetaan joustavaa palkan ja palkkioiden muuttuvien osien politiikkaa ja että muuttuva osa voidaan myös jättää maksamatta;

6) sopimuksen ennenaikaiseen päättymiseen liittyvät maksut perustuvat pitkän aikavälin tulokseen eivätkä maksamisperusteet saa johtaa epäonnistuneen suorituksen palkitsemiseen;

7) palkan tai palkkion muuttuvien osien laskemisessa on otettava huomioon arviointihetkellä tiedossa olevat riskit.

3 §
Palkan ja palkkioiden muuttuvien osien maksaminen

Sijoitusrahaston säännöissä on mainittava, että merkittävä osa palkan ja palkkioiden muuttuvista osista, kuitenkin aina vähintään 50 prosenttia, on maksettava asianomaisen sijoitusrahaston rahasto-osuuksina tai sellaisina vastaavina muina rahoitusvälineinä, jotka toimivat yhtä tehokkaina kannustimina kuin rahasto-osuudet. Edellä tarkoitettua osaa palkan ja palkkioiden muuttuvista osista ei saa maksaa käteissuorituksena. Jos asianomaisen sijoitusrahaston varat ovat alle 50 prosenttia rahastoyhtiön hoitamien sijoitusrahastojen kokonaisvaroista, 50 prosentin vähimmäismäärää palkan ja palkkioiden muuttuvista osista ei sovelleta.

4 §
Palkan tai palkkioiden muuttuvan osan maksamiseen käytettävissä oleva aika

Merkittävä osa, kuitenkin vähintään 40 prosenttia palkan ja palkkioiden muuttuvan osan maksamisesta on lykättävä ajanjaksolle, jonka pituus on määriteltävä ottaen huomioon asianomaisen sijoitusrahaston rahasto-osuudenomistajille suositeltu rahasto-osuuksien hallussapitoaika ja sijoitusrahaston riskien luonne. Ajanjakson on oltava vähintään kolme vuotta. Maksamista koskevien lykkäämisjärjestelyjen mukaisesti maksettavan palkan ja palkkioiden käyttöoikeus syntyy maksujen suhteessa. Jos palkan ja palkkioiden muuttuva osa on erityisen suuri, vähintään 60 prosenttia muuttuvan osan maksamisesta on lykättävä maksettavaksi myöhemmin.

Palkan ja palkkioiden muuttuva osa ja siihen sisältyvä osuus, jonka maksamista on lykätty, voidaan maksaa vain, jos se on rahastoyhtiön taloudellinen kokonaistilanne huomioon ottaen kestävää ja asianomaisen liiketoimintayksikön, sijoitusrahaston ja henkilön tulos huomioon ottaen perusteltua.

Palkan ja palkkioiden muuttuvan osan kokonaismäärää on vähennettävä huomattavasti, jos rahastoyhtiön tai sijoitusrahaston taloudellinen tulos heikkenee tai on tappiollinen, ottaen huomioon sekä nykyinen korvaus että aikaisemmin ansaittujen palkkioiden vähennykset.

5 §
Eläke-etuudet ja rahastoyhtiön menettelyt

Rahastoyhtiön maksamien harkinnanvaraisten eläke-etuuksien on oltava sopusoinnussa rahastoyhtiön ja sen hoitamien sijoitusrahastojen liiketoimintastrategian, tavoitteiden, arvojen ja pitkän aikavälin etujen kanssa.

Jos työntekijän palvelussuhde rahastoyhtiöön lakkaa ennen eläkkeelle jäämistä, rahastoyhtiön on lykättävä harkinnanvaraisen eläke-etuuden suorittamista ja pidettävä se hallussaan viiden vuoden ajan 3 §:ssä tarkoitettuina rahoitusvälineinä. Kun työntekijä jää eläkkeelle, harkinnanvaraiset eläke-etuudet on maksettava hänelle edellä tarkoitettuina rahoitusvälineinä viiden vuoden kuluttua eläkkeelle jäämisestä.

6 §
Lainvastaisen menettelyn kielto

Rahastoyhtiö ei saa maksaa palkan tai palkkion muuttuvaa osaa tavalla, joka vaikutuksiltaan rinnastuu tämän lain vastaisen menettelyn vaikutuksiin.

Rahastoyhtiön on vaadittava sijoitusrahastolain 4 luvun 4 §:ssä tarkoitettuun henkilöstöryhmään kuuluvaa sitoutumaan siihen, ettei tämä käytä rahoitusvälineitä tai vakuuttamista suojautuakseen palkitsemisjärjestelmään liittyvältä henkilökohtaiselta riskiltä.

4 luku

Rahastoesitteen vähimmäissisältö ja tietojen esittämistapa

1 §
Rahastoesitteessä annettavien tietojen esittämistapa

Rahastoesite on päivättävä sekä selkeästi otsikoitava rahastoesitteeksi erotuksena muista esitteistä. Esitteessä kerrottaviksi vaaditut tiedot on kerrottava selkeästi ja ymmärrettävästi ottaen huomioon sijoitusrahaston tyypillinen sijoittajakohderyhmä. Rahastoesite on pyydettäessä toimitettava asiakkaalle kirjallisena.

Jos rahastoesite koostuu erillisistä osista, nämä osat on selkeästi ilmoitettava.

2 §
Tiedot sijoitusrahastosta

Rahastoesitteessä on kerrottava:

1) sijoitusrahaston nimi;

2) sijoitusrahaston sääntöjen viimeisin vahvistamispäivä ja vahvistamisvaltio, toiminnan aloittamispäivä sekä toimikausi, jos sellainen on määrätty;

3) tiedot siitä, missä sijoitusrahaston vuosikertomus ja puolivuotiskatsaus ovat saatavilla;

4) sijoitusrahaston tilinpäätösajankohta;

5) sijoitusrahaston tilintarkastajien sekä heidän varamiestensä nimet taikka hyväksytyn tilintarkastusyhteisön nimi;

6) sijoitusrahaston varojen arvostamista koskevat periaatteet ja menetelmät;

7) se, että rahasto-osuus oikeuttaa rahasto-osuuksien määrän suhteessa jakautuvaan osuuteen sijoitusrahaston tai sen mahdollisen alarahaston varoista ottaen huomioon rahasto-osuussarjojen ja -lajien suhteelliset arvot;

8) tiedot rahasto-osuudenomistajien kokouksesta sekä äänivallan käyttöoikeudesta rahasto-osuudenomistajien kokouksessa;

9) tiedot säännellyistä markkinapaikoista, joissa rahasto-osuudet ovat kaupankäynnin kohteena säännellyllä markkinalla;

10) säännöissä määrätyt osuuksien liikkeeseenlaskun ajankohdat ja tilanteet, joissa rahasto-osuuksien liikkeeseenlasku voidaan keskeyttää, sekä tilanteet, joissa rahasto-osuuksien lunastusta voidaan rajoittaa taikka se voidaan keskeyttää tai toteuttaa poikkeuksellisesti ilman rahasto-osuudenomistajan suostumusta;

11) rahasto-osuuksien merkintä- ja lunastushinnan määräytymismenetelmä ja -aikaväli;

12) se, missä ja milloin rahasto-osuuden merkintä- ja lunastushinnat julkistetaan;

13) sijoitusrahaston omistajaohjauksen tavoitteet ja omistajaohjauksen periaatteet, jos periaatteita ei esitetä rahastoyhtiön internetsivuilla;

14) sijoitusrahaston sulautumishistoria.

Jos sijoitusrahaston varoista voidaan sen sääntöjen mukaan sijoittaa yhteensä enemmän kuin yksi kymmenesosa toisten sijoitusrahastojen, yhteissijoitusyritysten tai vaihtoehtorahastojen osuuksiin, rahastoesitteessä on tuotava erityisesti esiin sijoitusrahaston ja niiden sijoitusrahastojen, yhteissijoitusyritysten tai vaihtoehtorahastojen, joihin sijoitusrahasto sijoittaa, hoidosta maksettavien hallinnointipalkkioiden enimmäismäärä.

Jos sijoitusrahasto voi sen sääntöjen mukaan muodostua yhdestä tai useammasta alarahastosta, rahastoesitteessä on selkeästi kuvattava sijoitusrahaston rakenne ja sijoitustoiminnan erot.

3 §
Sijoitusrahaston sijoituksia koskevat tiedot

Rahastoesitteessä on kerrottava lyhyesti sijoitusrahaston:

1) sijoitustoiminta, sen tavoitteet ja sijoituksiin erityisesti liittyvät riskit;

2) aiempi tuottokehitys ja siihen liittyvä varoitus, että sijoitusrahastoon tehdyn sijoituksen arvo voi nousta tai laskea ja että sijoittaja voi sijoituksensa lunastaessaan saada takaisin vähemmän kuin hän siihen alun perin sijoitti;

3) sijoittajakohderyhmä.

Edellä 1 momentin 1 kohdassa tarkoitetuissa tiedoissa on tuotava esiin ainakin:

1) se, pyritäänkö sijoitustoiminnan tavoitteisiin aktiivisen vai passiivisen omaisuudenhoidon keinoin;

2) pääasialliset sijoituskohteet;

3) korkoa tuottaviin sijoituskohteisiin sijoittavista sijoitusrahastoista korkosijoitusten keskimääräistä voimassaoloaikaa koskevat mahdolliset rajoitukset;

4) osakkeisiin sijoittavista sijoitusrahastoista sijoitusastetta osakemarkkinoille koskevat mahdolliset rajoitukset.

Jos sijoitusrahasto sijoittaa johdannaissopimuksiin, 1 momentin 1 kohdassa tarkoitetuissa tiedoissa on tuotava erityisesti esiin se, voidaanko johdannaissopimuksia käyttää ainoastaan sijoitustoimintaan sisältyvien riskien torjumiseksi vai myös muuten osana sijoitusrahaston tavoitteiden mukaista sijoitustoimintaa. Lisäksi 1 momentin 1 kohdassa tarkoitetuissa tiedoissa on tuotava ilmi, jos sijoitusrahaston arvo todennäköisesti vaihtelee huomattavasti sen varojen koostumuksen tai niiden hoidossa käytettävien menetelmien vuoksi.

Sijoitusrahastolain 13 luvun 11 §:n 2 momentissa tarkoitetun sijoitusrahaston rahastoesitteessä on ilmoitettava siitä, että sijoitusrahaston varat voidaan sijoittaa yhden yksittäisen lainkohdassa tarkoitetun liikkeeseenlaskijan arvopapereihin. Rahastoesitteessä on lisäksi ilmoitettava ne valtiot, paikalliset julkisyhteisöt tai luonteeltaan kansainväliset julkisyhteisöt, joiden liikkeeseen laskemiin tai takaamiin arvopapereihin rahastoyhtiön tarkoituksena on sijoittaa tai joihin se on sijoittanut enemmän kuin 35 sadasosaa sijoitusrahaston varoista.

4 §
Sijoitusrahastoon sijoittamista koskevat tiedot

Rahastoesitteessä on kerrottava:

1) osuudenomistajille tarpeellinen lyhyt kuvaus sijoitusrahastoon ja osuudenomistajaan sovellettavasta verotuksesta;

2) rahasto-osuuden merkinnästä ja sen lunastamisesta rahasto-osuudenomistajalta veloitettavat maksut ja niiden määräytymisperuste;

3) toiminnasta aiheutuvat muut mahdolliset kulut tai niiden määräytymisperuste vuoden ajalta jaoteltuina sijoitusrahaston ja sen osuudenomistajan maksettaviin kuluihin;

4) sijoitusrahastosta rahastoyhtiölle, säilytysyhteisölle tai kolmansille osapuolille maksettavien palkkioiden ja korvausten määrä sekä niiden laskeminen ja suoritustapa vuoden ajalta;

5) rahasto-osuuksien liikkeeseenlasku- ja lunastusaika, -paikka ja -tapa;

6) rahasto-osuuksien tuotonmaksuaika, -paikka ja -tapa;

7) rahasto-osuuden arvon julkistamisajankohta, -paikka ja -tapa.

Edellä 1 momentin 3 kohdassa tarkoitetuissa tiedoissa on tuotava esiin sijoitusrahaston sijoitusten kiertonopeus ja selvitys sen laskentatavasta.

Jos 1 momentin 3 ja 4 kohdassa mainittuja sijoitusrahaston varoista maksettavia kuluja ei voida ilmoittaa sen vuoksi, että sijoitusrahasto on uusi, kulut on arvioitava niiden ennakoidun kokonaismäärän perusteella.

5 §
Tiedot rahastoyhtiöstä

Rahastoesitteessä on kerrottava:

1) sijoitusrahastoa hoitavan rahastoyhtiön toiminimi ja sen kotivaltio;

2) siitä, miltä osin rahastoyhtiö käyttää toiminnassaan asiamiehiä;

3) rahastoyhtiön kotipaikka ja hallinnollinen päätoimipaikka, jos se ei ole sama kuin kotipaikka;

4) rahastoyhtiön perustamispäivä sekä sen toimintakausi, jos se on määrätty;

5) rahastoyhtiön toimiala;

6) onko rahastoyhtiöllä myös vaihtoehtorahastojen hoitajan toimilupa tai onko se rekisteröitynyt vaihtoehtorahastojen hoitaja;

7) tiedot muista rahastoyhtiön hoitamista sijoitusrahastoista;

8) tiedot sellaisen rahastoyhtiön, jolla on vaihtoehtorahastojen hoitajan toimilupa tai joka on rekisteröitynyt vaihtoehtorahastojen hoitaja, hoitamista vaihtoehtorahastoista;

9) rahastoyhtiön hallituksen jäsenten ja varajäsenten nimet;

10) rahastoyhtiön toimitusjohtajan ja toimitusjohtajan sijaisen nimi;

11) rahastoyhtiön osakepääoma.

Rahastoesitteessä on ilmoitettava yksityiskohtaiset tiedot 1 momentin 9 ja 10 kohdassa tarkoitettujen henkilöiden päätehtävistä rahastoyhtiön ulkopuolella, jos näillä tehtävillä on merkitystä rahastoyhtiön kannalta.

Rahastoesitteessä ilmoitettavista rahastoyhtiön palkka- ja palkkiopolitiikkaa koskevista tiedoista säädetään sijoitusrahastolain 15 luvun 3 §:n 2 momentissa.

6 §
Tiedot säilytysyhteisöstä

Rahastoesitteessä on oltava:

1) sijoitusrahaston säilytysyhteisön toiminimi, yritys- ja yhteisötunnus tai vastaava yksilöintitieto, posti- ja käyntiosoite sekä muut säilytysyhteisön mahdollisesti ilmoittamat yhteystiedot;

2) säilytysyhteisön kotipaikka ja hallinnollinen päätoimipaikka, jos se ei ole sama kuin

kotipaikka;

3) kuvaus säilytysyhteisön tehtävistä ja mahdollisista eturistiriidoista, joita voi syntyä;

4) kuvaus varojen säilyttämisen ulkoistamisesta sekä luettelo kolmansista osapuolista, joille säilyttäminen on ulkoistettu, ja osapuolista, joille ensiksi mainittu kolmas osapuoli on sen edelleen siirtänyt, sekä kuvaus ulkoistamisesta ja sen edelleen siirtämisestä aiheutuvista mahdollisista eturistiriidoista;

5) ilmoitus siitä, että 1–4 kohdassa tarkoitetut ajan tasalla olevat tiedot asetetaan pyynnöstä sijoittajien saataville.

7 §
Poikkeukset rahastoesitteen sisällöstä

Edellä 2, 5 ja 6 §:ssä tarkoitetut tiedot voidaan 2 §:n 1 momentin 1–3 kohdassa tarkoitettuja tietoja lukuun ottamatta jättää mainitsematta rahastoesitteessä, jos ne sisältyvät sijoitusrahaston rahastoesitteeseen liitettyihin sääntöihin.

8 §
Rahastoesite syöttörahastosta

Sen lisäksi, mitä 2–7 §:ssä säädetään, syöttörahastosta julkistettavassa rahastoesitteessä on ilmoitettava:

1) se, että syöttörahaston varoista sijoitetaan pysyvästi vähintään 85 prosenttia kohderahaston varoihin;

2) tiedot sijoitustavoitteesta ja -politiikasta ja niihin erityisesti liittyvistä riskeistä sekä siitä, onko syöttörahastolla ja kohderahastolla sama tulos ja missä määrin ja mistä syistä ne eroavat toisistaan sekä kuvaus sijoitusrahastolain 14 luvun 1 §:n 1 momentissa tarkoitetuista sijoituksista;

3) lyhyt kuvaus kohderahastosta, sen organisaatiosta, sijoitustavoitteesta ja -politiikasta sekä niihin erityisesti liittyvistä riskeistä;

4) tiivistelmä sijoitusrahastolain 14 luvun 4 §:n 1 momentissa tarkoitetusta syöttörahastoa hoitavan rahastoyhtiön ja kohderahastoa hoitavan rahastoyhtiön tai kohderahastona olevan yhteissijoitusyrityksen välisestä sopimuksesta tai pykälän 2 momentissa tarkoitetuista liiketoiminnan harjoittamista koskevista sisäisistä säännöistä;

5) tiedot siitä, miten osuudenomistajat voivat saada lisätietoja kohderahastosta tai 4 kohdassa tarkoitetusta sopimuksesta;

6) kuvaus palkkioista ja kulukorvauksista, jotka aiheutuvat syöttörahaston varojen sijoittamisesta kohderahastoon, sekä syöttörahaston ja kohderahaston kokonaiskuluista;

7) kuvaus syöttörahastolle aiheutuvista verovaikutuksista, jotka johtuvat sen varojen sijoittamisesta kohderahastoon.

9 §
Sijoitusrahaston vastaanottavassa Euroopan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa annettavat tiedot

Jos sijoitusrahaston osuuksia markkinoidaan sijoitusrahaston vastaanottavassa Euroopan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa (vastaanottava ETA-valtio), rahastoesitteessä on kerrottava toimenpiteistä, jotka koskevat osuudenomistajille suoritettavia maksuja, osuuksien lunastusta sekä sijoitusrahastosta annettavien tietojen saatavilla pitämistä vastaanottavassa ETA-valtiossa.

5 luku

Sijoitusrahastolain 13 luvussa tarkoitetut rahoitusvälineet

1 §
Arvopapereita koskevat vaatimukset

Sijoitusrahastolain 13 luvun 2 §:n 1 momentissa ja 13 luvun 4 §:n 2 momentissa mainittujen arvopapereiden on täytettävä seuraavat vaatimukset:

1) niiden hallussapidosta voi aiheutua tappio, joka rajoittuu arvopapereista maksettuun määrään;

2) niiden likviditeetti ei vaaranna rahastoyhtiön velvollisuutta lunastaa hoitamansa sijoitusrahaston rahasto-osuus sijoitusrahastolain 10 luvun 5 §:n 1 momentissa ja 10 luvun 6 §:ssä tarkoitetuissa tilanteissa;

3) niiden arvo voidaan määritellä luotettavasti siten kuin 2 momentissa säädetään;

4) niistä on saatavilla asianmukaiset tiedot siten kuin 3 momentissa säädetään;

5) niiden hankinta vastaa sijoitusrahaston sääntöjen mukaisia tavoitteita;

6) niihin liittyvät riskit otetaan huomioon rahastoyhtiön riskienhallintajärjestelmässä.

Edellä 1 momentin 3 kohdan edellytys täyttyy, jos sijoitusrahastolain 13 luvun 2 §:n 1 momentissa tarkoitetuista arvopapereista on saatavilla tarkat, luotettavat ja säännönmukaiset hinnat, jotka ovat joko markkinahintoja tai liikkeeseenlaskijasta riippumattomilla arviointimenetelmillä saatavia hintoja. Edellä 1 momentin 3 kohdan edellytys täyttyy, jos sijoitusrahastolain 13 luvun 4 §:n 2 momentissa tarkoitetuista arvopapereista on saatavilla määräajoin määritetty arvo, joka on johdettu arvopaperin liikkeeseenlaskijan antamista tiedoista tai pätevästä sijoitustutkimuksesta.

Edellä 1 momentin 4 kohdan edellytys täyttyy, jos sijoitusrahastolain 13 luvun 2 §:n 1 momentissa tarkoitetusta arvopaperista tai arvopapereiden sijoituskokonaisuudesta on markkinapaikalla saatavilla säännönmukaiset, tarkat ja kattavat tiedot. Edellä 1 momentin 4 kohdan edellytys täyttyy, jos sijoitusrahastolain 13 luvun 4 §:n 2 momentissa tarkoitetusta arvopaperista tai arvopapereiden sijoituskokonaisuudesta on rahastoyhtiön saatavilla säännönmukaiset ja tarkat tiedot.

Sijoitusrahastolain 13 luvun 2 §:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitetulla markkinapaikalla kaupankäynnin kohteena olevien arvopapereiden katsotaan täyttävän 1 momentin 2 kohdassa säädetyn vaatimuksen, jollei rahastoyhtiön saatavilla ole tietoja, joiden perusteella voidaan arvioida, ettei vaatimus täyty.

2 §
Suljettujen vaihtoehtorahastojen osuudet sekä eräät muut arvopaperit

Sijoitusrahastolain 13 luvun 2 §:n 1 momentissa ja 4 §:n 2 momentissa tarkoitettuina arvopapereina pidetään suljettujen vaihtoehtorahastojen osuuksia, jos:

1) ne täyttävät tämän luvun 1 §:ssä säädetyt vaatimukset ja ovat vaihdantakelpoisia;

2) niihin sovelletaan osakeyhtiöön sovellettavia hallinto- ja ohjausjärjestelmiä vastaavia järjestelmiä;

3) niitä hoitavaa yritystä koskee sijoittajien suojaamiseksi annettu sääntely.

Sijoitusrahastolain 13 luvun 2 §:n 1 momentissa ja 4 §:n 2 momentissa tarkoitettuna arvopaperina pidetään muuta rahoitusvälinettä, joka täyttää tämän luvun 1 §:n vaatimukset ja on vaihdantakelpoinen ja jonka vakuutena on muita varoja tai jonka arvo riippuu muiden varojen kehityksestä. Viimeksi mainitut varat voivat olla muita kuin sijoitusrahastolain 13 luvun 2 §:n 1 momentissa, 4 §:n 1 momentissa, 5 §:ssä, 6 §:n 1 ja 2 momentissa ja 15 §:ssä tarkoitettuja rahoitusvälineitä.

Jos 2 momentissa tarkoitettu rahoitusväline sisältää 10 §:n 1 momentissa tarkoitetun johdannaisosan, rahoitusvälineeseen sovelletaan sijoitusrahastolain 13 luvun 16 §:n 2 momenttia.

3 §
Rahamarkkinavälineitä koskevat vaatimukset

Rahoitusvälinettä on pidettävä sijoitusrahastolain 1 luvun 2 §:n 1 momentin 23 kohdassa tarkoitettuna rahamarkkinavälineenä, jolla tavallisesti käydään kauppaa rahamarkkinoilla, jos:

1) sen erääntymisaika liikkeeseenlaskuhetkellä on enintään 397 päivää;

2) sen jäljellä oleva erääntymisaika on enintään 397 päivää;

3) sen korkotuotto oikaistaan säännöllisesti rahamarkkinoiden muutosten mukaisesti vähintään 397 päivän välein; tai

4) sen riskiprofiili, mukaan lukien korko- ja luottoriski, vastaa sellaisten rahoitusvälineiden riskiprofiilia, joiden erääntymisaika on 1 tai 2 kohdan mukainen, tai joiden korkotuottoja oikaistaan 3 kohdassa tarkoitetulla tavalla.

Rahoitusvälinettä on pidettävä sijoitusrahastolain 1 luvun 2 §:n 1 momentin 23 kohdassa tarkoitettuna helposti rahaksi muutettavana rahamarkkinavälineenä, jos se voidaan myydä kohtuullisin kustannuksin riittävän lyhyen ajan kuluessa ottaen huomion rahastoyhtiön velvollisuus rahasto-osuudenomistajan vaatimuksesta lunastaa hoitamansa sijoitusrahaston rahasto-osuus.

Rahoitusvälinettä on pidettävä sijoitusrahastolain 1 luvun 2 §:n 1 momentin 23 kohdassa tarkoitettuna rahamarkkinavälineenä, jonka arvo voidaan tarkasti määritellä koska tahansa, jos arvonmääritystä varten on käytettävissä järjestelmät:

1) joiden avulla rahastoyhtiö voi laskea nettoarvon sen arvon mukaisesti, jolla rahastoyhtiön arvopaperiomistuksiin sisältyvä rahoitusväline on vaihdettavissa asiaa tuntevien, liiketoimeen halukkaiden sekä toisistaan riippumattomien osapuolten välillä; ja

2) jotka perustuvat joko markkinatietoihin tai arvostusmalleihin mukaan lukien jaksotettuun hankintamenoon perustuvat menetelmät.

Sijoitusrahastolain 13 luvun 2 §:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitetulla markkinapaikalla kaupankäynnin kohteena olevan rahamarkkinavälineen katsotaan täyttävän 2 ja 3 momentissa säädetyt vaatimukset, jollei rahastoyhtiön saatavilla ole tietoja, joiden perusteella voidaan arvioida, ettei vaatimus täyty.

4 §
Rahamarkkinavälineet, jotka eivät ole kaupankäynnin kohteena

Sijoitusrahastolain 13 luvun 4 §:n 1 momentissa tarkoitettujen rahamarkkinavälineiden on täytettävä seuraavat vaatimukset:

1) niistä on saatavilla tiedot, joiden avulla voidaan arvioida rahamarkkinavälineisiin tehtyihin sijoituksiin liittyvät luottoriskit, sekä muut asianmukaiset tiedot, siten kuin 2–4 momentissa tarkemmin säädetään; ja

2) ne ovat vaihdantakelpoisia.

Sijoitusrahastolain 13 luvun 4 §:n 1 momentin 2 ja 4 kohdassa tarkoitetuista rahamarkkinavälineistä ja sellaisista Euroopan talousalueeseen kuuluvan valtion (ETA-valtio) alue- tai paikallisviranomaisen tai kansainvälisen julkisyhteisön liikkeeseen laskemista rahamarkkinavälineistä, joita ETA-valtio ei takaa, on oltava saatavilla

1) tiedot, jotka koskevat sekä liikkeeseenlaskua tai liikkeeseenlaskuohjelmaa että liikkeeseenlaskijan oikeudellista ja taloudellista asemaa ennen rahamarkkinavälineen liikkeeseenlaskua ja jotka ovat liikkeeseenlaskijasta riippumattoman pätevän kolmannen osapuolen varmentamia;

2) 1 kohdassa tarkoitetuista tiedoista säännöllisesti päivitetyt tiedot ja tiedot niissä tapahtuvista merkittävistä muutoksista;

3) olemassa olevat luotettavat tilastot liikkeeseenlaskusta tai liikkeeseenlaskuohjelmasta.

Sijoitusrahastolain 13 luvun 4 §:n 1 momentin 3 kohdassa tarkoitetuista rahamarkkinavälineistä on oltava saatavilla:

1) tiedot, jotka koskevat liikkeeseenlaskua tai liikkeeseenlaskuohjelmaa tai liikkeeseenlaskijan oikeudellista ja taloudellista asemaa ennen rahamarkkinavälineen liikkeeseenlaskua;

2) 1 kohdassa tarkoitetuista tiedoista säännöllisesti päivitetyt tiedot ja tiedot niissä tapahtuvista merkittävistä muutoksista;

3) olemassa olevat luotettavat tilastot liikkeeseenlaskusta tai liikkeeseenlaskuohjelmasta tai muut tiedot, joiden avulla voidaan arvioida tällaisiin rahamarkkinavälineisiin tehtyihin sijoituksiin liittyvät luottoriskit.

Sijoitusrahastolain 13 luvun 4 §:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitetuista muista kuin tämän pykälän 2 momentissa tarkoitetuista sekä Euroopan keskuspankin ja ETA-valtion keskuspankin liikkeeseen laskemista rahamarkkinavälineistä on oltava saatavilla tiedot, jotka koskevat liikkeeseenlaskua tai liikkeeseenlaskuohjelmaa tai liikkeeseenlaskijan oikeudellista ja taloudellista asemaa ennen rahamarkkinavälineen liikkeeseenlaskua.

5 §
Yhteisö, johon sovelletaan Euroopan unionin lainsäädäntöä vastaavia sääntöjä

Sijoitusrahastolain 13 luvun 4 §:n 1 momentin 3 kohdassa yhteisöllä, johon sovelletaan ja joka noudattaa toiminnan vakautta koskevia sääntöjä, jotka vastaavat Euroopan unionin lainsäädäntöä, tarkoitetaan liikkeeseenlaskijaa:

1) joka on sijoittunut Euroopan talousalueelle;

2) joka on sijoittunut G10-ryhmään kuuluvaan OECD-valtioon;

3) jolla on vähintään hyväksyttävän luottoluokituslaitoksen investointikelpoiseksi määrittelemä luottoluokitus (investment grade rating); tai

4) johon kohdistuvan arvioinnin perusteella voidaan osoittaa, että liikkeeseenlaskijaan sovellettavat toiminnan vakautta koskevat säännöt vastaavat Euroopan unionin lainsäädäntöä.

6 §
Arvopaperistamisvälineet, joissa hyödynnetään luottolaitoksen maksuvalmiuslimiittiä

Sijoitusrahastolain 13 luvun 4 §:n 1 momentin 4 kohdassa tarkoitettuina arvopaperistamisvälineinä pidetään arvopaperistamisalalla toimivia sijoitusrahastodirektiivissä tarkoitettujen sopimusoikeudellisten säännösten, trusteja koskevien säännösten tai yhtiöjärjestyksen nojalla perustettuja rakenteita. Kohdassa mainitulla luottolaitoksen maksuvalmiuslimiitillä tarkoitetaan rahoitusjärjestelyjä, jotka sijoitusrahastolain 13 luvun 4 §:n 1 momentin 3 kohdassa tarkoitettuja sääntöjä noudattava rahoituslaitos on taannut.

7 §
Johdannaissopimukset

Sijoitusrahastolain 13 luvun 15 §:n1 kohdassa tarkoitettu kohde-etuus voi olla rahoitusväline, jolla on yksi tai useita pykälässä mainittujen rahoitusvälineiden ominaisuuksista.

Sijoitusrahastolain 13 luvun 15 §:ssä tarkoitetuksi johdannaissopimukseksi katsotaan sopimus, joka täyttää seuraavat vaatimukset:

1) se mahdollistaa kohde-etuutena olevaan rahoitusvälineeseen liittyvän luottoriskin siirron erillään kohde-etuuteen liittyvistä muista riskeistä;

2) se ei johda muiden varojen kuin sijoitusrahastolain 13 luvun 2 §:n 1 momentissa, 4 ja 5 §:ssä, 6 §:n 1 ja 2 momentissa ja 15 §:ssä tarkoitettujen rahoitusvälineiden luovuttamiseen mukaan lukien sopimuksen toteuttaminen käteisellä;

3) se täyttää 3 ja 4 momentissa ja sijoitusrahastolain 13 luvun 15 §:ssä OTC-johdannaissopimukselle säädetyt vaatimukset;

4) siihen liittyvät riskit otetaan huomioon rahastoyhtiön riskienhallintajärjestelmässä ja sisäisessä valvonnassa tilanteessa, jossa rahastoyhtiön tietojensaanti ei vastaa johdannaissopimuksen vastapuolen tietojensaantia, koska vastapuoli voi saada julkistamatonta tietoa yrityksestä, jonka liikkeeseen laskemia omaisuuseriä käytetään johdannaissopimuksen kohde-etuutena.

Sijoitusrahastolain 13 luvun 15 §:n 3 kohdassa mainitulla käyvällä arvolla tarkoitetaan määrää, johon OTC-johdannaissopimus voitaisiin vaihtaa tai velka suorittaa asiaa tuntevien, liiketoimeen halukkaiden ja toisistaan riippumattomien osapuolten välillä.

Sijoitusrahastolain 13 luvun 15 §:n 3 kohdassa tarkoitetulla OTC-johdannaissopimuksen arvon luotettavalla ja todennettavalla määrittämisellä tarkoitetaan rahastoyhtiön tekemää arviointia, joka vastaa 3 momentissa mainittua käypää arvoa ja joka ei perustu vain johdannaissopimuksen vastapuolen hintatarjouksiin. Arvioinnin on lisäksi täytettävä seuraavat vaatimukset:

1) se perustuu johdannaissopimuksen luotettavaan päivittäiseen markkina-arvoon tai jos sellaista ei ole saatavilla, riittävän tunnustettua menetelmää käyttävään hinnoittelumalliin;

2) sen todentaa:

a) OTC-johdannaissopimuksen vastapuolesta riippumaton ulkopuolinen taho tai osapuoli, joka tekee todennuksen riittävän usein ja siten, että rahastoyhtiö voi tarkistaa sen; tai

b) rahastoyhtiön varainhoidosta vastaavasta organisaation osasta riippumaton yksikkö tai muu organisaation osa, jolla on tarkoitukseen riittävät välineet.

8 §
Johdannaissopimuksen kohde-etuutena oleva rahoitusindeksi

Sijoitusrahastolain 13 luvun 15 §:n 1 kohdassa tarkoitetun johdannaissopimuksen kohde-etuutena olevan rahoitusindeksin on oltava riittävästi hajautettu. Tällaisen indeksin on täytettävä seuraavat vaatimukset:

1) indeksin koostumus on sellainen, että yhteen osaan kohdistuvat hintojen muutokset tai kaupankäynti eivät vaikuta merkittävästi koko indeksin kehitykseen;

2) jos indeksi koostuu sijoitusrahastolain 13 luvun 2 §:n 1 momentissa, 4 §:n 1 momentissa, 5 §:ssä, 6 §:n 1 ja 2 momentissa tai 15 §:ssä tarkoitetuista rahoitusvälineistä, se on hajautettu vähintään siten kuin sijoitusrahastolain 13 luvun 8 §:ssä säädetään;

3) jos indeksi koostuu muista kuin 2 kohdassa tarkoitetuista rahoitusvälineistä, se on hajautettu sijoitusrahastolain 13 luvun 8 §:ää vastaavalla tavalla.

Edellä 1 momentissa tarkoitetun rahoitusindeksin on kuvattava riittävän tarkasti niitä markkinoita, joiden kehitystä se osoittaa. Tällaisen indeksin on täytettävä seuraavat vaatimukset:

1) indeksi mittaa kohde-etuuksista muodostuvan edustavan ryhmän kehitystä olennaisella ja asianmukaisella tavalla;

2) indeksiä tarkistetaan tai tasapainotetaan säännöllisesti julkisesti saatavilla olevien arviointiperusteiden avulla sen varmistamiseksi, että indeksi edelleen kuvaa viitemarkkinoitaan;

3) kohde-etuudet ovat niin helposti rahaksi muutettavat, että käyttäjät voivat tarvittaessa jäljitellä indeksiä.

Edellä 1 momentissa tarkoitetusta rahoitusindeksistä on oltava yleisesti saatavilla riittävät tiedot. Tällaisen indeksin on täytettävä seuraavat vaatimukset:

1) indeksin julkistaminen perustuu luotettaviin menetelmiin hintojen keräämiseksi ja indeksiarvon laskemiseksi ja julkaisemiseksi ja se sisältää hinnoittelumenettelyt sellaisille osille, joille ei ole saatavilla markkinahintaa;

2) olennaiset tiedot, kuten tiedot indeksin laskemisesta, tasapainotusmenetelmistä, indeksien muutoksista tai mahdollisista vaikeuksista toimittaa ajoissa tarkkoja tietoja, ovat laajalti ja ajoissa saatavilla.

Jos sijoitusrahastolain 13 luvun 15 §:ssä tarkoitettujen johdannaissopimusten kohde-etuutena käytettyjen 1 momentin 2 kohdassa tarkoitettujen rahoitusvälineiden koostumus ei täytä 1–3 momentissa säädettyjä vaatimuksia, kyseistä johdannaissopimusta on pidettävä sijoitusrahastolain 13 luvun 15 §:ssä 1 kohdassa mainittujen muiden kohde-etuuksien kuin rahoitusindeksin yhdistelmän sisältävänä johdannaissopimuksena.

9 §
Arvopaperi ja rahamarkkinaväline, johon sisältyy johdannaissopimus

Sijoitusrahastolain 13 luvun 16 §:n 2 momentissa mainitun arvopaperin, johon sisältyy johdannaissopimus, on täytettävä tämän luvun 2 §:n vaatimukset ja sen tulee sisältää seuraavat vaatimukset täyttävä johdannaisosa:

1) sen ansiosta kassavirta tai osa siitä, joka muutoin vaatisi pääsopimuksena toimivan siirtokelpoisen arvopaperin, voi muuttua määrätyn koron, rahoitusvälineen hinnan, valuuttakurssin, hinta- tai korkoindeksin, luottoluokituksen tai luottoindeksin taikka muun muuttujan mukaan, ja siten vaihdella samalla tavalla kuin itsenäisessä johdannaissopimuksessa;

2) sen taloudelliset ominaisuudet ja riskit eivät ole läheisessä yhteydessä pääsopimuksen ominaisuuksiin ja riskeihin;

3) sillä on merkittävä vaikutus arvopaperin riskiprofiiliin ja hinnoitteluun.

Sijoitusrahastolain 13 luvun 16 §:n 2 momentissa mainitun rahamarkkinavälineen, johon sisältyy johdannaissopimus, on täytettävä tämän luvun 4 §:n 1 momentin vaatimus ja mainitun pykälän 2 ja 3 momentin vaatimukset ja siihen tulee sisältyä tämän pykälän 1 momentin 1–3 kohdan vaatimukset täyttävä osa.

Arvopaperin tai rahamarkkinavälineen ei katsota sisältävän johdannaissopimusta, jos se sisältää osan, joka voidaan sopimuksen perusteella luovuttaa arvopaperista tai rahamarkkinavälineestä riippumatta. Edellä tarkoitettua osaa on pidettävä erillisenä rahoitusvälineenä.

10 §
Tehokkaan omaisuudenhoidon edistämiseen tarkoitetut menetelmät

Sijoitusrahastolain 13 luvun 18 §:n 1 momentissa tarkoitettujen lainaus- ja takaisinostosopimusten on täytettävä seuraavat vaatimukset:

1) ne toteutetaan kustannustehokkaasti ja ovat taloudellisesti asianmukaisia;

2) niihin on tehty sijoitus riskin tai kustannusten pienentämiseksi taikka lisäpääoman tai lisätulojen muodostamiseksi siten, että riskitaso on sijoitusrahaston riskiprofiilin mukainen ja täyttää mainitun luvun 8 §:n vaatimukset riskien hajauttamisesta;

3) rahastoyhtiön riskienhallintajärjestelmässä otetaan huomioon niihin liittyvät riskit.

11 §
Sijoitusrahaston sijoitustoiminnassa jäljiteltävä indeksi

Sijoitusrahastolain 13 luvun 8 §:n 1 momentissa mainitulla tietyn rahoitusmarkkinoilla yleisesti tunnetun osake- tai joukkovelkakirjaindeksin jäljittelyllä tarkoitetaan indeksin perustana olevien varojen jäljittelyä mukaan lukien mainitun luvun 18 §:ssä tarkoitettujen menetelmien käyttö.

Sijoitusrahastolain 13 luvun 8 §:n 1 momentissa mainituilla jäljiteltävän indeksin koostumusta koskevilla vaatimuksilla tarkoitetaan seuraavaa:

1) indeksi on riittävästi hajautettu, jos se täyttää mainitun pykälän hajauttamisvaatimukset;

2) indeksi kuvaa riittävän tarkasti markkinoita, joiden kehitystä sen on tarkoitus osoittaa, jos sen laatija käyttää tunnustettua menetelmää, joka ei yleensä johda merkittävän liikkeeseenlaskijan sulkemiseen indeksin kuvaamilta markkinoilta;

3) indeksistä on yleisesti saatavilla riittävät tiedot, jos se on yleisön käytettävissä ja indeksin laatija on riippumaton indeksiä jäljittelevästä rahastoyhtiöstä.

Edellä 2 momentin 3 kohdassa tarkoitettu indeksin laatija ja rahastoyhtiö voivat kuulua samaan konserniin, jos sen käytössä on järjestelyt eturistiriitojen käsittelemiseksi.

6 luku

Yhteissijoitusyrityksen saatavilla pidettävät tiedot

1 §
Finanssivalvonnan internetsivut

Finanssivalvonnan on pidettävä internetsivuillaan saatavilla sijoitusrahastolain 23 luvun 3 §:ssä tarkoitetut seuraavat tiedot:

1) arvopapereita koskevat säännökset, joita sovelletaan rahasto-osuuteen ja siihen rinnastettavaan yhteissijoitusyrityksen osuuteen, säännökset tällaisten arvopaperien markkinoinnista ja markkinoinnin sisältöä koskevista vaatimuksista sekä säännökset rahoituspalvelujen ja rahoitusvälineiden etämyynnistä;

2) säännökset elinkeinotoiminnassa noudatettavaa menettelyä koskevista vaatimuksista;

3) Finanssivalvonnan toimenpidemaksusta annetut säännökset ja tiedot yhteissijoitusyritykseltä perittävistä maksuista;

4) Finanssivalvonnan sähköpostiosoite;

5) selostus 1–4 kohdassa tarkoitetuista tiedoista.

7 luku

Seuraamukset

1 §
Seuraamukset

Tämän asetuksen rikkomisesta säädetään rangaistus rikoslain (39/1889) 16 luvun 5, 7 ja 8 §:ssä.

8 luku

Voimaantulo

1 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 2019.

Tällä asetuksella kumotaan:

1) rahastoesitteestä annettu valtiovarainministeriön asetus (782/2000);

2) yhteissijoitusyrityksen saatavilla pidettävien tietojen laajuudesta annettu valtiovarainministeriön asetus (505/2012);

3) sijoitusrahastolain 11 luvussa tarkoitetuista rahoitusvälineistä annettu valtiovarainministeriön asetus (235/2014);

4) rahastoyhtiön ja säilytysyhteisön toimilupahakemukseen sekä sivuliikkeen perustamista ulkomaille koskevaan lupahakemukseen liitettävistä selvityksistä annettu valtiovarainministeriön asetus (437/2016); ja

5) rahastoesitteestä annettu valtiovarainministeriön asetus (438/2016).

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/91/EU (32014L0091); EUVL L 257, 28.8.2014, s. 186

Helsingissä 28 päivänä helmikuuta 2019

Valtiovarainministeri
Petteri Orpo

Lainsäädäntöneuvos
Paula Kirppu

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.