256/2019

Helsingissä 28 päivänä helmikuuta 2019

Valtioneuvoston asetus omistusosuuden hankkimista ja luovuttamista luottolaitoksessa, sijoituspalveluyrityksessä, rahastoyhtiössä, säilytysyhteisössä, erityisessä säilytysyhteisössä, vakuutusyhtiössä, rahoitus- ja vakuutusryhmittymän omistusyhteisössä ja vaihtoehtorahastojen hoitajassa koskevasta ilmoituksesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

muutetaan omistusosuuden hankkimista ja luovuttamista luottolaitoksessa, sijoituspalveluyrityksessä, rahastoyhtiössä, säilytysyhteisössä, erityisessä säilytysyhteisössä, vakuutusyhtiössä, rahoitus- ja vakuutusryhmittymän omistusyhteisössä ja vaihtoehtorahastojen hoitajassa koskevasta ilmoituksesta annetun valtioneuvoston asetuksen (208/2014) nimike, 1 §:n 1 momentti ja 4 §:n 1 momentin 2 kohta, sellaisina kuin niistä ovat 1 §:n 1 momentti ja 4 §:n 1 momentin 2 kohta asetuksessa 700/2014, seuraavasti:

Valtioneuvoston asetus

omistusosuuden hankkimista ja luovuttamista luottolaitoksessa, rahastoyhtiössä, säilytysyhteisössä, erityisessä säilytysyhteisössä, vakuutusyhtiössä, rahoitus- ja vakuutusryhmittymän omistusyhteisössä ja vaihtoehtorahastojen hoitajassa koskevasta ilmoituksesta

1 §
Soveltamisala

Tässä asetuksessa säädetään tiedoista ja selvityksistä, jotka on liitettävä luottolaitostoiminnasta annetun lain (610/2014) 3 luvun 1 §:ssä, sijoitusrahastolain (213/2019) 4 luvun 7 §:ssä, vakuutusyhtiölain (521/2008) 4 luvun 5 §:ssä, rahoitus- ja vakuutusryhmittymien valvonnasta annetun lain (699/2004) 11 §:ssä sekä vaihtoehtorahastojen hoitajista annetun lain (162/2014) 7 luvun 9 §:ssä ja 14 luvun 9 §:ssä tarkoitettuun ilmoitukseen.


4 §
Hankinnan tai luovutuksen kohteena olevaa yritystä ja hankinnan rahoittamista koskevat tiedot ja selvitykset

Ilmoitukseen on liitettävä seuraavat hankinnan tai luovutuksen kohteena olevaa yritystä (kohdeyritys) koskevat tiedot ja selvitykset:


2) ilmoitusvelvollisen osuus kohdeyrityksen kaikista osakkeista tai osuuksista ja niiden tuottamista äänistä ennen omistusosuuden hankintaa tai luovutusta ja sen jälkeen; jos ilmoitusvelvollisuuden perusteena olevan omistusrajan laskemiseen sovelletaan luottolaitostoiminnasta annetun lain 3 luvun 1 §:n 3 momenttia, sijoitusrahastolain 4 luvun 7 §:n 3 momenttia, rahoitus- ja vakuutusryhmittymien valvonnasta annetun lain 11 §:n 3 momenttia, vakuutusyhtiölain 4 luvun 5 §:n 3 momenttia taikka vaihtoehtorahastojen hoitajista annetun lain 7 luvun 9 §:n 3 momenttia tai 14 luvun 9 §:n 3 momenttia, on ilmoitettava erikseen jokaisen sellaisen osakkeen- tai osuudenomistajan osuus osakkeista tai osuuksista ja äänistä ennen hankintaa tai luovutusta, jonka omistus on mainittujen lainkohtien mukaan otettava huomioon ilmoitusvelvollisuuden perusteena olevaa omistusrajaa laskettaessa;Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 2019.

Helsingissä 28 päivänä helmikuuta 2019

Valtiovarainministeri
Petteri Orpo

Lainsäädäntöneuvos
Paula Kirppu

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.